Finantsosakond

  • peab arvet panga varade, kohustuste, omakapitali ning tulude ja kulude üle
  • toetab juhatust keskpanga eelarve koostamisel ja annab selle täitmisest aru panga juhatusele
  • toetab juhatust panga strateegilise plaanimise korraldamises ja organisatsiooni arendamises

Keskpanga raamatupidamine erineb mõneti tavalise ettevõtte omast, sest peale tavalise raamatupidamisarvestuse peetakse siin arvet tehingute üle, mis on seotud raharingluse korraldamisega, rahapoliitiliste tehingute ning välisvaluutareservi haldusega.

Finantsosakonna juhataja on Liivi Teder. Osakonnal on kaks allosakonda.

Finantsarvestuse ja aruandluse allosakond peab arvestust Eesti Panga finantsvarade ja -kohustuste üle, koostab finantsaruandeid ja finantsstatistilisi aruandeid, haldab nende metoodikat ning osaleb Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPSi) raamatupidamissuuniste muudatuste ettepanekute väljatöötamisel. Allosakond vastutab aruannete koostamise ja nende esitamise eest Euroopa Keskpangale ja Eesti Panga juhatusele.

Raamatupidamise ja juhtimisarvestuse allosakond koostab panga eelarvekavandi ning eelarve- ja juhtimisaruanded, haldab nende koostamise metoodikat ning teeb järelevalvet kulunormide järgimise ning säästliku ja tõhusa tarbimise üle, vastutab panga raamatupidamisandmete kajastamise, kuluarvestuse, maksuarvestuse ja -aruandluse eest ning koostab raamatupidamisaruandeid. Lisaks aitab allosakond juhatust panga strateegilise plaanimise korraldamisel ja organisatsiooni arendamisel. Allosakond osaleb eurosüsteemi projektide finantskontrollis ning Euroopa Keskpanga nõukogu nõustamisel Euroopa Keskpanga eelarve küsimustes. Allosakonna juhataja on Helga Käärik ja peale tema on allosakonnas viis töötajat.