a b d e f g h i j k l m n o p r s ž t u v õ ä ü

A

aastakasv

Kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (nt sama kuu või kvartaliga)

Ingliskeelne termin:

year-on-year growth

Näitelause:

Uusi autoliisingulepinguid sõlmiti aprillis 43% suuremas summas kui aasta tagasi ning seejuures kiirenes autoliisingute portfelli aastakasv 20%ni.

aditiivne erind

Erind, mille korral on mõjutatud vaid üks aegrea komponent. Selle erindi põhjuseks võib olla kas juhuslik mõju, näiteks vead algandmetes, või mõni identifitseeritav sündmus, näiteks streik või looduskatastroof.

Ingliskeelne termin:

additive outlier

Definitsiooni allikas:

M. Täht. Sesoonselt korrigeeritud aegridade kvaliteet. Eesti Statistika Kvartalikiri, 1/11

Näitelause:

adresseeritava BICi omanik

Üksus, kellel on ettevõtte tunnuskood BIC, keda ei tunnustata TARGET2 kaudse osalejana, kes on TARGET2 otseosaleja korrespondent või klient või otse- või kaudse osaleja filiaal ja kes võib esitada maksejuhiseid ja saada makseid TARGET2 osasüsteemist otseosaleja kaudu. Terminit kasutatakse TARGET2 kontekstis.

Ingliskeelne termin:

addressable BIC holder

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Kõige rohkem on TARGET2 osalejate hulgas adresseeritava BICi omanikke, st üksusi, kes on TARGET2s kättesaadavad otseosalejate kaudu.

aegrida

Arvandmete rida, mis kirjeldab suuruse või nähtuse muutumist aja jooksul

Ingliskeelne termin:

time series

Termini allikas:

Tööturu Ülevaade 1/2012

Näitelause:

Mõne riigi tarbijahinnaindeksi aegrida algab juba 1900. aastast.

aheldamine

Referentsaasta alusel ja eri baasperioodide järgi arvestatud indeksite kumuleeruv ühendamine vastavate ahelindeksite abil

Ingliskeelne termin:

chain-linking

Definitsiooni allikas:

Statistikaameti terminite sõnastik, https://www.stat.ee/76870 (vaadatud 30.07.2018)

Näitelause:

SKP ja selle komponendid on esitatud aheldatud väärtustena.

ahelindeks

Indeks, mis iseloomustab nähtuse suhtelist muutumist temale algandmete reas eelnevate väärtuste suhtes

Ingliskeelne termin:

chain index

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

ajutine muutus

Erind, mille korral on ühe komponendi väärtus äärmiselt suur või väike, seejärel see väheneb (või suureneb) üha kiirenevas tempos, kuni aegrida saavutab oma normaalse taseme

Ingliskeelne termin:

temporary change

Definitsiooni allikas:

M. Täht. Sesoonselt korrigeeritud aegridade kvaliteet. Eesti Statistika Kvartalikiri, 1/11

Näitelause:

alammääraga intressioptsioon

Tuletisinstrument: kindlaksmääratud miinimumintressiga ostuoptsioonide seeria, mida kasutatakse intressimäära languse riski maandamiseks

Ingliskeelne termin:

interest rate floor

Näitelause:

alguskuupäev

Kuupäev, mil instrumendiga seotud lepingulised kohustused muutuvad kõigi osapoolte jaoks siduvaks

Ingliskeelne termin:

inception date

Termini allikas:

EKP määrus (EL) 2016/867

Näitelause:

Kui instrumendi alguskuupäev on enne 1. septembrit 2018, siis ei ole instrumendi tagasimaksegraafiku liigi näitamine kohustuslik ja väli võib jääda tühjaks.

alguskuupäev (rahapoliitika kontekstis)

Kuupäev, mil arveldatakse rahapoliitilise operatsiooni esimene osa

Ingliskeelne termin:

start date

Definitsiooni allikas:

EKP suunis EKP/2011/14

Näitelause:

Kui jaotamismenetlus toimub ühtse intressimääraga (Hollandi) enampakkumise kohaselt, ostab eurosüsteem operatsiooni alguskuupäeval 158 000 000 eurot ja müüb 178 540 000 USA dollarit

allahindlus

Väljaantud laenude summade vähendamine panga raamatupidamises konservatiivsuspõhimõtte kohaselt, nii et nende bilansis arvestatavad summad vastaksid tõenäoliselt tagasisaadavatele summadele

Ingliskeelne termin:

write-down

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Pankade kasumlikkusele on mõjunud soodsalt ka vähene uute allahindluste tegemise vajadus.

allutatud laen

Nõue, mis võlgniku lõpetamise või pankroti väljakuulutamise korral rahuldatakse pärast kõigi teiste võlausaldajate õigustatud nõuete rahuldamist

Ingliskeelne termin:

subordinated loan

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 7/2014

Näitelause:

Muu laen on laen, mida ei saa identifitseerida kui intressimäära piiranguga sihtotstarbelist laenu, muud intressimäära piiranguga laenu, arvelduskrediiti, krediitkaardilaenu, sündikaatlaenu, kapitalirenti, faktooringut või allutatud laenu.

Sünonüümid:

allutatud kohustus

alternatiivkulu

Piiratud ressursi mingiks otstarbeks kasutamisel saamata jääv tulu, mis oleks võinud laekuda, kui sama ressurss oleks kulutatud mingil muul eesmärgil

Ingliskeelne termin:

opportunity cost

Termini allikas:

EKP kuubülletään 12/2012

Definitsiooni allikas:

Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

M3 kasvule avaldavad jätkuvalt soodsat mõju EKP rahapoliitilised meetmed ja likviidseimate hoiuste hoidmise madal alternatiivkulu.

aluseksport

Suurema kodumaise lisandväärtuse osakaaluga kaupade eksport

Ingliskeelne termin:

core exports

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/2016

Näitelause:

Statistikaameti andmetele pakuvad alternatiivi Eesti Panga koostatud andmed alusekspordi kohta, mille moodustavad vähemalt 50% kodumaise lisandväärtussisaldusega eksporditavad tooted.

alusindeks

Indeks, mis näitab muutust võrreldes teatava baasperioodiga

Ingliskeelne termin:

base index

Näitelause:

Sünonüümid:

baasindeks

alusinflatsioon

Inflatsioonimäär, mille arvestamisel on välja jäetud väga kõikuvate hindadega kaupade, nagu toidu, alkoholi, tubaka ja energia hinnamuutused. Näitab püsivamat hinnamuutust.

Ingliskeelne termin:

core inflation

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2012

Definitsiooni allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 3/2017

Näitelause:

Alusinflatsioon on olnud vaoshoitud — teenuste ja tööstuskaupade hinnad tõusid eelmise aasta jaanuariga võrreldes 1%.

alusvara

Vara, mille ostmise või müümise õigus või kohustus tuleneb tuletisinstrumendi omamisest

Ingliskeelne termin:

underlying asset

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 16/2007

Näitelause:

Eurofondi vara ei või investeerida väärismetallidesse ja väärtpaberitesse, mille alusvaraks on väärismetall või mille hind sõltub väärismetallist.

amortisatsioon

Põhivara majanduslik kulumine ja vananemine tehnilises mõttes; põhivara väärtuse järkjärguline ülekandmine tootmiskuludesse

Ingliskeelne termin:

depreciation

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/2016

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Eesti ettevõtete praegune investeeringutase katab küll amortisatsiooni, kuid majanduskasvu toetavat uut tootmispotentsiaali luuakse vähem kui varasematel aastatel.

Sünonüümid:

kulum

AnaCredit

Ühtlustatud kildandmete kogum, mis annab üksikasjalikku teavet pangalaenude kohta euroalal

Ingliskeelne termin:

Anacredit (analytical credit datasets)

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2017

Näitelause:

Nimi AnaCredit tähistab analüütilisi krediidiandmekogusid.

andmeesitaja

Ingliskeelne termin:

reporting agent

Termini allikas:

EKP määrus (EL) 2016/867

Näitelause:

andmeesitamiskohustus

Ingliskeelne termin:

reporting obligation

Näitelause:

Proportsionaalsuse tagamiseks on riikide keskpankadel õigus teha väiksematele krediidiasutustele erandeid. Mõnes riigis võib see tähendada, et andmeesitamiskohustusest vabastatakse täielikult mitusada panka.

ankurvaluuta

Valuuta, mille suhtes määratakse teiste valuutade kursse, kasutatakse nii valuutakomiteede kui ka tavapärase fikseeritud vahetuskursisüsteemi puhul

Ingliskeelne termin:

anchor currency

Termini allikas:

Eesti maksebilansi aastaraamat 2006

Näitelause:

Eesti Panga ja krediidiasutuste Eesti krooni ja ankurvaluuta euro ostu- ja müügitehingud toimuvad Eesti Panga noteeritava kursiga.

annualiseerima

Aastast lühema ajaperioodi andmeid kogu aasta peale laiendama

Ingliskeelne termin:

annualise

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2016

Näitelause:

SKP annualiseeritud kasvumäär näitab arvestuslikku aastast kasvumäära juhul, kui SKP kasvaks neli kvartalit järjest kvartali võrdluses sama kiiresti kui vaadeldud kvartalis.

arbitraaž

Riskivaba vahendustegevus, mille käigus ühelt turult ostetud kaup või valuuta müüakse kasuga teisel turul, kasutades ära intressimäärade või hinnaerinevust

Ingliskeelne termin:

arbitrage

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Arbitraaž käivitub juhul, kui sarnaste kaupade hinnad on piirkonniti ja riigiti erinevad. Sellisel juhul teenivad eksportöörid ja importöörid täiendavat lisakasumit ainult hinnavahe arvelt.

arenenud riigid

Suhteliselt mitmekesise majandusega, suure rahvatuluga ja kõrge elatustasemega riigid

Ingliskeelne termin:

developed countries

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Eesti Entsüklopeedia

Näitelause:

Aktsiaturge toetab endiselt ka arenenud riikide püsiv majanduskasv.

Sünonüümid:

arenenud maad

arenevad riigid

Väga lai ja mitmeti määratletud kategooria, mis hõlmab majandusarengult "arenenud riikide" ja "arengumaade" vahele jäävaid riike, mida üldiselt iseloomustab kiire majanduskasv või suur arengupotentsiaal

Ingliskeelne termin:

emerging economies

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Põhja-Ameerikas moodustasid kaardimaksed 2014. aastal 71% kõikidest sularahata maksetest ning Aasia arenevates riikides (Hiina, India, Hong Kong jt) koguni 84%.

Sünonüümid:

arenevad turud, kiiresti areneva majandusega riigid, tärkava turumajandusega riigid

arengumaad

Riik, mis on rahvatulu suuruse, esmastootmisharude eriti suure osatähtsuse, elatustaseme madaluse jms järgi otsustades arenenud maadest märgatavalt maha jäänud

Ingliskeelne termin:

developing countries

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/16

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Aastakoosolekul on plaanis hinnata finantskriisi mõju arengumaadele.

Sünonüümid:

arenguriigid

aruandekohustus

Majandusüksuse või mis tahes isiku õigusaktiga sätestatud kohustus mingile organile oma tegevusest või selle tulemustest aru anda

Ingliskeelne termin:

accountability

Termini allikas:

EKP veebileht

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Euroopa Liidu toimimise lepingus on sätestatud, et EKP-l on aruandekohustus eelkõige Euroopa Liidu kodanikke esindava Euroopa Parlamendi ees, kuid ta peab korrapäraselt aru andma ka ELi Nõukogule, mis esindab liikmesriikide valitsusi.

arveldus

Raha ülekandmine maksjalt saajale (maksja pangalt saaja pangale) või väärtpaberite ülekandmine müüjalt ostjale

Ingliskeelne termin:

settlement

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Arveldussüsteemis STEP2 tehakse pankadevahelisi arveldusi tööpäevadel viis korda.

arveldusagent

Üksus, kelle abil (kelle kontode kaudu) arveldussüsteemis osalejad arveldavad

Ingliskeelne termin:

settlement agent

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Arvelduskojad vastutavad netopositsioonide arvestamise õigsuse ning nende edastamise eest osalevatele pankadele või nende nimel tegutsevatele arveldusagentidele arvelduse tegemiseks.

arvelduskoda

Keskne üksus osapoolte maksejuhiste vahetamiseks

Ingliskeelne termin:

clearing house

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

SEPA Clearer on Saksa keskpanga (Deutsche Bundesbank) opereeritav arvelduskoda SEPA nõuetele vastavate jaemaksete töötlemiseks ja arveldamiseks.

Sünonüümid:

kliiringukoda

arvelduskrediit

Krediiditeenus, millega võlausaldaja annab kliendile võimaluse oma arvelduskontot kasutada nii, et kontojääk jääb miinusesse

Ingliskeelne termin:

overdraft facility

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2014

Näitelause:

Enim suurenes investeeringuteks kasutatavate pikaajaliste laenude portfell, kuid tööstus- ja kaubandussektori puhul kasvasid märkimisväärselt ka lühiajalised laenud, eelkõige faktooring ja arvelduskrediit.

arvelduspank

Pank, milles on maksekontod ja kus täidetakse maksesüsteemis tekkivaid kohustusi

Ingliskeelne termin:

settlement bank

Termini allikas:

EKP määrus (EL) nr 795/2014

Definitsiooni allikas:

EKP määrus (EL) nr 795/2014

Näitelause:

Süsteemselt olulise maksesüsteemi käitaja kehtestab tervikliku raamistiku süsteemselt olulises maksesüsteemis osalejatest, arvelduspankadest, nostroagentidest, kontohaldurpankadest, likviidsuse pakkujatest ja teistest asjakohastest üksustest tuleneva likviidsusriski juhtimiseks.

arvelduspäev

Tehingu arveldamise kuupäev

Ingliskeelne termin:

settlement date

Näitelause:

Ennetähtaegse tagasimakse kuupäevad langevad kokku eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide arvelduspäevadega, mille sätestab eurosüsteem.

arvelduspäev

Päev, mil makseteenuse pakkuja on maksetehingu tegemiseks vajalikuks arvelduseks avatud

Ingliskeelne termin:

settlement day

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Määratud aegadel arvelduspäeva jooksul või vahetult pärast arvelduspäeva lõppu tehakse pankade makstavate maksete tasaarveldus laekumiste vastu (nettimine) ning leitakse kahepoolsed või mitmepoolsed netopositsioonid.

arveldusrisk

Risk, et arveldus ei toimu, kuna üks või mitu makse osapoolt ei täida oma kohustusi. Arveldusriskid on tegevusrisk, krediidirisk ja likviidsusrisk.

Ingliskeelne termin:

settlement risk

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Reaalaegse brutoarveldussüsteemi kasutamine vähendab arveldusriske. Nendesse süsteemidesse saadetakse makseid päeva jooksul pidevalt ning makseinfo ja raha liiguvad koos. Maksed arveldatakse kohe, kui need süsteemi saabuvad.

arveldussüsteem

Süsteem maksete arveldamiseks (maksesüsteem) või väärtpaberite ülekandmiseks (väärtpaberarveldussüsteem)

Ingliskeelne termin:

settlement system

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Majanduse ja finantssüsteemi toimimiseks on vaja, et eraisikud, ettevõtted, avaliku sektori asutused ja pangad saaks nii rahamaksed kui ka väärtpaberite ülekanded teha hästi toimivate ja usaldusväärsete makse- ja arveldussüsteemide vahendusel.

arveldustsükkel

Väärtpaberiarvelduse puhul ajavahemik, mis jääb tehingu sõlmimise ja väärtpaberite ülekandmise vahele; maksesüsteemide puhul ajavahemik maksejuhise süsteemi sisestamisest kuni selle lõpliku arveldamiseni. Kui maksesüsteem ainult töötleb maksejuhiseid, siis ajavahemik maksejuhise süsteemi sisestamisest kuni töötlemise lõpetamiseni.

Ingliskeelne termin:

settlement cycle

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Euroopas on alates oktoobrist 2014 kasutusel ühtne arveldustsükkel T+2: väärtpaberid kantakse müüjalt ostjale üle hiljemalt teisel arvelduspäeval pärast tehingu sõlmimist.

arvestuslik

Tegeliku väärtuse puudumisel arvestusel põhinev

Ingliskeelne termin:

imputed

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/16

Näitelause:

Kasvu on aeglustanud ka kinnisvaraalase tegevuse lisandväärtuse kahanemine, ent valdava osa selle tegevusala toodangust moodustab arvestusliku iseloomuga kaudne üür, mis ei peegelda otseselt majanduse kasvuvõimet.

autentimine

Isikusamasuse ja kasutajaõiguste kontrollimine

Ingliskeelne termin:

authentication

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Viipemakseid võimaldav NFC-tehnoloogia lubab lähiväljas teha kontaktivabu autentimis- ja maksetoiminguid.

automaatne tagatisteenus

Laenutehing, mis algatatakse juhul, kui väärtpaberite ostjal ei ole piisavalt raha oma väärtpaberite ostuga seonduvate kohustuste täitmiseks, ja millega ostja parandab oma rahalist seisu järgmiseks arveldustsükliks

Ingliskeelne termin:

auto-collateralisation

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Eesti Pank pakub T2Sis pankadele võimalust kasutada automaatset tagatisteenust.

Sünonüümid:

automaatne tagatise seadmine

automaatsed stabilisaatorid

Muutused, millega valitsemissektori eelarve automaatselt reageerib majanduse konjunktuurile ja mis mõjutavad erasektori arengut, aidates hoida majandust tasakaalus. Tõusufaasis näiteks kogutakse suhteliselt rohkem makse ja valitsemissektori ülekanded majapidamistele vähenevad. Seetõttu väheneb majapidamistel kasutada olev tulu ja tarbimise kasv pidurdub, mis hoiab tagasi majanduskasvu. Langusfaasis seevastu maksutulu väheneb ja ülekanded majapidamistele suurenevad. Peamisteks teguriteks, mis automaatsete stabilisaatorite suurust kujundavad, on valitsussektori osatähtsus, maksusüsteemi ülesehitus ja töötu abiraha maksmise kord.

Ingliskeelne termin:

automatic stabilisers

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

"Automaatsete fiskaalsete stabilisaatorite roll Eestis ja Euroopa Liidus", Kroon ja Majandus 4/2003

Näitelause:

Majandustsüklist tingitud muutus eelarve tasakaalus on eelarve tsükliline osa, mis iseloomustab automaatsete stabilisaatorite suurust.

Sünonüümid:

automaatsed fiskaalsed stabilisaatorid

autonoomsed likviidsustegurid

Likviidsustegurid, mis ei tulene rahapoliitiliste instrumentide kasutamisest (nt ringluses olevad pangatähed, valitsemissektori hoiused keskpangas, keskpanga netovarad)

Ingliskeelne termin:

autonomous liquidity factors

Termini allikas:

EKP suunis EKP/2014/9

Näitelause:

RKP võtab oma autonoomsete likviidsustegurite prognoosis arvesse oma kasumi ülekandmist valitsusele vähemalt üks nädal enne ülekande toimumist

autoriseerima

Arveldusprotsessis osalejana nõustuma raha või väärtpaberite ülekandmisega. Kaardimakse puhul kontrollib kaardi väljastaja pank, kas kaart kehtib ja kas kaardiomaniku kontol on tehingu tegemiseks piisavalt raha või krediidilimiiti.

Ingliskeelne termin:

authorise

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Nets Estonia ülesanne on kaarditehinguid autoriseerida ja töödelda.

avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

EMTAKi tegevusala (jagu O), mille alla liigitatakse riikliku iseloomuga tegevused, mida tavaliselt teostavad avalik-õiguslikud üksused: seaduste ja nendest tulenevate määruste vastuvõtmine ja juriidiline tõlgendamine, nendel aktidel põhinevate programmide (plaanide) haldamine, seadusandlikud tegevused, maksustamine, riigikaitse, avalik kord ja julgeolek, immigratsiooniteenistused, välissuhted ja valitsuse programmide (plaanide) haldamine. Jagu hõlmab ka kohustusliku sotsiaalkindlustuse.

Ingliskeelne termin:

public administration and defence, compulsory social security

Termini allikas:

EMTAK 2008

Definitsiooni allikas:

EMTAK 2008 selgitavad märkused

Näitelause:

avalik sektor

See osa majandusest, mille moodustavad kuuluvad riigi- ja munitsipaalasutused, -fondid ja -ettevõtted ning nende tegevus

Ingliskeelne termin:

public sector

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2016

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikoni" järgi

Näitelause:

Eesti kuulub Euroopa Liitu, mis tähendab, et avaliku sektori töö on seotud Euroopaga.

avalik teadaanne

IMFi teadaanne, mis avaldatakse asjaomase liikmesriigi nõusolekul pärast seda, kui IMFi direktorite nõukogu on arutanud IMFi põhikirja IV artikli alusel peetavate konsultatsioonide tulemusi, majandusarengu seiret piirkondlikul tasemel, programmijärgset seiret ja pikemaajaliste programmidega liikmesriikide puhul tagantjärele teostatavaid hinnanguid. Avalik teadaanne väljastatakse ka pärast direktorite nõukogu arutelusid üldiste poliitiliste küsimuste üle, välja arvatud juhul, kui direktorite nõukogu otsustab konkreetse juhtumi puhul teisiti.

Ingliskeelne termin:

Public Information Notice

Termini allikas:

IMFi veebileht

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Avalikud teadaanded aitavad täita IMFi eesmärki suurendada fondi majandusarengu ning -poliitika hinnangute ja analüüsi läbipaistvust.

avaliku sektori asutus

Avalikku sektorisse kuuluv üksus

Ingliskeelne termin:

public sector body

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 4/2008

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 4/2008

Näitelause:

Majanduse ja finantssüsteemi toimimiseks on vaja, et eraisikud, ettevõtted, avaliku sektori asutused ja pangad saaksid nii rahamaksed kui ka väärtpaberite ülekanded teha hästi toimivate ja usaldusväärsete makse- ja arveldussüsteemide vahendusel.

avaliku sektori võlakirjade ostukava

Varaostukava osa. Meede hõlmab nominaalseid ja inflatsiooniga seotud keskvalitsuse võlakirju ning võlakirju, mis on emiteeritud euroalal asuvate tunnustatud asutuste, piirkondlike omavalitsuste, kohalike omavalitsuste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja mitmepoolsete arengupankade poolt. Euroala liikmesriikide võlakirju ostetakse valitsuse rahastamise keelu tõttu ainult järelturult.

Ingliskeelne termin:

public sector purchase programme

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Alates 2. jaanuarist 2017 on võimalik avaliku sektori võlakirjade ostukava raames osta ka selliseid võlakirju, mille tähtajani on jäänud vähemalt üks aasta
(varem kaks aastat) ja võlainstrumente, mille tootlus tähtajani on ostuhetkel allpool Euroopa Keskpanga hoiustamise püsivõimaluse
intressimäära (hetkel kehtiv -0,40%).

Sünonüümid:

avaliku sektori võlakirjade ostukava; avaliku sektori varade järelturult ostmise kava

avaliku sektori võlg

Riigi ja omavalitsusasutuste võetud võlg või võetud võlgade kogusumma

Ingliskeelne termin:

public debt

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Eesti eelarvepositsioon on tugev. Avaliku sektori võlg on ELi väikseim ning eelarvereservist enam kui täielikult kaetud.

avatud majandus

Majandus, kus kaupade ja kapitali vaba liikumine üle riigipiiri on olulise tähtsusega. Terminiga tähistatakse ka riike, kus kaupade ja kapitali liikumist ei ole piiratud.

Ingliskeelne termin:

open economy

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht, pressiteade 19.10.2015

Näitelause:

Heitlikkust on väikeses ja väga avatud majandusega Eestis niigi piisavalt.

avatud sektor

Otseselt väliskonkurentsi tingimustes tegutsev majandussektor (eksporditavad või impordiga konkureerivad tooted ja teenused)

Ingliskeelne termin:

tradable sector

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Reaalpalk avatud sektoris võrdub tööjõu piirtootlikkusega avatud sektoris.

avaturuoperatsioon

Rahapoliitiline operatsioon; tegevus, millega keskpank mõjutab teatud väärtpaberite ostu või müügi abil raha- või kapitaliturul pankade reservide, rahamassi ja intressitaset. Väärtpabereid ostes suurendab keskpank nende eest makstes pankade reserve ja seega rahamassi. Väärtpaberite müük vähendab rahahulka. Avaturuoperatsioonid hõlmavad põhilisi refinantseerimisoperatsioone, pikemaajalisi refinantseerimisoperatsioone, peenhäälestusoperatsioone ja struktuurioperatsioone.

Ingliskeelne termin:

open market operation

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Avaturuoperatsioonide kaudu juhitakse intressimäärasid ja likviidsust rahaturul ning väljendatakse rahapoliitilist hoiakut.

Sünonüümid:

avaturutehing

B

baasiefekt

Ingliskeelne termin:

base effect

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2019

Näitelause:

Baasiefekt tekib siis, kui hindade aastakasvu näitajat mingil ajahetkel mõjutab tugevalt mõni eelmise aasta ebatavaliselt järsk hinnamuutus.

baasintressimäär

Intressimäär või -määrad, mida keskpank kasutab oma likviidsusoperatsioonides krediidiasutustega. EKP on kehtestanud kolm rahapoliitilist intressimäära: põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär, hoiustamise püsivõimaluse intressimäär ja laenamise püsivõimaluse intressimäär. EKP baasintressimäärade taseme määrab EKP nõukogu eurosüsteemi rahapoliitika raames.

Ingliskeelne termin:

key interest rate

Näitelause:

Nõukogu eeldab, et EKP baasintressimäärad püsivad praegusel tasemel ka vähemalt 2019. aasta suvel ning igal juhul seni, kuni see on vajalik, et tagada inflatsioonimäärade püsiv lähenemine tasemele, mis on keskmise aja jooksul 2%st allpool, ent selle lähedal.

Sünonüümid:

rahapoliitiline intressimäär

baaspunkt

0,01 protsenti; baasühik, mida kasutatakse nt intressimäära muutuse mõõtmiseks

Ingliskeelne termin:

basis point

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2011

Näitelause:

Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas tõsta eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäära 25 baaspunkti võrra 1,25%ni alates operatsioonist, mis tehakse 13. aprillil 2011.

baasraha

Rahapakkumise näitaja ehk rahaagregaat, mis hõlmab ringluses olevat sularaha ja pankade hoiuseid keskpangas

Ingliskeelne termin:

base money

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2012

Definitsiooni allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2018

Näitelause:

Eurosüsteemi kolmeaastase tähtajaga pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid on kaasa toonud baasraha kiire kasvu euroalal, mis on täpsemalt tingitud sellest, et osa euroala krediidiasutusi hoiustavad eurosüsteemis rohkem reserve, kui neil on vaja oma kohustusliku reservinõude täitmiseks.

Sünonüümid:

rahabaas

baromeeteruuring

Uuring, mis peegeldab teatavas majandussektoris tegutsevate ettevõtjate või tarbijate arvamust ärikonjunktuuri kohta ja nende kindlustunnet

Ingliskeelne termin:

sentiment survey

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/16

Näitelause:

Tarbijate baromeeteruuringu põhjal olid järgmise 12 kuu hinnaootused septembris ja oktoobris taas kõrgemad kui suve teisel poolel, kui need üldise ebakindluse suurenemise tõttu mõnevõrra langesid.

Basel I

Baseli pangajärelevalve komitee poolt välja töötatud esimene rahvusvaheline kapitali adekvaatsuse standard maailmas, mis võeti vastu 1988. aastal

Ingliskeelne termin:

Basel I

Definitsiooni allikas:

FI veebilehe järgi

Näitelause:

Basel II

Baseli pangajärelevalve komitee poolt välja töötatud, 2007. aastal jõustunud uuendatud kapitali adekvaatsuse standard. Basel II põhineb kolmel sambal: i) senisest riskitundlikum miinimumkapitalinõuete arvutamise metoodika, ii) panga riskijuhtimine ja kapitalivajaduse sisemine hindamine, iii) ulatuslikumad avalikustamisnõuded.

Ingliskeelne termin:

Basel II

Definitsiooni allikas:

FI veebilehe järgi

Näitelause:

Basel III

Baseli pangajärelevalve komitee välja töötatud usaldusnõuete standard, Basel I ja Basel II edasiarendus, mida on kehtestatud järk-järgult alates 2013. aastast ja mis näeb ette senisest rangemaid kapitalipuhvrite nõudeid

Ingliskeelne termin:

Basel III

Näitelause:

Baseli pangajärelevalve komitee andis 2010. aasta detsembris välja rahvusvahelised standardid pankade kapitali- ja likviidsusnõuete arvestamise kohta, nn Basel III eeskirjad.

Baseli pangajärelevalve komitee

Rahvusvaheliste Arvelduste Panga (BISi) juures tegutsev komitee, mis loodi 1974. aastal eesmärgiga tugevdada finantsstabiilsust ja tõhustada pangandusjärelevalvet kogu maailmas.

Ingliskeelne termin:

Basel Committee on Banking Supervision

Näitelause:

Baseli pangajärelevalve komitee (BCBS – Basel Committee on Banking Supervision) andis 2010. aasta detsembris välja rahvusvahelised standardid pankade kapitali- ja likviidsusnõuete arvestamise kohta, nn Basel III eeskirjad.

Sünonüümid:

Baseli komitee

Beveridge'i kõver

Graafik, mis kirjeldab vabade töökohtade ja töötute arvu suhet

Ingliskeelne termin:

Beveridge curve

Termini allikas:

Tööturu Ülevaade, aprill 2017

Näitelause:

Vaba tööjõu ja vabade töökohtade omavahelist sobitumist iseloomustab Beveridge’i kõver.

bilansikirje

Konto nimetus ja selle saldo kirjutatuna bilansi aktiva- või passivapoolele

Ingliskeelne termin:

balance sheet item

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Eesti Panga bilansi koos lühiselgitustega kõigi bilansikirjete kohta leiate Eesti Panga veebilehelt.

bilansiline jääkmaksumus

Netosumma, milles on vara bilansis kajastatud (võttes arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke allahindlusi).

Ingliskeelne termin:

carrying amount

Termini allikas:

TLTROs - Guidelines

Definitsiooni allikas:

Raamatupidamise Toimkonna juhend 5

Näitelause:

Oluline on, et piiriks on siinkohal bilansiline jääkmaksumus, mis oleks antud perioodil normaalse amortisatsiooni arvestamisel antud varal kujunenud.

Sünonüümid:

bilansiline väärtus

bilansipäev

Aruandeperioodi lõppkuupäev; aastaaruande koostamisel majandusaasta lõppkuupäev

Ingliskeelne termin:

balance sheet date

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2016

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Välisvääringus nomineeritud varad ja kohustused konverteeritakse eurodeks bilansipäeval kehtiva Euroopa Keskpanga vahetuskursi alusel.

bilansiväline kirje

Bilansivälise konto saldo, mis on kirjendatud bilanssi väljaspool selle kokkuvõttesummat

Ingliskeelne termin:

off-balance-sheet item

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 16/2007

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Kui bilansivälise kirje tüübiks on «Bilansiväline kohustus», liigiks «Finantsgarantiid» ja kliendiks «Krediidiasutus», «Kindlustusandja ja pensionifond» või «Muu finantseerimisasutus», mis kuulub aruandva krediidiasutusega ühte konsolideerimisgruppi, on kliendi kuuluvuse identifikaatoriks 1. (M 16/2007)

bilanss

Raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustisi ja omakapitali)

Ingliskeelne termin:

balance sheet

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 6/2014

Definitsiooni allikas:

Raamatupidamise seadus

Näitelause:

Bilanss ja kasumiaruanne koostatakse eurodes ümardatuna täisühikuteni.

bimetallist münt

Kahest eri metallist vermitud münt

Ingliskeelne termin:

bimetallic coin

Näitelause:

20eurose nimiväärtusega bimetallist (kuld ja hõbe) meenemünt „Eesti liitumine” väljalaskeaastaga 2011

bonistika

Pangatähtede uurimine ja kollektsioneerimine

Ingliskeelne termin:

bonistics

Näitelause:

Sünonüümid:

notafiilia

brutoarveldussüsteem

Arveldussüsteem, kus makseid arveldatakse ükshaaval

Ingliskeelne termin:

gross settlement system

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

TARGET2 on üleeuroopaline automatiseeritud reaalaegne brutoarveldussüsteem, mille omanik ja haldur on eurosüsteem.

BU-kvaliteet

Mündi kvaliteedimärgistus: kõrgema kvaliteediga, ringlemata ja kõrgläikega mündid

Ingliskeelne termin:

Brilliant Uncirculated

Definitsiooni allikas:

EP veebilehe järgi

Näitelause:

Mündivoldik koosneb kaheksast BU-kvaliteediga euro käibemündist, mis on vermitud Soome Rahapajas.

buum

Majandusliku aktiivsuse kõrgseis ehk õitseng; majanduse elavnemine, majandusliku aktiivsuse järsk tõus pärast teatud aega kestnud loidust

Ingliskeelne termin:

boom

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Eesti majanduse kasvuvõimekus on praegu umbes 3% aastas. See on keskmine oodatav kasv, kui pole kriisi ega buumi.

D

debiteerima

Summat kontolt maha võtma

Ingliskeelne termin:

debit

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Kaardi väljastanud pank peab kaarditehingu toimumiseks kaardiomaniku kontot debiteerima.

deebetkaart

Pangakaart, millega makstes kasutab kaardiomanik oma kontol olevat raha. Deebetkaardiga saab maksta müügikohtades nii Eestis kui ka välismaal, vaadata kontoinfot ja võtta välja sularaha, samuti pangaautomaadis ülekandeid teha ja oma kontole sularaha sisse maksta. Mõne deebetkaardiga saab maksta ka internetipoes.

Ingliskeelne termin:

debit card

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Deebetkaardiga makstes peab maksja kontol kogu summa olemas olema ning see võetakse kontolt maha või broneeritakse kohe pärast makse tegemist.

deflatsioon

Kaupade ja teenuste hindade üldine langus pikema aja jooksul

Ingliskeelne termin:

deflation

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

http://www.eestipank.ee/rahapoliitika/hinnastabiilsuse-tahtsus

Näitelause:

Deflatsiooniga kaasnevaks ohuks on, et üldise hinnataseme langedes lükkavad inimesed oma tarbimist, ettevõtted aga oma investeeringuid edasi, ning majanduskasv aeglustub.

dekomponeerima

Alamosadeks jaotama (nt indeksi või mõne muu majandusnäitaja kohta)

Ingliskeelne termin:

decompose

Termini allikas:

EP Toimetised

Näitelause:

Tarbijahinnaindeksi (THI) dekomponeerimisel lähtuti eesmärgist, et alamkomponentide abil oleks inflatsiooni mõjutavaid tegureid empiiriliselt kõige parem käsitleda.

depookonto

Keskpanga hallatav väärtpaberikonto, millele krediidiasutused võivad paigutada keskpanga operatsioonide tagamiseks sobivaks peetavaid väärtpabereid

Ingliskeelne termin:

safe custody account

Termini allikas:

EKP/2015/34

Definitsiooni allikas:

EKP suunis EKP/2011/14

Näitelause:

Osapool, kellel ei ole RKP depookontot või eurosüsteemi asutajahindamisraamistikus positiivse hinnangu saanud väärtpaberiarveldussüsteemi väärtpaberiarvelduskontot, võib tehinguid arveldada korrespondentkrediidiasutuse väärtpaberiarvelduskonto või depookonto kaudu.

detailsed krediidiandmed

Ühtlustatud kildandmed pangalaenude kohta euroalal, mida krediidiasutused peavad esitama Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 2016/867 kohaselt AnaCrediti andmebaasi jaoks

Ingliskeelne termin:

granular credit data

Termini allikas:

EKP määrus 2016/867

Näitelause:

...sisu- ja struktuurinõuded, mida tuleb järgida Euroopa Keskpanga määrusega (EL) nr 2016/867 ette nähtud detailsete krediidi- ja krediidiriskiandmete esitamisel.

