Eesti esimene täispikk liikmesaasta rahvusvahelistes finantsorganisatsioonides on möödunud edukalt. Meie kvoot Rahvusvahelises Valuutafondis (IMF) oli aasta lõpuks 46.5 miljonit SDR-i[1], mis on ligikaudu 840 miljonit krooni. Eesti kvoot moodustab üldisest kvoodist 0.03 protsenti ning hääleõigus 0.05 protsenti. 1993. aasta septembris jõudis lõpule 1992. aastal koos IMF-iga välja töötatud majandusprogramm Eesti Vabariigile, mille raames eraldati majandussektori tugevdamiseks mõeldud 30.225 miljoni SDR-i suurune tugilaen (standby agreement). 1993. aasta juulis-septembris toimusid Valitsuse, Eesti Panga ja Rahvusvahelise Valuutafondi vahel läbirääkimised uue laenu saamiseks alates 1993.a. oktoobrist: seekord laenuperioodiga 17 kuud, kogusummas 11.625 miljonit SDR (u. 209 miljonit krooni). EV peaministri ja Eesti Panga presidendi poolt 1993. aasta sügisel allakirjutatud majanduspoliitilise memorandumi järgi on Rahvusvaheline Valuutafond eraldanud Eestile ka majandusliku arengu soodustamise sihtlaenu summas 23.25 miljonit SDR-i. Kahes osas eraldatav laen kanaliseeritakse läbi kommertspankade ettevõtete pikaajaliseks finantseerimiseks.

Eesti Panga president Siim Kallas oli 1993. aastal Rahvusvahelise Valuutafondi Koostöökomitee (Joint Procedures Committee) liige.

1993.a. septembris osales Eesti Panga delegatsioon Rahvusvahelise Valuutafondi ning Maailmapanga (IBRD[2]) aastakoosolekul, mille raames korraldati ka Eesti majandust ning pangandust tutvustav põhjalikum seminar paljude riikide pangandus- ja finantsjuhtidele. Tihedat koostööd tehnilise abi alal on aasta jooksul tehtud ka Rahvusvahelise Arvelduspangaga (BIS[3]). Eesti Pank on BIS-i aktsionär 1930. aastast. Praegu kuulub talle 700 aktsiat (neist 200 hääleõiguslikku).

Koostöös Euroopa Ühendusega realiseeriti PHARE programmi raames pikaajaline auditeerimise projekt kommertspankadele. Edukalt viidi lõpule keskpanga ning kommertspankade töötajate praktilise pangandusraamatupidamise alane koolitus.

1993. aastal külastasid Eesti Panka mitmed tehnilise abi missioonid ja eksperdid teistestki rahvusvahelistest organisatsioonidest, kellega koostöös pöörati tähelepanu kommertspankade aruandlusvormide täiustamisele, pangainspektsiooni tegevuse korraldamisele ning pangandussektori üldisele tugevdamisele.

Eelkõige tänu 1992. aasta edukast rahareformist tulenevale autoriteedile on Eesti Pank omalt poolt (ühena vähestest endiste sotsialismimaade keskpankadest) olnud küllalt nõutav ka oma kogemuse tutvustaja rollis. Eriti oluliseks tuleb pidada nõustamist maksebilansside koostamise alal - teatavasti suudeti Eesti Pangas suudeti koostada endiste rublatsooni riikide esimene maksebilanss. Selle kvaliteet on pälvinud tõsise rahvusvahelise tunnustuse.

Alltoodud tabelis on lühidalt loetletud välisriikide keskpangad, kellele Eesti Panga tehniline abi 1993. aastal suunatud oli.

Tabel 7. Eesti Panga tehniline abi välisriikide keskpankadele 1993. aastal

Ajavahemik    

  Riik

  Eesti Panga osakond

  14.-15.01

  Leedu

  maksebilansi

  keskpangapoliitika

  emissiooni- ja

  keskraamatupidamise osak.

  arveldusvalitsus

  19.02

  Turkmeenia    

  arveldusvalitsus

  emissiooni-

  pangastatistika

  keskpangapoliitika

  informatsiooni- ja maksebilansi osak.

  17.03-19.03

  Armeenia

  maksebilansi ja

  keskpangapoliitika osak.

  arveldusvalitsus

  6.04

  Moldova

  keskpangapoliitika

  emissiooni- ja

  turvaosak.

  arveldusvalitsus

  12.04-14.04

  Gruusia

  keskpangapoliitika

  emissiooni- ja

  pangastatistika osak.

  pangainspektsioon

  arveldusvalitsus

  22.06

  Leedu

  pangainspektsioon

  välisvaluuta allosak.

  personaliosak.

  asepresident Bo Kragh

  6,07

  Ukraina

  keskpangapoliitika osak.

  arveldusvalitsus

  president Siim Kallas

  13.-15.07

  Moldova

  turvaosak.

  19.-21.10

  Usbekistan

  keskpangapoliitika

  emissiooni- ja

  maksebilansi osak.

  asepresident Enn Teimann

  25.11-2.12

  Leedu

  keskpangapoliitika osak.

  arveldusvalitsus

  16.-17.12

  Läti

  keskpangapoliitika

  rahaturu ja

  statistikaosak.

[1] SDR - special drawing right
[2] International Bank for Reconstruction and Development = World Bank
[3] Bank for International Settlements