EESTI PANGA TULUDE JA KULUDE ARUANNE 31. detsembril 1997 (tuh kr)

 

Kirje

1997

1996

Saadud intressid ja muud tulud

 

668 304

499 417

Makstud intressid ja muud kulud

 

-276 637

-124 144

Netointressid (välistehingutelt)

22

391 667

375 273

Saadud intressid ja muud tulud

 

7 686

10 991

Makstud intressid ja muud kulud

 

-5 706

-1 803

Netointressid (kodumaised)

23

1 980

9 188

Muud sissetulekud tehingutest

24

2 923

3 540

Muud operatsioonikulud

25

-129 584

-103 013

  personalikulu

 

-56 607

-46 297

  rahatähtede ja müntide valmistamine

 

-9 960

-3 465

  põhivara amortisatsioon

 

-22 866

-19 606

  remondikulu

 

-7 230

-7 644

  haldus-majanduskulu

 

-31 743

-25 427

  muud kulud

 

-1 178

-574

Kasum enne laenude kahjumikindlustusi ning
erakorralisi tulusid ja kulusid

 

266 986

284 988

Kulud laenude, muude nõuete ja garantiide
kahjumikindlustuseks

26

-189

-111 195

Erakorralised tulud / kulud

27

185 567

12 841

Kasum

 

452 364

186 634

Kasumi jaotus

 

1 997

1 996

Eraldised reservkapitali

 

170 000

74 000

Eraldised erireservi

 

252 364

82 000

Eraldised riigieelarvesse

 

30 000

30 634

Kokku eraldised

 

452 364

186 634

Eesti Panga bilanss ning tulude ja kulude aruanne koos seletustega lehekülgedel 98 kuni 117 on heaks kiidetud Eesti Panga juhatuse poolt 30. märtsil 1998. aastal.

Eesti Panga president
V. Kraft
Eesti Panga asepresident
P. Lõhmus