Sünonüümid:

laenude kildandmed

devalveerimine

Omavaluuta kursi alandamine teiste riikide valuutade või kulla suhtes

Ingliskeelne termin:

devaluation

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Devalveerimine ehk kullasisalduse vähendamine rahas oli kullastandardi süsteemis keeruline, sest samal ajal pidid riigid pakkuma usaldust raha kullasisalduse vastu. Sellegipoolest devalveerisid 1929. aastal alanud majanduskriisi käigus paljud riigid oma raha, s.t vähendasid rahaühiku kullasisaldust.

digitaalne baasraha

Keskpanga emiteeritud virtuaalraha, digitaalne nõue keskpanga vastu

Ingliskeelne termin:

digital base money

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Euroopas, eelkõige Põhjamaades, on sularaha kasutamise osakaal vähenenud ning kaupade ja teenuste eest tasutakse peamiselt elektrooniliselt. Makseharjumuse muutus elanikkonna ning ettevõtete seas on Euroopa keskpankades toonud arutlusele digitaalse baasraha temaatika.

disinflatsioon

Inflatsioonitempo aeglustumine; inflatsiooni peatumine

Ingliskeelne termin:

disinflation

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Inflatsiooni järsk pidurdumine USAs on märk sellest, et disinflatsioon on juba reaalsus ning et järgmine tõsisem majandust ohustav risk võib olla deflatsioon.

Sünonüümid:

desinflatsioon

dividend

Kasumiosa, mis makstakse investorile tema aktsiate arvu alusel

Ingliskeelne termin:

dividend

Termini allikas:

Eesti Panga pressiteade, 22.09.2016

Näitelause:

Jooksevkontot mõjutasid suured panganduses makstud dividendid.

E

e-arve

Standardne masinloetav arve, mis saadetakse ühest tarkvarasüsteemist teise, et vältida arve maksmiseks andmete käsitsi sisestamist

Ingliskeelne termin:

electronic invoice

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

2017. aastal tehti päevas keskmiselt 61 000 makset e-arveid kasutades.

e-arve püsimaksekorraldus

Maksekorraldus, millega e-arve püsimakse lepingu sõlminud klient võimaldab talle esitatud regulaarse e-arve automaatse tasumise.

Ingliskeelne termin:

e-invoice standing order

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht, maksed ja arveldused

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

E-arve püsimaksekorraldusi tehakse otsekorraldustega samas mahus.

e-kaubandus

Elektrooniline kaubandus, arvutivõrgu kaudu toimuv kaubandustegevus

Ingliskeelne termin:

electronic commerce

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 8/2014

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Suurimaks e-kaubanduse maaks on kasvanud Hiina, kellele kuulub kolmandik kogu maailma e-kaubanduse käibest.

e-pood

Veebilehekülg või rakendus, mille kaudu müüakse internetis kaupu või teenuseid

Ingliskeelne termin:

online shop

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Kodumaistel e-poodidel on raske suurte välismaiste e-poodide kaubavaliku ja hinnaga konkureerida.

e-raha

Elektroonilisel kandjal säilitatav rahaline väärtus, mida väljastatakse rahalise sissemakse eest vastava summa nimiväärtuses ja mida saab kasutada maksevahendina. Mõeldud ennekõike väikese väärtusega igapäevamaksete tasumiseks, näiteks bussipiletite eest maksmiseks. Elektrooniliseks kandjaks võib olla kaart, arvuti mälu või muu rahaühikute elektroonilist salvestamist võimaldav vahend.

Ingliskeelne termin:

electronic money

Termini allikas:

Krediidiasutuste seadus

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

...mittesularahaliste maksevahendite, näiteks elektrooniliste maksevahendite, e-raha, reisitšekkide ja vekslite väljastamine ja haldamine.

e-raha asutus

Aktsiaselts või osaühing, kes väljastab enda nimel e-raha ja kellel on selleks vastav tegevusluba (nt facebook Payments International Limited või Amazon Payments Europe S.C.A)

Ingliskeelne termin:

electronic money institution

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Tuntuimad rahvusvahelise litsentsiga e-raha asutused on Facebook Payments International Limited, Airbnb Payments UK Limited, Amazon Payments Europe S.C.A, Facebook Payments International Limited, Revolut Limited ja Eesti päritolu TransferWise Limited.

eelarvenõukogu

Sõltumatu nõuandekogu, mille ülesandeks on hinnata Eesti eelarvepoliitikat. Eelarvenõukogu koosseisu nimetab ametisse Eesti Panga nõukogu Eesti Panga presidendi ettepanekul.

Ingliskeelne termin:

Fiscal Council

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2016

Definitsiooni allikas:

http://eelarvenoukogu.ee/noukogust

Näitelause:

Eelarvenõukogu on nõuandekogu, mille ülesanne on anda hinnang Eesti eelarvepoliitika aluseks olevatele majandusprognoosidele ning jälgida siseriiklike eelarvereeglite täitmist.

eelarvepositsioon

Valitsussektori kogutulude ja kogukulude vahe

Ingliskeelne termin:

fiscal position

Termini allikas:

Riigieelarve seadus

Definitsiooni allikas:

Riigieelarve seadus

Näitelause:

Majanduse stabiilsuse seisukohalt pole oluline üksnes eelarvepositsioon, vaid ka eelarve võimalik mõju mõnele kitsamale majandusvaldkonnale.

eelarveruum

Mõiste väljendab seda, kui palju saab valitsus suurendada eelarvepuudujääki või võlakoormust, seadmata ohtu riigirahanduse jätkusuutlikkust ja majanduse stabiilsust. Eelarveruumi olemasolu  ja selle kasutamist võivad piirata arvulised eelarvereeglid.

Ingliskeelne termin:

fiscal space

Näitelause:

Sünonüümid:

eelarvepoliitiline manööverdusruum

eelarvestiimul

Ingliskeelne termin:

fiscal stimulus

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/2018

Näitelause:

USA majanduskasv tänavu veel kiireneb, kuid hakkab edaspidi aeglustuma. Impordipiirangud hakkavad vähendama välisnõudlust ning valitsuse eelarvestiimul on ajutine.

Sünonüümid:

eelarvepoliitiline stiimul

eelkommunikatsioon

Teataval määral siduvate kommentaaride andmine keskpanga poolt võimalike tulevaste rahapoliitiliste otsuste kohta

Ingliskeelne termin:

forward guidance

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2014

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Euroopa Keskpanga nõukogu on eelkommunikatsioonis rõhutanud, et euroala rahapoliitilised intressimäärad püsivad madalal tasemel pikema aja jooksul.

Eesti majanduse makromudel

Ingliskeelne termin:

Macro Model for the Estonian Economy

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/2016

Näitelause:

Eesti Panga prognoosi koostamisel on kasutatud Eesti Pangas välja töötatud Eesti majanduse makromudelit EMMA, mida uuendatakse ja täiendatakse regulaarselt.

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator

Rahvusvaheliselt ühtlustatud klassifikaatori NACE Eesti rahvuslik versioon; jaguneb viieks tasemeks, millest neli esimest vastavad NACE-le ning viies tase on rahvuslik, mille loomisel on arvestatud Eesti majanduse eripära ning vastavat seadusandlust

Ingliskeelne termin:

The Estonian Classification of Economic Activities

Definitsiooni allikas:

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebileht, http://www.rik.ee/et/e-ariregister/emtak-tegevusalad

Näitelause:

Eesti Panga juhatus

Organ, kes juhib Eesti Panga tegevust. Juhatuse esimees on Eesti Panga president ning liikmed panga asepresidendid.

Ingliskeelne termin:

Executive Board of Eesti Pank

Termini allikas:

Eesti Panga seadus

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga seadus

Näitelause:

Eesti Panga Nõukogu

Eesti Panga järelevalveorgan. Nõukogu koosneb esimehest ja seitsmest liikmest.

Ingliskeelne termin:

Supervisory Board of Eesti Pank

Termini allikas:

Eesti Panga seadus

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga seadus

Näitelause:

ehitus

EMTAKi tegevusala (jagu F), mille alla kuulub hoonete ja rajatiste üld- ja eriehitus

Ingliskeelne termin:

construction

Termini allikas:

EMTAK 2008

Definitsiooni allikas:

EMTAK 2008 selgitavad märkused

Näitelause:

ehitusluba

Luba, mis annab õiguse ehitada ehitist, mis vastab ehitusloa andmise aluseks olevale ehitusprojektile

Ingliskeelne termin:

building permit

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/16

Definitsiooni allikas:

Ehitusseadustik

Näitelause:

Kuigi eluasemete ehituslubade maht kasvas 2016. aasta esimesel poolel tempokalt, on ehitusjärku jõudnud projektide arv kahanenud.

ekspansiivne eelarvepoliitika

Eelarvepoliitika, mis lähtub eeldusest, et majanduskasvu kiirendamiseks tuleb suurendada nõudlust; seda tehakse nt maksukärbete ja valitsemissektori kulutuste suurendamise teel

Ingliskeelne termin:

expansionary fiscal policy

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/16

Näitelause:

Ekspansiivne eelarvepoliitika võib lühikest aega majanduskasvu kiirendada, kuid pikemas perspektiivis sõltuks majanduskasvu kiirenemine lisainvesteeringute tootlikkusest.

Sünonüümid:

laiendav eelarvepoliitika

ekspansiivne rahapoliitika

Rahapoliitika, mille eesmärk on ergutada majandust rahapakkumise ja kogunõudluse suurendamisega

Ingliskeelne termin:

expansionary monetary policy

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/16

Näitelause:

Reformikavadega edasiminek on muutunud järjest olulisemaks, sest senine ekspansiivne rahapoliitika ei suuda kompenseerida tegemata jäetud reforme.

Sünonüümid:

laiendav rahapoliitika

ekspordihinnaindeks

Indeks, mis iseloomustab eksporditud kaupade hindade arengut

Ingliskeelne termin:

export price index

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Statistikaameti veebileht

Näitelause:

Ekspordihinnaindeks avaldatakse iga kuu vaadeldavale kuule järgneva kuu 20. kuupäeval või sellele järgneval tööpäeval.

ekspordiprognoos

Ingliskeelne termin:

exports forecast

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2016

Näitelause:

Sellist lähenemist kasutatakse ka Eesti Panga ekspordiprognooside koostamisel.

eksporditellimused

Ingliskeelne termin:

export orders

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2019

Näitelause:

Kahjuks pole viimastel kuudel eriti paranenud ka mitmed makromajanduse näitajad nagu tööstustoodangu kasv ning eksporditellimused.

eksport

Kaupade ja teenuste väljavedu riigi territooriumilt; toodangu müük välisostjatele

Ingliskeelne termin:

exports

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikoni" järgi

Näitelause:

2016. aasta detsembris kasvas nii kaupade kui ka teenuste eksport.

Sünonüümid:

väljavedu

eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus

EMTAKi tegevusala (jagu U)

Ingliskeelne termin:

activities of extra-territorial organisations and bodies

Termini allikas:

EMTAK 2008

Definitsiooni allikas:

EMTAK 2008 selgitavad märkused

Näitelause:

elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

EMTAKi tegevusala (jagu D), mille alla liigitatakse elektrienergia, maagaasi, auru, kuuma vee jms edastamine ja jaotamine vastava püsiinfrastruktuuri (püsivõrgu/torustiku) kaudu

Ingliskeelne termin:

electricity, gas, steam and air-conditioning supply

Termini allikas:

EMTAK 2008

Definitsiooni allikas:

EMTAK 2008 selgitavad märkused

Näitelause:

elektrooniline makse

Makse, mille puhul maksja annab rahaliste vahendite ülekandmise korralduse sidekanalite vahendusel (elektrooniliselt), nt internetipanga maksekorraldus, mobiilipanga maksekorraldus, telepanga maksekorraldus, telefonipanga maksekorraldus, kaardimakse

Ingliskeelne termin:

electronic payment instrument

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Kuigi sularaha hulk majanduses suureneb, on elektrooniliste maksete populaarsus kasvanud Eestis kiiremini.

elektrooniline pangandus

Pangatehingute tegemine elektrooniliste kanalite kaudu, nt internetipangandus, kaarditehingud, tehingud sularahaautomaadis, mobiilipangandus, telefonipangandus

Ingliskeelne termin:

electronic banking

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Maailmapank mainis Eestit oma 2002. aasta aruandes kui näidet riigist, kus elektrooniline pangandus ehitati üles väga kiiresti ilma varasema finantstaristuta.

eluaseme hinnaindeks

Indeks, mis näitab kodumajapidamiste poolt eluaseme soetamiseks tehtud tehingute ruutmeetrihindade muutust

Ingliskeelne termin:

house price index

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/16

Definitsiooni allikas:

www.stat.ee

Näitelause:

Statistikaameti andmetel aeglustus eluaseme hinnaindeksi kasv teises kvartalis 2%ni.

eluasemelaen

Laen, mida võetakse eluaseme soetamiseks, ehitamiseks või olemasoleva eluaseme ümberkujundamiseks. Eluasemelaenu tagatiseks on tavaliselt ostetav kinnisvara.

Ingliskeelne termin:

housing loan

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/2016

Definitsiooni allikas:

www.minuraha.ee

Näitelause:

Tehingute arvu ja hinna kasvu tõttu on suurenenud ka eluasemelaenude võtmine ja eluasemelaenude jäägi aastakasv ulatus oktoobri lõpus 5%ni.

Sünonüümid:

kodulaen

eluasemelaenude nõuded

Eesti Panga kehtestatud nõuded, mida pangad peavad eluasemelaene andes järgima, et suurendada laenusaajate ja -andjate vastupanuvõimet majanduse ebasoodsa arengu korral ning vältida liiga kiiret laenukasvu, mis võib põhjustada pankadele laenukahjumeid. Piirmäär on kehtestatud laenumaksete ja sissetuleku suhtarvule, laenusumma ja tagatise suhtarvule ja maksimaalsele laenutähtajale.

Ingliskeelne termin:

requirements for housing loans

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2016

Definitsiooni allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2018

Näitelause:

Eesti Pank ei pea praegu vajalikuks eluasemelaenude nõudeid karmistada.

Sünonüümid:

eluasemelaenunõuded

eluasemelaenuturg

Eluasemelaenude nõudmine ja pakkumine

Ingliskeelne termin:

housing loan market

Termini allikas:

Eesti Panga pressiteade, 25.11.2013

Näitelause:

Eluasemelaenuturg oli esimeses kvartalis aktiivsem kui samal ajal aasta tagasi.

elukallidus

Leibkonnas tarbitud kõigi kaupade ja teenuste maksumus teatud perioodil

Ingliskeelne termin:

cost of living

Termini allikas:

Majanduse Rahastamise Ülevaade juuni 2011

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Ehkki eelnevatel perioodidel oli sisetarbimises märgata kestvuskaupade müügi kasvu, on püsikaupade ostuprognoos suhteliselt kesine, kuna tarbijad tunnetavad elukalliduse kiiret tõusu.

elukindlustus

Ingliskeelne termin:

life insurance

Näitelause:

elutähtis teenus

Teenus, millel on ülekaalukas mõju ühiskonna toimimisele ja mille katkemine ohustab vahetult inimeste elu või tervist või teise elutähtsa teenuse või üldhuviteenuse toimimist. Eesti Pank korraldab kahe elutähtsa teenuse - makseteenuse ja sularaharingluse - toimepidevust.

Ingliskeelne termin:

vital service

Termini allikas:

Hädaolukorra seadus

Definitsiooni allikas:

Hädaolukorra seadus

Näitelause:

emaettevõte

(Majandus)üksus, millel on üks või mitu tütarettevõtet

Ingliskeelne termin:

parent company

Termini allikas:

Finantssektori Struktuuri Ülevaade 2017

Definitsiooni allikas:

Rahvusvaheline raamatupidamisstandard IAS 27, Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009

Näitelause:

Kuna Eestis on välisomanduses ettevõtete osakaal suhteliselt suur, siis on osal ettevõtetel võimalik laenata emaettevõttelt.

Sünonüümid:

emaettevõtja

emapank

Pank, kellele kuulub tütarpank või filiaal

Ingliskeelne termin:

parent bank

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2016

Näitelause:

Kuna suur osa Eesti pangandussektorist on välisomanduses, kaasavad siin tegutsevad pangad turupõhist ressurssi peamiselt emapankade kaudu.

emiteerima

(Raha) ringlusse laskma

Ingliskeelne termin:

issue

Näitelause:

Teise seeria 20eurone pangatäht emiteeriti 2015. aasta novembris.

Sünonüümid:

ringlusse laskma; välja laskma

emiteerima

Uusi väärtpabereid välja laskma

Ingliskeelne termin:

issue

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

2011. aasta oktoobris käivitatud pandikirjade teise ostukava raames ostsid EKP ja riikide keskpangad euroalal emiteeritud ja eurodes nomineeritud pandikirju.

Sünonüümid:

välja laskma, välja andma

emitent

Juriidiline isik, kes on väärtpabereid emiteerinud või võtnud kohustuse väärtpabereid emiteerida

Ingliskeelne termin:

issuer

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2014

Definitsiooni allikas:

Väärtpaberituru seadus

Näitelause:

Eurosüsteem tohib osta kogumahus kuni 25% ühest võlakirjaemissioonist
ja 33% ühe emitendi võlakirjadest.

Sünonüümid:

väärtpaberi väljaandja

emitent-keskdepositoorium

Väärtpaberite keskdepositoorium, milles väärtpaberid on emiteeritud

Ingliskeelne termin:

issuer CSD

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

EMV-kiip

Pangakaardis olev mikroprotsessor, millele on salvestatud makse tegemiseks / kaardi autentimiseks vajalikud andmed. EMV tuleb sõnadest Europay, MasterCard ja VISA ning tähistab organisatsioone, kes selle tehnoloogia välja töötasid.

Ingliskeelne termin:

EMV chip

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Esialgu kasutati pangakaardiga tasumisel tehingu sooritamiseks krediitkaardi reljeefset pinda kopeerivat imprinterit ehk „kelku“, edaspidi lisandusid magnetriba ja EMV-kiip.

ennakindikaator

Näitaja, mille muutumisele järgneb tavaliselt majanduse üldine muutus

Ingliskeelne termin:

leading indicator

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2018

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"("ennetusnäitaja" definitsioon)

Näitelause:

Sünonüümid:

ennetusnäitaja

ennetusaeg

Aeg, mis kulub selleks, et ennakindikaatorite põhjal prognoositav muutus jõuab majandusse

Ingliskeelne termin:

lead time

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2018

Näitelause:

erakorraline avalik finantstoetus

Riigiabi vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõikele 1 või mõnes muus vormis riigieelarveliste vahendite arvelt osutatav finantsabi eesmärgiga säilitada või taastada krediidiasutuse või temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluva isiku jätkusuutlikkus, maksevõimelisus või likviidsus

Ingliskeelne termin:

extraordinary public financial support

Termini allikas:

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus

Definitsiooni allikas:

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus

Näitelause:

erakorraline likviidsusabi

Keskpanga raha või mis tahes muu sellise abi, mis võib kaasa tuua keskpanga rahaliste vahendite suurenemise, eraldamine keskpanga poolt maksevõimelisele finantseerimisasutusele või maksevõimeliste finantseerimisasutuste konsolideerimisgrupile, kellel on ajutised likviidsusprobleemid, ilma et selline tehing oleks osa rahapoliitikast

Ingliskeelne termin:

emergency liquidity assistance

Definitsiooni allikas:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/59/EL

Näitelause:

erakorraline likviidsuslaen

Eesti Panga rahaliste vahendite eraldamine maksevõimelisele krediidiasutusele või temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvale isikule, kellel on ajutised likviidsusprobleemid. Selline tehing ei ole rahapoliitika osa.

Ingliskeelne termin:

emergency liquidity assistance

Definitsiooni allikas:

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus

Näitelause:

Lisaks ühiselt antavatele tavapärastele likviidsuslaenudele võib iga keskpank anda oma riigi hätta sattunud pankadele erakorralist likviidsusabi ehk ELA (emergency liquidity assistance).

Sünonüümid:

erakorraline likviidsusabi; erakorraline likviidsuse pakkumine

erasektor

Majanduse osa, mis hõlmab kõiki eraettevõtteid

Ingliskeelne termin:

private sector

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikoni" järgi

Näitelause:

erastamisväärtpaber

Vastavalt õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadusele õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimiseks välja antud hüvitusväärtpaber ja vastavalt eluruumide erastamise seadusele välja antud rahvakapitali obligatsioon. Erastamisväärtpaberi nimiväärtus moodustub hüvitusväärtpaberi arvestuslikust väärtusest ja rahvakapitali obligatsiooni arvestuslikust väärtusest.

Ingliskeelne termin:

privatisation voucher

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 7/2014

Definitsiooni allikas:

Erastamisseadus

Näitelause:

Neile, kes esitasid õigel ajal avalduse kasutamata erastamisväärtpaberite hüvitamiseks, makstakse hüvitisi välja kuni aastani 2012.

eratarbimine

Kodumajapidamiste kulutused kaupade ja teenuste soetamiseks ja tarbimiseks

Ingliskeelne termin:

private consumption

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/2016

Näitelause:

Kuna palgakasv samal ajal aeglustub, jääb ka jaemüügi ja eratarbimise kasv senisest aeglasemaks.

erikujundus (mälestusmündil)

Mälestusmündi rahvusliku külje kujundus, millega jäädvustatakse mõnda rahvuslikku või üleeuroopalise tähtsusega sündmust või teemat

Ingliskeelne termin:

commemorative design

Termini allikas:

EP AA 2016

Definitsiooni allikas:

EP veebileht

Näitelause:

Mälestusmünt on käibemünt ehk tavapärane maksevahend, millel on erikujundus.

erind

Ekstreemne väärtus, mis ei sobi kokku aegrea andmetega ja mis asub väljaspool oodatavat usaldusvahemikku. Üldjuhul eristatakse kolme tüüpi erindeid: aditiivne erind, ajutine muutus ja tasemenihe.

Ingliskeelne termin:

outlier

Termini allikas:

EP statistikaosakond

Definitsiooni allikas:

EP statistikaosakond

Näitelause:

Eelkorrigeerimise staadiumis määratakse kindlaks ja elimineeritakse kalendaarne komponent ehk faktor ja erindid.

Sünonüümid:

võõrväärtus

eriotstarbeline ettevõte

Tavaliselt kapitali- või usaldusühing, mis on loodud teatavate kitsamate või ajutiste eesmärkide täitmiseks ning finantsriski, maksu- või regulatiivse riski eraldamiseks, sageli väärtpaberistamise vahendusettevõte

Ingliskeelne termin:

special purpose vehicle

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2016

Näitelause:

Investeeringuid tehakse enamasti kinnisvara omavate ja haldavate eriotstarbeliste ettevõtete kaudu.

Sünonüümid:

eriotstarbeline üksus, eriotstarbeline eraldiseisev ettevõte

eriotstarbeline rahakonto

TARGET2-Eestis avatud ning T2Si väärtpaberiarveldustega seotud maksete tegemiseks kasutatav konto

Ingliskeelne termin:

dedicated cash account

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 4/2008

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 4/2008

Näitelause:

Maksemooduli konto omanik...on kohustatud tasuma asjaomase maksemooduli kontoga seotud eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamisega seotud arved.

esimese taseme omavahendid

Esimese taseme omavahendid on:1) sissemakstud aktsia- või osakapital, välja arvatud eelisaktsiate eest tasutud summad; 2) ülekurss; 3) seaduse ja põhikirja kohaselt kasumi arvel moodustatud reservid ja reservkapital; 4) eelmiste aastate jaotamata auditeeritud kasum; 5) eelmiste aastate jaotamata kahjum; 6) käesoleva majandusaasta kasum, mille suurust on kontrollinud krediidiasutuse audiitor; 7) muud punktides 1–3 nimetatutega sarnased kapitali iseloomuga instrumendid

Ingliskeelne termin:

tier 1 capital

Definitsiooni allikas:

Krediidiasutuste seaduse alusel

Näitelause:

Sünonüümid:

esimese taseme kapital

esimese taseme põhiomavahendid

Sissemakstud aktsiakapital ja varasemate aastate jaotamata kasum. Esimese taseme põhiomavahendite nõue, mille järgi panga CET1 kapitali suhe riskiga kaalutud varadesse peab olema vähemalt 4,5%, kehtestati 2014. aastal ELi kapitalinõuete määrusega. Liikmesriigid saavad CET1 miinimumnõudele lisaks kehtestada puhvrinõudeid makrofinantsjärelevalve eesmärgil, mida tuleb samuti täita CET1 kapitaliga.

Ingliskeelne termin:

common equity tier 1 capital

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2018

Definitsiooni allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2018

Näitelause:

esimese taseme täiendavad omavahendid

Ingliskeelne termin:

additional Tier 1 capital

Näitelause:

esindajakonto

Väärtpaberikonto, mille vahendusel hoitakse väärtpabereid teise isiku (kliendi) jaoks ja arvel

Ingliskeelne termin:

nominee account

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Väärtpabereid hoitakse esindajakontodel või kliendi nimel avatud kontodel ehk lõppinvestorite kontodel.

esindajarisk

Risk, et kahju tuleneb süsteemi kaudse liikme esindaja hoitavatest varadest

Ingliskeelne termin:

custody risk

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Esindajarisk võib tekkida esindaja maksejõuetuse, hooletuse, pettuse, nõrga juhtimise või ebapiisava dokumenteerimise tõttu.

eskalatsiooniprotseduurid

Tegevused, mida krediidiasutus rakendab erakorraliste asjaolude ilmnemisel või oluliste kõrvalekallete esinemisel sise-eeskirjadest kinnipidamisel

Ingliskeelne termin:

escalation procedures

Definitsiooni allikas:

Finantsinspektsiooni soovituslik juhend "Nõuded likviidsusriski juhtimisele"

Näitelause:

Sünonüümid:

eskalatsioonitoimingud

esmaklassiline pank

Euroala kontekstis pank, mis kuulub pankade paneeli, mille intressimääradel põhineb Euribor

Ingliskeelne termin:

prime bank

Näitelause:

EURIBOR on intressimäär, millega üks esmaklassiline pank pakub pankadevahelisi hoiuseid teisele esmaklassilisele pangale Euroopa Rahaliidus.

esmane eelarveülejääk

Valitsussektori eelarve ülejääk, arvestamata valitsemissektori võla intressimakseid

Ingliskeelne termin:

primary surplus

Termini allikas:

EKP majandusülevaade 8/2018

Definitsiooni allikas:

Deardorff, A. V. "Terms of Trade: Glossary of International Economics (2nd Edition)" (World Scientific, 2014) järgi

Näitelause:

Tuleb märkida,et Itaalias tekkis 1996.–2000. aasta majanduskasvu ajal üsna suur esmane eelarveülejääk, mille tulemusena vähenes märkimisväärselt valitsemissektori võla suhe SKPsse.

esmane tulu

Tulu, mida saadakse osalemise eest tootmisprotsessis (tööjõutulu, toote- ja tootmismaksud ning subsiidiumid) ning finants- või loodusvara kasutada andmise eest (investeerimistulu)

Ingliskeelne termin:

primary income

Termini allikas:

Eesti Panga maksebilansi ja investeerimispositsiooni lühikommentaar, juuni 2014

Näitelause:

Järgnes esmase tulu pisut üle 100 mln euro suurune netoväljavool peamiselt investeerimistuluna.

ET termin

ET definitsioon

Ingliskeelne termin:

EN termin

Termini allikas:

Termini allikas

Definitsiooni allikas:

ET definitsiooni allikas

Näitelause:

ET kasutusnäide

Sünonüümid:

ET sünonüüm

ettemaksekaart

Kaart, millele või millega seotud elektroonilisele kontole on laetud ostude tegemiseks raha

Ingliskeelne termin:

prepaid card

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Deebet-, krediit- ja ettemaksekaartidele lisatakse üha sagedamini ka viipemakse funktsioon.

ettevaade

Kindlatel eeldustel või andmetel põhinev ennustus tulevase olukorra kohta

Ingliskeelne termin:

projection

Termini allikas:

EKP majandusülevaade 7/2016

Näitelause:

Detsembris saab EKP nõukogu tugineda oma hinnangu andmisel ekspertide uuele makromajanduslikule ettevaatele, mis ulatub 2019. aastani, ning eurosüsteemi komiteede tööle, mis puudutab võimalust tagada ostukava sujuv rakendamine kuni 2017. aasta märtsini või vajaduse korral kauem.

Sünonüümid:

prognoos

ettevõtete intressikoormus

Erasektori võlakoormuse näitaja: ettevõtete kõikide võlakohustuste ning ettevõtete ülejäägi ja segatulu suhe, mille arvutamisel lähtutakse pankade väljastatud
laenude ja liisingu jäägi keskmisest intressimäärast

Ingliskeelne termin:

corporate interest burden

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2015

Definitsiooni allikas:

"Vastutsükliline kapitalipuhver", Eesti Pank, okt 2015

Näitelause:

Ettevõtete intressikoormust aitavad hoida väiksena jätkuvalt väga madalad baasintressimäärad.

ettevõtete laenud

Ettevõtetele antud laenud

Ingliskeelne termin:

corporate loans

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2012

Näitelause:

Ettevõtete laenudest hõlmasid suurima osa (18%) kinnisvarasektoriga seotud ettevõtete laenud.

Sünonüümid:

ettevõttelaenud

ettevõtete säästumäär

Ettevõtete säästu ja toodangu suhtarv

Ingliskeelne termin:

corporate saving rate

Termini allikas:

Majanduse Rahastamise Ülevaade 2017

Definitsiooni allikas:

Majanduse Rahastamise Ülevaade 2017

Näitelause:

Eesti ettevõtete säästmismäär ehk säästu ja toodangu suhtarv on alanenud Euroopa keskmisele tasemele.

ettevõtete võlakirjade ostukava

Varaostukava osa, mis hõlmab euroala ettevõtete võlakirjade ostu. Meetme eesmärk on suurendada eurosüsteemi varaostude positiivset mõju reaalmajanduse rahastamisele ja aidata kaasa inflatsioonieesmärgi saavutamisele.

Ingliskeelne termin:

corporate sector purchase programme

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

EP veebilehe järgi

Näitelause:

Sünonüümid:

erasektori võlakirjade ostukava

ettevõtjatulu

Tegevuse ülejääk ja segatulu ning saadud intressid, millest on maha arvatud makstud rent ja makstud intressid

Ingliskeelne termin:

entrepreneurial income

Termini allikas:

TÜ 2/2016

Definitsiooni allikas:

Statistikaameti sõnastik

Näitelause:

Samal ajal aeglustus ettevõtjatulu (tegevuse ülejääk ja segatulu ja põhivara kulum) kahanemine 5,6%lt 3%ni.

ettevõtte tunnuskood

Rahvusvahelise standardi kohane SWIFTi väljastatav 8 või 11 sümbolist koosnev kood finantssektori ettevõtete tuvastamiseks. Kui varem oli BIC kasutusel ainult pankade tuvastamiseks, siis 2009. aastal uuendati standardit ja koode hakati väljastama ka muudele ettevõtetele.

Ingliskeelne termin:

business identifier code

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

euro pangatähtede turvalisusega seotud tegevus

Euro turvaelementide loomine, tootmine, töötlemine, hävitamine, säilitamine, ümberpaigutamine tootmiskohas või transport

Ingliskeelne termin:

euro secure activity

Termini allikas:

EKP otsus EKP/2013/54

Definitsiooni allikas:

EKP otsus EKP/2013/54

Näitelause:

euro pankadevaheline laenuintressimäär

Keskmine intressimäär, millega esmaklassiline pank on nõus hoiustama mingiks tähtajaks raha teises esmaklassilises pangas ning mida arvutatakse iga päev pankadevaheliste eurohoiuste puhul tähtajaga 1 nädal kuni 12 kuud, nt 3 kuu EURIBOR, 6 kuu EURIBOR jne

Ingliskeelne termin:

euro interbank offered rate

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2016

Näitelause:

Suure osa laenude baasintressimäär EURIBOR on veelgi langenud, mis tähendab pankade jaoks väiksemat intressitulu.

Sünonüümid:

euro üleeuroopaline pankadevaheline intressimäär

euro sularahale üleminek

Euro pangatähtede ja müntide kasutuselevõtt (12 Euroopa riigis 1. jaanuaril 2002, Eestis 1. jaanuaril 2011)

Ingliskeelne termin:

euro cash changeover

Termini allikas:

EKP veebileht

Näitelause:

Euro sularahale üleminek 2002. aastal kujutas endast suursündmust Euroopa ajaloos ning ühtlasi ka märkimisväärset tehnilist saavutust.

euroala

Riigid, kus kehtib Euroopa Liidu ühisraha euro

Ingliskeelne termin:

euro area

Termini allikas:

EP AA 2016

Näitelause:

Ka euroalal jätkus 2016. aastal majanduskasvu taastumine, kuid kasvu kammitseb endiselt majandusreformide vähesus.

euroala pankadevahelise üleöölaenamise intressimäär

Pankadevahelisel eurohoiuste üleööturul kehtiv intressimäär, mida arvutatakse iga päev

Ingliskeelne termin:

euro overnight index average

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2016

Näitelause:

EONIA on septembrist novembrini olnud üsna stabiilselt vahemikus –0,33% kuni –0,35%, püsides vaid natuke kõrgemal hoiustamise püsivõimaluse intressimäärast.

euroala võlakriis

Finantskriis, mis sai alguse 2009. aastal, kui mitu euroalasse kuuluvat riiki ei suutnud ilma rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide abita tagasi maksta oma riigivõlga

Ingliskeelne termin:

European sovereign debt crisis

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Kõige rohkem oli netovara vähenenud Lõuna-Euroopa riikides, mida Euroopa võlakriis aastatel 2010-2014 enim negatiivselt mõjutas.

euroalaväline

Euroalast väljapoole jääv; seotud euroalast väljapoole jäävate riikidega, nt euroalaväline kaubavahetus

Ingliskeelne termin:

extra-euro area

Termini allikas:

EKP majandusülevaade 5/2016

Näitelause:

Tulevikku vaadates peaks euroalaväline eksport pärast üleilmse kaubanduse järkjärgulist taastumist hakkama jõulisemalt kasvama.

eurodes nomineeritud

Eurodes väljendatud väärtusega

Ingliskeelne termin:

denominated in euros

Termini allikas:

ECB/2014/45

Näitelause:

TARGET2-Eesti arveldab ainult eurodes nomineeritud makseid.

Sünonüümid:

eurodes kajastatud, eurodes denomineeritud

eurojaemaksete nõukogu

Euroopa keskpanga juurde 2013. aastal loodud nõukogu, mille tegevuse eesmärk on arendada ühtset, innovaatilist ja konkurentsivõimelist euro jaemaksete turgu

Ingliskeelne termin:

Euro Retail Payments Board

Termini allikas:

EKP veebileht

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2017

Näitelause:

Euroopa andmekaitseinspektsioon

Ingliskeelne termin:

European Data Protection Supervisor

Termini allikas:

OJ 337/1

Näitelause:

Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem

Euroopa järelevalveasutusi hõlmav süsteem, mille peamine eesmärk on kindlustada finantssektori suhtes kohaldatavate eeskirjade nõuetekohane rakendamine, finantsstabiilsuse säilitamine, finantssüsteemi kui terviku suhtes usalduse tagamine ning finantsteenuste kasutajate piisav kaitse

Ingliskeelne termin:

European System of Financial Supervision

Definitsiooni allikas:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1093/2010

Näitelause:

Euroopa hoiuste tagamise skeem

Euroala ühine hoiusekaitse süsteem; pangandusliidu kolmas sammas

Ingliskeelne termin:

European deposit insurance scheme

Näitelause:

Sünonüümid:

Euroopa hoiusekindlustuse süsteem

Euroopa Investeerimiskava

ELi algatus investeeringute suurendamiseks ja pikaajalise majanduskasvu edendamiseks

Ingliskeelne termin:

Investment Plan for Europe

Termini allikas:

consilium.europa.eu

Definitsiooni allikas:

http://www.consilium.europa.eu/et/policies/investment-plan/

Näitelause:

Euroopa investeerimiskava eesmärk on kaasata kuni aastani 2018 vähemalt 315 miljardi euro ulatuses avaliku ja erasektori investeeringuid.

Euroopa Keskpanga nõukogu

EKP nõukogu on EKP tähtsaim otsuseid tegev organ. Nõukogusse kuuluvad: kuus juhatuse liiget ja euroala 19 liikmesriigi keskpanga presidendid.

