Märksõnad: 

Jaanus Kroon

  • teeb välis- ja finantssektori statistikat ning koostab rahvamajanduse arvepidamise kvartaalseid finantskontosid;
  • vahendab statistikat Euroopa Keskpangale ja teistele rahvusvahelistele organisatsioonidele;
  • haldab ja arendab Eesti Panga analüüside koostamiseks vajalikke andmebaase ning statistika tegemiseks kasutatavat infosüsteemi;
  • osaleb Euroopa Keskpanga, Euroopa Komisjoni, Rahvusvahelise Valuutafondi jt organisatsioonide töös rahvusvaheliste statistikametoodikate arendamisel;
  • aitab korraldada Euroopa keskpankade statistikasüsteemi ühisuuringuid ja osaleb ühiste registrite ja andmebaaside pidamises.

Statistikaosakonna juhataja on Jaanus Kroon. Peale tema on osakonnas 27 töötajat. 
Statistikaosakonna juhataja asetäitja on Ain Paas. 

Statistikaosakonnas on kolm allosakonda.

Finantssektori statistika allosakond teeb finantssektori statistikat ja koostab rahvamajanduse arvepidamise kvartaalseid finantskontosid. Finantssektori statistika olulisimad väljundid on krediidiasutuste statistika, liisingustatistika, makse- ja arveldussüsteemide statistika ning Euroopa Keskpangale edastatav rahaloomeasutuste, investeerimisfondide, kindlustusandjate ja pensionifondide ning väärtpaberite statistika. Finantssektori statistika allosakonna juhataja on Terje Raudsaar.

Välissektori statistika allosakond koostab kuu ja kvartali maksebilanssi ning kvartali rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja välisvõla näitajaid. Peale selle vahendab allosakond Euroopa Keskpangale ja teistele rahvusvahelistele organisatsioonidele üldmajandusstatistikat. Välissektori statistika allosakonna juhataja on Ulvi Saks.

Andmehalduse allosakond korraldab statistilisi vaatlusi ning haldab ja arendab statistikatöödeks vajalikke registreid. Allosakonna ülesanne on Euroopa Keskpanga kesksete väärtpaberiandmebaaside varustamine andmetega ja andmekvaliteedi haldamine. Andmehalduse allosakonna juhataja on Tiina Nõmme.