Coopers
& Lybrand

Audiitori järeldusotsus Riigikogule ja Eesti Panga Nõukogule

Meie auditeerisime Eesti Panga 1997. aasta finantsaruannet lehekülgedel 98-117. Selle finantsaruande õigsuse eest vastutab panga juhtkond. Meie ülesanne on läbiviidud auditi põhjal esitada arvamus selle aruandluse kohta.

Auditeerimise viisime läbi vastavuses rahvusvaheliste auditeerimise standarditega. Nende standardite kohaselt planeeritakse ja teostatakse audit saavitamaks piisavat kindlust, et finantsaruanded on ilma oluliste puudusteta. Audit hõlmab valikulist kontrolli ja tõendusmaterjalide kogumist avaldatud andmete kinnitamiseks. Auditeerimisel antakse ka hinnang raamatupidamisarvestuses järgitud põhimõtetele ja juhtkonna poolt tehtud hinnangutele ja arvestustele. Auditi käigus vaadeldakse ka finantsaruannete üldist esitusviisi. Usume, et meie audit tagab piisava aluse meie arvamuse kujunemiseks.

Meie arvamuse kohaselt kajastavad Eesti Panga finantsaruanded kõikides olulistes aspektides tõeselt panga finantsolukorda seisuga 31. detsember 1997 ja 1997. aasta finantstulemust ja on kooskõlas Eesti Pangas rakendatud arvestuspõhimõtete ning Eesti Panga seadusega.

Tallinnas, 31. märts 1998

AS Coopers & Lybrand

Ruut Mägi     John D. Hallows
Partner         Partner