Ingliskeelne termin:

Governing Council of the European Central Bank

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2016

Definitsiooni allikas:

EKP veebileht

Näitelause:

Euroopa Keskpanga nõukogu viimased rahapoliitilised otsused, märtsis välja kuulutatud täiendavad varaostud ja baasint­ressimäära langetamine on suunatud inflatsiooni kiirendamisele krediidipakkumise suurendamise ja majanduskasvu elavdamise kaudu.

Euroopa Keskpank

Euroala (euro kasutusele võtnud 19 Euroopa Liidu riigi) keskpank. EKP esmane eesmärk on säilitada hinnastabiilsus euroalal ja seeläbi ka ühisraha ostujõud.

Ingliskeelne termin:

European Central Bank

Definitsiooni allikas:

EKP veebileht

Näitelause:

Euroopa Keskpankade Süsteem

Koosneb Euroopa Keskpangast (EKP) ja kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide keskpankadest

Ingliskeelne termin:

European System of Central Banks

Näitelause:

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve

ELi asutus, mille põhikohustus on kaitsta finantssüsteemi stabiilsust, turgude ja finantstoodete läbipaistvust ning kindlustusvõtjate, pensioniskeemi liikmete ja soodustatud isikute kaitsmist. Üks kolmest Euroopa järelevalveasutusest, mis kuuluvad Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi.

Ingliskeelne termin:

European Insurance and Occupational Pensions Authority

Näitelause:

Neist olulisim on finantsjärelevalve uus struktuur, mis hõlmas Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamist, tagamaks et makrotasandi usaldatavusnormatiividega seotud riskid ning makromajanduslikud riskid tuvastatakse piisavalt aegsasti, samuti Euroopa kolme uue järelevalveasutuse asutamist, kes vastutavad järelevalve eest panganduse (Euroopa Pangandusjärelevalve ehk EBA), kindlustuse (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ehk EIOPA) ja väärtpaberituru (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ehk ESMA) valdkonnas ning tagavad tõhusama järelevalve ja koostöö järelevalveasutuste vahel.

Euroopa Majanduspiirkond

Piirkond, mis hõlmab ELi liikmesriike, Islandi, Liechtensteini ja Norrat

Ingliskeelne termin:

European Economic Area

Näitelause:

Euroopa Maksenõukogu

Kogu, mis esindab makseteenuste pakkujaid (nt pangad, pangaliidud) ja mille eesmärk on toetada ning edendada Euroopa-üleseid makseid

Ingliskeelne termin:

European Payments Council

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga pressiteade 6.12.2016

Näitelause:

Euroopa Pangandusjärelevalve

Eli asutus, mille eesmärk on luua tõhus, läbipaistev ja stabiilne ühtne turg ELi pangandustoodete jaoks. Üks kolmest Euroopa järelevalveasutusest, mis kuuluvad Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi.

Ingliskeelne termin:

European Banking Authority

Termini allikas:

COM(2012) 367 final

Näitelause:

Neist olulisim on finantsjärelevalve uus struktuur, mis hõlmas Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamist, tagamaks et makrotasandi usaldatavusnormatiividega seotud riskid ning makromajanduslikud riskid tuvastatakse piisavalt aegsasti, samuti Euroopa kolme uue järelevalveasutuse asutamist, kes vastutavad järelevalve eest panganduse (Euroopa Pangandusjärelevalve ehk EBA), kindlustuse (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ehk EIOPA) ja väärtpaberituru (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ehk ESMA) valdkonnas ning tagavad tõhusama järelevalve ja koostöö järelevalveasutuste vahel.

Euroopa Rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem

Ingliskeelne termin:

European System of National and Regional Accounts

Termini allikas:

Eurostat

Näitelause:

Euroopa stabiilsusmehhanism

2012. aastal asutatud organisatsioon, mille eesmärk on anda tõsistesse rahalistesse raskustesse sattunud euroala liikmesriikidele rangetel majanduspoliitilistel tingimustel stabiilsustoetust ja finantsabi, kui see on hädavajalik kogu euroala ja selle liikmesriikide finantsstabiilsuse tagamiseks.

Ingliskeelne termin:

European Stability Mechanism

Termini allikas:

ECB Annual Report 2015

Näitelause:

12. juulil 2015 toimunud euroala tippkohtumisel lepiti kokku Kreeka kolmandas makromajanduslikus kohandamisprogrammis, mille kestus on kolm aastat ja mida rahastab Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM).

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu

Kogu, mis vastutab Euroopa Liidus finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve eest, toetades Euroopa Liidu finantsstabiilsust ohustavate süsteemsete riskide vältimist või vähendamist, et hoida ära võimalikke laiaulatuslikke probleeme finantssektoris; Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi osa

Ingliskeelne termin:

European Systemic Risk Board

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

FI veebilehe järgi

Näitelause:

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

Iseseisev Euroopa Liidu asutus, mille eesmärk on parandada investorite kaitset ning seista stabiilsete ja nõuetekohaste finantsturgude eest.

Ingliskeelne termin:

European Securities Market Authority

Näitelause:

Neist olulisim on finantsjärelevalve uus struktuur, mis hõlmas Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamist, tagamaks et makrotasandi usaldatavusnormatiividega seotud riskid ning makromajanduslikud riskid tuvastatakse piisavalt aegsasti, samuti Euroopa kolme uue järelevalveasutuse asutamist, kes vastutavad järelevalve eest panganduse (Euroopa Pangandusjärelevalve ehk EBA), kindlustuse (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ehk EIOPA) ja väärtpaberituru (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ehk ESMA) valdkonnas ning tagavad tõhusama järelevalve ja koostöö järelevalveasutuste vahel.

eurosüsteem

Euroala keskpankade süsteem, kuhu kuuluvad Euroopa Keskpank ja nende ELi liikmesriikide keskpangad, kes on kasutusele võtnud euro

Ingliskeelne termin:

Eurosystem

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

EKP veebisait

Näitelause:

eurosüsteemi krediidihindamisraamistik

Menetlused, eeskirjad ja meetodid, millega tagatakse, et kõik kõlblikud varad vastavad eurosüsteemi kõrgetele krediidistandarditele

Ingliskeelne termin:

Eurosystem credit assessment framework

Termini allikas:

ECB/2011/14

Definitsiooni allikas:

EKP/2011/14

Näitelause:

eurosüsteemi tagatisraamistik

Eurosüsteemi ühtsed kriteeriumid tagatisvara kõlblikkuse suhtes

Ingliskeelne termin:

Eurosystem collateral framework

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2016

Näitelause:

Eurosüsteemil on võimalik osta kõiki euroala ettevõtete (v.a pangad) eurodes nomineeritud 6kuulise kuni 30aastase tähtajaga võlakirju, mis on vähemalt BBB- või samaväärse reitinguga ja vastavuses eurosüsteemi tagatisraamistikuga.

eurosüsteemi tööpäev

Päev, mil EKP ja vähemalt ühe liikmesriigi keskpank on eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tegemiseks avatud

Ingliskeelne termin:

Eurosystem business day

Termini allikas:

EKP suunis EKP/2011/14

Definitsiooni allikas:

EKP suunis EKP/2011/14

Näitelause:

Keskpankadevaheline piiriüleste tagatiste haldamise raamistik on osapooltele kasutamiseks avatud (nii turukõlblike kui ka turukõlbmatute varade puhul) eurosüsteemi tööpäevadel kella 9–16 EKP aja (Kesk-Euroopa aja) järgi.

F

faktooring

Maksesüsteem, mille puhul müüjat teenindav pank maksab müüdud kauba arve kas terves ulatuses või suuremas osas (70-90%) välja ja võtab ostjalt raha sissenõudmise enda peale

Ingliskeelne termin:

factoring

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2011

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Selles peatükis käsitletakse vaid pangalaene ilma liisingute ja faktooringuteta, mis moodustab üle 90% kogu laenuportfellist.

fikseeritud intressimäär

Intressimäär, mis lepitakse kokku laenulepingu sõlmimisel ja mida ei saa hiljem muuta

Ingliskeelne termin:

fixed interest rate

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga veebileht, juhised aruannete esitajale

Näitelause:

fikseeritud vahetuskurss

Valuutakurss, mis on jäigalt seotud mõne teise riigi valuuta või mitme riigi valuutade korviga

Ingliskeelne termin:

fixed exchange rate

Termini allikas:

Euro kasutuselevõtu aruanne, 2008

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "majandusleksikon"

Näitelause:

Meie rahasüsteemi alus on valuutakomitee põhimõtted ja euro ning Eesti krooni fikseeritud vahetuskurss, mis säilib euro kasutuselevõtuni.

Sünonüümid:

püsikurss

finants- ja kindlustustegevus

EMTAKi tegevusala (jagu K), mille alla liigitatakse finantsteenuste osutamine, kindlustus, edasikindlustus, pensionifondid ning finantstegevust toetavad tegevused

Ingliskeelne termin:

financial and insurance activities

Termini allikas:

EMTAK 2008

Definitsiooni allikas:

EMTAK 2008 selgitavad märkused

Näitelause:

finantsaruandlus

FinRep aruandevormide abil esitavad pangad ühtlustatud ja konsolideeritud tasandil finantsteavet; osa järelevalvelisest aruandlusest

Ingliskeelne termin:

financial reporting

Definitsiooni allikas:

EKP veebilehe järgi

Näitelause:

finantsasutus

Finantssektorisse kuuluv mis tahes äriühing, mis kasutab oma rahalisi vahendeid finantsvara (deposiitide, laenude, vekslite) ostmiseks; laiem mõiste kui finantseerimisasutus, kuna hõlmab ka krediidiasutusi

Ingliskeelne termin:

financial institution

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Madalad intressimäärad tõstavad varade hindu ja mõjutavad finantsasutuste kasumlikkust

finantseerimisasutus

Äriühing, mis ei ole krediidiasutus, kuid mille peamiseks ja püsivaks tegevuseks on osaluste omandamine või ühe või mitme [krediidiasutuste seaduse] § 6 lõike 1 punktides 2–12 loetletud tehingu tegemine

Ingliskeelne termin:

financial institution

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2011

Definitsiooni allikas:

Krediidiasutuste seadus

Näitelause:

Tugevdamisel on ka mittepanganduslike finantseerimisasutuste järelevalve.

finantsgrupp

Mis tahes finantsasutus, kaasa arvatud pank ja/või pangagrupp ja/või kindlustusandja ja/või kindlustusgrupp ja/või finantskonglomeraat ja/või investeerimisühing ja/või pensionifond, millel on olulise turujõuga filiaalid või tütarettevõtjad asukohariikides või mille tegevus võib olla oluline mitmes allakirjutanud riigis

Ingliskeelne termin:

financial group

Termini allikas:

Finantssektori Struktuuri Ülevaade 2017

Definitsiooni allikas:

Koostöökokkulepe piiriülese finantsstabiilsuse tagamise, kriisihalduse ja kriiside lahendamise kohta (2010)

Näitelause:

Eestis suuri panku omavatele finantsgruppidele kuuluvad tihtipeale pankade kaudu ka suurimate turuosadega kindlustusseltsid, fondivalitsejad ja liisinguühingud.

Finantsinspektsioon

Eesti Panga juures asuv autonoomse pädevuse ja oma eelarvega finantsjärelevalve- ning kriisilahendusasutus, mis teeb riiklikku järelevalvet temalt tegevusloa saanud finantsinstitutsioonide ja väärtpaberituru üle

Ingliskeelne termin:

Finantsinspektsioon

Termini allikas:

Finantsinspektsiooni seadus

Näitelause:

Finantsinspektsioonil on oma juhtimisorganid, eelarve ja aruandlus ning autonoomne pädevus riikliku finantsjärelevalve teostamisel ja finantskriisi lahendamisel.

finantsinstrument

Instrument, millega ühele tehingu poolele tekib finantsvara ja teisele poolele finantskohustus või omakapitali instrument

Ingliskeelne termin:

financial instrument

Näitelause:

Sünonüümid:

instrument

finantsinstrumentide turgude direktiiv

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/65/EL, 15. mai 2014 , finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL. 2018. aastal jõustunud uus finantsturgude reeglistik, mille peamine eesmärk on tugevdada investorite kaitset.

Definitsiooni allikas:

Finantsinspektsiooni veebileht, www.fi.ee

Näitelause:

finantsjärelevalve

Järelevalve finantsasutuste üle eesmärgiga kindlustada finantssektori suhtes kohaldatavate eeskirjade nõuetekohane rakendamine, finantsstabiilsuse säilitamine, finantssüsteemi kui terviku suhtes usalduse tagamine ning finantsteenuste kasutajate piisav kaitse

Ingliskeelne termin:

financial supervision

Termini allikas:

COM(2012) 367 final

Definitsiooni allikas:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1095/2010

Näitelause:

Neist olulisim on finantsjärelevalve uus struktuur, mis hõlmas Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamist, tagamaks et makrotasandi usaldatavusnormatiividega seotud riskid ning makromajanduslikud riskid tuvastatakse piisavalt aegsasti.

finantskohustus

Lepinguline kohustus • tasuda teisele osapoolele raha või muid finantsvarasid (nt. kohustus tarnijate ees), • vahetada teise osapoolega finantsvarasid potentsiaalselt kahjulikel tingimustel (nt. negatiivse turuväärtusega derivatiivid).

Ingliskeelne termin:

financial liability

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2011

Definitsiooni allikas:

Raamatupidamise Toimkonna juhend 3 "Finantsinstrumendid" (viide SME IFRS terminite sõnastikule)

Näitelause:

Finantskonto andmetel kasvasid finantsvarad aastaga 3,3% ja finantskohustused alanesid ligikaudu sama palju ehk 3%.

finantskäitumine

Rahaasjade korraldamine, säästmine, finantskohustuste võtmine ja nende täitmine

Ingliskeelne termin:

financial behaviour

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2016

Näitelause:

Samas on ettevõtete ja majapidamiste finantskäitumine jäänud ettevaatlikuks ning võlakasv mõõdukaks.

finantslõimumine

Riikide v piirkondade finantsturgude omavahelise seotuse ja sõltuvuse suurenemine

Ingliskeelne termin:

financial integration

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Finantslõimumine on toetanud majanduskasvu ja aidanud kaasa Euroopa Liidu riikide majanduste kiiremale konvergentsile.

finantspuhver

Likviidsete varade tagavara ootamatute kulude katmiseks või kriisi mõju leevendamiseks

Ingliskeelne termin:

financial buffer

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/16

Näitelause:

Kasumi langus ei ole seni ettevõtete maksevõimet negatiivselt mõjutanud, kuna samal ajal on ettevõtete põhivarainvesteeringud ja kulutused nendele olnud eelnevast väiksemad, varasemalt on kogutud finantspuhvreid ja ka laenuteenindamiskulud on väikesed.

finantsseisund

Vara, kohustised ja omakapital

Ingliskeelne termin:

financial position

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2011

Definitsiooni allikas:

Raamatupidamise seadus

Näitelause:

Eestis tegutsevate pankade emapankade finantsseisund on kiire eluasemelaenude kasvu taustal jätkuvalt haavatav, kuna oluline osa rahastamisest saadakse finantsturgudelt.

Sünonüümid:

finantsseis

finantsseisundi taastamise kava

Kava, millega nähakse ette meetmed, mida krediidiasendus rakendab oma finantsseisundi taastamiseks pärast selle olulist halvenemist

Ingliskeelne termin:

recovery plan

Termini allikas:

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus

Definitsiooni allikas:

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus

Näitelause:

finantssektor

Institutsionaalsed üksused, mille põhitegevusala on finantsvahendus, finantsvahenduse abitegevus või kindlustus

Ingliskeelne termin:

financial sector

Termini allikas:

Finantssektori Struktuuri Ülevaade 2017

Definitsiooni allikas:

Statistikaameti sõnastik

Näitelause:

Eesti finantssektori suurust ja ülesehitust on mõjutanud Eesti majanduse rahastamise struktuur.

finantsstabiilsus

Finantsvahenduse sujuv toimimine nii tavaolukorras kui ka ootamatute ebasoodsate olude korral. Finantsstabiilsust mõjutab näiteks üldine majanduskeskkond, pangandussektori struktuur, pankade likviidsus ja kapitaliseeritus, laenuportfelli kvaliteet, kinnisvaraturu olukord, pangandusväliste finantsvahendajate (nt investeerimis- ja pensionifondid) tegevus ning makse- ja arveldussüsteemide toimimine.

Ingliskeelne termin:

financial stability

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2016

Definitsiooni allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2017

Näitelause:

Finantsstabiilsuse seisukohast oluline Eesti ettevõtete ja majapidamiste laenumaksevõime püsis hea ja ettevõtete kasum vähenes varasemast aeglasemalt.

finantsstabiilsuse nõukogu

G20 riikide ja rahvusvaheliste finantsorganite esindajatest koosnev kogu, mille eesmärk on koordineerida riikide, keskpankade ja rahvusvaheliste organite tegevust üleilmse finantsstabiilsuse toetamiseks; finantsstabiilsuse nõukogu jälgib üleilmse finantssüsteemi olukorda ja annab soovitusi

Ingliskeelne termin:

Financial Stability Board

Termini allikas:

OJ L 337/1

Näitelause:

Finantsstabiilsuse nõukogu ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1092/2010 (5) asutatud Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu on varipanganduse piiramiseks tehtud töö käigus teinud kindlaks väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest tulenevad riskid.

finantsstabiilsuse näitajad

Ingliskeelne termin:

financial soundness indicators

Termini allikas:

IMFi 2018. aasta missiooni kokkuvõte

Näitelause:

Sünonüümid:

finantstugevuse näitajad

finantssüvenemine

Finantssüsteemi laienemine ja finantsteenuste kättesaadavamaks muutumine, mille tagajärjel finantsvarade hulk kasvab kiiremini kui majandus

Ingliskeelne termin:

financial deepening

Termini allikas:

EP VKP okt 2015

Näitelause:

Varasemad andmed Eesti kohta näitavad, et kiire finantssüvenemise perioodil, mil vajadus välisrahastamise järele oli eriti suur, oli majanduse väline tasakaalustamatus märkimisväärne.

finantstaristu

Finantsasutuste tegevust toetav taristu, mis hõlmab nt maksesüsteeme, krediidi- ja tagatisregistreid jne. Laiemas tähenduses hõlmab mõiste ka finantssektori õiguslikku ja regulatiivset raamistikku.

Ingliskeelne termin:

financial infrastructure

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

...tagada finantstaristu vastupanuvõime.

finantstasakaalustamatus

Olukord, mis põhjustab suurele hulgale majandusagentidest, olgu nendeks majapidamised, ettevõtted või valitsused, märkimisväärseid majanduslikke kahjusid, sõltumatult nende endi individuaalsetest valikutest

Ingliskeelne termin:

financial instability

Definitsiooni allikas:

K. Männasoo "Ettevõtete ja pankade finantshaavatus Kesk- ja Ida-Euroopas, http://www.mtk.ut.ee/sites/default/files/mtk/dokumendid/e8418592110f27c8a8aed157692b6287.pdf

Näitelause:

finantstehnoloogia

Pangandus- ja finantsteenuseid toetav tehnoloogia; terminit kasutatakse eelkõige tänapäevaste innovaatiliste lahenduste tähistamiseks

Ingliskeelne termin:

financial technology

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Eesti Panga asepresident Madis Müller esineb avasõnavõtuga Finance Estonia finantstehnoloogia konverentsil „UK-Estonia FinTech Conference 2014“. 

finantstsükkel

Finantskeskkonna (laenu- ja finantsturu) tsüklilised muutused, millest lähtudes hindab keskpank pankade vastutsüklilise kapitalipuhvri vajadust

Ingliskeelne termin:

financial cycle

Näitelause:

finantsturutaristu

Mitme osalejaga süsteem maksete, väärtpaberite, tuletisinstrumentide või muude finantstehingute kliirimiseks, arveldamiseks ja kirjendamiseks

Ingliskeelne termin:

financial market infrastructure

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Üleeuroopaliste finantsturutaristute kübervastupanu tagamiseks on loodud kõrgetasemeline foorum (ECRB).

finantsvahendaja

Asutus, mis võtab vastu vahendeid säästjatelt ja annab nad edasi laenuvõtjatele või teistele investeerijatele

Ingliskeelne termin:

financial intermediary

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/16

Näitelause:

Viimastel aastatel on panganduskeskse finantssektori taustal silma paistnud ka muude finantsvahendajate kiire areng.

finantsvahendus

Tegevus, mille käigus ettevõte omandab finantsvara ja võtab samal ajal endale kohustusi omal vastutusel

Ingliskeelne termin:

financial intermediation

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht, finantsstabiilsus

Definitsiooni allikas:

Statistikaameti sõnastik

Näitelause:

Finantsstabiilsus tähendab finantsvahenduse sujuvat toimimist nii tavaolukorras kui ka ootamatute ebasoodsate olude korral.

finantsvahenduse abiettevõtted

Üksused, kes osutavad finantsteenustega kaasnevaid või nendega tihedalt seotud teenuseid, mis ei sisalda finantsteenuste elemente. Siia alla kuuluvad näiteks maakleriteenuste, finantsnõustamise ja finantsturgude haldamisega tegelevad ettevõtted (börsid), kindlustusagendid ja -vahendajad ning fondivalitsejad.

Ingliskeelne termin:

financial auxiliaries

Termini allikas:

Majanduse Rahastamise Ülevaade 2017

Definitsiooni allikas:

Majanduse Rahastamise Ülevaade 2017

Näitelause:

Ülejäänu jagunes finantsvahenduse abiettevõtete, hoiu-laenuühistute ning investeerimis- ja pensionifondide vahel.

Sünonüümid:

finantsvahendust toetavad ettevõtted

finantsvahenduse abitegevus

Tegevus, mis seisneb erinevate finantsteenuste osutamises, kuid millega teenuse osutaja eivõta endale finantskohustusi ega kanna finantsriski

Ingliskeelne termin:

auxiliary financial activities

Definitsiooni allikas:

Finantssektori institutsionaalsed üksused, statistikaamet 2014

Näitelause:

Statistikatöö "Finantsvahenduse ja finantsvahenduse abitegevuse majandusnäitajad"

finantsvaldusettevõtja

Finantseerimisasutus, kelle tütarettevõtjatest vähemalt üks on krediidiasutus ja ülejäänud tütarettevõtjad või enamik neist on kas krediidi- või finantseerimisasutused või abiettevõtjad

Ingliskeelne termin:

financial holding company

Definitsiooni allikas:

Krediidiasutuste seadus

Näitelause:

finantsvara

Vara, mis on (a) raha;
(b) lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (näiteks
nõuded ostjate vastu);
(c) lepinguline õigus vahetada teise osapoolega finantsvarasid potentsiaalselt
kasulikel tingimustel (näiteks positiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid)
(d) teise ettevõtte omakapitali instrument (näiteks investeering teise ettevõtte
aktsiatesse).

Ingliskeelne termin:

financial asset

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2012

Definitsiooni allikas:

Raamatupidamise Toimkonna juhend 3 "Finantsinstrumendid" (viide SME IFRS terminite sõnastikule)

Näitelause:

Kahjukindlustusseltside finantsvarade maht on 438 mln eurot, mis ületab 245 mln euro võrra nende kindlustuslepingulisi kohustusi netona edasikindlustusest.

finantsvõimendus

Näitaja, mis iseloomustab, kui palju kasutatakse omavahenditega võrreldes võõrkapitali; võlakohustuste ja omakapitali suhtarv

Ingliskeelne termin:

(financial) leverage

Näitelause:

Lisaks ei ole pankade laenustandardid ja -tingimused leebemaks muutunud ega pankade finantsvõimendus suurenenud.

finantsvõimenduse vähendamine

Võlakohustuste ja omakapitali suhtarvu vähendamine. Panga finantsvõimenduse vähendamine võib kõige üldisemalt aset leida kahel moel: suurendades omakapitali mahtu või vähendades laenunõudeid (riskivarasid).

Ingliskeelne termin:

deleveraging

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2012

Definitsiooni allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2012

Näitelause:

Pikemas perspektiivis on finantsvõimenduse vähendamine oodatud ja vajalik, kuna Euroopa pankade finantsvõimendus mõõdetuna nii varade ja kapitali kui ka laenude ja hoiuste suhtena on suhteliselt kõrge.

fondifond

Fond, mille kogu vara investeeritakse teistesse fondidesse

Ingliskeelne termin:

fund of funds

Termini allikas:

Majanduse Rahastamise Ülevaade 2017

Definitsiooni allikas:

Investeerimisfondide seadus

Näitelause:

BIF on Eesti, Läti ja Leedu valitsuse ning Euroopa Investeerimisfondi (EIF) loodud fondifond, mis investeerib Balti riikide suure kasvupotentsiaaliga ettevõtetesse.

fondivalitseja

Äriühing, kelle peamiseks ja püsivaks tegevuseks on ühe või mitme fondi valitsemine

Ingliskeelne termin:

fund manager

Termini allikas:

Finantsinspektsiooni veebileht

Definitsiooni allikas:

Investeerimisfondide seadus

Näitelause:

forvardtehing

Tuletisinstrumendi liik: tulevikutehing, mis kohustab tehingu osapooli tulevikus müüma ja ostma mingit finantsvara varem kokkulepitud ajal ja hinnaga

Ingliskeelne termin:

forward contract

Definitsiooni allikas:

LHV investeerimisõpik

Näitelause:

futuur

Tuletisinsturumendi liik: pooltevaheline leping, mis kohustab ostma või müüma, varem kokkulepitud alusvara varem kokkulepitud ajal ning varem kokkulepitud kohas kindla hinnaga. Futuuri hind kujuneb vastavalt alusvara (tooraine, väärtpaber, indeks vms) hinna liikumisele.

Ingliskeelne termin:

futures contract

Definitsiooni allikas:

LHV investeerimisõpik

Näitelause:

G

geopoliitilised pinged

Pinev olukord rahvusvahelistes suhetes

Ingliskeelne termin:

geopolitical tensions

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2014

Näitelause:

...geopoliitilised pinged on suurendanud ebakindlust edasise väljavaate suhtes.

giljošš

Turvaelement: keerukas joonevõrk rahatähtedel, väärtpaberitel jm võltsimise ärahoidmiseks

Ingliskeelne termin:

guilloche

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Võõrsõnade leksikon

Näitelause:

Läbi pangatähe jälgitav mitmevärviline giljošš asendati stiliseeritud rukkilille kujutisega.

globaalne süsteemselt oluline krediidiasutus

Krediidiasutus, kelle finantsseisundi halvenemine võib ohtu seada üleilmse finantssüsteemi stabiilsuse

Ingliskeelne termin:

global systemically important institution

Näitelause:

grupisisesed väärtpaberid

Pangandusgruppi kuuluva üksuse emiteeritud ja grupi teiste üksuste hoitud väärtpaberid

Ingliskeelne termin:

intra-group holdings

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 7/2017

Näitelause:

Aruandes tuleb näidata ka aruandvasse pangandusgruppi kuuluvate üksuste emiteeritud ja grupi teiste üksuste hoitud aruande valdkonda kuuluvaid väärtpabereid (edaspidi grupisisesed väärtpaberid).

H

hajusraamat

Tehingute hajutatud andmebaas, mida ei säilitata keskses asukohas, vaid mille koopiat hoitakse paljusid arvuteid ühendavas võrgus. Tavaliselt saavad kõik võrgu liikmed andmebaasis olevat informatsiooni lugeda ja olenevalt nende õigustest seda ka lisada.

Ingliskeelne termin:

distributed ledger

Definitsiooni allikas:

EKP veebileht ("avaliku kontoraamatu" selgitus) https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/distributed_ledger_technology.et.html

Näitelause:

Sünonüümid:

avalik kontoraamat

haldus- ja abitegevused

EMTAKi tegevusala (jagu N), mille alla liigitatakse üksused, kes osutavad mitmesuguseid majandustegevust (ettevõtlust) toetavaid teenuseid

Ingliskeelne termin:

administrative and support services

Termini allikas:

EMTAK 2008

Definitsiooni allikas:

EMTAK 2008 selgitavad märkused

Näitelause:

halduskaristus

Sunnivahend, mida kohaldatakse haldusõigusrikkumise eest nii haldusõigusrikkuja karistamiseks kui ka uute haldusõigusrikkumiste ärahoidmiseks; halduskaristuse liigid on rahatrahv, eriõiguse äravõtmine ja haldusarest.

Ingliskeelne termin:

administrative penalty

Näitelause:

Seetõttu peaksid kehtima samad ülemmäärad kõikidele halduskaristustele, mida EKP määrab ühtse järelevalvemehhanismi raames järelevalvatavatele krediidiasutustele.

hallatavad väärtpaberid

Kontopidajate poolt investorite nimel hoitavad ja hallatavad väärtpaberid

Ingliskeelne termin:

securities held in custody

Termini allikas:

EKP määrus (EL) nr 1011/2012

Definitsiooni allikas:

EKP määrus (EL) nr 1011/2012

Näitelause:

Erandi saanud tegelike andmeesitajate osas jätkavad RKPd aastaandmete kogumist väärtpaberiosaluste või hallatavate väärtpaberite kohta kooskõlas artikli 3 lõikes 1 sätestatud nõuetega kas agregeeritult või väärtpaberite kaupa.

hargmaine ettevõte

Ettevõte, mis tegutseb mitmes riigis

Ingliskeelne termin:

multinational company

Termini allikas:

Eesti Panga Toimetised 1/2014

Näitelause:

Eeltoodu põhjuseks võib pidada asjaolu, et hargmaistel ettevõtetel on lihtsam tootmist ümber korraldada või maandada majandusšokkide mõju peale töötajate arvu muutmise ka teisi kanaleid kasutades (see hõlmab muutusi muude sisendite kuludes, tootehindades, hõivet teiste riikide filiaalides jne).

haridus

EMTAKi tegevusala (jagu P), mis hõlmab koolitust mis tahes tasemel ja erialadel.

Ingliskeelne termin:

education

Termini allikas:

EMTAK 2008

Definitsiooni allikas:

EMTAK 2008 selgitavad märkused

Näitelause:

heitlik

Muutlik, vahelduv, ebaühtlane

Ingliskeelne termin:

volatile

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/16

Definitsiooni allikas:

ÕS

Näitelause:

Elektri hind on olnud väga heitlik, aprillis aeglustus hinnakasv 7%ni.

Sünonüümid:

kõikuv, volatiilne

heitunud isik

Mittetöötav isik, kes sooviks töötada ja oleks valmis töö olemasolu korral ka kohe tööle asuma, kuid ei otsi aktiivselt tööd, sest on kaotanud lootuse seda leida

Ingliskeelne termin:

discouraged worker

Termini allikas:

Tööturu Ülevaade 2/2006

Definitsiooni allikas:

Statistikaameti sõnastik

Näitelause:

Samal ajal kahanes ka heitunud ehk töö leidmise lootuse kaotanud inimeste hulk aastaga 5700 võrra.

Hendry lähenemine

Ingliskeelne termin:

Hendry's approach

Termini allikas:

Konkurentsivõime Ülevaade 2017

Näitelause:

Kasutatud meetod meenutab põhimõtteliselt nn Hendry lähenemist ehk laustestimist võimalike seoste tuvastamiseks ühe kindla hüpoteesi sihipärase tõestamise asemel.

hindamiskuupäev

Kuupäev, mil hinnatakse krediidioperatsioonide alusvara

Ingliskeelne termin:

valuation date

Definitsiooni allikas:

EKP suunis EKP/2011/14

Näitelause:

Sünonüümid:

hindamise kuupäev

hinnaindeks

Indeks, mis näitab mingi kaupade hulga keskmise hinna muutust teatud aja jooksul. Keskmise arvutamisel kaalutakse erinevate kaupade hinnad enamasti läbi vastavalt nende majanduslikule osatähtsusele.

Ingliskeelne termin:

price index

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/2016

Näitelause:

SKP deflaator, kuigi nominaalne näitaja, on sisemajanduse hinnaindeksite hulgas kesksel kohal ja seetõttu on ka selle tugev seos alusinflatsiooniga ootuspärane.

hinnajärgija

Ettevõte, mille turupositsioon ei võimalda turuhinda kujundada, vaid mis peab leppima juba väljakujunenud hinnaga

Ingliskeelne termin:

price follower

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2017

Näitelause:

Eesti ettevõtjad on välisturgudel pigem hinnajärgijad kui hinnaseadjad...

hinnakonkurentsivõime

Soodsatel hindadel põhinev konkurentsivõime; tavaliselt väljendatakse seda reaalse efektiivse vahetuskursina, mis on välismaise ja kodumaise hinnataseme vahe

Ingliskeelne termin:

price competitiveness

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2016

Näitelause:

Riigi eksporti modelleeritakse või selgitatakse tavaliselt kahe peamise teguri abil: kaubanduspartnerite nõudlus riigi ekspordi järele ning riigi kulu- või hinnakonkurentsivõime.

Sünonüümid:

hinnapõhine konkurentsivõime

hinnaseadja

Ettevõte, mille turupositsioon võimaldab turuhinda kujundada

Ingliskeelne termin:

price setter

Näitelause:

Eesti ettevõtjad on välisturgudel pigem hinnajärgijad kui hinnaseadjad...

Sünonüümid:

hinnakujundaja

hinnastabiilsus

Olukord, kus hinnakasv ehk inflatsioon püsib keskpanga poolt eesmärgiks seatud taseme lähedal. EKP määratluse järgi saab hinnastabiilsusest rääkida siis, kui inflatsioon püsib keskpika aja jooksul alla 2%, kuid selle lähedal. Euroala inflatsiooni mõõdetakse ühtlustatud tarbijahinnaindeksiga (ÜTHI).

Ingliskeelne termin:

price stability

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/16

Definitsiooni allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 3/2017

Näitelause:

Hinnastabiilsuse eesmärk tähendab, et vältida tuleb nii pikaaegseid liiga kõrge inflatsiooni kui ka deflatsiooni perioode.

hinnasurve

Surve hindade tõstmiseks või langetamiseks

Ingliskeelne termin:

price pressure

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/2016

Näitelause:

Hinnasurve on väike ning tarbijahindade aastakasv kiirenes oktoobris muu hulgas sõiduki-maksu ja raviteenuste hinnatõusu toel 0,5%ni.

hinnaväline konkurentsivõime

Hinnaväline konkurentsivõime hõlmab paljusid valdkondi, sh toodete kvaliteedi, spetsialiseerumise, müügi efektiivsuse, ärikliima, müügijärgse teeninduse ning eksportivate firmade omadused.

Ingliskeelne termin:

non-price competitiveness

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2017

Definitsiooni allikas:

Konkurentsivõime Ülevaade 2016

Näitelause:

Hinnaväline konkurentsivõime on peale majandusolukorra ja välisnõudluse seisundi ka õigusliku keskkonna, haridusreformi jm riikliku poliitika tagajärg.

Hodricki-Prescotti filter

Ingliskeelne termin:

Hodrick-Prescott filter

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2019

Näitelause:

Siinses lisateemas on pikaajaline trend leitud aastate 2010−2019 kuiste hinnakasvude aritmeetilise keskmisena, aga võib kasutada ka näiteks Hodricki-Prescotti filtrit.

hoiu-laenuühistu

Finantseerimisasutus, mille põhitegevus on pakkuda oma liikmetele hoiustamise ja laenamise võimalust ning teha muid hoiu-laenuühistu seaduses sätestatud tehinguid

Ingliskeelne termin:

savings and loan association

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2016

Näitelause:

Hoiu-laenuühistute hoiuste ja laenude hoogne kasv on jätkunud ka 2016. aastal, kuid pankadega võrreldes on nende maht endiselt väike.

hoius

Kontopidaja rahaline kohustus konto omaniku ees, mis tuleneb kontopidaja ja konto omaniku vahel sõlmitud arvelduskonto- või hoiuselepingust

Ingliskeelne termin:

deposit

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2016

Definitsiooni allikas:

RM määrus 10/2009

Näitelause:

Majapidamiste hoiuste maht suurenes aastaga 10%.

hoiustamise püsivõimalus

Eurosüsteemi krediidiasutuste püsivõimalus eelnevalt kindlaksmääratud intressimääraga üleööhoiuste tegemiseks liikmesriikide keskpankades

Ingliskeelne termin:

deposit facility

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2012

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Seega oli 2012. aasta teises pooles põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäär 0,75%, laenamise püsivõimaluse intressimäär 1,50% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäär 0,00%.

hoiustamise püsivõimaluse intressimäär

Üks kolmest intressimäärast, mille EKP otsustab iga kuue nädala järel oma rahapoliitika raames. Sellega kehtestatakse intress, mida pangad saavad keskpangas hoitavatelt üleööhoiustelt.

