• Mihkel Nõmmelaosaleb finantssektori infrastruktuuride arendamises ning poliitika ja õigusraamistiku kujundamises ja rakendamises
  • haldab arveldussüsteeme ja osaleb nende arendamises ja uuenduste juurutamises
  • täidab arveldussüsteemides Eesti Panga finantsvarade haldamisest ja eurosüsteemi rahapoliitilistest tehingutest tulenevaid kohustusi
  • vastutab finantssektori infrastruktuuride järelevaatamise eest

Makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja on Mihkel Nõmmela.
Peale tema on osakonnas veel 13 töötajat.

Makse- ja arveldussüsteemide osakonnas on kaks allosakonda.

Arvelduste allosakond haldab pankadevahelisi arveldussüsteeme ning osaleb nende arendamises ja uuenduste juurutamises.

Arvelduste allosakond haldab üleeuroopalise reaalajalise brutoarvelduste süsteemi osasüsteemi TARGET2-Eesti ning osaleb üleeuroopalise väärtpaberiarveldusplatvormi TARGET2-Securities arendamisel ja teeb ettevalmistusi platvormiga liitumiseks 2017. aastal.

Lisaks arveldussüsteemide operaatori ülesandele osutab allosakond arveldusteenust Eesti Panga lepingulistele klientidele ja täidab Eesti Panga nimel sõlmitud tehingutest tulenevaid kohustusi. Allosakonda juhib Viire Oll ja peale tema töötab seal kuus spetsialisti.

Poliitika ja järelevaatamise allosakond vastutab finantssektori infrastruktuuride järelevaatamise eest - koostab maksete ja väärtpaberite arveldussüsteemide ja makseviiside kohta hinnanguid ning aitab kaasa turu arengu edendamisele. Allosakond osaleb ka makse- ja arveldussüsteemide poliitika ja õigusraamistiku kujundamises ja rakendamises Eesti ja Euroopa Liidu tasandil. Allosakonna juhataja on Kaire Torsus ja seal töötab veel kolm spetsialisti.

Lisaks on makse- ja arveldussüsteemide osakonnas kaks töötajat, kelle ülesandeks on efektiivselt ja tõrgeteta töötavate arveldussüsteemide arendamine, riskijuhtimine ja kvaliteedi tagamine, samuti arvelduskeskkonna analüüs ning arveldustemaatika tutvustamine. Arvelduste arendusküsimusi lahendatakse koostöös turuosaliste, teiste Euroopa keskpankade ja arvelduskodadega.