Eesti Panga tegevust juhib Eesti Panga juhatus.

Juhatus:

  1. valmistab ette ja esitab Eesti Panga nõukogule dokumendid ja otsuste kavandid nõukogu pädevuses olevate küsimuste otsustamiseks ja informeerimiseks;
  2. esitab nõukogule ülevaated Eesti Panga eelarve täitmise ja Eesti Panga tegevuste kohta;
  3. teavitab nõukogu Eesti Panga tegevusega seotud olulistest asjaoludest;
  4. koostab Eesti Panga raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande;
  5. kinnitab Eesti Panga struktuuriüksuste põhimäärused;
  6. täidab muid ülesandeid, mis on vajalikud Eesti Pangale seadusega pandud eesmärkide ja ülesannete täitmiseks.

Juhatuse esimees on Eesti Panga president ning liikmed panga asepresidendid. Eesti Panga presidendi nimetab seitsmeks aastaks ametisse Vabariigi President Eesti Panga nõukogu ettepanekul. Eesti Panga asepresidendid nimetab viieks aastaks ametisse nõukogu panga presidendi ettepanekul.

Juhatuse istungid toimuvad vastavalt vajadusele ja juhatuse tööplaanile, kuid mitte harvem kui kord kuus.