Ingliskeelne termin:

deposit facility rate

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/16

Definitsiooni allikas:

EKP veebileht

Näitelause:

Hoiustamise püsivõimaluse intressimäär võetakse tavaliselt pankadevahelise üleööturu intressi alammääraks.

hoiuste tagamise skeem

Kohustuslik hoiuste tagamise skeem; lepinguline hoiuste tagamise skeem, mida on sellisena ametlikult tunnustatud; krediidiasutuste kaitseskeem, mida on ametlikult tunnustatud hoiuste tagamise skeemina

Ingliskeelne termin:

deposit guarantee scheme

Definitsiooni allikas:

Direktiiv (EL) 2014/49/EL

Näitelause:

hologrammriba

Pangatähtedel kasutatav turvaelement, mis koosneb umbes 8 mm laiusest hõbedasest ribast pangatähe esikülje paremal serval

Ingliskeelne termin:

hologram stripe

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Vastu valgust vaadates paistab hologrammriba ülaosa läbi ja läbipaistvasse aknasse ilmub Europe portree, mis on nähtav rahatähe mõlemal küljel.

hooajalised tegurid

Tegurid, mille mõju kajastub aegrea andmetes igal aastal samal ajal

Ingliskeelne termin:

seasonal variations

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2017

Näitelause:

Septembri hinnatõusu mõjutasid hooajalised tegurid.

hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

EMTAKi tegevusala (jagu G), mille alla kuulub igat liiki kaupade hulgi- ja jaemüük ning müügiga kaasnevad teenused

Ingliskeelne termin:

wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles

Termini allikas:

EMTAK 2008

Definitsiooni allikas:

EMTAK 2008 selgitavad märkused

Näitelause:

hõivatute arv

Töötavate inimeste arv

Ingliskeelne termin:

people in employment

Termini allikas:

Tööturu Ülevaade 1/2012

Näitelause:

Taastumine jätkus aeglustuvas tempos ka 2011. aasta kolmes esimeses kvartalis, kuid neljandas kvartalis kahanes hõivatute arv eelmise kvartaliga võrreldes 8300 võrra.

hõive määr

Hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus

Ingliskeelne termin:

employment rate

Termini allikas:

Tööturu Ülevaade 2/2016

Definitsiooni allikas:

Statistikaameti sõnastik

Näitelause:

Kuna tööealiste elanike arv vähenes ning hõivatute arv samal ajal suurenes, kerkis hõive määr 2016. aasta esimesel poolel 15–74aastaste seas 1,3 protsendipunkti, 65,5%ni.

hõiveootused

Ettevõtete ootused hõive muutuse suhtes tulevikus. Üheks indikaatoriks, millega seda mõõdetakse, on konjunktuuriinstituudi baromeeteruuringu indeks, mis on kolme järgmise kuu jooksul hõive suurenemist ootavate ettevõtete osakaalu ja hõive vähenemist ootavate ettevõtete osakaalu saldo.

Ingliskeelne termin:

employment projections

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 3/2017

Definitsiooni allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 3/2017

Näitelause:

Konjunktuuriinstituudi kindlustundeuuringu andmed näitasid ettevõtete hõiveootuste paranemist...

hädaolukord

Sündmus või sündmuste ahel või elutähtsa teenuse katkestus, mis ohustab paljude inimeste elu või tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses ning mille lahendamiseks on vajalik mitme asutuse või nende kaasatud isikute kiire kooskõlastatud tegevus, rakendada tavapärasest erinevat juhtimiskorraldust ning kaasata tavapärasest oluliselt rohkem isikuid ja vahendeid

Ingliskeelne termin:

emergency

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 7/2018

Definitsiooni allikas:

Hädaolukorra seadus

Näitelause:

Sularaharingluse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukord on sularahaveo mõjuvad ja ulatuslikud häired või sularahavedude täielik lakkamine

hübriidinstrument

Kaubeldav instrument, mis ühendab endas võla ja tuletisinstrumendi omadusi

Ingliskeelne termin:

hybrid security

Termini allikas:

EKP määrus 25/2009

Definitsiooni allikas:

EKP määrus 25/2009

Näitelause:

Hübriidinstrumendid on näiteks kaubeldavad võlainstrumendid tuletisinstrumendi võimalustega; kaubeldavad instrumendid, mille lunastamisväärtus ja / või kupong on seotud alusvaraks oleva vara, selle hinna või muu viitenäitaja muutustega instrumendi tähtaja jooksul

Sünonüümid:

hübriidvõlakiri, hübriidväärtpaber

hüperinflatsioon

Ülikiire inflatsioon, mille puhul inimesed püüavad vabaneda oma rahast enne hindade edasist tõusu ja raha täiesti väärtusetuks muutumist

Ingliskeelne termin:

hyperinflation

Definitsiooni allikas:

Võõrsõnade leksikon

Näitelause:

Hüperinflatsiooni ajal lokkab varimajandus, majandusprotsessid känguvad, tehakse palju bartertehinguid ja suureneb sotsiaalne ebastabiilsus.

hüpoteek

Kinnisasja pant, mida seatakse laenu tagamiseks

Ingliskeelne termin:

mortgage

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2005

Näitelause:

Hüpoteek või ehitise pant on tagatiseks ligi 75% eraisikutele ning ettevõtetele antud laenudest.

I

IBAN

Kliendi pangakontonumber rahvusvaheliselt aktsepteeritaval kujul. Selle alusel on võimalik automaatselt tuvastada nii riik kui ka pank, kus konto asub.

Ingliskeelne termin:

International Bank Account Number

Definitsiooni allikas:

https://www.eestipank.ee/maksed-arveldused/sepa-kkk-korduma-kippuvad-kusimused

Näitelause:

Eestis on IBAN kasutusel juba alates 2004. aastast, kuid pangakliendid kasutasid seda ainult piiriüleste maksete tegemiseks. Alates 2014. aasta veebruarist peab IBANit kasutama kõikide maksete tegemisel.

ICO

Virtuaalmüntide esmapakkumine. Mudel, mille puhul ettevõtja kaasab investoritelt investeeringuid mõnes ametlikus valuutas või virtuaalvääringus oma- või käibekapitali tarvis ning väljastab selle vastu plokiahelas kirjendatud ühikuid ehk žetoone.

Ingliskeelne termin:

initial coin offering

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2018

Definitsiooni allikas:

Finantsinspektsiooni veebileht, www.fi.ee

Näitelause:

ilmakaart

Graafik, kus näitajate ajalugu on esitatud värvikoodi abil.

Ingliskeelne termin:

heat map

Näitelause:

Kasvu mõningast aeglustumist peegeldab ka Eesti majandusaktiivsuse ilmakaart.

IMFi põhikirja IV artikli kohane konsulteerimine

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) kahepoolne konsultatsioon oma liikmetega; toimub harilikult igal aastal

Ingliskeelne termin:

Article IV consultation

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Visiit toimub IMFi iga-aastase Eesti põhimissiooni (nn IV artikli konsultatsiooni) raames

immateriaalne põhivara

Bilansis kapitalina arvestatud asutamis- ja arenguväljaminekud, ostetud kontsessioonid, frantsiisid, patendid, kaubamärgid, litsentsid ja firmaväärtus, mida amortiseeritakse lineaarselt üldjuhul kuni 5 aasta, erijuhtudel kuni 20 aasta jooksul

Ingliskeelne termin:

intangible assets

Termini allikas:

2011/C 267/01

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

impordihinnaindeks

Indeks, mis näitab imporditud kaupade hindade arengut

Ingliskeelne termin:

import price index

Definitsiooni allikas:

Statistikaameti sõnastik, vaadatud 21.10.2018

Näitelause:

Impordihinnaindeksite eesmärk on mõõta riigi residentide välisturult ostetud importtoodete hindade igakuist dünaamikat.

impordimahukas

Suhteliselt suurt importi eeldav

Ingliskeelne termin:

import-intensive

Termini allikas:

EKP majandusülevaade 6/2016

Näitelause:

Et impordimahukad SKP komponendid – näiteks investeeringud – on võrreldes teiste komponentidega kahanenud, on aeglustunud ka impordikasv.

imporditollimaks

Kauba importimisel tasumisele kuuluv tollimaks

Ingliskeelne termin:

import tariff

Definitsiooni allikas:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 952/2013

Näitelause:

Sünonüümid:

impordimaks, imporditoll

import

Teisest riigist pärit kaupade ja teenuste ostmine

Ingliskeelne termin:

imports

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

 Tänu kasvanud investeerimisaktiivsusele oli nii kaupade kui ka teenuste import varasemast suurem.

Sünonüümid:

sissevedu

imprinter

Mitteelektrooniline seade kaardimaksete tegemiseks, kus kaardi jäljend ja tehingu andmed kajastatakse paberkviitungil. Tänapäeval kasutatakse seda väga vähe.

Ingliskeelne termin:

imprinter

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Esialgu kasutati pangakaardiga tasumisel tehingu sooritamiseks krediitkaardi reljeefset pinda kopeerivat imprinterit ehk „kelku“, edaspidi lisandusid magnetriba ja EMV-kiip.

indeks

Teatud reeglite põhjal leitud näitarv, mis iseloomustab mingi suuruse muutumist ajas

Ingliskeelne termin:

index

Definitsiooni allikas:

Õppematerjal "Majandusmatemaatika elemendid"

Näitelause:

inflatsioon

Kaupade ja teenuste hindade üldine tõus pikema aja jooksul, mille tulemusena raha väärtus ja ostujõud vähenevad

Ingliskeelne termin:

inflation

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/2016

Definitsiooni allikas:

https://www.eestipank.ee/rahapoliitika/hinnastabiilsuse-tahtsus

Näitelause:

Majandusaktiivsuse ja inflatsiooni vaheline seos on rahapoliitika jaoks väga tähtis, sest suurem majandusaktiivsus toob eeldatavasti kaasa kiirema inflatsiooni ja vastupidi.

inflatsiooni areng

Keskmise inflatsioonimäära muutus teatava aja jooksul (kasutatakse eelkõige EKP inflatsioonieesmärgist rääkides)

Ingliskeelne termin:

path of inflation

Termini allikas:

EKP majandusülevaade 2/2017

Näitelause:

...seni, kuni inflatsiooni areng on EKP nõukogu hinnangul püsivalt kohandunud ja kooskõlas nõukogu inflatsioonieesmärgiga.

inflatsioonilised riskid

Võimalus, et kiireneva inflatsiooni tõttu väheneb vara või tulu väärtus

Ingliskeelne termin:

inflationary risks

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2012

Näitelause:

Kuigi üleilmselt kõrged toorme- ja energiahinnad on edasi kandunud ka euroala inflatsiooni, on inflatsioonilised riskid euroalal üldiselt püsinud tasakaalus ja kooskõlas eurosüsteemi eesmärgiga hoida inflatsioonimäär keskmise aja jooksul alla 2%, ent selle lähedal.

inflatsioonimäär

Protsentides väljendatud muutus inflatsioonis võrreldes eelmise aastaga

Ingliskeelne termin:

inflation rate

Termini allikas:

Eesti Panga pressiteade, 07.04.2014

Definitsiooni allikas:

EKP veebileht

Näitelause:

Praegu madalana püsivast inflatsioonimäärast hoolimata pole pikemaajalise hinnalanguse tõenäosus eriti suur.

inflatsioonisurve

Olukord, kus üldine hinnatase tõuseb nõudlus- või pakkumispoolsete tegurite tõttu

Ingliskeelne termin:

inflationary pressure

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/2016

Näitelause:

Venemaa keskpank langetas septembris baasintressina kasutatava ühe nädala repomäära 10%ni, kuid oktoobris jäeti baasintress samale tasemele, sest inflatsioonisurve ei ole märgatavalt leevenenud.

info ja side

EMTAKi tegevusala (jagu J), mille alla kuulub Info- ja kultuuritoodete tootmine, edastamine ning levitamine; side- ja infotehnoloogiaalane tegevus, andmetöötlus jm infoalane tegevus

Ingliskeelne termin:

Information and Communication

Termini allikas:

EMTAK 2008

Definitsiooni allikas:

EMTAK 2008 selgitavad märkused

Näitelause:

internetipanga maksekorraldus

Maksekorraldus, mille maksja edastab krediidiasutusele interneti teel

Ingliskeelne termin:

internet bank payment order

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Maksekorraldustest suurema osa moodustavad internetipanga maksekorraldused ning e-arvetega algatatud maksed.

internetipangandus

Makse- jm pangatehingute tegemine internetis

Ingliskeelne termin:

internet banking

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Eesti elanikud kasutavad internetti ja internetipangandust aktiivselt.

interventsioon

Valuuta ost või müük riigi (enamasti keskpanga) poolt eesmärgiga mõjutada vahetuskurssi

Ingliskeelne termin:

intervention

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2011

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Euroopa Keskpanga nõukogu kiitis heaks 18. märtsil 2011 eurosüsteemi osalemise G7 kooskõlastatud interventsioonis välisvaluutaturgudel, mis algatati Jaapani ametivõimude taotlusel, et piirata jeeni vahetuskursi lühiajalist kõikumist.

intressimarginaal

Laenu intressimäära ja panga baasintressimäära või laenulepinguga määratud muu viiteintressimäära vahe, mis sõltub laenu tingimustest, laenusaaja maksevõimest, omafinantseeringust jms

Ingliskeelne termin:

(bank's / loan's) margin

Näitelause:

Uute eluasemelaenude keskmine intressimarginaal on sel aastal tõusnud.

Sünonüümid:

laenumarginaal

intressimäär

Hind, mis makstakse raha laenuksvõtu eest mingiks perioodiks; tavaliselt väljendatakse põhisumma protsentidena aastas

Ingliskeelne termin:

interest rate

Termini allikas:

Majanduse Rahastamise Ülevaade 2017

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Ehkki riigiti on laenutingimused ja intressimäärad euroalal jätkuvalt üsna erinevad, alanesid intressimäärad peaaegu kõigis riikides ja erinevused vähenesid.

intressimäära alampiir

Intressimäära puhul rakendatav miinimumväärtus

Ingliskeelne termin:

interest rate floor

Termini allikas:

EKP määrus 2016/867 (AnaCredit)

Näitelause:

Kui intressimäära alampiiri pole rakendatud, siis jäetakse väli tühjaks

intressimäära muutmine

Ingliskeelne termin:

Interest rate reset

Termini allikas:

EKP määrus 2016/867 (AnaCredit)

Näitelause:

Järgmine intressimäära muutmise kuupäev.

intressimäära ülempiir

Intressimäära puhul rakendatav maksimumväärtus

Ingliskeelne termin:

interest rate cap

Termini allikas:

EKP määrus 2016/867 (AnaCredit)

Näitelause:

Kui intressimäära ülempiiri pole rakendatud, siis jäetakse väli tühjaks.

intressitulu

Tulu, mida saadakse välja antud laenusummade pealt intressi kujul

Ingliskeelne termin:

interest income

Termini allikas:

Majanduse Rahastamise Ülevaade 2017

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikoni"järgi

Näitelause:

Pigem on soovitud hoida kõrgemat marginaalide taset, et madalate intresside keskkonnas intressitulu säilitada.

investeerimisfond

Juriidiline isik või varakogum, millesse kaasatakse mitme investori kapital eesmärgiga seda vastavalt kindlaksmääratud investeerimispoliitikale kõnealuste investorite kasuks ja ühistes huvides investeerida

Ingliskeelne termin:

investment fund

Termini allikas:

Majanduse Rahastamise Ülevaade 2017

Definitsiooni allikas:

Investeerimisfondide seadus

Näitelause:

Ülejäänu jagunes finantsvahenduse abiettevõtete, hoiu-laenuühistute ning pensioni- ja investeerimisfondide vahel.

investeerimishoius

Hoius, mille puhul on täidetud järgmised tingimused: hoius on ette nähtud raha hoiustamiseks; hoius ei ole ette nähtud arveldusteks kolmandate isikutega; hoiustamise tähtaeg on lepinguliselt fikseeritud ja seda ei saa muuta; hoiuse intress sõltub osaliselt või täielikult teatud investeeringute väärtuse muutusest; lepingu ennetähtaegse lõpetamisega võivad kaasneda trahvisanktsioonid.

Ingliskeelne termin:

investment deposit

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 7/2014

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 7/2014

Näitelause:

Tähtajaliste, säästu- ja investeerimishoiuste osakaal kerkis märtsis 1 protsendipunkti võrra, küündides kuu lõpuks 51 protsendini eraisikute hoiuste mahus.

investeerimismäär

Kapitali kogumahutus põhivarasse jagatuna loodud lisandväärtusega

Ingliskeelne termin:

investment rate

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/2018

Näitelause:

investeerimisrisk

Risk, et süsteemi halduri või liikme vahendite (näiteks tagatise) investeerimine põhjustab kahjumi kas süsteemi käitajale endale või süsteemi liikmele

Ingliskeelne termin:

investment risk

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

investeerimisriskiga elukindlustus

Elukindlustus, kus kindlustushüvitis sõltub alusvara väärtusest

Ingliskeelne termin:

unit-linked life insurance

Definitsiooni allikas:

Kindlustustegevuse seadus

Näitelause:

investeerimisühing

Aktsiaselts, mille püsiv tegevus on osutada investeerimisteenuseid

Ingliskeelne termin:

investment firm

Definitsiooni allikas:

Finantsinspektsiooni veebileht, www.fi.ee

Näitelause:

Puhvri nõuet peavad täitma ka Eestis tegutsevad investeerimisühingud.

investeeringukulud

Kulud põhivara soetamiseks

Ingliskeelne termin:

capital expenditure

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

2012. aasta eelarvepuudujääk on umbes üks protsent SKPst, mis on väiksem, kui juunis prognoositi. Vahe peamine põhjus on investeeringukulude edasilükkumine.

investeeringutasuvus

Kasumi jagatis investeeringute maksumusega

Ingliskeelne termin:

return on investment

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/16

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Eeldati, et investeeringutasuvus järgis sama põhisuundumust kui kasumlikkus.

Sünonüümid:

investeeringute tulukus; investeeringute tasuvus

investor-keskdepositoorium

Väärtpaberite keskdepositoorium, kes avab ise või vahendaja kaudu konto emitent-keskdepositooriumis, et kasutada selles välja antud väärtpabereid. Terminit kasutatakse depositooriumidevaheliste ühenduste puhul.

Ingliskeelne termin:

investor CSD

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

irregulaarne komponent

Aegrea jääk ja juhuslikud kõikumised, mida ei ole võimalik omistada teistele “süstemaatilistele“ komponentidele. See võib sisaldada ka majanduses toimunud ettearvamatutele, eriliste sündmuste mõju (näiteks streik või looduskatastroof) ning vigu algandmetes.

Ingliskeelne termin:

irregular component

Definitsiooni allikas:

M. Täht. Sesoonselt korrigeeritud aegridade kvaliteet. Eesti Statistika Kvartalikiri, 1/11

Näitelause:

ISIN-kood

Väärtpaberi unikaalne tunnuskood, mis vastab rahvusvahelisele ISO 6166 standardile. ISIN-kood koosneb 12 tähemärgist, mis sisaldavad (või väljendavad) riigikoodi, seerianumbrit ja kontrolljärku.

Ingliskeelne termin:

International Securities Identification Number

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 7/2017

Definitsiooni allikas:

Eesti Väärtpaberikeskuse veebileht

Näitelause:

Aruandes näidatakse krediidiasutuse järelevalvelise konsolideerimisgrupi (edaspidi pangandusgrupp) üksuste hoitavaid ISIN-koodita (International Securities Identification Number) väärtpabereid.

J

jaemakse

Üksiksisiku või mittefinantsasutuse algatatud makse, mis ei ole ajakriitiline ja on üldjuhul suhteliselt väikese väärtusega

Ingliskeelne termin:

retail payment

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Pankadevaheliste jaemaksete käive peegeldab üldist majandusaktiivsust.

jaemüügi mahuindeks

Indeks, mis iseloomustab kaupade müügi mahu muutust püsivhindades võrreldes varasema perioodi müügiga. Indeksi arvutamisel on kasutatud kaupade hinnaindekseid.

Ingliskeelne termin:

retail trade volume index

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Kõige enam on kasvanud mootorsõidukite müük ja remont, mille jaemüügi mahuindeks tõusis 2011. aasta märtsis koguni 66%.

jooksevhind

Vaadeldaval ajavahemikul kehtinud hind

Ingliskeelne termin:

current prices

Termini allikas:

Majanduse Rahastamise Ülevaade 2017

Definitsiooni allikas:

Statistikaameti sõnastik, vaadatud 21.10.2018

Näitelause:

Ettevõtete põhivarainvesteeringute aastakasv jooksevhinnas.

jooksevkonto

Maksebilansi osa, mis näitab kaupade, teenuste, esmase tulu (tööjõu- ja investeerimistulu, tootmis- ja impordimaksud, subsiidiumid) ning teisese tulu (ELi struktuurifondide jm toetused, riigi panus ELi eelarvesse, eraisikute rahaülekanded, pensionid, annetused, tööjõuga seotud maksud ja hüvitised jm) eksporti ja importi teatava aja jooksul

Ingliskeelne termin:

current account

Termini allikas:

Eesti Panga maksebilansi kiirhinnang, 14.10.2016

Näitelause:

Kiirhinnangu põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2016. aasta augustis 98 miljoni euroga plussis.

jooksevkonto puudujääk

Kaupade ja teenuste sisseveo (impordi) ülekaal nende väljaveost (ekspordist)

Ingliskeelne termin:

current account deficit

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Sünonüümid:

jooksevkonto defitsiit

jooksevkonto saldo

Jooksevkonto seis, mis kajastab kaupade ja teenuste ekspordi ja impordi võrdlust, st kas riik on netolaenuandja või netolaenuvõtja

Ingliskeelne termin:

current account balance

Termini allikas:

Eesti Panga pressiteade 10.03.2016

Näitelause:

Eesti maksebilansi jooksevkonto saldo oli 2015. aastal 394 miljoni euro suuruses ülejäägis (1,9% SKPst) ning seega oli ülejääk ligi kaks korda suurem kui 2014. aastal.

jooksevkonto ülejääk

Jooksevkonto seis, kui eksport ületab importi

Ingliskeelne termin:

current account surplus

Näitelause:

juriidilise isiku tunnus

Rahvusvaheline 20-kohaline tähtnumbriline kood, mis antakse juriidilistele isikutele, kes teevad tehinguid finantsinstrumentidega

Ingliskeelne termin:

legal entity identifier

Termini allikas:

EKP määrus 2016/867 (AnaCredit)

Definitsiooni allikas:

Swedbanki veebileht

Näitelause:

Kui vastaspoolel juriidilise isiku tunnus puudub, märgitakse tunnuseks „XX“.

järelejõudmisefekt

Teooria, mille kohaselt vaesemad riigid kasvavad rikastest kiiremini, mistõttu vaesemate riikide rahvatulu läheneb aja jooksul rikkamate riikide omale

Ingliskeelne termin:

catch-up effect

Termini allikas:

Eesti Konkurentsivõime Ülevaade 2017

Näitelause:

...tootlikkuse kasv ja nn järelejõudmisefekt on ilmnenud eelkõige traditsioonilistes majandusharudes...

järelejäänud tähtaeg

Võlainstrumendi tähtpäevani jäänud aeg

Ingliskeelne termin:

residual maturity

Definitsiooni allikas:

EKP suunis EKP/2011/14

Näitelause:

Ostetakse võlakirju, mille järelejäänud tähtaeg on ostu hetkel kuus kuud kuni 30 aastat.

järelevalveasutus

Ingliskeelne termin:

supervisory authority

Termini allikas:

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus

Näitelause:

järelevalvekolleegium

Alaline, kuid paindlik struktuur, mis koosneb rahvusvahelise panga päritoluriigi ja vastuvõtva riigi järelevalveasutusest.

Ingliskeelne termin:

supervisory college

Termini allikas:

EKP veebileht

Definitsiooni allikas:

EKP veebileht

Näitelause:

järelevalveline aruandlus

Aruanded, mida pangad peavad kapitalinõuete direktiivi (CRD IV) ja kapitalinõuete määruse (CRR) alusel esitama järelevalveasutustele, kes edastavad andmed EKP-le; järelevalveline aruandlus hõlmab finantsaruandlust (FinRep) ja ühtset aruandlust (CoRep)

Ingliskeelne termin:

regulatory reporting

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2016

Definitsiooni allikas:

EKP veebilehe järgi

Näitelause:

Määruse nõudeid on kohustatud järgima kõik Eestis tegutsevad krediidiasutused ja välisriikide krediidiasutuste filiaalid, kellele on järelevalvelise aruandluse standardiga kehtestatud aruandluskohustus

Sünonüümid:

nõutav aruandlus (IATE), järelevalvearuandlus

järelhindamine

Meetme või programmi tõhususe hindamine pärast selle rakendamist või toimumist

Ingliskeelne termin:

ex-post assessment

Termini allikas:

IMF PIN No 13/47 (13.05.2013)

Näitelause:

Selle sammu efektiivsuse järelhindamine viidi läbi 2003. aasta II kvartalis ja jõuti rahustavale järeldusele, et pangad on vastavalt soovitustele hinnanud oma sisemist laenumenetluse protseduuri kriitilise pilguga.

järelturg

Börsil käibivate kord juba müüdud väärtpaberite edasimüük; finantsturg, kus kaubeldakse vähemalt üks kord juba müüdud väärtpaberitega turul kujunenud kurssidega ja kus müüjateks on investeerijad

Ingliskeelne termin:

secondary market

Termini allikas:

Finantssektori Struktuuri Ülevaade 2017

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Võlakirjade järelturg on Eestis äärmiselt ebalikviidne.

Sünonüümid:

teisene turg, sekundaarturg

K

kaalutud keskmine

Keskmine, mille arvutamisel määratakse keskmistatavatele suurustele kaalud vastavalt nende suhtelisele tähtsusele

Ingliskeelne termin:

weighted average

Näitelause:

Eluasemelaenude kaalutud keskmine intressimäär...

kaardi vastuvõtja pank

Kaardiskeemi osaline: makseterminalides tehtavate tehingute puhul pank, kellele kaardimakse vastuvõtja (kaupmees) edastab makse töötlemiseks vajaliku teabe; pangaautomaadist sularaha väljavõtmisel pank, kes teeb sularaha kaardiomanikule kättesaadavaks

Ingliskeelne termin:

card acquirer

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Kolmepoolseid kaardiskeeme nimetatakse suletud süsteemideks, kuna nende puhul on kaardi väljastaja ja vastuvõtja pank sama üksus.

Sünonüümid:

kaarti aktsepteeriv pank

kaardi väljastaja pank

Kaardiskeemi osaline: pank, kes on kaardi välja andnud, kes autoriseerib makseterminalides ja pangaautomaatides tehtud tehinguid ja tagab kaardiskeemi nõuetele vastava makse korral kaardi vastuvõtja pangale makse

Ingliskeelne termin:

card issuer

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Kolmepoolseid kaardiskeeme nimetatakse suletud süsteemideks, kuna nende puhul on kaardi väljastaja ja vastuvõtja pank sama üksus.

Sünonüümid:

kaardi välja andnud pank

kaardimakse

Makseterminalist pangakaardiga algatatud makse

Ingliskeelne termin:

card payment

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Kaardimakse on lihtne, kiire ja turvaline arveldusviis nii kliendi kui ka kaupmehe jaoks.

kaardimaksete süsteem

Maksesüsteem kaarditehingute autoriseerimiseks, töötlemiseks ja/või arveldamiseks

Ingliskeelne termin:

card payment system

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Kaardimaksete süsteemi järelevaatamisel on Eesti Panga ülesanded süsteemi seire, analüüs ja hindamiste läbiviimine.

kaardiskeem

Teatava kaubamärgi deebet- või krediitkaardi teenindamise süsteem. Neljapoolsed ehk avatud kaardiskeemid (nt Visa ja MasterCard) hõlmavad kaardi väljastajat, vastuvõtjat, kaardiomanikku ja kaupmeest ning nendega võivad liituda kõik nõuetele vastavad finantsasutused. Kolmepoolse ehk suletud kaardiskeemi (nt Diners Club ja American Express) puhul on kaardi väljastaja ja vastuvõtja sama asutus.

Ingliskeelne termin:

card scheme

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

kaarditehing

Kaardimakse või internetis pangakaardiga algatatud tehing või sularaha sissemakse või väljavõtmine kaardiga

Ingliskeelne termin:

card transaction

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Nets Estonia autoriseerib makseterminalide vahendusel tehtud kaarditehinguid ööpäev läbi ja aasta ringi.

kaasav majanduskasv

Majanduskasv, mis loob võrdseid võimalusi kõigile ja millest saadav kasu jaotub ühiskonna liikmete vahel õiglaselt

Ingliskeelne termin:

Inclusive growth

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 3/2017

Definitsiooni allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 3/2017

Näitelause:

Paranenud on ka tööturu olukord, mis näitab, et majanduskasv on kaasavam kui veel mõne aasta eest.

kahepoolne menetlus

Menetlus, mille puhul keskpank suhtleb ühe või mitme osapoolega otse ilma pakkumismenetlust kasutamata. Kahepoolsete menetluste hulka kuuluvad väärtpaberibörside ja turuesindajate vahendusel tehtavad operatsioonid.

Ingliskeelne termin:

bilateral procedure

Definitsiooni allikas:

EKP suunis EKP/2011/14

Näitelause:

kahepoolne netopositsioon

Kahe osapoole omavaheliste kohustuste tasaarveldamise tulemusena tekkiv uus kohustus

Ingliskeelne termin:

bilateral net position

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Netoarveldussüsteemis kogutakse teatud aja jooksul nii makstavate kui ka laekuvate maksete infot. Määratud aegadel arvelduspäeva jooksul või vahetult pärast arvelduspäeva lõppu tehakse pankade makstavate maksete tasaarveldus laekumiste vastu (nettimine) ning leitakse kahepoolsed või mitmepoolsed netopositsioonid.

kahepoolne tasaarveldus

Kahe osapoole omavaheliste kohustuste tasaarveldamine

Ingliskeelne termin:

bilateral netting

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Kahepoolse tasaarvelduse korral tasaarveldatakse kahe panga omavahelised nõuded ja kohustused.

kahjukindlustus

Ingliskeelne termin:

non-life insurance

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2015

Näitelause:

Samal ajal kui Euroopas on elukindlustusturg suurem kui kahjukindlustusturg, on Eesti kindlustussektoris ülekaalus kahjukindlustus, mis moodustas 2014. aasta lõpus 77% kogu turust.

kajastamise lõpetamine

Vara või kohustise bilansist väljajätmine

Ingliskeelne termin:

derecognition

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 6/2014

Näitelause:

Netokasum/-kahjum, mis on saadud selliste finantsvarade ja -kohustuste kajastamise lõpetamisest, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (+/-).

Sünonüümid:

bilansist eemaldamine

kalendaarne komponent

Sesoonse komponendi osa, mis on seotud riigis kasutatava kalendri ja riigipühadega

Ingliskeelne termin:

calendar effects

Definitsiooni allikas:

M. Täht. Sesoonselt korrigeeritud aegridade kvaliteet. Eesti Statistika Kvartalikiri, 1/11

Näitelause:

kalendaarne korrigeerimine

Aegreast kalendriefektide (tööpäevade arvu, riigipühade) mõju elimineerimine

Ingliskeelne termin:

calendar adjustment

Näitelause:

kapitali adekvaatsus

Panga omavahendite piisavus krediidiriski, intressipositsiooni ja aktsiapositsiooni riski, ülekanderiski ja välisvaluutariski katmiseks

Ingliskeelne termin:

capital adequacy

Termini allikas:

Eesti Panga pressiteade 30.12.2013

Näitelause:

2014. aasta algusest hakkab Euroopa Liidus kehtima kommertspankadele uus ühtne kapitali adekvaatsuse miinimumnõue tasemel 8 protsenti.

kapitali hind

Hind (intress), mida organisatsioon kapitali kasutamise eest maksab

Ingliskeelne termin:

cost of capital

Näitelause:

Sünonüümid:

kapitali kaalutud keskmine hind

kapitali kogumahutus

Ingliskeelne termin:

gross fixed capital formation

Termini allikas:

Eesti Panga pressiteade 23.9.14

Definitsiooni allikas:

Statistikaameti sõnastik, vaadatud 21.10.2018

Näitelause:

Hoolimata avaliku sektori ühekordsete investeerimisprojektide lõppemisest on kapitali kogumahutus põhivarasse erasektori investeeringute toel kasvanud.

kapitali laienemine

Olukord, kus kapital kasvab sama kiiresti kui tööjõud, nii et kapitali ja tööjõu suhe jääb samaks, ehkki kogutoodang suureneb

Ingliskeelne termin:

capital widening

Näitelause:

kapitali süvenemine

Olukord, kus kapital kasvab tööjõust kiiremini, nii et kapital töötaja kohta suureneb

Ingliskeelne termin:

capital deepening

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2014

Näitelause:

Tehnoloogilise arenguga samal ajal toimub kapitali süvenemine ehk kapitali kasv töötaja kohta, mis panustab potentsiaalse SKP kasvu samuti positiivselt.

kapitalikaubad

Masinad ja seadmed, mida kasutatakse teiste kaupade tootmiseks, ning tööstuslikud transpordivahendid

Ingliskeelne termin:

capital goods

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2013

Definitsiooni allikas:

Statistikaameti sõnastik, vaadatud 21.10.2018

Näitelause:

Aasta esimeses pooles toetas kaubaimpordi kasvu kapitalikaupade ehk investeeringuteks mõeldud toodete sissevedu.

kapitalikonto

Maksebilansi osa, mis hõlmab tehinguid mittetoodetud mittefinantsvaraga ja kapitalisiirdeid

Ingliskeelne termin:

capital account

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Kapitalikonto ülejääk oli 32 miljonit eurot ehk kaks korda väiksem kui eelmise aasta samas kvartalis.

kapitalikulud

Tegevuse arendamiseks vajaliku kapitali kasutamisega seotud kulud, mis hõlmavad intresse, amortisatsiooni, võlgade tagasimakseid jne

Ingliskeelne termin:

capital costs

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

kapitalimahukas

Kirjeldab sellist majandusharu, protsessi või tootmisviisi, mis eeldab suhteliselt suuri kulutusi põhikapitali soetamiseks

Ingliskeelne termin:

capital-intensive

Termini allikas:

Tööturu Ülevaade 2/2016

Näitelause:

Riikides, kus on valdavaks kapitalimahukas tööstus, on palgakulude osatähtsus madalam.

Sünonüümid:

investeeringumahukas

kapitalimahutus

Pikemaks ajaks ettevõttesse paigutatud kapital

Ingliskeelne termin:

capital formation

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2017

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "majandusleksikon"

Näitelause:

Ettevõtlussektoris tervikuna on kapitalimahutus hoolimata väga headest rahastamistingimustest siiski nii väike, et laseb aimata parandamist vajavaid kitsaskohti siinses ettevõtluskeskkonnas.

kapitaliolem

Majanduses kasutada olev füüsiline (põhi)vara, varasemate investeeringute, so põhivarasoetuste summa, millest on amortisatsioon maha arvestatud. Kogu kapitaliolemis võib eristada ettevõtete tootlikku kapitali ja majapidamiste elamufondi.

Ingliskeelne termin:

capital stock

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2012

Näitelause:

Majanduse kapitali olemi kohta ei ole andmeid, seetõttu oleme leidnud kapitaliolemi olekuruumi mudeliga.

Sünonüümid:

põhivara kogusumma

kapitalirent

Rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Ingliskeelne termin:

finance lease

Definitsiooni allikas:

Raamatupidamise Toimkonna juhend 9

Näitelause:

Autoliisingu nõude tüüp võib olla nii kapitalirent kui ka kasutusrent.

