Sooline palgalõhe on Eestis probleem, kuid see ei tulene pelgalt diskrimineerimisest (2)

Kaspar Oja

Eesti Panga ökonomist
  • Naised teenivad meestest tunnis ligikaudu veerandi vähem
  • Mehe palkamine sarnasele ametialale maksab aastas keskmiselt 3000 eurot enam kui naise palkamine

2014. aastal teenisid naised tunnis keskmiselt 1,5 eurot vähem kui mehed. Ligikaudu 50 senti palgaerinevusest tulenes sellest, et mehed töötasid kõrgemalt tasustatud ametites ja ligikaudu ühe euro suurune erinevus tulenes sellest, et mehed teenisid samadel ametialadel naistest enam (vt joonis). 

Tunnipalk ja palgalõhe 2014. aastal

Sooline palgalõhe on aastate jooksul vähenenud. Selle üheks põhjuseks on üldine palgajaotuse ühtlustumine ehk kõrgemate ja madalamate palkade erinevuse vähenemine. Jooniselt on näha, et võrreldes 2010. aastaga on vähenenud erinevatest töökohtadest tingitud palgalõhe ning kasvanud palgalõhe sarnastel töökohtadel. Kuna 2010. aasta järgnes vahetult kriisile, siis võivad tookordsed statistilised näitajad olla pigem erakordsed. Ka enne 2008. ja 2009. aasta kriisi oli palgaerinevus samal ametialal suurem.

Soolise palgalõhe allikad

Palgalõhe võiks olla väiksem, kui leevendada turu toimimist takistavaid probleeme. Kui näiteks lastehoiuvõimalused oleksid paremad, ei peaks emad nii pikalt kodus olema. Naiste ja meeste palgaerinevusel võib olla mitmesuguseid põhjuseid ning need ei pruugi olla seotud diskrimineerimisega. Palgalõhe võib osutada ka turu toimimist piiravatele tavadele ja seadustele, mis ei lase palkadel ühtlustada. Kui turg ei toimi, pole turul kujunev tasakaaluseisund parim võimalikest. Turutakistuste leevendamisel suureneks majanduse maht ning paraneksid nii naiste kui ka meeste sissetulekud.

Nendele, kes usuvad, et sarnasel töökohal makstava palga erinevus tuleneb pelgalt diskrimineerimisest, võib vastukaaluks nentida, et selline tegevus oleks tööandjale kallis. Kui keegi soovib palgata meest ainult selle pärast, et tegemist on mehega, siis peab ta maksma selle eest kulu, milleks on palgalõhe. Soolise diskrimineerimise hind tööandjale on keskmiselt 3000 eurot aastas, sest just nii palju erinevad makse arvesse võttes mehe ja naise tööjõukulu samal ametialal.*

Kuigi sooline palgalõhe on Eestis suur, on mõned võrdõiguslikkuse näitajad Eestis päris head. Eurostati hiljuti avaldatud andmete järgi on Eestis vähemalt 10 töötajaga ettevõtete ja asutuste (välja arvatud põllumajanduses ja avalikus halduses) juhtidest 42% naised – see on üks Euroopa kõrgemaid näitajaid.

Palgalõhe hinnangute leidmiseks on kasutatud 2014. aasta töötasu struktuuriuuringu andmeid. See on teadaolevalt kõige mahukam ametialade töötasu käsitlev uuring Eestis ning sisaldab kokku andmeid 312 ametiala kohta, kus töötab nii naisi kui ka mehi. Ametialade arv määrab, kui detailselt on võimalik töökohti omavahel võrrelda. Mida detailsemat lõiget kasutada, seda suurem on töökohtade erinevuse mõju palgalõhele. Siin käsitletud hinnang kehtib seega vaid konkreetse detailsusega esitatud ametialade lõikes. Kuna sama uuringut on aga korraldatud aastaid, on uuringu põhjal arvutatud hinnangud ajas võrreldavad.

Ametialade mõju palgalõhele käsitlesime viimase Tööturu Ülevaate lisas.


*Hinnang kirjeldab tööturu olukorda 2016. aastal ning eeldab, et töökohtadest tulenev mõju palgalõhele oli 2016. aastal sarnane nagu 2014. aastal.

Autori arvamus ei pruugi ühtida Eesti Panga ametlike seisukohtadega.

 

Jaga

Kommentaarid

18. oktoober 2017 Autor Heiko (Anonüümne)

Pealkirjast võiks eemaldada "pelgalt", aga ma saan aru, et pigem on mõistlik palgalõhe religiooni uskujaid mitte liialt ärritada. Jah, sooline palgalõhe diskrimineerimise tulemusena on müüt. Palgalõhe tuleb otseselt sellest, et naised ja mehed on bioloogiliselt, psühholoogiliselt erinevad ja seega ka valivad erinevaid töökohti. Muidugi räägitakse vaid naiste osakaalust juhtivatel positsioonidel. Küll aga ei taha võitlevad feministid rääkida "naiste diskrimineerimisest" teistel töökohtadel, kus meeste osakaal on 95-100%. Nagu nt: * Teetööd * Kanalisatsioonitööd * Jäätmekäitlus, fekaalivedu, prügivedu * Ehitus (eriti välitööd) Üleüldse töötab vaid murdosa naisi väljas. Ega pikalt ei jõua kirjutada, annan omalt poolt 4 lühikest sobivat linki, mis purustavad selle väga laialdalselt levinud müüdi soolisest diskrimineerimisest: https://www.youtube.com/watch?v=1oqyrflOQFc https://www.youtube.com/watch?v=5nmX3R0qHUg https://www.youtube.com/watch?v=mS5a7ZERRQ8 https://www.youtube.com/watch?v=ewvqEqIXdhU Minu iskikliku arvamuse järgi oli esimese voolu feminism alates 1950 aastatest vajalik, tänapäeval on feminism pigem mehi vihkav, fakte eirav religioon.
15. märts 2018 Autor Kelli (Anonüümne)

Nägin paar päeva tagasi sotsiaalmeedias pildikest, kus viidati sellele, kuivõrd suur on Eestis palgalõhe ja see pani mind jälle hämmastuma, kuna minu tutvusringkonnas pole kunagi ühelgi naisel olnud palgaprobleeme. Sarnaselt mulle endale on minu tutvusringkonnas olevad naised ise pannud tööandjad fakti ette: tulen tööle selle palgaga ja mitte allapoole. Teisalt aga täiesti mõistan ka naisi, kes töötavad madalamatel ametikohtadel. Siin oli hästi öeldud selle kohta: https://financer.com/ee/eesti-palgalohe-mis-tegelikult-toimub-ja-mida-teha-saab/ - naised kipuvad vaatama madalama vastutusmääraga ametikohti, sest emana on neil niigi miljon asja kukil. Töötaja ise aga võiks siiski julgelt rääkida palga osas läbi ning üldiselt tundub mulle, et olukord on märksa parem kui arvatagi võiks. Nõustun ka eelkõneleja kommentaariga - suuresti on tõesti sooline palgalõhe täielik müüt. Lihtsalt graafikud, kus Eesti on esiotsas, ehmatavad inimesi ära ja tekitavad niisama kõmu.

Lisa kommentaar