Madis Müller – Eesti Panga president

Madis Müller

Madis Müller juhib Eesti Panka ja kuulub euroala rahapoliitikat kujundavasse Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogusse. Euroopa Keskpanga nõukogu on EKP tähtsaim otsuseid tegev organ, kes kujundab muu hulgas ka euroala rahapoliitikat.

Madis Müllerist sai Eesti Panga president 2019. aasta juunis, kui ta võttis teatepulga üle oma eelkäijalt Ardo Hanssonilt. Presidendi ametiaeg kestab seitse aastat.

Madis Müller on varem töötanud Eesti Panga asepresidendina, International Finance Corporationi (IFC) aktsiainvesteeringute portfellijuhina, Põhja- ja Baltimaade valijaskonna tegevdirektori nõunikuna Maailmapangas ning Eesti pea- ja rahandusministri majandusnõunikuna.

Madis Müller on lõpetanud USA George Washington University rahanduse eriala magistrikraadiga ning Estonian Business Schooli rahvusvahelise ärijuhtimise, panganduse ja rahanduse eriala bakalaureusekraadiga. Lisaks on ta litsenseeritud finantsanalüütik (Chartered Financial Analyst, CFA) ja finantsriskide haldaja (Financial Risk Manager, FRM).

Madis Mülleri CV

Ülo Kaasik – Eesti Panga asepresident

Ülo Kaasik

Asepresident Ülo Kaasik vastutab Eesti Pangas rahapoliitiliste otsuste ettevalmistamise ja majandusuuringute eest. Peale selle on tema vastutusalas Eesti Panga finantsarvestus ja -aruandlus ning infotehnoloogilise töökeskkonna kujundamine. Alates 2014 aasta jaanuarist on Kaasik Läti eelarvenõukogu ja sama aasta maist Eesti eelarvenõukogu liige. 2020. aasta märtsis pikendati tema liikmelisust Läti eelarvenõukogus veel kuueks aastaks.

Ülo Kaasikust sai Eesti Panga asepresident 2011. aasta juulis ja 2016. aastal otsustas keskpanga nõukogu, et pikendab tema ametiaega veel viieks aastaks.

Varem on Ülo Kaasik töötanud Eesti Panga rahapoliitika osakonna juhatajana ja majanduspoliitika allosakonna juhatajana ning Eesti peaministri majandusnõunikuna. Ülo Kaasik on lõpetanud Tartu Ülikooli ettevõttemajanduse bakalaureusekraadiga ja Tallinna Tehnikaülikooli rahvamajanduse teadusmagistri kraadiga.

Ülo Kaasiku CV

Maive Rute – Eesti Panga asepresident

Maive Rute

Asepresident Maive Rute vastutusalas on finantsstabiilsuse tagamine, raharingluse korraldamine, maksesüsteemide usaldusväärne ja tõrgeteta toimimine ning välismajandusstatistika ja finantssektori statistika kogumine, käitlemine ja avaldamine. Maive Rute on Euroopa Keskpanga pangandusjärelevalvet (SSM) suunava järelevalvenõukogu liige. Lisaks on Maive Rute statistikanõukogu liige ja osaleb Finantsinspektsiooni nõukogu töös.

Maive Rute on töötanud kõrgetel ametikohtadel Euroopa Komisjonis, kus ta on muu hulgas vastutanud ettevõtluspoliitika kujundamise ning teaduse ja innovatsiooni rahastamise programmide eest. 

Enne Euroopa Komisjoni tööle asumist juhtis Maive Rute sihtasutust KredEx. Tal on ärijuhtimise magistrikraad Doonau ülikoolist Austrias ja rahvusvahelise poliitika magistrikraad Brüsseli rahvusvaheliste suhete ja strateegiauuringute keskusest. Samuti on ta end täiendanud Harvardi ülikoolis.

Maive Rute CV

 


Eesti Panga tegevust juhib Eesti Panga juhatus.

Juhatus:

  1. valmistab ette ja esitab Eesti Panga nõukogule dokumendid ja otsuste kavandid nõukogu pädevuses olevate küsimuste otsustamiseks ja informeerimiseks;
  2. esitab nõukogule ülevaated Eesti Panga eelarve täitmise ja Eesti Panga tegevuste kohta;
  3. teavitab nõukogu Eesti Panga tegevusega seotud olulistest asjaoludest;
  4. koostab Eesti Panga raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande;
  5. kinnitab Eesti Panga struktuuriüksuste põhimäärused;
  6. täidab muid ülesandeid, mis on vajalikud Eesti Pangale seadusega pandud eesmärkide ja ülesannete täitmiseks.

Juhatuse esimees on Eesti Panga president ning liikmed panga asepresidendid. Eesti Panga presidendi nimetab seitsmeks aastaks ametisse Vabariigi President Eesti Panga nõukogu ettepanekul. Eesti Panga asepresidendid nimetab viieks aastaks ametisse nõukogu panga presidendi ettepanekul.

Juhatuse istungid toimuvad vastavalt vajadusele ja juhatuse tööplaanile, kuid mitte harvem kui kord kuus. 

Eesti Panga juhatus