Sünonüümid:

väljaosturent

kapitaliturg

Finantsturg, kus kaubeldakse väärtpaberitega, mille tagasimaksmise tähtaeg on vähemalt üks aasta; institutsioon, mille kaudu majanduses kogutud säästud antakse edasi investeerijaile

Ingliskeelne termin:

capital market

Termini allikas:

Finantssektori Struktuuri Ülevaade 2017

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Kapitaliturud on jäänud finantseerimisallikana tagaplaanile.

kapitaliturgude liit

Euroopa Liidu tegevuskava, millega soovitakse kõrvaldada kapitaliturgude kitsaskohti ja muuta finantssüsteem tõhusamaks, edendades pangapõhise rahastamise kõrval turupõhiseid lahendusi

Ingliskeelne termin:

capital markets union

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2016

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2017

Näitelause:

Euroopa Komisjon on mitmed finantssektori arengut puudutavad tegevused koondanud kapitaliturgude liidu (Capital Markets Union) algatusse.

kapitalivõti

Vastavalt Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga (EKP) põhikirja artiklile 29 märgivad liikmesriikide keskpangad vastavalt kapitalivõtmele oma osa EKP kapitalis. Kapitalivõtme arvestamisel võetakse võrdses osas arvesse liikmesriikide osa ELi elanikkonnas ja sisemajanduse koguproduktis.

Ingliskeelne termin:

capital key

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2016

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2016

Näitelause:

Riikide keskpangad jagavad ostude mahud omavahel Euroopa Keskpanga kapitalivõtme alusel. Eesti kapitalivõti on 0,274%.

kassatäht

Eesti Vabariigis aastatel 1919-1927 Riigikassa poolt emiteeritud rahatähed (margad ja pennid), mis käibisid kõrvuti Eesti Panga emiteeritud pangatähtedega

Ingliskeelne termin:

Estonian treasury note

Näitelause:

kasumiaruanne

Raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi majandustulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit)

Ingliskeelne termin:

income statement

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 6/2014

Definitsiooni allikas:

Raamatupidamise seadus

Näitelause:

Bilanss ja kasumiaruanne koostatakse eurodes ümardatuna täisühikuteni.

Sünonüümid:

tulude ja kulude aruanne

kasutamata tootmisvõimsus

Ingliskeelne termin:

spare capacity

Termini allikas:

EKP majandusülevaade 8/2018

Näitelause:

Üleilmne inflatsioonisurve peaks vähehaaval suurenema sedamööda, kuidas kasutamata tootmisvõimsus kahaneb.

kasutatav tulu

Majapidamistele kasutamiseks kätte jääv osa tulust, st kogutulu ning makstud riigi- ja omavalitsusmaksude summa vahe

Ingliskeelne termin:

disposable income

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2017

Definitsiooni allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2017

Näitelause:

Sissetulekute suurenemise tulemusena kasvas kodumajapidamiste kasutatav tulu märkimisväärselt kiiremini kui eratarbimine

kasutusrent

Toodetud vara (ehitised, seadmed, transpordivahendid ilma meeskonnata) rendile andmine, mille puhul vara omandiõigus ja riskid ei kandu üle rendilevõtjale. Üldjuhul on kasutusrendi lepingud alla kaheaastase tähtajaga.

Ingliskeelne termin:

operating lease

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Ülejääk vähenes eelkõige muude äriteenuste, valdavalt kaubandusteenuste ja kasutusrendi arvel.

kasvuvõime

Sellise arvestusliku SKP taseme muutus, mille korral tootmistegurid (tööjõud ja kapital) on hõivatud tasemel, mis võimaldab säilitada stabiilset hinnakasvu. Majandusel on ajutiselt võimalik potentsiaalset taset ületada, kuid see põhjustab inflatsiooni kiirenemist näiteks suurema palgasurve tõttu.

Ingliskeelne termin:

potential output growth

Näitelause:

Sünonüümid:

kasvupotentsiaal, potentsiaalne majanduskasv

katsu, vaata, kalluta

Lihtne meetod pangatähe ehtsuse kontrollimiseks

Ingliskeelne termin:

Feel, Look and Tilt

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

EP veebilehe järgi

Näitelause:

Vaatajatele tutvustatakse euro turvaelemente ja testi "katsu-vaata-kalluta", millega igaüks saab euro pangatähtede ehtsust ise kontrollida.

kaudne maks

Tootmis- ja impordimaksud ehk tarbimise pealt kogutavad maksud, millest suurima osa moodustavad käibemaks ja aktsiisid

Ingliskeelne termin:

indirect tax

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2012

Definitsiooni allikas:

Statistikaameti veebileht

Näitelause:

Kaudsete maksude tõus suurendab inflatsiooni 2013. aastal kuni 0,4 protsendipunkti.

kaudne osaleja

Asutus, kellel on lepinguline suhe maksesüsteemis osaleva asutusega, kes võimaldab sellel asutusel suunata maksejuhiseid läbi süsteemi

Ingliskeelne termin:

indirect participant

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

TARGET2-Eestil ei ole ühtegi kaudset osalejat.

kauplemisjärgne

Seotud väärtpaberihingu tegemisele järgnevate protsessidega

Ingliskeelne termin:

post-trade

Termini allikas:

EKP suunis EKP/2010/2

Näitelause:

Samuti võimaldab keskpangarahas arveldamine vältida likviidsusriski ning on seetõttu oluline väärtpaberite kauplemisjärgse keskkonna kindlustamisel ning finantsturul üldiselt.

kauplemisportfell

Finantsinstrumentide, kaupade ja neil põhinevate tuletisinstrumentide portfell, mida finantsasutus omab edasimüügiks,vara väärtuse muutuselt kasu saamiseks, klientidele vahendusteenuse pakkumiseks ja portfelli riskide maandamiseks

Ingliskeelne termin:

trading portfolio

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2016

Näitelause:

Eestis tegutsevad Põhjamaade pangad on liigitatud universaalpankadeks, millel on lisaks ärilaenudele ka kauplemisportfell ja mitmekesisem ressursibaas, samuti tegutsevad nad piiriüleselt.

kauplemisteabe hoidla

Üksus, kes keskselt kogub ja säilitab andmeid tuletisinstrumentide kohta

Ingliskeelne termin:

trade repository

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Kauplemisteabe hoidlad peavad pakkuma info saamiseks õigustatud asutustele ja ka avalikkusele vajalikus mahus teavet.

keerukus

Kirjeldab kõrgema tasemega (mitte ainult kvaliteedilt paremat) toodangut ja äriprotsesse

Ingliskeelne termin:

sophistication

Termini allikas:

Eesti Konkurentsivõime Ülevaade 2017

Näitelause:

Eksporditavate kaupade ja teenuste keerukuse ja kvaliteedi muutumine on pikaajaline protsess.

kerge tagasilöök

Ajutine kasvu aeglustumine kiire majanduskasvu perioodil

Ingliskeelne termin:

soft patch

Termini allikas:

EKP majandusülevaade 4/2019

Näitelause:

Pärast 2017. aasta erakordselt häid tulemusi majanduskasv 2018. Aastal aeglustus. See pani küsima, kas tegu on lihtsalt ajutise kerge tagasilöögiga või tuleks seda vaadelda kui märki pikemaajalisest madalseisust.

keskne vastaspool

Ühel või mitmel finantsturul kaubeldavate lepingute vastaspoolte vahel asuv juriidiline isik, kes on iga müüja jaoks ostja ja iga ostja jaoks müüja

Ingliskeelne termin:

central counterparty

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Sünonüümid:

keskne osaleja

keskpangaraha

Keskpangas avatud kontodel olev raha; laiemas tähenduses hõlmab keskpangaraha ka ringluses olevaid pangatähti ja münte

Ingliskeelne termin:

central bank money

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Kuna T2Sis toimub väärtpaberitehingute rahaarveldus keskpangarahas, siis avab Eesti Pank rahakontod nii kontohalduritele kui ka endale.

keskpank

Finantsinstitutsioon, mille peamine ülesanne on emiteerida raha ja säilitada rahapoliitika abil selle väärtus ning tagada pankade usaldusväärsus

Ingliskeelne termin:

central bank

Näitelause:

Eesti Pank on Eesti Vabariigi keskpank.

keskpankadevaheline piiriüleste tagatiste haldamise raamistik

Eurosüsteemi loodud mehhanism, mille eesmärk on võimaldada osapooltel kasutada alusvarasid piiriüleselt. Keskpankadevahelise piiriüleste tagatiste haldamise raamistiku puhul tegutsevad liikmesriikide keskpangad üksteise kontohalduritena. See tähendab, et iga liikmesriigi keskpangal on oma väärtpaberite haldussüsteemis väärtpaberikonto iga liikmesriigi keskpanga (ja EKP) jaoks. Mudelit võivad kasutada ka teatud selliste liikmesriikide keskpankade osapooled, mille rahaühik ei ole euro.

Ingliskeelne termin:

Correspondent Central Banking Model

Termini allikas:

EKP suunis EKP/2011/14

Definitsiooni allikas:

EKP suunis EKP/2011/14

Näitelause:

Keskpankadevaheline piiriüleste tagatiste haldamise raamistik on osapooltele kasutamiseks avatud (nii turukõlblike kui ka turukõlbmatute varade puhul) eurosüsteemi tööpäevadel kell 9–16 EKP aja (Kesk-Euroopa aja) järgi.

Sünonüümid:

korrespondentkeskpanganduse mudel

keskvalitsus

Koosneb kõigist valitsusüksustest, mille haldusala on üleriigiline, välja arvatud riikliku sotsiaalkindlustuse üksused

Ingliskeelne termin:

central government

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Jätkuva eelarve puudujäägi korral 2016. aastal võib keskvalitsusel tekkida vajadus võõrvahendite kaasamise järele.

kestvuskaubad

Tööstuskaubad, mis ei ole määratud kohe või korraga tarbimiseks (nt auto, mööbel jne)

Ingliskeelne termin:

consumer durables

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2011

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon", "Eesti keele seletav sõnaraamat"

Näitelause:

Nii Eesti majapidamised kui ka ettevõtted ostsid rohkem kestvuskaupu, hoogustus investeerimistegevus ning julgemalt kaasati ka laenuraha.

Sünonüümid:

püsikaubad, kestuskaubad

kiipkaart

Plastkaart, mis sisaldab arvutikiipi; kasutatakse nt isikutuvastus- või maksekaardina

Ingliskeelne termin:

chip card

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Viipemakse on sama mugav nagu tavalise PIN-koodiga kiipkaardi kasutamine.

kiirhinnang

Piiratud andmestiku alusel koostatud esialgne hinnang

Ingliskeelne termin:

flash estimate

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta.

Sünonüümid:

esialgne hinnang

kiirindikaatorid

Esialgsed, varajased näitajad (enne põhjalikumat analüüsi)

Ingliskeelne termin:

flash indicators

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2016

Näitelause:

Euroala majandus seevastu kasvas esimeses kvartalis oodatust kiiremini ning kiirindikaatorid viitavad hoogsa kasvu jätkumisele.

kiirpakkumismenetlus

Pakkumismenetlus, mida eurosüsteem kasutab peenhäälestusoperatsioonideks, kui soovitakse kiiresti mõjutada likviidsusolukorda turul. Kiirpakkumismenetlusi tehakse tavaliselt 90 minuti jooksul ning nendes osalevate osapoolte arv on tavaliselt piiratud.

Ingliskeelne termin:

quick tender

Termini allikas:

EKP suunis EKP/2011/114

Definitsiooni allikas:

EKP suunis EKP/2011/114

Näitelause:

Tegemisviisiks võib valida tavapakkumismenetlused, kiirpakkumismenetlused või kahepoolsed menetlused.

kildandmed

Üksikandmed kirjeldatava nähtuse kõige detailsemal tasandil

Ingliskeelne termin:

granular data

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2017

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2017

Näitelause:

EKPSi suurim kildandmetega seotud projekt lähiaastatel on üleeuroopalise krediidiandmebaasi AnaCredit loomine.

Sünonüümid:

detailsed andmed

kindlustunde indikaator

Statistikanäitaja, mis peegeldab majandusagentide hinnangut oma hetkeolukorrale ja tulevikuootusi

Ingliskeelne termin:

confidence indicator

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2016

Näitelause:

Erasektori kindlustunde indikaatorid viitavad paranenud ootustele ka lähituleviku suhtes.

kindlustusandja

Finantsettevõtja, mille peamine ja püsiv tegevus on kindlustusjuhtumi toimumise korral kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju hüvitamine või kokkulepitud rahasumma maksmine peamiselt otse- või edasikindlustuse kujul. Eestis on kindlustusandja kindlustustegevuse seaduse § 3 lõikes 1 nimetatud äriühing.

Ingliskeelne termin:

insurer

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 7/2014

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 7/2014

Näitelause:

kinnisvaraalane tegevus

EMTAKi tegevusala (jagu L), mille alla kuulub kinnisvara üürileandjate, kinnisvarabüroode ja/või kinnisvaramaaklerite tegevus enda või renditud varaga tasu eest või lepingu alusel

Ingliskeelne termin:

real estate activities

Termini allikas:

EMTAK 2008

Definitsiooni allikas:

EMTAK 2008 selgitavad märkused

Näitelause:

kinnisvaraturg

Ingliskeelne termin:

property market

Näitelause:

Nagu enamik majandusnäitajaid, on ka kinnisvaraturg ja sealsed hinnad tsüklilised...

kitsam alusinflatsioon

Ingliskeelne termin:

supercore inflation

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 3/2019

Näitelause:

Kitsama alusinflatsiooni indeks hõlmab ainult neid kaupu ja teenuseid, mille hinnad muutuvad koos majandustsükliga.

kitsendav eelarvepoliitika

Ingliskeelne termin:

contractionary fiscal policy

Näitelause:

kitsendav rahapoliitika

Rahapoliitiline hoiak, mis näeb ette inflatsiooni vähendamist intressimäärade tõstmise ja rahapakkumise vähendamise abil

Ingliskeelne termin:

contractionary monetary policy

Näitelause:

klassifikaator

Üht tüüpi objektide teatud tunnuse alusel liigitamine (näiteks tegevusalade, toodete klassifikaator)

Ingliskeelne termin:

classification

Definitsiooni allikas:

Statistikaameti sõnastik, vaadatud 21.10.2018

Näitelause:

kliiring

Maksekorralduste vastuvõtmine, töötlemine ja edastamine ning lõpliku arvelduspositsiooni kindlaksmääramine (kas üksiktehingute või tehingute kogumi alusel)

Ingliskeelne termin:

clearing

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Korrespondentsuhte loomiseks peavad kaks panka sõlmima maksete kliiringu ja arvelduse korraldamiseks kahepoolse kokkuleppe.

kodumajapidamisi teenindav kasumitaotluseta institutsioon

Mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis toodavad kaupu ja osutavad teenuseid kodumajapidamistele ning mille eesmärk ei ole kasumi teenimine ja mida ei kontrolli valitsemissektori üksused. Siia kuuluvad näiteks korteriühistud, ametiühingud, kirikud, erakonnad, heategevus-, hoolekande- ja abiorganisatsioonid

Ingliskeelne termin:

non-profit institution serving households

Näitelause:

Kodumajapidamisena käsitatakse kodumajapidamisi ja kodumajapidamisi teenindavaid kasumitaotluseta institutsioone vastavalt Eesti Panga presidendi 29. mai 2014. aasta määrusele nr 7 „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine.

kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus; kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine ja teenuste osutamine

EMTAKi tegevusala (jagu T)

Ingliskeelne termin:

activities of households as employers; undifferentiated goods- and services-producing activities of households for own use

Termini allikas:

EMTAK 2008

Definitsiooni allikas:

EMTAK 2008 selgitavad märkused

Näitelause:

kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused

Residentide tehtud kulutused (sh arvestuslikud) kaupadele ja teenustele lõpptarbimise eesmärgil, sh nendele kaupadele ja teenustele tehtud kulutused, mis on müüdud majanduslikult ebaolulise hinnaga

Ingliskeelne termin:

household final consumption expenditure

Termini allikas:

Eurostat

Definitsiooni allikas:

Statistikaameti sõnastik, vaadatud 21.10.2018

Näitelause:

koduraha

Kohaliku tähtsusega ja piiratud funktsiooniga väärtmärgid, mida kasutatakse nt sularaha nappuse leevendamiseks, maksete lihtsustamiseks, reklaamiks jne. Koduraha on valmistatud nii müntide (müntkoduraha) kui ka kupongidena (paberkoduraha).

Ingliskeelne termin:

token money

Termini allikas:

Eesti Panga muuseum

Näitelause:

Ajalugu tunneb juhtumeid, kus sularahapuudus on sundinud ettevõtteid võtma kasutusele mitmesuguseid asendusrahasid, mida on hakatud nimetama kodurahadeks.

koguinflatsioon

Inflatsioonimäär, mille puhul arvestatakse ka kõikuvate hindadega kaupade hinnamuutusi

Ingliskeelne termin:

headline inflation

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Eurostati esialgse hinnangu kohaselt kiirenes ka euroala koguinflatsioon 2,4%lt juulis 2,6%ni augustis.

Sünonüümid:

üldinflatsioon, üldine inflatsioon

kogurahvatulu

SKP miinus residendist üksuste poolt mitteresidendist üksustele makstav esmane tulu pluss residendist üksuste poolt välismaailmast saadav esmane tulu.

Ingliskeelne termin:

gross national income

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2011

Definitsiooni allikas:

Statistikaameti veebileht, www.stat.ee

Näitelause:

Nende kasumid on taastunud märksa kiiremini kui majanduses tervikuna, mille tulemusel jääb kogurahvatulu kasv sisemajanduse koguprodukti omale alla.

kogutootlikkus

See osa lisandväärtuse kasvust, mis ei tulene hõive ega kapitalisisendi kasvust

Ingliskeelne termin:

total factor productivity

Termini allikas:

Eesti Konkurentsivõime Ülevaade 2017

Definitsiooni allikas:

J. Meriküll, T. Rõõm slaidiettekanne "Tootlikkuse ja palkade areng"

Näitelause:

Tegevusalasisene ressursside liikumine vähemtootlikest tootlikematesse ettevõtetesse on oluline kogutootlikkuse tõstmise allikas eelkõige tööstuses.

kohalik omavalitsus

Üldine määratlus iga kohaliku omavalitsusüksuse kohta, mille hulka kuuluvad ka kohaliku omavalitsuse hallatavad munitsipaalasutused ja kohalike omavalitsusüksuste asutatud ettevõtjad ning kasumit mittetaotlevad institutsioonid, mille kuludest katavad üle poole kohaliku omavalitsuse üksused

Ingliskeelne termin:

local government

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 7/2014

Näitelause:

kohustis

Raamatupidamiskohustuslase eksisteeriv kohustus, mis tuleneb mineviku sündmustest ja millest vabanemine eeldatavalt vähendab majanduslikult kasulikke ressursse

Ingliskeelne termin:

liability

Definitsiooni allikas:

Raamatupidamise seadus

Näitelause:

kohustuslik reserv

Reserv, mida krediidiasutused peavad hoidma hoiuste kattevarana keskpangas

Ingliskeelne termin:

minimum reserves

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2016

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Oma eesmärkide saavutamiseks on eurosüsteemi käsutuses hulk rahapoliitika instrumente; eurosüsteem teeb avaturuoperatsioone, pakub püsivõimalusi ja kohustab krediidiasutusi hoidma kohustuslikku reservi eurosüsteemis olevail kontodel.

kohustusliku reservi nõue

Krediidiasutuste suhtes kehtiv nõue hoida hoiuste kattevarana keskpanga kontol kohustuslikke reserve

Ingliskeelne termin:

reserve requirement

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2012

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Eurosüsteemi kohustusliku reservi süsteemis korrutatakse krediidiasutuse kohustusliku reservi nõude arvutamiseks iga reservibaasi arvatud bilansikirje kategooria reservimäär nende kirjete hulgaga asutuse bilansis ja sellest lahutatakse iga asutuse poolt saadud mahaarvamine kooskõlas määruse EKP/2003/9 artikli 5 lõikega 2.

kohustuste teisendamise meede

Meede, mida kriisilahendusasutus kasutab allahindamise ja konverteerimise õiguse kasutamiseks kriisilahendusmenetluses oleva krediidiasutuse või investeerimisühingu kohustuste suhtes

Ingliskeelne termin:

bail-in tool

Termini allikas:

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus

Näitelause:

kokkuhoiumeetmed

Meetmed, mille eesmärk on vähendada riigivõlga ja tugevdada eelarvepositsiooni kulude vähendamise ja maksude suurendamise abil

Ingliskeelne termin:

austerity measures

Näitelause:

2007.–2011. aasta majanduskriisi puhkedes võtsid paljud riigid nii riigi- kui ka välisvõla vähendamiseks tarvitusele kokkuhoiumeetmeid.

kommertsväärtpaber

Lühiajaline võlakohustus, mida väljastavad laenuvõtjad (ettevõtted). Pank võib korraldada selliste väärtpaberite emiteerimist ja saada selle eest teenustasu, aga ka osta neid väärtpabereid.

Ingliskeelne termin:

commercial paper

Näitelause:

konkurentsivõime

Riigi majanduse võime rahuldada riigi kogunõudlust ja peale selle küllalt palju eksportida; toodete vastavus maailmaturu nõuetele, mistõttu nad leiavadostjaid niisama hõlpsalt kui konkurentide tooted ja neid on võimalik turustada ka teistes riikides; võime kasutada olemasolevaid ressursse paremini kui teised samalaadseid kaupu pakkuvad turusubjektid

Ingliskeelne termin:

competitiveness

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus1/2012

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikoni" järgi

Näitelause:

Analüüs näitas, et hoolimata tööjõukulude kiirest kasvust konkurentsivõime üldnäitajad ning eksportijate hinnangud enese konkurentsivõimele 2016. aastal ei halvenenud.

konkurentsivõime harmoneeritud indeks

Ingliskeelne termin:

harmonised competitiveness indicators

Termini allikas:

Eesti Konkurentsivõime Ülevaade 2017

Näitelause:

Tehniliselt võttes on konkurentsivõime harmoneeritud indeks tarbijahindade järgi sisult ekvivalentne, kuid mitte identne, EP reaalse efektiivse vahetuskursiga (REER)...

Sünonüümid:

konkurentsivõime harmoneeritud näitajad

konservatiivsuspõhimõte

Finantsaruannete koostamise printsiip, mille kohaselt tuleb aruandeid koostada ettevaatlikult ja kaalutletult

Ingliskeelne termin:

prudence principle

Definitsiooni allikas:

Majandusarvestuse ja rahanduse leksikon

Näitelause:

Sünonüümid:

konservatiivsusprintsiip

konsolideerimisgrupp

Konsolideeriv üksus (emaettevõte) koos ühe või mitme konsolideeritava üksusega (tütarettevõttega)

Ingliskeelne termin:

consolidation group

Definitsiooni allikas:

Raamatupidamise seaduse järgi

Näitelause:

kontohaldurpank

Pank, kes pakub oma klientidele väärtpaberite hoidmise teenust

Ingliskeelne termin:

custodian bank

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Väärtpaberitehingute tegemiseks seotakse kliendi väärtpaberikonto tema kontohaldurpangas avatud arvelduskontoga.

Sünonüümid:

depoopank

kontojääk

Konto kreedit- ja deebetkäibe vahe

Ingliskeelne termin:

balance of account

Termini allikas:

Eesti Panga pressiteade, 8.03.2017

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

kontoraha

Pangakontodel olev raha (sularaha vastandmõistena)

Ingliskeelne termin:

scriptural money

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Makseviisid on maksete algatamise võimalused, milleks ei kasutata sularaha, vaid pankades hoitavat kontoraha.

kontoväljavõte

Teatavat ajavahemikku hõlmav ülevaade kõigist kontol tehtud tehingutest

Ingliskeelne termin:

statement of account

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

kontsentreeritus

Majandusharu koondumine väikese arvu ettevõtete kätte

Ingliskeelne termin:

concentration

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Riski tekitab ka panganduse suur kontsentreeritus, kuna suurt osa pangandusest ohustavad valdavalt samadest riikidest ja majandussektoritest lähtuvad riskid.

kontsern

Emaettevõte koos tütarettevõtetega

Ingliskeelne termin:

group

Definitsiooni allikas:

Äriseadustiku alusel

Näitelause:

Sünonüümid:

grupp

konvergents

(Nt riikide majanduse, tulu- või hinnataseme) lähenemine, sarnastumine

Ingliskeelne termin:

convergence

Termini allikas:

Eesti Panga Toimetised 6/2000

Näitelause:

Ajavahemikul 1950–1998 leidis aset Lääne-Euroopa riikide omavaheline tulutaseme konvergents ja Lääne-Euroopa riikide tulutaseme ühtlustumine USA tulutasemega.

koondnäitaja

Ingliskeelne termin:

aggregate (data)

Näitelause:

koondtagatis

Tagatise haldamise viis, mille puhul tagatis koondatakse üheks kogumiks, mis ei ole seotud kindla tehinguga, vaid mida saab kasutada mitme eri laenu tagatisena

Ingliskeelne termin:

collateral pool

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2015

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Päevasisest laenuvõimalust ehk koondtagatise vastu avatud krediidiliini kasutasid kuuest selle võimaluse loonud pangast kolm.

korrastatud keskmine

Aritmeetiline keskmine, mille arvutamisel eemaldatakse jaotusest teatav osa, harilikult 5%, kõrgeimaid ja madalaimaid väärtusi

Ingliskeelne termin:

trimmed mean

Termini allikas:

Eesti Panga pressiteade, 7.06.2018

Näitelause:

Sünonüümid:

Kärbitud keskmine

korrespondentkonto

Krediidiasutuse poolt teise krediidiasutuse nimel hoitav konto. Kontot hoidva krediidiasutuse jaoks on see vostrokonto. Krediidiasutuse jaoks, kelle nimel kontot hoitakse, on see nostrokonto

Ingliskeelne termin:

correspondent account

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Riigisisesed pankadevahelised arveldused toimusid 1990. aastate algul Eesti Panga arveldusvalitsuses pankadele ja nende filiaalidele avatud korrespondentkontode kaudu.

korrespondentpangandus

Kord, mille kohaselt üks krediidiasutus pakub teisele krediidiasutusele makse- ja muid teenuseid. Neid teenuseid pakkuv krediidiasutus on teise krediidiasutuse korrespondentpank. Maksete teostamiseks korrespondentpankade vahendusel kasutatakse sageli vastastikuseid kontosid (nostro- ja lorokonto, mille võib ühendada alaliste krediidiliinidega

Ingliskeelne termin:

correspondent banking

Termini allikas:

EKP suunis EKP/2006/12

Definitsiooni allikas:

EKP suunis EKP/2006/12 ja Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Tänapäeva arenenud korrespondentpanganduses on ühendatud nii korrespondentpanganduse kui ka maksesüsteemi jooned.

korrigeerima

Prognoosi või statistiliste andmete korrigeerimine (esmaavaldamisega võrreldes alla- või ülespoole) täiendava info laekumisel

Ingliskeelne termin:

revise

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2015

Näitelause:

Väliskeskkonna ebakindluse tõttu on Eesti peamised kaubanduspartnerid korrigeerinud majanduskasvu prognoosi allapoole.

krediidi kulukuse aastamäär

Laenu kogukulu, mis on väljendatud aastase protsendimäärana

Ingliskeelne termin:

annual percentage rate of charge

Definitsiooni allikas:

Justiitsministri 03.03.2016 määrus nr 11

Näitelause:

Kui krediiditingimused ei ole igale laenajale/avalikkusele üldiselt kättesaadavad, tuleb krediidi kulukuse aastamäär teatada vähemalt kahe tüüpilise näite kujul.

krediidiagent

Krediidivahendaja, kes on seotud ühe krediidiandjaga ja tegutseb ainult tema nimel ning selle krediidiandja täielikul ja tingimusteta vastutusel

Ingliskeelne termin:

credit agent

Termini allikas:

Krediidiandjate- ja vahendajate seadus

Definitsiooni allikas:

Krediidiandjate ja -vahendajate seadus

Näitelause:

krediidiagregaat

Laenumahumõõt, mida kasutatakse krediidiriski suhtarvude arvutamisel

Ingliskeelne termin:

credit aggregate

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2016

Näitelause:

Ainult pangalaene ja liisinguid arvestav krediidiagregaat on viimase aasta jooksul kasvanud kiiremini kui SKP.

krediidiasutus

Äriühing, mille peamiseks ja püsivaks tegevuseks on avalikkuselt rahaliste hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite kaasamine ning oma arvel ja nimel laenude andmine või muu rahastuse pakkumine

Ingliskeelne termin:

credit institution

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Eestis tegutses 2016. aasta lõpu seisuga 16 krediidiasutust, nende hulgas seitse välismaiste krediidiasutuste filiaali.

krediidiasutuste seadus

Ingliskeelne termin:

Credit Institutions Act

Näitelause:

krediidikvaliteedi aste

Ingliskeelne termin:

credit quality step

Termini allikas:

EKP suunis 2016/65

Näitelause:

krediidiliin

Võimalus laenata teatava ajavahemiku jooksul raha kokkulepitud limiidi piires

Ingliskeelne termin:

credit line

Näitelause:

Päevasisest laenuvõimalust ehk koondtagatise vastu avatud krediidiliini kasutasid kuuest selle võimaluse loonud pangast kolm.

krediidinõue

Laenu andmisel tekkiv rahaline nõue laenusaaja vastu

Ingliskeelne termin:

credit claim

Termini allikas:

EKP suunis 2016/65

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Eestis saab krediidinõuetena kasutada riigile ja kohalikele omavalitsustele antud laene ja ka iseseisva krediidireitinguga ettevõtetele antud laene.

krediidinõustamine

Tarbijale hüpoteegiga tagatud krediidi pakkumisel sõltumatu ja isikustatud soovituse andmine ühe või enama hüpoteegiga tagatud krediidi saamiseks sõlmitud lepingu kohta

Ingliskeelne termin:

credit advisory services

Termini allikas:

KAVS

Definitsiooni allikas:

KAVS

Näitelause:

krediidipikendusrisk

Ingliskeelne termin:

rollover risk

Termini allikas:

EKP majandusülevaade 8/2018

Näitelause:

krediidiregister

Andmekogu, mis sisaldab infot kõigi antud laenude kohta

Ingliskeelne termin:

credit register

Termini allikas:

EKP veebileht

Definitsiooni allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2017

Näitelause:

/Anacredit/ on uusi andmeid ja olemasolevaid riiklikke krediidiregistreid kasutades loodud ühtlustatud andmebaas, mis toetab mitut keskpanga ülesannet, nagu näiteks rahapoliitiliste ja makrotasandi usaldatavusjärelevalve otsuste tegemist.

krediidirisk

Risk, et vastaspool ei suuda täita oma finantskohustusi

Ingliskeelne termin:

credit risk

Termini allikas:

Euroopa Keskpanga määrus EKP/2014/28

Näitelause:

Süsteemselt olulise maksesüsteemi käitaja kehtestab usaldusväärse raamistiku, milles mõõdetakse, jälgitakse ja juhitakse krediidiriski, mida talle põhjustavad osalejad, ning osalejate krediidiriski, mis tuleneb süsteemselt olulise maksesüsteemi makse-, kliirimis- ja arveldustegevusest.

krediidiriski vahetustehing

Krediidituletisinstrument, mis pakub ettevõtte või riigi võlakirjade krediidiriski kindlustust. Iga-aastase makse eest tagab krediidiriski vahetustehingu müüja selle ostjale kaitse juhuks, kui (lepingus märgitud) aluseks olev üksus jätab lepingulised kohustused täitmata. Kui aluseks olev üksus jätab lepingulised kohustused täitmata, hüvitab kindlustuse müüja ostjale kõnealuste kohustuste täitmata jätmisega seotud kulud

Ingliskeelne termin:

Credit Default Swap

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2015

Näitelause:

krediidiriski vahetustehingute riskipreemiad

Ingliskeelne termin:

credit default swap risk premiums

Näitelause:

krediidiriskipositsioon

Ingliskeelne termin:

credit risk exposure

Termini allikas:

EP VKP okt 2015

Näitelause:

Eesti Pank kehtestab Eestis asuva krediidiriskipositsiooni suhtes vastutsüklilise kapitalipuhvri määra, mis on üldjuhul vahemikus 0–2,5%.

krediiditsükkel

Laenusaamisvõimaluste tsükliline kasvamine ja kahanemine

Ingliskeelne termin:

credit cycle

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2016

Näitelause:

Lähiaastail mõjutab krediiditsüklit suuresti see, kas kinnisvaraturu aktiivsus ja hinnad hakkavad taas jõudsamalt tõusma.

Sünonüümid:

laenutsükkel

krediidituletisinstrument

Ingliskeelne termin:

credit derivative

Näitelause:

krediidivahendaja

Füüsiline või juriidiline isik, kes ei tegutse krediidiandjana ning kelle majandus- või kutsetegevuseks on tarbijale krediidi vahendamine, st tarbijale tasu eest krediidi andmise vahendamine või krediidilepingu sõlmimise võimalusele osutamine;
tarbija abistamine krediidilepingu sõlmimise eelsetes toimingutes või lepingu sõlmimisel ja muud sellega seotud tegevused; krediidiandja jaoks ja tema huvides iseseisvalt ja püsivalt lepingute vahendamine või nende sõlmimine krediidiandja nimel ja arvel

Ingliskeelne termin:

credit intermediary

Definitsiooni allikas:

Krediidiandjate ja -vahendajate seadus

Näitelause:

krediidivõimelisus

Ingliskeelne termin:

creditworthiness

Termini allikas:

Krediidiandjate- ja vahendajate seadus

Näitelause:

krediitkaardi funktsionaalsusega deebetkaart

Pangakaart, mis on seotud kliendi arvelduskontoga ja võimaldab lisaks tavapärastele deebetkaardi funktsioonidele kasutada mõningaid krediitkaardi funktsioone (nt ostutehingud ja broneeringud internetis). Kaardil puudub krediidilimiit. Tagasimaksmise kohustus tekib kohe pärast maksenõude laekumist krediidiasutusse.

Ingliskeelne termin:

debit card with credit card function

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

krediitkaart

Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid lepingus määratud krediidilimiidi ulatuses

Ingliskeelne termin:

credit card

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Eesti pangad olid 2017. aasta lõpu seisuga välja andnud 1,8 miljonit pangakaarti; 82% neist olid deebet- ja 18% krediitkaardid.

krediteerima

Summat kontole kandma

Ingliskeelne termin:

credit

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Kui maksesüsteem ei ole usaldusväärne või tõhus, siis ei ole kunagi teada täpne aeg, mille jooksul makseinfo (ja raha) maksja pangast saaja panka laekub ja lõppsaaja kontot krediteeritakse.

kreeditkorraldus

Riigisisene või piiriülene makseteenus, mille korral maksetehingu algatab maksja eesmärgiga krediteerida saaja kontot

Ingliskeelne termin:

credit transfer

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

SEPA tingimustele vastav kreeditkorraldus on sisuliselt iga tavaline eurodes tehtav pangaülekanne või makse (nt internetipangas lapsele taskuraha maksmine või telefoniarve tasumine).

kriisiennetusmeede

Finantsinspektsiooni õigus: 1) nõuda finantsseisundi taastamise kavas puuduste või takistuste kõrvaldamist; 2) rakendada meetmeid kriisilahenduskõlblikkust pärssivate takistuste kõrvaldamiseks; 3) rakendada varajase sekkumise meedet, sealhulgas määrata ajutine erihaldur;  4) rakendada muid krediidiasutuste seaduses sätestatud järelevalvemeetmeid

Ingliskeelne termin:

crisis prevention measure

Termini allikas:

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus

Definitsiooni allikas:

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus

Näitelause:

kriisihaldus

Ingliskeelne termin:

crisis management

Näitelause:

Eesti Panga tegevuse kriisihalduse valdkonnas võib jagada kolmeks:1) Eesti pangandussüsteemile piisava likviidsuse kindlustamine, 2) Eesti kriisihaldusraamistiku arendamine koostöös Finantsinspektsiooni ja Rahandusministeeriumiga, 3) rahvusvaheline koostöö kriiside ennetamisel ja lahendamisel.

kriisilahendamine

Kriisiennetus- ja -lahendusmeetmete rakendamine eesmärgiga tagada krediidiasutuste kriitiliste funktsioonide jätkuvus; hoida ära finantsstabiilsuse kahjustamine olulises ulatuses, eelkõige vältida negatiivse mõju edasikandumist finantssüsteemile tervikuna ning makse- ja arveldussüsteemidele; vältida või vähendada erakorralise avaliku finantstoetuse või muude avalike vahendite kasutamise vajalikkust; tagada hoiustajate, investorite ja muude klientide vahendite piisav kaitse.

