Märksõnad: 

Nõukogu koosseis

Eesti Panga nõukogu praeguse ehk VII koosseisu nimetas Riigikogu ametisse 25. veebruaril 2014. Riigikogu nimetas Mart Laari uueks ametiajaks Eesti Panga nõukogu esimeheks alates 13. juunist 2018.

Eesti Panga nõukogu

Eesti Panga nõukogu VII koosseis: (vasakult) Liina Tõnisson, Mart Laar, Kaie Kerem ning Urmas Varblane, Kalev Kallo, Jaanus Tamkivi, Enn Listra ja Rein Minka.

Mart Laari volitused Eesti Panga nõukogu esimehena lõppevad 12. juunil 2023.

 

Eesti Panga nõukogu on Eesti Panga järelevalveorgan. Nõukogu pädevusse kuuluvad järgmised küsimused:

 1. Eesti Panga põhikirja kinnitamine
 2. Eesti Panga iseseisvate allasutuste asutamise, reorganiseerimise ja likvideerimise otsustamine presidendi ettepanekul
 3. Eesti Panga iseseisvate allasutuste ja esinduste põhikirjade kinnitamine
 4. siseauditi osakonna põhimääruse kinnitamine
 5. Eesti Panga siseaudiitorite nimetamine ja siseauditi tööplaani kinnitamine
 6. Eesti Panga sõltumatute audiitorite nimetamine Eesti Panga seaduses sätestatud korras
 7. Eesti Panga eelarve täitmise järelevalve
 8. Eesti Panga aastaaruande kinnitamine presidendi ettepanekul, aastaaruande esitamine Riigikogule
 9. otsuste tegemine euromüntide rahvusliku külje kujunduse ning meenemüntide nimiväärtuse ja kujunduse kohta Euroopa Liidu õigusaktidega sätestatud korras
 10. Eesti Panga nimel Riigikogule esitatavate kirjalike ettepanekute ja muude dokumentide läbivaatamine ja heakskiitmine
 11. juhatuse tasustamise aluste kinnitamine
 12. siseauditi osakonna juhataja palga määramine
 13. Eesti Panga kasumi jaotamine seaduse ja nõukogu kinnitatud kasumijaotuse strateegia kohaselt
 14. Eesti Panga sümboolika kujunduse kinnitamine

Nõukogu koosneb esimehest ja seitsmest liikmest. Nõukogu esimehe nimetab viieks aastaks ametisse Riigikogu Vabariigi Presidendi ettepanekul. Nõukogu liikmed nimetab Riigikogu ametisse nõukogu esimehe ettepanekul ja samuti viieks aastaks.

Nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaheksa korda aastas. Eesti Panga nõukogu istungid on kinnised, kui nõukogu esimees ei otsusta teisiti.