1998. aasta kasumiaruanne (tuh kr)

 

Kirje

1998

1997

Välisaktivatelt ja -passivatelt

 

 

 

Intressid ja muud tulud

 

895 598

668 304

Intressid ja muud kulud

 

-272 872

-276 637

Netointressid ja muu puhastulu välisaktivatelt ja -passivatelt

22

622 726

391 667

Kodumaistelt aktivatelt ja passivatelt

 

 

 

Intressid ja muud tulud

 

16 580

7 686

Intressid ja muud kulud

 

-23 543

-5 706

Netointressid ja muu puhastulu kodumaistelt aktivatelt ja passivatelt

23

-6 963

1 980

Muud tegevustulud

24

8 016

2 923

Muud operatsioonikulud

25

-158 617

-129 584

personalikulu

 

-64 593

-56 607

rahatähtede ja müntide valmistamine

 

-13 205

-9 960

põhivara kulum

 

-27 440

-22 866

remondikulu

 

-10 036

-7 230

haldus- ja majanduskulu

 

-43 343

-32 921

Kasum enne laenude ja muude nõuete kahjumikindlustusi
ning erakorralisi tulusid ja kulusid

 

465 162

266 986

Kulud laenude ja muude nõuete kahjumikindlustuseks

26

-953

-189

Erakorralised tulud

27

77 814

185 567

Kasum

 

542 023

452 364

Kasumi jaotus

 

 

 

Eraldised reservkapitali

 

136 000

170 000

Eraldised erireservi

 

406 023

192 364

Eraldised riigieelarvesse

 

 

90 000

Kokku eraldised

 

542 023

452 364

Eesti Panga finantsaruanne koos seletustega lehekülgedel 86 kuni 102 on heaks kiidetud Eesti Panga juhatuse poolt 30. märtsil 1999. aastal.