Ingliskeelne termin:

resolution

Termini allikas:

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus

Definitsiooni allikas:

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse alusel

Näitelause:

kriisilahendusasutus

Asutus, kelle pädevusse kuulub kriisilahendusmenetluse läbiviimine (Eestis Finantsinspektsioon)

Ingliskeelne termin:

resolution authority

Termini allikas:

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus

Näitelause:

kriisilahendusfond

ELi krediidiasutuste finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiviga on ette nähtud, et iga liikmesriik peab looma kriisilahendusfondi, mida rahastatakse pankade makstavatest lõivudest ja mille eesmärk on hõlbustada makseraskustesse sattuvate pankade kriisilahendust

Ingliskeelne termin:

resolution fund

Definitsiooni allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2017

Näitelause:

Näiteks maksid Eestis pangad 2016. aastal neli miljonit eurot finantsinspektsiooni ja miljon eurot Euroopa Keskpanga ühise pangandusjärelevalve kulude katteks. Lisaks maksti veel kuus miljonit eurot hoiuste tagamise skeemi ja viis miljonit eurot kriisilahendusfondi.

kriisilahendusmeede

Finantsinspektsiooni õigus määrata erihaldur või nõuda aktsiate ja varade võõrandamist, luua sildasutus, nõuda vara eraldamist, rakendada kohustuste ja nõudeõiguste teisendamist või rakendada muid finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse 4.–7. peatükis sätestatud õigusi

Ingliskeelne termin:

resolution tool

Termini allikas:

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus

Definitsiooni allikas:

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus

Näitelause:

kriisilahendusmenetlus

Ingliskeelne termin:

resolution proceedings

Termini allikas:

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus

Näitelause:

kriisilahendusõigused

Ingliskeelne termin:

resolution powers

Termini allikas:

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus

Näitelause:

kriitilised funktsioonid

Krediidiasutuse osutatavad makse- ja arveldusteenused ning muud teenused või tegevused, mille seiskumine või toimepidevuse oluline häire kahjustab või võib kahjustada finantsturu toimimist, finantsstabiilsust või ka reaalmajandust või avaldada negatiivset mõju teistele finantssüsteemi osalistele

Ingliskeelne termin:

critical functions

Termini allikas:

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus

Definitsiooni allikas:

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus

Näitelause:

Kuigi esimesena tuleb alati kaaluda maksejõuetu krediidiasutuse lõpetamist ja likvideerimist, lähtudes tavalisest maksejõuetusmenetlusest, võib see tuua kaasa probleemide ülekandumise finantssüsteemi teistele osadele, põhjustada katkestusi kriitiliste funktsioonide täitmises ning vähendada hoiustajate kaitset .

krüptovara

Krüptovaluutad (nt bittmünt jmt), mille väärtus on väga kõikuv ja mida seetõttu ei saa kasutada stabiilse arvestusühiku, väärtuse hoidja ega ka tõhusa maksevahendina. Krüptovaradel puudub raha või valuuta õiguslik staatus, mistõttu need ei kujuta endast nõuet keskse emitendi (nt keskpanga) vastu ning puudub tagatis, et soetatud krüptovara saab tulevikus konverteerida tagasi tavarahaks. Krüptovaradele ei laiene ka maksevahendite suhtes kehtestatud õigusaktid ja võimalike pettuste korral on tarbija kaitsetu.

Ingliskeelne termin:

cryptocurrency

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2018

Definitsiooni allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2018

Näitelause:

kullahinnarisk

Ingliskeelne termin:

gold price risk

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne

Näitelause:

Võttes arvesse riskihinnanguid, suurendas Eesti Pank eraldise suurust valuuta-, intressi-, krediidi- ja kullahinnariski katteks.

kulukonkurentsivõime

Kulukonkurentsivõime näitajaks võetakse sageli suhtelised tööjõu ühikukulud ehk ühiku tootmiseks tehtud kulutuste suhe.

Ingliskeelne termin:

cost competitiveness

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2016

Näitelause:

Riigi eksporti modelleeritakse või selgitatakse tavaliselt kahe peamise teguri abil: kaubanduspartnerite nõudlus riigi ekspordi järele ning riigi hinna- või kulukonkurentsivõime.

Sünonüümid:

kulude konkurentsivõime

kunst, meelelahutus ja vaba aeg

EMTAKi tegevusala (jagu R), mille alla liigitatakse elanikkonna kultuuriliste ja meelelahutuslike huvide ning vaba aja veetmisega seotud tegevused,
k.a lavakunst, muuseumide tegevus, hasartmängud, sporditegevus jm vaba aja tegevused

Ingliskeelne termin:

arts, entertainment and recreation

Termini allikas:

EMTAK 2008

Definitsiooni allikas:

EMTAK 2008 selgitavad märkused

Näitelause:

kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

EMTAKi tegevusala (jagu M)

Ingliskeelne termin:

professional, scientific and technical activities

Termini allikas:

EMTAK 2008

Definitsiooni allikas:

EMTAK 2008 selgitavad märkused

Näitelause:

kvalifikatsioonipreemia

Kvalifitseeritud ja kvalifitseerimata tööjõu palga erinevus

Ingliskeelne termin:

skill premium

Termini allikas:

Eesti Tööturu Ülevaade 1/2018

Definitsiooni allikas:

Eesti Tööturu Ülevaade 1/2018

Näitelause:

Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise kasv vähendas kvalifikatsioonipreemiat.

kvartalikasv

Kasv võrreldes sama aasta eelmise kvartaliga

Ingliskeelne termin:

quarter-on-quarter growth

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2012

Näitelause:

kõlblik tagatis

Vara, mis sobib kasutamiseks laenu tagatisena

Ingliskeelne termin:

eligible collateral

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2013

Näitelause:

Eurosüsteemis hoitavate kõlblike tagatiste väärtus ulatus 2013. aasta lõpu seisuga 2,2 triljoni euroni (2012. aasta lõpus 2,5 triljonit eurot), millest 23% moodustasid turukõlbmatud varad (krediidinõuded ja deposiidid keskpankades).

Sünonüümid:

kõlblik vara

kõlblikkuskriteeriumid

Standardid, mis on kehtestatud varade jms kõlblikkuse üle otsustamiseks

Ingliskeelne termin:

eligibility criteria

Termini allikas:

EKP suunis EKP/2011/14

Näitelause:

Olenemata sellest, kas turukõlblik või turukõlbmatu vara vastab või ei vasta kõikidele kõlblikkuskriteeriumidele, ei tohi osapool tagatiseks esitada vara, mille emitent või garant on ta ise või mõni muu isik, kellega tal on lähedane side.

kõlblikud kohustused

Kriisilahendusmenetluses oleva krediidiasutuse või temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluva isiku kohustused, mille suhtes võib kooskõlas finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse §-ga 71 kohaldada kohustuste teisendamise meedet

Ingliskeelne termin:

eligible liabilities

Termini allikas:

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus

Definitsiooni allikas:

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus

Näitelause:

kõrgeima tasandi emaettevõtja

Ingliskeelne termin:

ultimate parent undertaking

Termini allikas:

EKP määrus 2016/867 (AnaCredit)

Näitelause:

Kõrgeima tasandi emaettevõtja tunnus näidatakse, kui vastaspool on laenuvõtja, kelle vähemalt üks laenuleping on sõlmitud 1. septembril 2018 või hiljem.

kõrvalsüsteem

Süsteem, milles vahetatakse ja/ või realiseeritakse makseid ja/või finantsinstrumente ja milles tekkinud rahalised kohustused arveldatakse reaalaegses brutoarveldussüsteemis. Terminit kasutatakse TARGET2 kontekstis ja sellega tähistatakse TARGET2 osalevaid makse ja/või väärtpaberiarveldussüsteeme.

Ingliskeelne termin:

ancillary system

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Eraldi kasutajaterühma moodustavad kõrvalsüsteemid – jaemaksete arveldussüsteemid ja väärtpaberiarveldussüsteemid. Kuigi kõrvalsüsteemid on TARGET2s otseosalejad, kasutavad nad arveldamiseks spetsiifilisi arveldusmudeleid, mis arvestavad kõrvalsüsteemide vajadusi.

käibemündid

Tavalised pangatähtedega paralleelselt käibivad mündid

Ingliskeelne termin:

circulating coins

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

2017. aastal täiendas Eesti Pank käibemüntide varusid ning vermis juurde 1-, 2-, 5- ja 20sendiseid käibemünte.

käive

Aineliste varade ja raha vastassuunaline liikumine üldises tootmise-tarbimise ja ostu-müügi protsessis kas läbi majandusüksuse või kogu majanduses; majandusüksust läbinud hüvitiste ja raha hulk

Ingliskeelne termin:

turnover

Termini allikas:

Majanduse Rahastamise Ülevaade 2015

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"järgi

Näitelause:

VKEde majandustulemused olid 2014.aasta esimeses kolmes kvartalis sarnased suurettevõtete omale: käibe kasv peatus ja tööjõukulude suurenemise tõttu kasumid mõnevõrra vähenesid.

L

laen

Võlaõigusseaduse § 396 lõikes 1 sätestatud laenulepingu tingimustele vastava lepingu alusel tekkinud rahaline nõue; krediidiasutuse vara või bilansiväline kohustus, mis tuleneb lepingust, mille kohaselt laenuandja annab või kohustub andma raha või muu vara laenusaajale või lepingust tulenevalt muule õigustatud isikule, laenusaaja aga kohustub laenuandjale raha või muu vara tagastama kindlaksmääratud tingimustel.

Ingliskeelne termin:

loan

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/2016

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 7/2014, krediidiasutuste seadus

Näitelause:

Majapidamised võtsid uusi laene ja liisinguid aktiivselt ka juulis.

laenamise püsivõimalus

Pankadele pakutav eurosüsteemi püsivõimalus saada liikmesriikide keskpankadelt kõlbliku tagatise vastu eelnevalt kindlaksmääratud intressimääraga üleöölaene

Ingliskeelne termin:

marginal lending facility

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2012

Näitelause:

Seega oli 2012. aasta teises pooles põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäär 0,75%, laenamise püsivõimaluse intressimäär 1,50% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäär 0,00%.

laenamise püsivõimaluse intressimäär

Laenamise püsivõimalusele kohaldatav intressimäär

Ingliskeelne termin:

marginal lending rate

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/16

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 4/2008

Näitelause:

Seega oli 2012. aasta teises pooles põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäär 0,75%, laenamise püsivõimaluse intressimäär 1,50% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäär 0,00%.

laenu tagatuse piirmäär

Pankade jaoks kehtestatud eluasemelaenu andmise nõue

Ingliskeelne termin:

loan-to-value limit

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

laenu teenindamine

Laenu põhiosa ja intressimaksete lepingukohane tasumine

Ingliskeelne termin:

loan servicing

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2016

Näitelause:

Laenamisega saavutatud majanduse lisandväärtuse suurenemine aitab kaasa laenude teenindamisele tulevikus.

laenu- ja liisinguportfell

Ingliskeelne termin:

loan and lease portfolio

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/16

Näitelause:

laenude ja hoiuste suhtarv

Panga või pangandussektori likviidsuse näitaja

Ingliskeelne termin:

loan-to-deposit ratio

Termini allikas:

Finantssektori Struktuuri Ülevaade 2017

Näitelause:

Residentide laenude ja hoiuste suhtarv aga ei halvenenud, vaid püsis enam-vähem kindlalt 1,2 juures.

laenude üleantavus

Ingliskeelne termin:

transferability of loans

Termini allikas:

EKP otsus EKP/2008/15

Näitelause:

Kõlblikkuskriteeriumidele vastavad ainult täielikult üleantavad sündikaatlaenud.

laenujääk

Laenuportfelli seis

Ingliskeelne termin:

loan stock

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2012

Näitelause:

laenukoormus

Ingliskeelne termin:

indebtedness

Näitelause:

laenulimiit

Maksimaalne summa, mida pangast või mõnest teisest finantsasutusest on võimalik laenata

Ingliskeelne termin:

credit limit

Termini allikas:

Finantssektori Struktuuri Ülevaade 2017

Näitelause:

Eesti pankade bilansivälised kohustused, mis koosnevad peamiselt klientide kasutamata laenulimiitidest, moodustasid 2016. aasta lõpus 3,5 miljardit eurot ehk 17% kõikidest kohustustest.

laenumaksete ja sissetuleku suhtarv

Eluasemelaenu nõue: laenu- ja intressimaksete ning laenuvõtja sissetuleku suhtarvu piirmäär

Ingliskeelne termin:

debt service-to-income limit

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2018

Näitelause:

Laenumaksete piirmäära järgimist hinnatakse b alusel.

laenupakkumine

Ingliskeelne termin:

credit supply

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2016

Näitelause:

laenupakkumise võime

Ingliskeelne termin:

capacity for lending

Termini allikas:

Majanduse Rahastamise Ülevaade 2016

Näitelause:

Eestis tegutsevate pankade laenupakkumise võime püsib hea.

laenuportfell

Kõik panga vm krediidiasutuse välja antud laenud, mis on kantud krediidiasutuse bilanssi varadena

Ingliskeelne termin:

loan portfolio

Termini allikas:

Finantssektori Struktuuri Ülevaade 2017

Näitelause:

Eesti pankade laenuportfelli jaotust mõjutab siinsete ettevõtete rahastamise struktuur ja eluasemeturu ülesehitus.

laenuressurss

Ressurss, mis on eraldatud krediidiasutusele edasilaenamiseks kindlale sihtrühmale ja/või ettemääratud tingimustel

Ingliskeelne termin:

loan resource

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 7/2014

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 7/2014

Näitelause:

laenustandardid

Pangasisesed juhendid või kriteeriumid, mis kajastavad panga üldist laenupoliitikat

Ingliskeelne termin:

lending standards

Termini allikas:

Majanduse Rahastamise Ülevaade 2016

Definitsiooni allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2018

Näitelause:

Majapidamiste eluasemelaenude puhul märkis siiski kolmandas kvartalis mõnevõrra rohkem panku, et on laenustandardeid karmistanud.

laenusumma ja tagatise suhtarv

Laenusumma ja laenu tagatisvara väärtuse suhe, mis Eesti Panga eluasemelaenunõuete kohaselt võib olla kuni 85%

Ingliskeelne termin:

loan-to-value ratio

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2018

Näitelause:

laenutingimused

Laenutingimused on tingimused, millega pank on nõus laenusaajale laenu andma, st panga ja laenusaaja vahel sõlmitud konkreetse laenulepingu tingimused

Ingliskeelne termin:

loan terms

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2018

Definitsiooni allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2018

Näitelause:

laiapõhjaline

Kirjeldab protsessi või nähtust, mis mõjutab paljusid riike või majandussektoreid

Ingliskeelne termin:

broad-based

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2017

Näitelause:

Tööstustoodangu kasv on laiapõhjaline.

langusfaas

Majandustsükli osa; periood, mille jooksul reaalne SKP kahaneb

Ingliskeelne termin:

contractionary phase

Näitelause:

Praegu elame läbi suhteliselt kiire "korrektsiooni" perioodi, kus tootmismahud vähenevad, hinnad langevad ning majandusagentide ülipessimism on visa taanduma. Majandustsüklite langusfaasis targasti tegutsemine on aga samuti väga oluline - andes näiteks võimaluse ressursside ümberpaigutamiseks.

leebe rahapoliitika

Rahapoliitiline hoiak, mis näeb ette majanduse elavdamist madalate intressimäärade ja rahapakkumise suurendamise abil

Ingliskeelne termin:

accommodative monetary policy

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2016

Näitelause:

Majanduskasvu soodustamiseks on keskpankade rahapoliitika püsinud leebe.

Sünonüümid:

vastutulelik rahapoliitika, soodustav rahapoliitika

leevendusmeetmed

Keskpanga tegevus rahapakkumise suurendamiseks ja majandustegevuse elavdamiseks

Ingliskeelne termin:

monetary easing measures

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 3/2017

Definitsiooni allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 3/2017

Näitelause:

Euroala rahapakkumise aastakasv püsib eurosüsteemi leevendusmeetmete toel tugev.

leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring

Uuring, mille eesmärk on koguda teavet leibkondade varade, kohustuste, tulude ja kulude kohta

Ingliskeelne termin:

Household Finance and Consumption Survey

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringut korraldatakse Eesti Panga ja statistikaameti koostöös.

leibkonna eelarve uuring

Eesti majapidamiste (leibkondade) kulutuste ja eelarve uuring, mida korraldatakse iga kolme aasta tagant

Ingliskeelne termin:

household budget survey

Definitsiooni allikas:

Statistikaameti veebilehe järgi

Näitelause:

Uurimuses kasutatakse Eesti leibkonna eelarve uuringut aastatest 2002–2007 ning arvutatakse välja, kui suure osa oma sissetulekust jätavad ettevõtlustulu teenivad majapidamised esitamata võrreldes palgatööst elatuvate majapidamistega.

lepinguline fond

Varakogum, mis moodustatakse käesoleva seaduse alusel osakute väljalaskmise teel kogutud rahast või muust varast ja raha investeerimisest saadud varast ning mis kuulub ühiselt osakuomanikele

Ingliskeelne termin:

common fund

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 6/2017 (AnaCredit)

Definitsiooni allikas:

Investeerimisfondide seadus

Näitelause:

Kui vastaspool ei ole liikmesriigi laenuvõtja või kui vastaspool on välismaa äriühingu filiaal või lepinguline investeerimisfond, märgitakse vahetu emaettevõtja tunnuseks „XX“.

lepinguline jääk

Laenu põhiosa jääk koos intressiga aruandekuupäeva seisuga

Ingliskeelne termin:

outstanding nominal amount

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 6/2017 (AnaCredit)

Näitelause:

Lepinguline jääk näidatakse eurodes ümardatuna kahe kohani pärast koma.

Lerneri indeks

Monopoolsusaste - turul valitseva monopoli võimu kvantitatiivne näitaja

Ingliskeelne termin:

Lerner index

Termini allikas:

Eesti Konkurentsivõime Ülevaade 2016

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

...kõige madalama ja kõrgema Lerneri indeksiga tööstusharud...

libisev keskmine

Statistilise rea mingist arvust järjestikustest elementidest arvutatud keskmine; tavaliselt aritmeetiline keskmine, mille iga järgmine väärtus arvutatakse libiseva summa alusel, mille leidmisel nihkutakse lähtereas ühe elemendi võrra edasi

Ingliskeelne termin:

moving average

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

liigne võlakoormus

Olukord, kus majapidamisel või ettevõttel ei jätku võetud finantskohustuste täitmiseks pikema aja jooksul vahendeid ja kohustuste täitmiseks on vaja kulutusi märgatavalt vähendada.

Ingliskeelne termin:

over-indebtedness

Definitsiooni allikas:

Ingliskeelse allika põhjal: Fondeville, N., Őzdemir, E. and Ward, T. „Over-indebtedness. New evidence from the EU-SILC special module“ Research note 4/2010, European Commision, https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9817&langId=en (5.08.2019)

Näitelause:

liisinguportfell

Ingliskeelne termin:

lease portfolio

Näitelause:

likviidsed varad

Suure turulikviidsusega, tagatisega koormamata varad

Ingliskeelne termin:

liquid assets

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2006

Definitsiooni allikas:

Finantsinspektsiooni soovituslik juhend "Nõuded likviidsusriski juhtimisele"

Näitelause:

Sisuliselt pole aga likviidsus kasvanud, kuivõrd likviidsete varade suurenemise põhjuseks olid grupisisese likviidsusjuhtimisega seotud tehingud.

likviidsus

1. Majandussubjekti võime täita olemasolevaid ja uusi kohustusi. 2. Kiire ja võimalikult väikese kahjumiga viis vahetada vara raha või muude likviidsete varade vastu. 3. Likviidsed varad, mida on võimalik kiiresti maksevahendina kasutada

Ingliskeelne termin:

liquidity

Termini allikas:

Finantssektori Struktuuri Ülevaade 2017

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Lisaks hoiab börsi arengut tagasi turu võrdlemisi väike likviidsus, mis kajastub nii loius tehinguaktiivsuses kui ka suhteliselt suurtes ostu-müügihinna vahedes.

likviidsuse pakkumine

Ingliskeelne termin:

provision of liquidity

Näitelause:

2007.–2009. aasta finants- ja majanduskriisi ajal pakkusid keskpangad likviidsust nii finantssektorile, reaalmajandusele kui ka üksteisele.

Sünonüümid:

likviidsuse andmine

likviidsuse vähendamine

Ingliskeelne termin:

absorption of liquidity

Termini allikas:

EKP suunis EKP/2011/14

Näitelause:

c) operatsiooni liik (likviidsuse lisamine või vähendamine ja kasutatava rahapoliitika instrumendi liik)

likviidsusjuhtimine

Ingliskeelne termin:

liquidity management

Termini allikas:

Finantssektori Struktuuri Ülevaade 2017

Näitelause:

Kuna välisomanduses olevate pankade likviidsust juhitakse väga palju emapanga tasandil, moodustavad suure osa Eesti pankade likviidsetest varadest nõuded välismaistele pankadele.

likviidsuskattekordaja

Suhtarv, mis näitab panga likviidsete varade suhet raha netoväljavoogu. Nõutakse, et pangal oleks lühiajaliste kohustuste täitmiseks likviidset vara, mis vastaks netorahavoole 30 päevase stressiperioodi vältel.

Ingliskeelne termin:

liquidity coverage ratio

Definitsiooni allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2018

Näitelause:

Seetõttu püsib Eestis tegutsevate pankade vastupanuvõime lühiajaliste likviidsusšokkide suhtes hea. Seda kinnitavad pankade likviidsuskattekordaja näitajad, mille kohaselt olid 2017. aasta lõpu seisuga kõikide Eestis tegevusloa alusel tegutsevate pankade likviidsed varad suuremad kui raha netoväljavool võimaliku 30 päeva pikkuse stressiperioodi vältel.

likviidsuskriis

Olukord, kus krediidiasutus või finantsturg tervikuna kogeb kõrgendatud likviidsusriski muu hulgas raskendatud ligipääsu tõttu finantseerimisallikatele

Ingliskeelne termin:

liquidity crisis

Definitsiooni allikas:

Finantsinspektsiooni soovituslik juhend "Nõuded likviidsusriski juhtimisele"

Näitelause:

likviidsuspuudujääk

Olukord, kus krediidiasutuse teatud tähtajavahemikus prognoositud negatiivsed rahavood ületavad prognoositud positiivseid rahavooge

Ingliskeelne termin:

liquidity deficit

Definitsiooni allikas:

Finantsinspektsiooni soovituslik juhend "Nõuded likviidsusriski juhtimisele"

Näitelause:

likviidsusrisk

Risk, et krediidiasutus ei suuda täita õigeaegselt või täies mahus oma kohustusi ilma sealjuures olulisi kulusid kandmata

Ingliskeelne termin:

liquidity risk

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Finantsinspektsiooni soovituslik juhend "Nõuded likviidsusriski juhtimisele"

Näitelause:

Pankade kohustusliku reservi nõue alanes 2010. aastal, ent see ei ole suurendanud Eestis tegutsevate pankade likviidsusriski.

likviidsusrisk

Üks arveldusriski liike: risk, et süsteemi liige ei suuda määratud ajal oma kohustusi täita, kuigi võib olla suuteline seda tegema tulevikus (st süsteemi liikmel on ajutine arveldatava vara puudujääk)

Ingliskeelne termin:

liquidity risk

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

likviidsusriski juhtimine

Tegevuste kogum, mille eesmärk on süstemaatiliselt tuvastada, mõõta, kontrollida ja jälgida krediidiasutuse likviidsusriski

Ingliskeelne termin:

liquidity risk management

Definitsiooni allikas:

Finantsinspektsiooni soovituslik juhend "Nõuded likviidsusriski juhtimisele"

Näitelause:

likviidsusriski stressitest

Analüüs, mille eesmärk on hinnata tegevuskeskkonna tegurite märkimisväärse ebasoodsa muutumise mõju krediidiasutuse likviidsusele

Ingliskeelne termin:

liquidity risk stress test

Definitsiooni allikas:

Finantsinspektsiooni soovituslik juhend "Nõuded likviidsusriski juhtimisele"

Näitelause:

likviidsusriski taluvus

Krediidiasutuse poolt teadlikult aktsepteeritav likviidsusriski tase

Ingliskeelne termin:

liquidity risk tolerance

Definitsiooni allikas:

Finantsinspektsiooni soovituslik juhend "Nõuded likviidsusriski juhtimisele"

Näitelause:

limiit

Ingliskeelne termin:

limit

Näitelause:

Eesti Panga üks olulisemaid ülesandeid on tagada T2S rahapoole arvelduste osutamine ja igakülgne tehniline tugi (limiitide seadmine jms) T2Siga liitunud turuosalistele.

lisandväärtus

Rahalises väljenduses toodang, millest on maha arvatud vahetarbimine

Ingliskeelne termin:

value added

Termini allikas:

Eesti Konkurentsivõime Ülevaade 2014

Definitsiooni allikas:

Statistikaameti sõnastik, vaadatud 21.10.2018

Näitelause:

Ekspordi lisandväärtus kasvas viimase aastakümne jooksul stabiilsemalt kui kogu ekspordi maksumus, kuid nende keskmine kasvukiirus on olnud lähedane.

loomulik iive

Aasta jooksul toimunud sünni- ja surmajuhtumite vahe kas kogu rahvastikus või teatavas rahvastikurühmas

Ingliskeelne termin:

natural increase rate

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/16

Definitsiooni allikas:

U. Mereste

Näitelause:

lunastamiskuupäev

Instrumendi lunastamise kuupäev

Ingliskeelne termin:

maturity date

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 7/2017

Definitsiooni allikas:

EKP suunis 2016/1386

Näitelause:

lõplik arveldus

Arvelduse lõplikkus eeldab selle tagasivõtmatust ja jõustatavust, k.a juhtudel, kus arveldussüsteemis osaleja vastu on algatatud maksejõuetusmenetlus. Arvelduse lõplikkus erineb ülekande lõplikkusest, mille puhul toimub omandiõiguse üleminek lõppsaajale.

Ingliskeelne termin:

final settlement

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

lõppkuupäev

Kuupäev, mil rahapoliitikaoperatsioon lõpeb

Ingliskeelne termin:

maturity date

Näitelause:

Sünonüümid:

tähtpäev

lõpptarbija

Isik, kes ostab kaupu v. teenuseid enda v. oma majapidamise tarbeks

Ingliskeelne termin:

end-consumer

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2012

Definitsiooni allikas:

Eesti keele seletav sõnaraamat

Näitelause:

Neid suundumusi tõlgendades tuleb arvestada, et Eestist eksporditavate kaupade lõpptarbija ei asu enamasti nendes riikides, vaid tõenäoliselt märksa kaugemal.

lõpptarbimiskulutused

Eratarbimiskulutused pluss valitsemissektori lõpptarbimiskulutused pluss kodumajapidamisi teenindavate kasumitaotluseta institutsioonide lõpptarbimiskulutused

Ingliskeelne termin:

final consumption expenditure

Termini allikas:

Majanduse Rahastamise Ülevaade 1/2011

Definitsiooni allikas:

Statistikaameti veebileht "Mõisted ja metoodika"

Näitelause:

See kajastub alates 2010. aasta III kvartali lõpust tasapisi tärganud sisetarbimises ja kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutustes, mis kasvasid 2010. aasta IV kvartalis aasta arvestuses 3,5%.

lõpptähtaegade mittevastavus

Olukord, kus krediidiriski kaitse järelejäänud tähtaeg on lühem kaitstava riskipositsiooni järelejäänud tähtajast

Ingliskeelne termin:

maturity mismatch

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 13/2006

Näitelause:

lähendmuutuja

Ingliskeelne termin:

proxy

Näitelause:

lähenemisaruanne

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga aruanded Euroopa Liidu Nõukogule edusammude kohta, mida liikmesriigid, kes ei ole veel ühisraha kasutusele võtnud, on saavutanud majandus- ja rahaliiduga seotud kohustuste täitmisel. Lähenemisaruannete esitamine on ette nähtud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 140.

Ingliskeelne termin:

Convergence Report

Näitelause:

lähivälja kommunikatsiooni tehnoloogia

Viipemaksete aluseks olev tehnoloogia, mis võimaldab vahetada raadiosignaali kaudu teavet kaardi või mobiiltelefoni ja makseterminali vahel, kiirendades seega maksmisprotsessi

Ingliskeelne termin:

near field communication technology

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Sünonüümid:

viipetehnoloogia

lühiajaline välistööjõud

Lühiajaliselt Eestisse tööle tulnud välismaalased, kellel on töötamist võimaldav elamisluba või kelle töötamine riigis on registreeritud

Ingliskeelne termin:

short-term foreign labour

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2019

Näitelause:

Lühiajalise välistööjõu lisandumine suurendab ajutiselt majanduse pakkumisvõimet ja peaks seega leevendama survet palkade ning hindade kasvuks.

M

m-makse

Mobiiltelefoni abil tehtud makse, millega klient saab tasuda ostude ja teenuste eest. Mobiilsideoperaator lisab ostu või teenuse hinna kliendi igakuisele telefoniarvele

Ingliskeelne termin:

m-payment

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Mobiiliga maksmise ehk m-makse lahendusi pakuvad mobiilioperaatorid. Nende lahenduste kasutamiseks ei ole ostmise ajal pangakontot või raha vaja, sest sideettevõtted lisavad kaupade ja teenuste hinna igakuisele arvele.

maailmamajandus

Kogu maailma majandus; ülemaailmne majandus, mis jaotub eri kontinentide majandusteks ja seejärel eri riikide majandusteks

Ingliskeelne termin:

global economy

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2019

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Maailmamajanduse kasvukiirus jääb sel aastal aeglasemaks, kui varem prognoositi.

magnetriba

Magnetilise materjali kiht pangakaardil, millele on salvestatud makse tegemiseks ja kaardi autentimiseks vajalik teave

Ingliskeelne termin:

magnetic stripe

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Esialgu kasutati pangakaardiga tasumisel tehingu sooritamiseks krediitkaardi reljeefset pinda kopeerivat imprinterit ehk „kelku“, edaspidi lisandusid magnetriba ja EMV-kiip.

mahakandmine

Loodusetuks hinnatud laenude eemaldamine panga bilansist

Ingliskeelne termin:

write-off

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Selle tingis peamiselt lootusetuks hinnatud laenude bilansist maha kandmine, aga ka eelmise aasta kiire majanduskasv.

majandus- ja rahaliit

Ingliskeelne termin:

Economic and Monetary Union

Näitelause:

Sünonüümid:

Euroopa majandus- ja rahaliit

majandusaktiivsus

Kaupade ja teenuste tootmine, turustamine ja tarbimine kõigil ühiskonna tasanditel

Ingliskeelne termin:

economic activity

Termini allikas:

Eesti Panga pressiteade 11.11.16

Näitelause:

Eri allikad näitavad, et kolmandas kvartalis on majandusaktiivsus suurenenud.

Sünonüümid:

konjunktuur

majanduse põhinäitajad

Ingliskeelne termin:

fundamentals

Näitelause:

majanduse tegevusala

Ingliskeelne termin:

economic activity

Näitelause:

Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator (EMTAK) on rahvusvaheliselt ühtlustatud klassifikaatori NACE Eesti rahvuslik versioon

majanduskasv

Sisemajanduse kogutoodangu suurenemine; majanduse selline areng, mida iseloomustab toodetavate kaupade ja osutatavate teenuste koguse suurenemine ning kvaliteedi tõus, mis on omakorda elatustaseme tõusu ajendiks

Ingliskeelne termin:

economic growth

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2016

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Kuigi majanduskasv on aeglustumas, ületab majanduse maht ka veel järgmisel kahel aastal oma jõukohast taset.

majanduskasvu arvestus

Ingliskeelne termin:

growth accounting

Näitelause:

majanduskasvu väljavaade

Ingliskeelne termin:

growth outlook

Näitelause:

Euroala majanduskasvu väljavaadet mõjutavad endiselt langusriskid, mis on peamiselt seotud väliskeskkonnaga.

Sünonüümid:

kasvuootus

majanduskonjunktuur

Majanduselu v turutingimuste üldseisund

Ingliskeelne termin:

economic environment

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2016

Definitsiooni allikas:

ÕS 2013

Näitelause:

Eesti majanduskonjunktuur

Sünonüümid:

ärikonjunktuur, majanduskeskkond

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon

Ingliskeelne termin:

Organisation for Economic Cooperation and Development

Termini allikas:

CON/2014/21

Näitelause:

majanduslangus

Majandustegevuse periood, mil tulu, toodang ja tööhõive vähenevad; depressioonist nõrgem majandustegevuse pidurdumine; majandusanalüütikud peavad majanduslanguseks või -kriisiks olukorda, kus majanduskasv on olnud negatiivne kaks kvartalit järjest

Ingliskeelne termin:

recession

Termini allikas:

Eesti Panga majanduskommentaar 16.09.2009

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"ja Rahapoliitika ja Majandus 2/2018

Näitelause:

Puhvri eesmärk oli panna pangad hoidma suuremat kapitali ja  suurendada nõnda pankade vastupanuvõimet, et nad suudaksid tulla toime järsu majanduslangusega.

majandusnäitaja

Ingliskeelne termin:

economic indicator

Termini allikas:

Eurostat

Näitelause:

Nagu enamik majandusnäitajaid, on ka kinnisvaraturg ja sealsed hinnad tsüklilised...

majanduspoliitika üldsuunised

Ingliskeelne termin:

broad economic policy guidelines

Termini allikas:

EKP veebileht

Näitelause:

ELi majanduspoliitika koordinatsiooni keskseks mehhanismiks on majanduspoliitilised üldsuunised: nii kogu ELi hõlmavad kui ka iga liikmesriiki eraldi käsitlevad juhised puudutavad tegevusi, mis on vajalikud kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks.

majandusprognoos

Teaduslik ennustus majanduslike nähtuste tõenäose kujunemise või käitumise kohta lähemas või kaugemas tulevikus

Ingliskeelne termin:

economic forecast

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/16

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Teiste euroala keskpankade samal ajal valmivad majandusprognoosid on Eesti kaubanduspartnerite nõudluse ja hindade arengu eelduseks.

majandusseisak

Majanduse kiratsemise periood, kui aastakasv jääb alla 2-3% ja tööpuudus on suur

Ingliskeelne termin:

(economic) stagnation

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2014

Näitelause:

Arvestades Euroopas finantskriisi tagajärjel kujunenud olukorda ning keskpankade olulist rolli Euroopa majandusseisaku lõpetamisele suunatud meetmete võtmisel, on järelevalve Euroopa Liidu aluslepingutes sätestatud põhimõtete järgimise üle, aga ka keskpankade endi tegevuse järelevalve omandanud varasemast palju olulisema tähenduse.

Sünonüümid:

stagnatsioon

majandustegevuses osaleja

Ingliskeelne termin:

economic agent

Näitelause:

majandustsükkel

Majandusaktiivsuse perioodiline kõikumine, kiire majanduskasvu perioodide vaheldumine majanduslangusega

Ingliskeelne termin:

economic cycle

Termini allikas:

Tööturu Ülevaade 2/2016

Näitelause:

Väike tööpuudus, täitmata töökohtade arvu suurenemine, süvenev tööjõupuudus, jõuline palgakasv ja kiirenenud tarbijahindade kasv näitavad, et majandustsükkel on jõudnud seisu, kus kasvu veab peamiselt suurenenud nõudlus, mitte ettevõtete tootmisvõimekuse ja tööjõu tootlikkuse kasv.

majandususaldusindeks

Komposiitindeks, mis kaalutakse kokku viie sektori - töötlev tööstus (kaal 40%), ehitus (5%), teenused (30%), tarbijad (20%) ja jaekaubandus (5%) - kindlustunde põhjal.

Ingliskeelne termin:

economic sentiment indicator

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2018

Definitsiooni allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2018

Näitelause:

majapidamine

Üksikisikud või ühises eluruumis elavad inimesed (leibkonnad), kes koondavad oma sissetuleku ja vara ning tarbivad ühiselt kaupu ja teenuseid (peamiselt eluase ja toit). Eestis loetakse majapidamiste hulka ka enda tarbeks tootjad ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes annavad tööd kuni 9 töötajale.

Ingliskeelne termin:

household

Termini allikas:

Majanduse Rahastamise Ülevaade 2016

Näitelause:

Lisaks on suurenenud ka sääste omavate majapidamiste arv.

Sünonüümid:

leibkond, kodumajapidamine

majapidamiste intressikoormus

Erasektori võlakoormuse näitaja: majapidamiste intressimaksete suhe kasutatavasse tulusse

Ingliskeelne termin:

household interest burden

Näitelause:

Majapidamiste intressikoormus arvutatakse majapidamiste kõikide võlakohustuste suhtes, kusjuures intressimääraks on pankade väljastatud laenude ja liisingu jäägi keskmine intressimäär.

majutus ja toitlustus

EMTAKi tegevusala (jagu I), mille alla liigitatakse külastajate ja reisijate lühiajaline majutus, toitude ja jookide valmistamine ja pakkumine/müük koheseks tarbimiseks ning majutus- ja toitlustusteenusega kaasnevad lisateenused

Ingliskeelne termin:

Accommodation and food service activities

Termini allikas:

EMTAK 2008

Definitsiooni allikas:

EMTAK 2008 selgitavad märkused

Näitelause:

makrofinantsjärelevalve

Süsteemsete riskide määratlemine ja hindamine ning meetmete võtmine eesmärgiga aidata kindlustada kogu finantssüsteemi stabiilsus. Eestis kohaldatakse krediidiasutuste suhtes kapitalipuhvrinõudeid ja eluasemelaenude nõudeid.

Ingliskeelne termin:

macroprudential supervision

Definitsiooni allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2018

Näitelause:

Makrofinantsjärelevalve otsuste arusaadavuse ja läbipaistvuse toetamiseks on raamistikus makrofinantsjärelevalve lõppeesmärk seotud vahe-eesmärkidega.

Sünonüümid:

finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve

makromajanduslik ettevaade

Ingliskeelne termin:

macroeconomic projections

Termini allikas:

EKP majandusülevaade 6/2016

Näitelause:

Oma rahapoliitikat käsitleval koosolekul, mis peeti 8. septembril 2016, hindas EKP nõukogu pärast juuli koosolekut laekunud majandus- ja monetaarandmeid ning arutas EKP ekspertide uut makromajanduslikku ettevaadet.

makroökonoomika

Majanduse kui tervikuga tegelev analüüs, mis käsitleb kogutoodangut, tulusid, hinnataset, tööpuudust ja teisi majanduse koondnäitajaid

Ingliskeelne termin:

macroeconomics

Termini allikas:

Eesti Panga Toimetised 5/2015

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

makse

Maksja või saaja algatatud sularaha sisse- või väljamakse ning raha ülekanne

Ingliskeelne termin:

payment

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 8/2014

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

2015. aasta teises kvartalis tehti Eestis päevas keskmiselt miljon sularahata makset kogukäibega 393 miljonit eurot.

makse saaja

Isik, kelle kontole raha maksejuhise kohaselt üle kantakse

Ingliskeelne termin:

payee

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

makse- ja arveldussüsteemide järelevaatamine

Finantsturutaristutele riskide maandamise nõuete kehtestamine, riskide hindamine ja vajadusel taristute halduritele ettekirjutuste tegemine taristute toimimise parandamiseks

Ingliskeelne termin:

oversight of payment and settlement systems

Termini allikas:

Eesti Pank, Makse- ja arveldussüsteemide järelevaatamise raamkava

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Makse- ja arveldussüsteemise järelevaatamine on keskpanga ülesanne.

Sünonüümid:

järelevaatamine

makseasutus

Äriühing, kelle püsiv tegevus on makseteenuste osutamine, kuid kes ei ole krediidiasutus

Ingliskeelne termin:

payment institution

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2012

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Jaemaksesüsteemide puhul keskendus järelevaataja tähelepanu 2012. aastal peamiselt praegu kasutusel oleva süsteemi arendamisele ja makseasutuste võimalikule osalemisele Eesti Panga arveldussüsteemides.

maksebilansi finantskonto

Maksebilansi osa, mis kajastab jooksev- ja kapitalikonto finantseerimise allikaid ehk välisinvesteeringuid, mis liigituvad viide kategooriasse: otseinvesteeringud, portfelliinvesteeringud, tuletisinstrumendid (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, muud investeeringud ning reservvarad

Ingliskeelne termin:

financial account

Näitelause:

2016. aasta maksebilansi finantskonto järgi ületasid Eesti investeeringud välismaale 554 miljoni euro võrra välisriikide investeeringuid Eestisse.

maksebilanss

Statistiline aruanne, mis summeerib riigi teatud perioodi jooksul sooritatud majandustehingud ülejäänud maailmaga. Perioodiks on tavaliselt kuu, kvartal või aasta.

Ingliskeelne termin:

balance of payments

Näitelause:

Maksebilansi jooksevkonto ülejääk oli 2015. aastal 394 miljonit eurot ehk ligikaudu 2% SKPst.

maksejuhis

Korraldus makse tegemiseks / raha ülekandmiseks (nt arveldussüsteemis) või väärtpaberite ülekandmiseks

Ingliskeelne termin:

payment order

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2014

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Süsteemi edastatud maksejuhis on tagasivõtmatu hetkest, mil STEP2 on arveldusperioodis alustanud maksejuhiste töötlust.

Sünonüümid:

maksekorraldus

maksejõuetus

Olukord, kus võlgnik ei suuda rahuldada võlausaldaja nõudeid ja see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine; juriidilisest isikust võlgniku puhul ka olukord, kui võlgniku vara ei kata tema kohustusi ja selline seisund ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine

Ingliskeelne termin:

insolvency

Definitsiooni allikas:

Pankrotiseaduse järgi

Näitelause:

maksejõuetusmenetlus

Seaduses sätestatud mis tahes ühismeetmed osaleja lõpetamiseks või ümberkorraldamiseks, kui selliste meetmetega kaasneb ülekannete või maksete peatamine või piiramine

Ingliskeelne termin:

insolvency proceedings

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 4/2008

Definitsiooni allikas:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/26/EÜ

Näitelause:

...üksuse suhtes alustatakse maksejõuetusmenetlust.

maksekeskkond

Riigis toimivate makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemide ning makseviiside kogum

Ingliskeelne termin:

payments market

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Maksekeskkonna arendamisel lähtub Eesti Pank kindlatest põhimõtetest, mis määravad kindlaks, kuidas maksekeskkond ehk makse- ja arveldussüsteemid, makseviisid ja muud makse-lahendused peaksid toimima ning millele tuleb tähelepanu pöörata.

maksekonto

Makseteenuse kliendi nimel maksetehingute täitmiseks peetav konto (arvelduskonto)

Ingliskeelne termin:

payment account

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

maksepuhkus

Laenu põhiosa maksete katkestamine teatud perioodiks, mille jooksul tasutakse ainult intressimakseid

Ingliskeelne termin:

interest-only period

Näitelause:

Kui instrumendi alguskuupäev on enne 1. septembrit 2018, siis ei ole maksepuhkuse lõppkuupäeva näitamine kohustuslik ja väli võib jääda tühjaks.

makseskeem

Makseteenuse pakkumiseks vajalike pankadevaheliste reeglite ja standardite kogum

Ingliskeelne termin:

payment scheme

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Kui enne kehtis põhimõte, et igal riigil on oma valuuta ning oma standardite, makseskeemide ja õigusliku raamistikuga maksesüsteem, siis tänu euro kasutuselevõtule ja SEPA-le said tekkida üleeuroopalised maksesüsteemid.

maksesüsteem

Rahaliste vahendite edastamise süsteem, mis toimib kokkulepitud ja standarditud reeglite alusel ning mille abil maksetehinguid töödeldakse ja arveldatakse

Ingliskeelne termin:

payment system

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2016

Definitsiooni allikas:

Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus

Näitelause:

Eesti Panga hallatavad maksesüsteemid

maksesüsteemi haldur

Maksesüsteemi sujuva toimimise eest vastutav isik

Ingliskeelne termin:

operator of a payment system

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2016

Näitelause:

Pankadevaheline maksesüsteem TARGET2-Eesti, mille haldur on Eesti Pank

makseta tehing

Väärtpaberiarveldus, mille puhul liiguvad ainult väärtpaberid ja raha arveldatakse kas teisel ajal või ei arveldata üldse

Ingliskeelne termin:

free of payment delivery

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

http://www.eestipank.ee/maksed-arveldused/moisted-ja-selgitused

Näitelause:

makseteenus

Sularaha sissemakse, sularaha väljavõtmine, maksetehingute täitmine, maksekaartide väljastamine, rahasiire, makse algatamise teenus ja kontoinfo teenus

Ingliskeelne termin:

payment service

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Makseteenuseid pakkuvad pangad on oma klientide maksete arveldamiseks eri viisidel ühenduses vähemalt ühe jaemaksete arveldussüsteemiga.

makseteenuse pakkuja

Äriühing, sh krediidiasutus, kes osutab makseteenuseid

Ingliskeelne termin:

payment service provider

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

maksetehing

Igasugune sularaha sissemaksmine ja väljamaksmine ning raha ülekandmine

Ingliskeelne termin:

payment transaction

Termini allikas:

Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Riigisisene maksetehing on maksetehing, kus nii maksja makseteenuse pakkuja kui ka saaja makseteenuse pakkuja asuvad Eesti Vabariigis.

maksevahendaja

Krediidiasutus, mis ei ole ei maksja ega saaja krediidiasutus, kuid osaleb makse tegemises

Ingliskeelne termin:

intermediary

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Tänapäevased maksesüsteemid on välja kujunenud tänu maksevahendite arengule ja maksevahendajate tekkimisele.

maksevahendid

Pangakupüürid, mündid, ettemakstud kaardid (nt telefonikaardid) ning pangakontol olev raha, mida tarbija saab maksmiseks kasutada

Ingliskeelne termin:

means of payment

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Tänapäevased maksesüsteemid on välja kujunenud tänu maksevahendite arengule ja maksevahendajate tekkimisele.

makseviis

Makse algatamise võimalus, nt kreeditkorraldus, e-arve püsimaksekorraldus, deebetkaart, krediitkaart, püsikorraldus, otsekorraldus, millega makseteenuse pakkujale antakse maksetehingu tegemise korraldus

Ingliskeelne termin:

payment instrument

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Kaardimakse on Eestis kõige tihedamini kasutatav makseviis.

Sünonüümid:

makseinstrument

makseviivitus

Kohustusliku makse tegemine hiljem kui ettenähtud tähtpäeval

Ingliskeelne termin:

default

Termini allikas:

EKP määrus 2016/867 (AnaCredit)

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Instrumendi makseviivituse identifikaatorid

maksevõime

Isiku võime täita oma rahalisi kohustusi

Ingliskeelne termin:

solvency

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2010

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Kiiresti tõusis mitme liikmesriigi riskipreemia, mis väljendas kohatist äärmuslikku ebakindlust turul nende riikide maksevõime puhul.

Sünonüümid:

maksevõimelisus

maksevõlgnevus

Tähtpäevaks tasumata lepingujärgsete maksete summa

Ingliskeelne termin:

arrears

Termini allikas:

EKP määrus 2016/867 (AnaCredit)

Näitelause:

Kui instrumendi puhul maksevõlgnevused puuduvad, siis näidatakse võlgnevuse suuruseks 0 (null).

maksimaalne laenutähtaeg

Üks eluasemelaenude nõudeid, mis on kehtestatud makrofinantsjärelevalve eesmärgil

Ingliskeelne termin:

maximum loan maturity

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2018

Näitelause:

maksja

Isik, kelle kontot debiteeritakse maksejuhise kohaselt makstava summa ulatuses

Ingliskeelne termin:

payer

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Pangasiseste maksete puhul laekub raha maksjalt saajale tavaliselt kohe.

maksukiil

Tööjõu maksukoormus: tööandja makstavate tööjõukulude ja töötaja netopalga erinevus

Ingliskeelne termin:

tax wedge

Näitelause:

Eesti tööjõu maksumäärad on kõrged, eriti madalapalgaliste töötajate jaoks, ja see võib pärssida töölevõtmist. Teiste riikide kogemuse põhjal saab väita, et maksukiilu vähendamine kahandaks tõenäoliselt struktuurset tööpuudust.

maksuvõlg

Summa, mille maksumaksja on maksuasutusele võlgu

Ingliskeelne termin:

tax arrears

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/16

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Maksehäiretega (maksetähtaega ületavad võlgnevused tarnijatele) ja maksuvõlgadega ettevõtete osakaal ning viivislaenude maht on endiselt väike.

mediaanpalk

Palk, millest pooled palgatöötajad teenivad vähem ja pooled rohkem

Ingliskeelne termin:

median wage

Termini allikas:

Tööturu Ülevaade 2/2016

Näitelause:

Uurimistöö tulemused näitasid, et miinimumpalga tõus mõjutab tervet allapoole mediaanpalka jäävat palgajaotust, kuid palga suurenedes mõju hääbub.

meenemünt

Väärismetallist vermitud mündid, mis on pühendatud mõnele tähtsale isikule või sündmusele. Meenemündid ei ole mõeldud ringlusse laskmiseks ja kehtivad seadusliku maksevahendina üksnes mündi emiteerinud riigis. Selliste müntide müügihind on enamasti nimiväärtusest kõrgem.

Ingliskeelne termin:

collector coin

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2017

Näitelause:

Hõbedast meenemündil on kujutatud Eesti riigitegelase, poliitiku ja õigusteadlase Jaan Tõnissoni portree.

meenepangatäht

Ingliskeelne termin:

collector banknote

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 7/2008

Näitelause:

Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud 10-kroonine meenepangatäht väljalaskeaastaga 2008

Sünonüümid:

meenerahatäht

miinimumpalk

Madalaim palk, mida tööandja õiguslikult võib töötajale tema töö eest maksta

Ingliskeelne termin:

minimum wage

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2016

Definitsiooni allikas:

Eurostat Glossary

Näitelause:

Miinimumpalga kujundamise kõrval on kollektiivkokkulepete roll väike ja sellest tulenevalt on tööandjate kontroll palgakulude kujundamise üle suurem.

Sünonüümid:

alampalk

mikrofinantsjärelevalve

Üksikute turuosaliste riskide jälgimine

Ingliskeelne termin:

microprudential/micro-prudential supervision

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

EP veebilehe järgi

Näitelause:

Lisaks peavad pangad täitma mikrofinantsjärelevalve raames pangapõhiste riskide suhtes kohaldatud teise samba kapitalinõudeid.

mikrokiri

Pangatähe turvaelement: väga väikeses kirjas tekst, mis mõjub tavalisel vaatlusel peene joonena, kuid on loetav suurendusklaasi abil

Ingliskeelne termin:

microprint

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

EKP veebileht

Näitelause:

Pangatähtedel on kohati kasutatud mikrokirjas teksti.

Sünonüümid:

mikrotrükk

mitmepoolne arengupank

Rahvusvaheline finantseerimisasutus, mille on asutanud kaks või enam riiki eesmärgiga rahastada majandusarengut arengumaades (nt Maailmapank, Aasia Arengupank)

Ingliskeelne termin:

multilateral development bank

Termini allikas:

EKP otsus (EL) 2016/702

Näitelause:

Lisaks tuleb suurendada emitendi ja emissiooni osa piirangut kõlblike rahvusvaheliste organisatsioonide ja mitmepoolsete arengupankade poolt emiteeritud turukõlblike väärtpaberite osas.

mitmepoolne netopositsioon

Mitme osapoole omavaheliste kohustuste tasaarveldamise tulemusena tekkivad uued nõuded ja kohustused

Ingliskeelne termin:

multilateral net position

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

STEP2 arvutab välja osalejate mitmepoolsed netopositsioonid ja saadab need pankadele, kes kontrollivad, kas neil on oma kohustuste õiendamiseks piisavalt vahendeid.

mitmepoolne tasaarveldus

Korraldus, kus kolm või rohkem osapoolt tasaarveldavad omavahelised kohustused

Ingliskeelne termin:

multilateral netting

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

DNSis tehti pidevalt mitmepoolseid tasaarveldusi ning infot laekunud maksete kohta edastati pankadele kolm korda päevas.

mitteaktiivne isik

Isik, kes ei tööta ega otsi tööd, st kes ei ole ei hõivatud ega töötu ega kuulu seega aktiivse rahvastiku (tööjõu) hulka

Ingliskeelne termin:

inactive person

Termini allikas:

Tööturu Ülevaade 2/2006

Näitelause:

Oluliselt vähenes heitunute ning pensioniea tõttu mitteaktiivsete arv.

mittefinantsettevõte

Institutsiooniline üksus, mille peamine tegevusala on toota kaupu ja/või osutada mittefinantsteenuseid. Siia kuuluvad ka valitsemissektori üksuste kontrollitavad mittefinantsettevõtted, kui valitsemissektor katab nende kuludest vähem kui poole. Eestis arvatakse siia need füüsilisest isikust ettevõtjad, kes annavad tööd vähemalt 10 töötajale.

Ingliskeelne termin:

non-financial institution

Termini allikas:

EKP Majandusülevaade 6/2016

Näitelause:

Laenukasv on pärast 2014. aasta esimeses
kvartalis saavutatud madalseisu hoogsalt taastunud ja paranes ka vaatlusalusel
perioodil, eriti mittefinantsettevõtete jaoks.

Sünonüümid:

kaupu ja mittefinantsteenuseid tootev ettevõte

mitteresident

Füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole hõlmatud mõistega "resident"

Ingliskeelne termin:

non-resident

Termini allikas:

Majanduse Rahastamise Ülevaade 2016

Näitelause:

Mitteresidentide hoiuste maht hakkas vähenema eelmise aasta teisel poolel...

mittestandardsed rahapoliitika meetmed

Erakorralised meetmed, millega eurosüsteem toetab euroala finantssektori ja rahapoliitika tõhusat toimimist

Ingliskeelne termin:

non-standard monetary policy measures

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2012

Näitelause:

mittetulundusühing

Isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine

Ingliskeelne termin:

non-profit association

Termini allikas:

Eesti Panga põhikiri

Definitsiooni allikas:

Mittetulundusühingute seadus

Näitelause:

Eesti Pangal on õigus toetada oma töötajate huvides moodustatud mittetulundusühinguid.

mobiilimakse

Mobiiltelefoniga tehtud makse ühelt eraisikult teisele; mobiilimakse tegemiseks peab nii maksjal kui ka saajal olema mobiilimakse leping

Ingliskeelne termin:

mobile payment

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Mobiilimakset kasutavad eelkõige eraisikud omavahelisteks arveldamisteks, näiteks kui lapsevanem soovib lapsele kiirelt raha kanda.

mobiilipanga maksekorraldus

Maksekorraldus, mille maksja edastab krediidiasutusele mobiilse seadme jaoks kohandatud rakenduses

Ingliskeelne termin:

mobile bank payment order

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

moraalne mõjutamine

Mittenormatiivsed vahendid (nt soovitused, analüüsid, pressiteated), millega keskpank juhib turuosaliste tähelepanu finantssüsteemi haavatavustele ning mõjutab sellega kaudselt turuosaliste käitumist

Ingliskeelne termin:

moral suasion

Näitelause:

mudel

Tegeliku maailma uuritava osa (mis tahes keerulise originaalnähtuse) lihtsustatud kujutis, mida kasutatakse mitmesuguste võimalike muudatuste toime uurimiseks. Majanduslikud mudelid on enamasti kas mõttelised või matemaatilised.

Ingliskeelne termin:

model

Definitsiooni allikas:

Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

mullistumine

Kiire varahindade tõus jätkusuutmatu tasemeni, millele tavaliselt järgneb järsk langus

Ingliskeelne termin:

bubble

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2016

Näitelause:

Mõnel turul võivad varade hinnad kasvada sedavõrd, et võib tekkida mullistumise oht.

multiadressaat

TARGET2 otseosaleja EMPs asuvad filiaalid või krediidiasutused, kellel on juurdepääs otseosaleja kontole

Ingliskeelne termin:

multi-addressee

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

muu süsteemselt oluline krediidiasutus

Krediidiasutus, kelle finantsseisundi halvenemine võib ohtu seada kodumaise finantssüsteemi stabiilsuse, Eestis tegutsevatest pankadest käsitatakse muu süsteemselt olulise krediidiasutusena Swedbank ASi, ASi SEB Pank ja ASi LHV Pank.

Ingliskeelne termin:

other systemically important institution

Näitelause:

muud teenindavad tegevused

EMTAKi tegevusala (jagu S), kuhu kuulub organisatsioonide tegevus ning arvutite, tarbeesemete ja kodutarvete parandus ja mitme-sugused mujal liigitamata isikuteenused

Ingliskeelne termin:

other services

Termini allikas:

EMTAK 2008

Definitsiooni allikas:

EMTAK 2008 selgitavad märkused

Näitelause:

mäetööstus

EMTAKi tegevusala (jagu B), hõlmab looduses tahkel (kivisüsi, põlevkivi ja maagid), vedelal (nafta) või gaasilisel kujul (maagaas) esinevate mineraalide kaevandamise maa-alustes kaevandustes, lahtistes karjäärides, puuraukude kaudu, merepõhjast jms meetodil

Ingliskeelne termin:

mining and quarrying

Termini allikas:

EMTAK 2008

Definitsiooni allikas:

EMTAK 2008 selgitavad märkused

Näitelause:

mälestusmünt

Ringlusse lastav käibemünt, mille liikmesriiki tähistava ehk rahvusliku külje tavakujundus on asendatud erikujundusega, et jäädvustada mõnda rahvuslikku või üleeuroopalise tähtsusega sündmust või teemat

Ingliskeelne termin:

commemorative coin

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Eesti Pank kuulutab välja Eesti iseseisvumisele eelnenud sündmustele pühendatud 2eurose mälestusmündi „Eesti teel iseseisvusele“ kujunduskonkursi.

märgistamine

Tagatise haldamise protseduur, mille korral tagatis (nt väärtpaberid) esitatakse konkreetsete laenutehingute tagamiseks

Ingliskeelne termin:

earmarking

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Tagatisvarade haldamiseks on eurosüsteemi keskpankadel võimalik valida kahe meetodi vahel: koondtagatis või märgistamine. Koondtagatise puhul koondatakse tagatis üheks kogumiks, mida saab kasutada erisugusteks krediidioperatsioonideks, kuid märgistamise puhul tuuakse tagatis konkreetseks krediidioperatsiooniks ehk märgistatakse.

märkimisväärne seos

Osutab järgmistele olukordadele, kus osapool ja ... muu üksus on omavahel seotud: a) osapoolele kuulub otseselt või kaudselt ühe või mitme ettevõtte kaudu 20 % või rohkem muu üksuse kapitalist; b) muule üksusele kuulub otseselt või kaudselt ühe või mitme ettevõtja kaudu 20 % või rohkem osapoole kapitalist; c) rohkem kui 20 % nii osapoole kui ka muu üksuse kapitalist kuulub kas otseselt või kaudselt ühe või mitme ettevõtte kaudu kolmandale isikule

Ingliskeelne termin:

close links

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 4/2008

Definitsiooni allikas:

EKP suunis 2015/510

Näitelause:

Üksuse või temaga märkimisväärselt seotud kolmanda isiku emiteeritud või tagatud võlainstrumente võib lugeda nõuetekohaseks tagatiseks ainult suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) neljandas osas nimetatud juhtudel.

määratud aegadel toimiv netoarveldussüsteem

Süsteem, mis arveldab osalejate netopositsioone määratud arveldustähtaegadel (kas üks või mitu korda päevas)

Ingliskeelne termin:

designated time net settlement system

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Määratud aegadel toimivasse netoarveldussüsteemi saab makseid saata ühekaupa reaalajas või failidena, kuid lõplik arveldus toimub määratud aegadel kas üks või mitu korda päevas.

mündi esikülg

Mündi vapikülg, euromündi ühine külg

Ingliskeelne termin:

obverse

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Sünonüümid:

avers

mündi tagakülg

Mündi kirjakülg, euromündi rahvuslik külg

Ingliskeelne termin:

reverse

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Sünonüümid:

revers

mündivoldik

Numismaatiline toode: koosneb harilikult mitmest mündist, mis on paigutatud kunstipäraselt kujundatud ja tekstiga varustatud voldikusse

Ingliskeelne termin:

coin folder

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2016

Näitelause:

Lisaks andis Eesti Pank koostöös 20. Augusti Klubiga välja Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 25. aastapäevale pühendatud mündivoldiku.

müügiterminal

Elektrooniline seade, mis võimaldab kaupade ja teenuste eest maksta pangakaardiga

Ingliskeelne termin:

point-of-sale terminal

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 8/2014

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Müügiterminale on Eestis viit tüüpi: POS-terminalid, kassasüsteemid, imprinter, e-commerce ja postimüük.

Sünonüümid:

makseterminal, POS-terminal

N

nakkusoht

Oht, et majandusraskused võivad levida ühe riigi või piirkonna turult teistele

Ingliskeelne termin:

risk of contagion

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2012

Näitelause:

Eesti majandussidemed probleemide käes vaevlevate euroala riikidega on väga piiratud, kuid nakkusohu tõttu võib kriis euroala majanduse käekäiku oluliselt mõjutada ning prognoosi eeldusi muuta.

Sünonüümid:

negatiivse mõju ülekandumise oht

Nasdaq CSD

Balti riikide ühine väärtpaberite keskdepositoorium, mis moodustati Eesti, Läti ja Leedu depositooriumide ühinemisel 2017. aastal. Nasdaq CSD haldab kolme väärtpaberiarveldussüsteemi. Igas Balti riigis tegutseb oma süsteem, mille suhtes kohaldatakse vastavalt Eesti, Läti või Leedu õigust.

Definitsiooni allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2018

Näitelause:

negatiivne netoväärtus (laenu tagatisvaral)

Olukord, kus laenutagatise (nt kinnisvara) turuväärtus jääb laenujäägi summast väiksemaks (nii et tagatisvara realiseerimisest ei piisaks enam laenusumma tagasimaksmiseks)

Ingliskeelne termin:

negative equity

Näitelause:

negatiivne risk

Risk, et mingi näitaja väärtus kujuneb madalamaks kui prognoositud. Võib tähendada nii seda, et tegelik olukord kujuneb prognoositust halvemaks kui seda, et olukord paraneb (nt liiga kõrge inflatsiooni puhul)

Ingliskeelne termin:

downside risk

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Sünonüümid:

halvenemisrisk, allapoole korrigeerimise risk

neto-tootemaksud

Tootemaksud, millest on maha arvatud tootesubsiidiumid

Ingliskeelne termin:

net taxes on products

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2017

Näitelause:

Neto-tootemaksude suur panus viitab 2017. aasta jaanuari ja veebruari aktsiisitõusudele eelnenud kaupade varumisele.

Sünonüümid:

netomaksud toodetele

netoarveldussüsteem

Süsteem, kus maksejuhised kogutakse kokku, tehakse tasaarveldus ja arvutatakse netopositsioonid, mis arveldatakse samas süsteemis või saadetakse arveldamisele mõnda reaalaegsesse brutoarveldussüsteemi

Ingliskeelne termin:

net settlement system

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

STEP2 on mitmepoolne netoarveldussüsteem, mis toimib fikseeritud ajagraafiku alusel.

netoeksport

Ekspordi ja impordi maksumuse vahe

Ingliskeelne termin:

net exports

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2016

Näitelause:

Kuna import kasvas eelmise kvartaliga võrreldes tagasihoidlikumas tempos, oli netoekspordi panus majanduskasvu viimases kvartalis suurem.

netofinantsvarade kokkulepe

Euroala riikide keskpankade ja EKP vahel sõlmitud kokkulepe, millega nähakse ette eeskirjad ja piirangud rahapoliitikavälistele finantsvaradele, mis on seotud riikide keskpankade riigisiseste ülesannete täitmisega.

Ingliskeelne termin:

Agreement on Net Financial Assets

Termini allikas:

EKP veebileht

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Ehkki netofinantsvarade kokkulepe oli varem konfidentsiaalne dokument, otsustasid EKP ja riikide keskpangad ühehäälselt, et kokkuleppe teksti ja seda selgitava lisamaterjali avaldamine aitab paremini saavutada suuremat läbipaistvust, mis on kooskõlas EKP 2014. aastal tehtud otsusega hakata avaldama rahapoliitikaistungite ülevaateid ja 2015. aastal tehtud otsusega avaldada juhatuse liikmete kohtumiste ajakavad.

netoimportija

Riik, kes impordib rohkem, kui ekspordib

Ingliskeelne termin:

net importer

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2016

Näitelause:

Eesti on nafta- ja energiatoodete netoimportija...

netolaenuandja

Riik, mille majandussektorid paigutavad välismaale rohkem vahendeid, kui sealt kaasatakse

Ingliskeelne termin:

net lender

Termini allikas:

Eesti Panga maksebilansi ja investeerimispositsiooni lühikommentaar

Näitelause:

2014. aasta teises kvartalis oli Eesti majandus netolaenuandja - kapitali väljavool ületas sissevoolu 155 miljoni euro võrra.

netolaenuvõtja

Riik, mille majandussektorid paigutavad välismaale vähem vahendeid, kui sealt kaasatakse

Ingliskeelne termin:

net borrower

Termini allikas:

Eesti Panga maksebilansi ja investeerimispositsiooni lühikommentaar

Näitelause:

Eesti majandus oli esimeses kvartalis pärast kahte aastat välismaa suhtes taas netolaenuvõtja.

nimiväärtus

Pangatähele, väärtpaberile, margile jne märgitud väärtus

Ingliskeelne termin:

denomination

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Eesti keele seletav sõnaraamat

Näitelause:

Europangatähtede seeria sisaldab seitset erineva nimiväärtusega pangatähte.

Sünonüümid:

nominaalväärtus

nominaalne eelarvepositsioon

Valitsussektori kogutulude ja kogukulude vahe

Ingliskeelne termin:

nominal budget position

Näitelause:

nominaalne efektiivne vahetuskurss

Riigi valuuta kaalutud keskmine vahetuskurss kaubanduspartnerite valuutade suhtes

Ingliskeelne termin:

nominal effective exchange rate

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2016

Definitsiooni allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 3/2017

Näitelause:

Sünonüümid:

kaalutud valuutakorv

nominaalne SKP

Vaatlusperioodi hindades arvutatud SKP

Ingliskeelne termin:

nominal GDP

Definitsiooni allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 3/2017

Näitelause:

Sünonüümid:

SKP jooksevhindades

nominaalpalk

Palgasumma, mis töötaja saab töö eest rahas kätte

Ingliskeelne termin:

nominal wages

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Nii nagu ka teistes Balti riikides, ei paista tegelike ega isegi nominaalpalkade allpoole korrigeerimisel nullmäära eksisteerivat.

normportfell

Ingliskeelne termin:

benchmark portfolio

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2016

Näitelause:

Eesti Panga aktsepteeritavat riskitaset ja sellele vastavat oodatavat tulusust näitab normportfell, mille alusel mõõdetakse investeeringute tulusust ja riske.

numismaatika

Mündindus, müntide uurimine ja kollektsioneerimine

Ingliskeelne termin:

numismatics

Näitelause:

numismaatilised tooted

Meenemündid, mündivoldikud ja -albumid jms kogumisväärtusega tooted

Ingliskeelne termin:

numismatic products

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2016

Näitelause:

Eesti Panga meenemünte ja numismaatilisi tooteid ning teisi panga trükiseid ja meeneid saab soetada Eesti Panga muuseumist.

nõudmiseni hoius

Arvelduskontol olev raha

Ingliskeelne termin:

demand deposit

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Finantsinspektsioon

Näitelause:

Teiselt poolt on tänu nõudmiseni hoiuste kasvule vähenenud pankade intressikulu.

Sünonüümid:

nõudehoius

nõue

Põhjendatud taotlus mingi summa, nt kindlustushüvitise väljamaksmiseks

Ingliskeelne termin:

claim

Termini allikas:

Eesti Panga 2015. aasta finantsaruanne

Näitelause:

Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu

O

olekuruumi mudel

Ingliskeelne termin:

state-space model

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2012

Näitelause:

Majanduse kapitaliolemi kohta ei ole andmeid, seetõttu oleme leidnud kapitaliolemi olekuruumi mudeliga.

oluline krediidiasutus

Krediidiasutus, millel on järelevalve alla kuuluva olulise üksuse staatus vastavalt EKP määrusele (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17)

Ingliskeelne termin:

significant institution

Definitsiooni allikas:

EKP otsus (EL) 2017/1198

Näitelause:

oluline osalus

Kapitaliosa, mis moodustab ettevõtte aktsia- või osakapitalist või häälte arvust 10 protsenti või enam või mis annab kapitaliosa omanikule võimaluse kas lepingu alusel või mingil muul viisil oluliselt ettevõtte juhtimist mõjutada

Ingliskeelne termin:

qualifying holding

Definitsiooni allikas:

Krediidiasutuste seadus

Näitelause:

omakapital

Ettevõtte omanikele kuuluv kapital

Ingliskeelne termin:

equity capital

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Vähenenud kasumi ja suurenenud dividendimaksete tõttu kasvab ettevõtete omakapital varasemast aeglasemalt.

Sünonüümid:

omavahendid

omakapitali tulukus

Kasumi ja omakapitali suhe

Ingliskeelne termin:

return on equity

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Sellistes tingimustes saavad ettevõtted rohkem tugineda välisrahastamisele (finantsvõimendusele), suurendades seega omakapitali tulukust (ROE).

Sünonüümid:

omakapitali tootlus; omakapitali tasuvus

omavahendite miinimumnõue

Pankade suhtes kehtiv kapitalinõue, mis aitab tagada iga üksiku panga finantstugevuse. Praegu kehtib ELis kõigi pankade suhtes nõue, et panga omavahendite suhe riskiga kaalutud varadesse peab olema vähemalt 8%

Ingliskeelne termin:

minimum capital requirement

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2018

Definitsiooni allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2017

Näitelause:

operatsiooniline efektiivsus

Operatsioonilise raamistiku võime kanda rahapoliitiliste otsuste mõju võimalikult kiirelt ja täpselt üle lühiajalistele rahaturu intressimääradele

Ingliskeelne termin:

operational efficiency

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

operatsiooniline raamistik

Valik rahapoliitika instrumente ja menetlusi, mille abil viiakse ellu euroala ühtset rahapoliitikat. Eurosüsteemi operatsiooniline raamistik koosneb järgnevatest instrumentidest: avaturuoperatsioonid; püsivõimalused; krediidiasutuste kohustusliku reservi nõue. Lisaks sellele on EKP regulaarsete eurosüsteemis tehtavate operatsioonide täienduseks rakendanud alates 2009. aastast mitut mittestandardset rahapoliitilist meedet

Ingliskeelne termin:

operational framework

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

operatsioonirisk

Kahju saamise või finantsseisundi halvenemise oht sisemiste protsesside, inimeste tegevuse, süsteemide mittetoimimise või väliste sündmuste tõttu

Ingliskeelne termin:

operational risk

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 2/2014

Definitsiooni allikas:

Kindlustustegevuse seaduse põhjal

Näitelause:

Krediidiasutuse ja krediidiasutuse konsolideerimisgrupi operatsiooniriski aruannete kehtestamine

Sünonüümid:

tegevusrisk

optsioon

Tuletisinstrumendi liik: õigus osta või müüa kindlaks määratud ajal tulevikus kindel kogus finantsvara varem kokkulepitud hinnaga

Ingliskeelne termin:

option

Definitsiooni allikas:

LHV investeerimisõpik

Näitelause:

osa (tehingu, rahapoliitilise operatsiooni)

Kompleksse finantstehingu osa

Ingliskeelne termin:

leg

Näitelause:

oskustöötajate nappus

Ingliskeelne termin:

skills shortage

Näitelause:

Endiselt on probleemiks ka oskustöötajate nappus ning pakutavate ja nõutavate oskuste ebakõla.

ostujuhtide indeks

Indeks, mis mõõdab töötleva tööstuse aktiivsust ja kindlustunnet

Ingliskeelne termin:

purchasing managers index

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2016

Näitelause:

Rootsi töötlev tööstus kasvas esimesel poolaastal kõigis harudes ning hoolimata langustrendist ületab tööstuse ostujuhtide indeks kasvule viitavat 50 punkti taset.

ostujulgus

Ingliskeelne termin:

purchasing confidence

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2016

Näitelause:

Tarbijate kindlustunde indikaator, mis annab aimu kodumajapidamiste ostujulgusest, alanes veebruaris mitme koondamisuudise valguses...

ostujõu standard

Ühine kunstlik võrdlusrahaühik, mida kasutatakse Euroopa Liidus, et territoriaalsete võrdluste tegemiseks väljendada majanduslike koondnäitajate väärtust nii, et kõrvaldatakse hinnataseme erinevused liikmesriikide vahel

Ingliskeelne termin:

purchasing power standard

Definitsiooni allikas:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1445/2007

Näitelause:

Ostujõu standardi alusel on sissetulek elaniku kohta Eestis suurenenud 35%-lt ELi keskmisest 1990. aastate lõpus ligikaudu 75%-le 2015. aastal.

ostujõud

Rahaühiku eest saadav hüviste hulk

Ingliskeelne termin:

purchasing power

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2012

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

See omakorda vähendab majapidamiste ostujõudu ning kärbib majanduskasvu.

ostujõupariteet

Väljendab valuuta tegelikku ostujõudu ja erineb ametlikust valuuta vahetuskursist

Ingliskeelne termin:

purchasing power parity

Termini allikas:

KOM(2011) 890 lõplik

Definitsiooni allikas:

Statistikaameti sõnastik, vaadatud 21.10.2018

Näitelause:

otseinvesteering

Välisinvesteeringute liik, kus ühe riigi resident kontrollib või mõjutab olulisel määral teises riigis asuva ettevõtte juhtimist. Lisaks investeeringutele omakapitali näidatakse otseinvesteeringuna ka nende ettevõtete (v.a finantsvahendajate) vahelisi võlgu, samuti võla ning omakapitali nõudeid ja kohustusi sõsarettevõtete vastu.

Ingliskeelne termin:

direct investment

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2016

Näitelause:

Eesti puhul moodustavad üle poole väliskohustustest siia tehtud otseinvesteeringud, mida peetakse väiksema riskiga rahastamisviisiks.

Sünonüümid:

välismaine otseinvesteering

otsekorraldus

Riigisisene või piiriülene makseteenus, mille korral maksetehingu algatab makse saaja maksja volituse alusel eesmärgiga debiteerida maksja kontot

Ingliskeelne termin:

direct debit

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

SEPA tingimustele vastav otsekorraldus on makseviis, mille puhul võetakse raha arve tasumiseks maksja kontolt automaatselt.

otsene maks

Ingliskeelne termin:

direct tax

Näitelause:

otseosaleja

Maksesüsteemis osaleja, kes arveldab makseid enda nimel või pakub maksesüsteemi kasutamise võimalust teistele osalejatele (sh edastab nendega seotud maksejuhiseid)

Ingliskeelne termin:

direct participant

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Otseosalejad võivad anda otsejuurdepääsu oma TARGET2 kontole osaleja EMÜs asuvatele filiaalidele või emaettevõtjale ja/või teistele sama juriidilise isiku filiaalidele.

Sünonüümid:

otseliige

otsetehing

Tehing, mille puhul varasid ostetakse või müüakse kuni nende tähtpäevani (hetke- ja forvardtehingud)

Ingliskeelne termin:

outright transaction

Definitsiooni allikas:

EKP suunis EKP/2003/16

Näitelause:

Otsetehingutena tehtavaid struktuurioperatsioone viivad RKPd tavaliselt ellu kahepoolsete menetluste teel. EKP nõukogu võib otsustada, kas erandolukorras võib struktuurioperatsioone teha EKP ise.

P

pakkumispoolne šokk

Makroökonoomika mõiste, mis tähistab tootmiskulude või tootlikkuse järsku muutust, mille tagajärjel kogutoodangu hulk ja hinnatase võivad ootamatult muutuda

Ingliskeelne termin:

supply-side shock

Termini allikas:

Eesti Panga Toimetised 1/2015

Näitelause:

Majanduspoliitilisest seisukohast on oluline, et inflatsiooni juhtimisega tegelevad keskpangad modereerivad pakkumispoolsetest šokkidest põhjustatud SKP tsüklit, sest väike inflatsioon viib ka rahapoliitilise intressimäära langetamiseni.

palga ja tootlikkuse lõhe

Ingliskeelne termin:

wage-productivity gap

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2012

Näitelause:

Prognoosi põhistsenaariumi kohaselt kitseneb palga ja tootlikkuse lõhe mõnevõrra, kuna ettevõtted viivad oma tööjõukulud tootlikkusega vastavusse.

palgajaotus

Suurepalgaliste ja väikesepalgaliste osatähtsus tööturul

Ingliskeelne termin:

wage distribution

Termini allikas:

Tööturu Ülevaade 2/2016

Näitelause:

Maksu- ja tolliameti palgaväljamaksete jaotuse statistika kohaselt kasvas palk ka 2016. aasta esimesel poolel kiiremini palgajaotuse alumises osas.

palgasurve

Tööandjale avalduv surve palkade tõstmiseks või vähendamiseks

Ingliskeelne termin:

wage pressures

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/2016

Näitelause:

Palgasurvet pärsib kõrge töötuse määr ja aeglane inflatsioon.

palgatulu

Palgatööga teenitud tulu; saaadud palkade kogusumma

Ingliskeelne termin:

wage income

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2016

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

...positiivsed suundumused tööturul: hõive kasv, palgatulu ja sotsiaaltoetuste suurendamine ning tööjõumaksude alandamine.

palgatõususurve

Surve tööandjale palkade tõstmiseks

Ingliskeelne termin:

upward wage pressures

Termini allikas:

Eesti Panga majanduspoliitiline kommentaar dets 2012

Näitelause:

Suur struktuurne tööpuudus ja puudus tööjõust võivad põhjustada palgatõususurvet ja kergitada inflatsiooni.

palgavõrrand

Ingliskeelne termin:

wage equation

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus1/2012

Näitelause:

Nii koosneb meie mudel 2 võrrandist (5), palgavõrrandi mõnevõrra piiratumast versioonist.

pandikiri

Krediidiasutuse emiteeritud võlakiri, mille tagatiseks on tavaliselt krediidiasutuse nõuded kinnisvaralaenu saajate vastu. Investoritele on seega tagatud topeltkaitse.

Ingliskeelne termin:

covered bond

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/2017

Näitelause:

Sünonüümid:

pandivõlakiri

pandikirjade ostukava

Varaostukava osa; meeme eesmärk on tõhustada rahapoliitika ülekandemehhanismi, toetada rahastamistingimusi euroalal, lihtsustada laenude andmist reaalmajandusele ning luua teistele turgudele soodsat kõrvalmõju

Ingliskeelne termin:

covered bond purchase programme

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

panga baasintressimäär

Kommertspanga kehtestatud alusintressimäär, millest pank lähtub laenude ja liisingu hinna määramisel. Panga baasintressimäär võib, aga ei tarvitse olla seotud rahaturu viitemääraga nagu EURIBOR.

Ingliskeelne termin:

bank base rate

Näitelause:

panga kapitaliseeritus

Panga omavahendite maht panga varade suhtes. Kapitaliseerituse tagamiseks on ELi pankadele kehtestatud ühtsed nõuded omavahendite suhtarvude (nt esimese taseme põhiomavahendite nõue, omavahendite miinimumnõue) kohta. Neile miinimumnõuetele lisandub kapitali säilitamise puhver. Lisaks võivad liikmesriigid nõuda makrofinantsjärelevalve raames täiendate kapitalipuhvrite
(nt vastutsükliline kapitalipuhver, süsteemselt olulise krediidiasutuse puhver, süsteemse riski puhver)
hoidmist. Lisaks regulatiivsetele ja järelevalveasutuste seatud kapitalinõuetele võib pank hoida vabatahtlikke
kapitalipuhvreid.

Ingliskeelne termin:

bank capitalisation

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2017

Definitsiooni allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2018

Näitelause:

Kuna regulaarselt dividende maksvate pankade tulumaksu osa kasumist kahaneb, võib see innustada panku jaotamata kasumit välja maksma ja sellega vähendada ühtlasi nende kapitaliseeritust ning šokkidele vastupanu võimet.

pangaautomaat

Elektrooniline seade, kus saab pangakaardi abil teha sularahatehinguid ja mõningaid muid pangatoiminguid (nt teha kontoväljavõtet)

Ingliskeelne termin:

automated teller machine

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Kui 2000. aastal võeti pangaautomaatidest välja kaardimaksete kogukäibest ligi kaheksa korda suurem summa sularaha, siis 2012. aastal oli olukord esimest korda vastupidine – kaardiga maksti rohkem kui automaatidest sularaha välja võeti.

pangajooks

Olukord, kus väga suur hulk kliente soovib korraga oma raha pangast välja võtta

Ingliskeelne termin:

bank run

Termini allikas:

EP blogi

Näitelause:

Kui kellelgi õnnestub piisava usutavusega veenda hoiustajaid, et nende säästud on ohus, siis võib täiesti korras pangas toimuda pangajooks.

pangaliides

Elektrooniline info- ja maksekanal, mis võimaldab spetsiaalse tarkvara abil teha automatiseeritud pangatoiminguid kliendi majandustarkvara ja panga infosüsteemi vahel

Ingliskeelne termin:

bank interface

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 8/2014

Näitelause:

Pangaliidese abil saate integreerida ettevõtte raamatupidamisprogrammi ja pangateenuse. Tänu sellele võite teha makseid ning jälgida pangakonto laekumisi ja väljaminekuid otse oma raamatupidamisprogrammi kaudu.

pangalink

Maksevõimalus, mille puhul suunab internetipood kliendi otse internetipanka, et ta saaks maksta eeltäidetud maksekorralduse alusel

Ingliskeelne termin:

bank link

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Pangalingi puhul suunab internetipood kliendi ostude eest maksma otse internetipanka, eeltäidetud maksekorraldusele.

Sünonüümid:

pangalingi makse

pangandusgrupp

a) Emaettevõtjana tegutsev krediidiasutus koos kõikide tütarettevõtjate ja filiaalidega, v.a kindlustusandjad (kindlustusseltsid), kes on saanud ametliku tegevusloa kooskõlas direktiivi 73/239/EMÜ ( 2 ) artikliga 6 või direktiivi 2002/83/EÜ ( 3 ) artikliga 4; või b) emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja koos kõikide tütarettevõtjate ja filiaalidega, v.a kindlustusandjad, kes on saanud ametliku tegevusloa kooskõlas direktiivi 73/239/EMÜ artikliga 6 või direktiivi 2002/83/EÜ artikliga 4, tingimusel et mõlemal juhul on emaettevõtja pangandusgrupi peaettevõtja

Ingliskeelne termin:

banking group

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/16

Definitsiooni allikas:

EKP määrus nr 1011/2012

Näitelause:

Määrusega ette nähtud aruandeid on kohustatud koostama ja esitama Eestis tegutsevad pangandusgrupid.

Sünonüümid:

pangagrupp, pangakontsern

pangandusliit

ELi tasandi pangandusjärelevalve ja kriisilahenduse süsteem, mis toimib kogu ELis kehtivate eeskirjade alusel.

Ingliskeelne termin:

banking union

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2016

Definitsiooni allikas:

Euroopa Liidu Nõukogu veebileht, http://www.consilium.europa.eu/et/policies/banking-union/

Näitelause:

Kõige olulisem muutus finantssektori järelevalves on viimastel aastatel olnud pangandusliidu (Banking Union) loomine Euroopa Liidus.

pangandusväline finantsasutus

Finantssektorisse kuuluv ettevõte, mis ei ole pank. Siia kuuluvad näiteks kindlustusseltsid, pensionifondid, ka nn varipangandus ehk pangandusvälise laenuvahenduse ettevõtted.

Ingliskeelne termin:

non-bank financial institution

Näitelause:

Sünonüümid:

mittepangast finantsasutus

pangandusväline laenuvahendus

Laenutegevus väljaspool tavapärast, reguleeritud pangandussektorit

Ingliskeelne termin:

non-bank lending

Näitelause:

Sünonüümid:

varipangandus (Märkus: üldjuhul võiks sellele negatiivse varjundiga terminile eelistada põhiterminit kui neutraalsemat)

pangasisene makse

Makse ühes pangas asuvate kontode vahel

Ingliskeelne termin:

intrabank payment

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Pangasiseste maksete puhul kasutatakse makse töötlemiseks pangasiseseid süsteeme ning raha laekub maksjalt saajale tavaliselt kohe.

pangatäht

Emissioonipankade poolt käibele lastav raha funktsioone täitev krediididokument, mida võib vahetada näit. kulla vastu

Ingliskeelne termin:

banknote

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Eesti keele seletav sõnaraamat

Näitelause:

Pangatähtede esiküljel kujutatakse aknaid ja väravaid, mis sümboliseerivad Euroopa avatuse ja koostöö vaimu.

Sünonüümid:

rahatäht

pangatähtede sortimismasin

Ingliskeelne termin:

banknote sorting machine

Termini allikas:

Euroopa keskpanga suunis EKP/2008/08

Näitelause:

Vigastatud pangatähed või pangatähed, mille sortimismasin mis tahes põhjusel tagasi lükkab

pankade laenutegevuse küsitlus

Ingliskeelne termin:

Bank Lending Survey

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/2016

Näitelause:

Värskeim euroala pankade laenutegevuse küsitlus näitab, et reaalsektori laenutingimused on veelgi leevenenud ja laenunõudlus kasvab.

Sünonüümid:

pankade laenutegevuse uuring

pankadevaheline makse

Makse eri pankades asuvate kontode vahel

Ingliskeelne termin:

interbank payment

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Pankadevaheliste maksete puhul on raha liikumiseks vajalik, et nii makse algataja kui ka makse saaja pank oleks liitunud pankadevahelise arveldussüsteemiga.

pant

Täitmisele pööratav nõudeõigus tagatisvara kohta. Isikul, kelle kasuks pant on seatud, on õigus pandiga tagatud nõude rahuldamisele panditud vara arvel, kui nõuet ei ole kohaselt täidetud.

Ingliskeelne termin:

pledge

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Tagatiste seadmisel kasutab eurosüsteem kahte meetodit: repo ja pant.

peenhäälestusoperatsioon

Eurosüsteemi ebaregulaarne avaturuoperatsioon, mille peamine eesmärk on
reguleerida ootamatuid likviidsuskõikumisi turul

Ingliskeelne termin:

fine-tuning operation

Termini allikas:

EKP 2014. a finantsaruanne

Definitsiooni allikas:

EKP suunis EKP/2011/14

Näitelause:

Kohustuste kogumaht vähenes peamiselt seetõttu, et peatati iganädalane peenhäälestusoperatsioon, millega kõrvaldati väärtpaberituruprogrammiga lisatud likviidsus.

pendelränne

Ingliskeelne termin:

pendulum migration

Termini allikas:

Tööturu Ülevaade 1/2016

Näitelause:

Osutub, et 2015. aastal andis Eesti koguhõive määrast 1,8 protsendipunkti pendelränne.

Sünonüümid:

pendelmigratsioon

pensionifond

Vara kogum, mis on kogutud fondis osaleva töötaja enda ja/või tööandja poolt eesmärgiga tagada sissetulek pensionieas või töövõimetuse korral. Eestis on pensionifond kogumispensionide seaduse § 3 lõikes 1 nimetatud lepinguline investeerimisfond.

Ingliskeelne termin:

pension fund

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2016

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga presidendi määrus EPM 7/2014

Näitelause:

Pensionifondide üldtootlust näitav EPI indeks langes veebruari lõpuks aastases võrdluses 3,9%.

pensioniiga

Ingliskeelne termin:

retirement age

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2019

Näitelause:

Tööpuudus suureneb pisut seoses aktiivsema tööturul osalemisega, mille taga on muu hulgas pensioniea tõus ja suurenev lõhe keskmise pensioni ja palgatulu vahel.

pensionisammas

Ingliskeelne termin:

pension pillar

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2015

Näitelause:

Teise pensionisambaga on viimase viie aasta jooksul liitunud keskmiselt 14 000 inimest aastas ning 2015. aasta juuni lõpuks oli liitunuid kokku 670 000.

pideva arvestuse meetod

Ingliskeelne termin:

perpetual inventory method

Termini allikas:

Total Factors Productivity Growth in Central and Eastern Europe before, during and after the Global Financial Crisis'

Näitelause:

piiriülene arveldus

Arveldus, mis toimub muus riigis või muudes riikides kui see, kus üks osapool asub või mõlemad osapooled asuvad

Ingliskeelne termin:

cross-border settlement

Definitsiooni allikas:

EKP suunis EKP/2011/14

Näitelause:

/T2S/ eesmärk on ühtlustada väärtpaberitega kauplemise võimalusi ja muuta piiriülesed väärtpaberite arveldused lihtsamaks, odavamaks ja turvalisemaks.

piiriülene makse

Makse, mille ühe osapoole krediidiasutus asub välismaal

Ingliskeelne termin:

cross-border payment

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

piiriülene pangateenus

Pangateenuse osutamine teises riigis / teistes riikides.

Ingliskeelne termin:

cross-border banking service

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2015

Näitelause:

Lisaks võivad Eestis pakkuda pangateenuseid piiriüleselt rohkem kui 300 Euroopa Liidu finantsasutust.

piiriülene tagatis

Tagatis, mille puhul selle riigi jaoks, kus vara on tagatisena kasutatav, on vähemalt üks järgmistest riigiväline: a) vääring; b) vara asukohariik; või c) emitendi asukohariik

Ingliskeelne termin:

cross-border collateral

Termini allikas:

EKP määrus EKP/2014/28

Definitsiooni allikas:

EKP määrus EKP/2014/28

Näitelause:

Süsteemselt olulise maksesüsteemi käitaja, kes aktsepteerib piiriüleseid tagatisi, tuvastab ja maandab nende kasutamisega seonduva riski ning tagab, et piiriüleseid tagatisi on võimalik õigeaegselt kasutada.

piirtootlikkus

Tootmiskuluelemendi ühikulise kasvu korral saadav toodangu juurdekasv

Ingliskeelne termin:

marginal productivity

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2017

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Viimase kümne aasta jooksul on kapitali piirtootlikkus Eestis valdavalt vähenenud ja tegevusalade vahel ühtlustunud.

pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon

Regulaarne avaturuoperatsioon, mida eurosüsteem
teeb pöördtehinguna. Pikemaajalisi refinantseerimisoperatsioone tehakse igakuiste tavapakkumismenetluste vormis ning
nende tähtaeg on tavaliselt kolm kuud.

Ingliskeelne termin:

longer-term refinancing operation

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

EKP suunis EKP/2011/14

Näitelause:

Pikemaajalisi refinantseerimisoperatsioone teostatakse samuti tavapakkumismenetlusena tagatise vastu ja neis võivad osaleda kõik osapooled, kes vastavad üldistele kõlblikkuskriteeriumidele.

plokiahel

Järjestikustest andmeplokkidest koosnev andmestruktuur, mille terviklust kaitstakse iteratiivse räsimisega. Plokiahelat säilitatakse ja hallatakse tavaliselt hajusraamatuna. Hajusraamatuna hoidmine tähendab, et plokiahela säilitamine ja haldamine ei ole tsentraalne, vaid hajutatud kõigi osapoolte vahel, kus lisatud andmed kinnitatakse ainult osapoolte konsensusel.

Ingliskeelne termin:

blockchain

Definitsiooni allikas:

RIA dokumendi "Krüptograafiliste algoritmide elutsükli uuring 2017" (Cybernetica AS) järgi

Näitelause:

poliitiline tähendus

Ingliskeelne termin:

policy implications

Näitelause:

poolkestvuskaubad

Kaubad, mida kasutatakse korduvalt või pidevalt aastast pikema ajavahemiku jooksul, kuid mitte kasutusiga on lühem kui kestvuskaupadel; poolkestvuskaubad on näiteks riided ja jalatsid

Ingliskeelne termin:

semi-durable goods

Näitelause:

portreevesimärk

Vastu valgust nähtav portreekujutis rahatähel

Ingliskeelne termin:

portrait watermark

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Uue 50eurose peamised  turvaelemendid on läbipaistev portreega aken, portreevesimärk, smaragdroheline number ja reljeefsed jooned.

positiivne risk

Risk, et mingi näitaja väärtus kujuneb suuremaks kui prognoositud

Ingliskeelne termin:

upside risk

Näitelause:

potentsiaalne SKP

Arvestuslik SKP tase, mille korral tootmistegurid (tööjõud ja kapital) on hõivatud tasemel, mis võimaldab säilitada stabiilset hinnakasvu

Ingliskeelne termin:

potential output

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2014

Näitelause:

Majanduse maht läheneb 2016. aastal potentsiaalsele SKP-le ning majanduskasv hakkab lisaks nõudlustegurite taastumisele sõltuma enam majanduse pakkumispoolsetest teguritest nagu kapitali maht, tööjõud ja tehnoloogiline areng.

primaarsektor

Põllumajandus, jahindus, metsamajandus, kalandus

Ingliskeelne termin:

primary sector

Definitsiooni allikas:

Statistikaameti sõnastik, vaadatud 21.10.2018

Näitelause:

Euroopa riikide võrdlemisel on tavaks kasutada näitajat, milles on üle 10 töötajaga ettevõtted ning kust on välja jäetud primaarsektor ja avalik sektor.

Sünonüümid:

hankiv majandus, esmassektor

probleemne vara

Vara, mille hetkeseisuga turuväärtus on väiksem kui väärtus, millega ta bilansis kirjas on

Ingliskeelne termin:

impaired asset

Näitelause:

Lisaks tuleks tõhustada probleemsete varade turu toimimist, näiteks muutes seda läbipaistvamaks ja täiendades väärtpaberistamise võimalusi.

Sünonüümid:

probleemvara

probleemsündmus

Mis tahes sündmus, mis võib ohustada üksuse võimet täita oma kohustusi, mis tulenevad TARGET2-Eesti tööd reguleerivatest õigusaktidest või mis tahes muudest asjaomastest eeskirjadest

Ingliskeelne termin:

event of default

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 4/2008

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga presidendi määruse 4/2008 järgi

Näitelause:

Eesti Pank peatab või lõpetab juurdepääsu päevasisesele laenule, kui toimub kas või üks järgmistest probleemsündmustest...

prognoosi eeldus

Ingliskeelne termin:

forecast assumption

Näitelause:

prognoosi uuendus

Ingliskeelne termin:

forecast update

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2019

Näitelause:

Kahel korral, juunis ja detsembris, sisaldab ülevaade Eesti majanduse prognoosi põhjalikumat kirjeldust, märtsis ja septembris prognoosi uuendust koos selle lühikirjeldusega.

prognoosi väliseeldus

Ingliskeelne termin:

external forecast assumption

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2019

Näitelause:

Prognoosi väliseelduseks olevat (välis)nõudluse kasvu aeglustumist tunnetavad konjunktuuriinstituudi küsitluse põhjal ka ettevõtjad ning see pärsib investeerimisindu.

prognoosima

Ingliskeelne termin:

project

Näitelause:

prognoosiperiood

Aeg, mille kohta prognoos on koostatud

Ingliskeelne termin:

forecast horizon

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2012

Näitelause:

Prognoosiperioodil on oodata Eesti majanduse võlakoormuse jätkuvat vähenemist ehk võla ja SKP suhte paranemist.

proof-kvaliteet

Mündi kvaliteedimärgistus: kõrgekvaliteediline pinnatöötlus

Ingliskeelne termin:

Proof

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

EP veebilehe järgi

Näitelause:

1. novembril kell 9 jõuavad Eestis müügile proof-kvaliteediga ehk läikiva pinnaga ringlemata Eesti euromüntide komplektid.

proof-like-kvaliteet

Ingliskeelne termin:

Proof Like

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Proof-like-kvaliteediga kuldmünt on prooviga 999 ja kaalub 3,11 grammi ning selle läbimõõt on 18 mm.

proviseerimine

Probleemseks hinnatud laenudele allahindluste tegemine või teisisõnu kahjude jaoks eraldiste moodustamine

Ingliskeelne termin:

provisioning

Termini allikas:

EKP otsus EKP/2016/10

Näitelause:

Samamoodi tuleb proviseeritud laenu väärtpaberistamisel või muul viisil üle kandmisel kajastada provisjoniga võrdne osaline/lõplik mahakandmine (vastandmärgiga), et tasakaalustada väärtuse muutust bilansis (korrigeeritud provisjonide summa ja netovoo väärtusega).

Sünonüümid:

allahindluste tegemine

puhas intressimarginaal

Krediidiasutuse suhtarv: neto intressitulu suhe intressitootvatesse varadesse

Ingliskeelne termin:

net interest margin

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 20/2007

Näitelause:

Pankade puhas intressimarginaal on jätkuvalt kahanenud (3,47%ni), andes tunnistust püsivalt teravast konkurentsivõitlusest.

Sünonüümid:

netointressimarginaal

puhas intressitulu

Ingliskeelne termin:

net interest income

Näitelause:

puhvri arvutuslik määr

Puhvri võrdlusmäär, mis on hinnatud vastutsüklililise kapitalipuhvri vajaduse hindamisel sobivaimaks

Ingliskeelne termin:

buffer guide

Näitelause:

Ka prognoosiperioodil, aastatel 2017–2019, jääb võlakoormuse lõhe negatiivseks, mistõttu puhvri arvutuslik määr on 0%.

Sünonüümid:

puhvri arvestuslik määr

puhvri võrdlusmäär

Laenude ja SKP suhtarvu lõhe väärtuse arvutamise abil leitav vastutsüklilise kapitalipuhvri määr

Ingliskeelne termin:

benchmark buffer rate

Näitelause:

Põhiindikaatorite põhjal leitakse puhvri võrdlusmäärad ja puhvri alusnäitaja, mis on üheks hinnangu komponendiks.

põhiline refinantseerimisoperatsioon

Regulaarne pangandussüsteemi likviidsust lisav avaturuoperatsioon, mis toimub pöördtehinguna kord nädalas ja mille tähtaeg on tavaliselt üks nädal

Ingliskeelne termin:

main refinancing operation

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2012

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2017

Näitelause:

Seega oli 2012. aasta teises pooles põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäär 0,75%, laenamise püsivõimaluse intressimäär 1,50% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäär 0,00%.

põhistsenaarium

Ingliskeelne termin:

baseline scenario

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2012

Näitelause:

Majandusprognoosi põhistsenaariumi täiendavad viis taustinfot.

Sünonüümid:

baasstsenaarium

põhivõlg

Võlgnevuse kogusumma ilma kõrvalnõueteta (viivis, intress, leppetrahv)

Ingliskeelne termin:

debt stock

Definitsiooni allikas:

www.minuraha.ee

Näitelause:

Põhja-Balti makrofinantsjärelevalve koostöökogu

Põhja- ja Baltimaade piirkonna keskpankade ja järelevalveasutuste juhtidest koosnev mitteametlik koostöökogu, kus käsitletakse makrofinantsjärelevalve valdkonna teemasid

Ingliskeelne termin:

Nordic-Baltic Macroprudential Forum

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Põhja-Balti stabiilsusgrupp

Põhja- ja Baltimaade piirkonna rahandusministeeriumite, keskpankade, järelevalveasutuste ja kriisilahendusasutuste esindajatest koosnev koostöökogu, mis keskendub valmisolekule hallata finantskriise

Ingliskeelne termin:

Nordic-Baltic Stability Group

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

EMTAKi tegevusala (jagu A), hõlmab taimsete ja loomsete loodusvarade kasutamise

Ingliskeelne termin:

Agriculture, forestry and fishing

Termini allikas:

EMTAK 2008

Definitsiooni allikas:

EMTAK 2008 selgitavad märkused

Näitelause:

päevasisene laen

Laen, mis antakse ja makstakse tagasi sama pangapäeva jooksul

Ingliskeelne termin:

intra-day credit

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 4/2008

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Päevasisest laenu antakse ainult pärast tagatiseks antud kõlbliku vara lõplikku ülekandmist ja/või tagatise seadmist.

päritoluriigi järelevalveasutus

Ingliskeelne termin:

home supervisory authority

Näitelause:

päritsükliline

Ingliskeelne termin:

procyclical

Näitelause:

Ettevõtetevaheline laenutegevus on Eestis olnud väga volatiilne ja protsükliline.

Sünonüümid:

protsükliline

päritsüklilisus

Ingliskeelne termin:

procyclicality

Näitelause:

Laenupakkumise päritsüklilisus – laenude kallimaks muutumine ja nende kättesaadavuse vähenemine majanduslanguse ajal ning vastupidised protsessid majanduse kasvufaasis – kipub võimendama reaalmajanduse tsüklit, õhutades tõusufaasis majanduse ülekuumenemist ja süvendades surutise ajal majanduslangust veelgi.

Sünonüümid:

protsüklilisus

pärituul

Majandusarengut soodustavad tegurid

Ingliskeelne termin:

tailwind

Näitelause:

Järgmistel aastatel meil küll suuri karisid silmapiiril pole, aga pärituul vaibub, oli Eesti Panga president Ardo Hanssoni peamine sõnum ettevõtjatele tänasel konverentsil Äriplaan 2019

püsikorraldus

Kliendi korraldus pangale teha kindlal kuupäeval määratud perioodil kliendi eest vajalik ülekanne. Kasutatakse regulaarsete maksete tegemiseks. Erinevalt e-arve püsimaksekorraldusest saab püsikorraldusega teha ülekandeid ka eraisikutele.

Ingliskeelne termin:

standing order

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Püsikorraldus sobib regulaarseteks makseteks, kus summa on fikseeritud, näiteks laenu- või kindlustusmaksed.

püsivhinnad

Kauba või teenuse väärtus võrdlusperioodi keskmistes hindades. Kaupade ja teenuste väärtused arvutatakse püsivhindadesse kas mahu- või hinnaindeksitega. Kaupade ja teenuste hinnaindeksiga deflateeritud jooksevhind.

Ingliskeelne termin:

constant prices

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2016

Definitsiooni allikas:

Statistikaameti sõnastik, vaadatud 21.10.2018

Näitelause:

SKP püsivhinnas.

püsivõimalus

Rahapoliitiline operatsioon, mille eesmärk on lisada ja vähendada üleöölikviidsust ning kehtestada üleööturu intressimäärade piirid. Pakutakse laenamise ja hoiustamise püsivõimalust.

Ingliskeelne termin:

standing facility

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

püsiühendusega arveldussüsteem

Ingliskeelne termin:

continuous linked settlement

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2016

Näitelause:

Püsiühendusega arveldussüsteem (CLS) loodi 2002. aastal, et osutada valuutatehingute arveldamise teenuseid mitmes eri vääringus.

R

raamatupidamise aastaaruanne

Ingliskeelne termin:

annual accounts

Termini allikas:

ECB Annual Accounts 2015

Näitelause:

raha hoidev sektor

Ingliskeelne termin:

money-holding sector

Termini allikas:

EKP määrus 1071/201

Näitelause:

Andmenõuded on kõige üksikasjalikumad, kui tehingupooled kuuluvad raha hoidvasse sektorisse.

rahaagregaat M1

Hõlmab baasraha (ringluses olev sularaha ja pankade hoiused keskpangas) ja nõudmiseni hoiuseid pankades

Ingliskeelne termin:

monetary aggregate M1

Termini allikas:

EKP veebileht

Definitsiooni allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 3/2017

Näitelause:

Sünonüümid:

kitsas rahaagregaat

rahaagregaat M2

Hõlmab kitsast rahaagregaati (M1) ja kuni kaheaastase tähtajaga tähtajalisi hoiuseid

Ingliskeelne termin:

monetary aggregate M2

Termini allikas:

EKP veebileht

Definitsiooni allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 3/2017

Näitelause:

Sünonüümid:

laiem rahaagregaat

rahaagregaat M3

Hõlmab laiemat rahaagregaati (M2) , rahaturufondide osakuid, lühiajalisi võlakirju ja repolepinguid

Ingliskeelne termin:

monetary aggregate M3

Termini allikas:

EKP veebileht

Definitsiooni allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 3/2017

Näitelause:

Sünonüümid:

lai rahaagregaat

rahakäitlusseadmed

Seadmed pangatähtede ehtsuse kontrollimiseks

Ingliskeelne termin:

cash handling equipment

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Teise seeria pangatähtede sujuvaks kasutuselevõtuks on oluline, et ettevõtjad uuendaksid aegsasti rahakäitlusseadmeid.

rahaline kuld

Kuld, millele on õigus keskpangal ja mida hoitakse reservvarana. See hõlmab füüsilist kulda ja isikustamata kullakontosid mitteresidentide juures.

Ingliskeelne termin:

monetary gold

Termini allikas:

Eesti maksebilansi aastaraamat 2011

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

a) rahaline kuld - kullana hoitavad reservvarad

rahaloomeasutus

Euroopa Liidu keskpangad, krediidiasutused ja muud finantsettevõtted, mille tegevuseks on kaasata avalikkuselt hoiuseid ja/või muid samalaadseid instrumente ning anda omal arvel ja nimel laene ja/või investeerida väärtpaberitesse. Rahaturufondid on samuti rahaloomeasutused. Rahaloomeasutuste täielik nimekiri on avaldatud Euroopa Keskpanga veebilehel. Eestis on rahaloomeasutusteks Eesti Pank (keskpank), krediidiasutused, rahaturufondid ja hoiu-laenuühistud.

Ingliskeelne termin:

monetary financial institution

Termini allikas:

Eesti Panga määrus 7/2014

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Rahaloomeasutuste täielik nimekiri on avaldatud Euroopa Keskpanga kodulehel.

rahaloomesektor

Asutused, mis üheskoos moodustavad euroala rahaloomesektori on Euroopa Keskpank, euroala riikide keskpangad ning euroalal asuvad krediidiasutused ja rahaturufondid.

Ingliskeelne termin:

money-issuing sector

Termini allikas:

EKP määrus (nr 1333/2014

Definitsiooni allikas:

EKP määruse nr 1333/2014 järgi

Näitelause:

Samal ajal pärssis rahaloomesektori välisvarade netopositsioon endiselt M3 aastakasvu, osalt kapitali väljavoolu tõttu euroalalt ja portfellide praeguse ümberstruktureerimise tõttu euroalaväliste instrumentide kasuks.

rahandusasutus

Ingliskeelne termin:

monetary authority

Näitelause:

...Euroopa Keskpank ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikide (edaspidi lepinguriik) keskpangad väljaspool nende ülesandeid rahandus- või riigiasutustena.

Sünonüümid:

rahapoliitika asutus

rahapakkumine

Ühtaegu käibel olevate rahaühikute hulk. Kuna rahal ei ole ühest selgepiirilist definitsiooni, siis kasutatakse erinevaid rahamassi statistilisi definitsioone ehk rahaagregaate (M1, M2 jne).

Ingliskeelne termin:

money supply

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikoni" järgi

Näitelause:

Keskpank ei saa majanduskasvu toetada, paisutades rahapakkumist või hoides lühiajalisi intressimäärasid tasemel, mis ei ole kooskõlas hinnastabiilsusega.

Sünonüümid:

raha hulk; rahamass

rahapesu

Kuritegelikust tegevusest saadud vara muundamine või üleandmine, omandamine, valdamine või kasutamine, selle tõelise päritolu, asukoha jms varjamine, samuti nendele tegevustele kaasaaitamine ja kihutamine või nendeks nõuandmine, kas Eestis või mõne teise riigi territooriumil

Ingliskeelne termin:

money laundering

Definitsiooni allikas:

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse järgi

Näitelause:

Rahapesust tänapäevases mõttes – kuritegelikul viisil hangitud raha suunamine tavakäibesse – on räägitud veidi vähem kui 100 aastat.

rahapoliitika

Põhimõtted, millest lähtutakse, ja abinõud, mida rakendatakse raha emiteerimise, selle väärtuse tagatuse ja ringluse korraldamisel, sh eriti pankade ja muude rahaasutuste süsteemi kujundamisel ning nende usaldatavuse tagamisel

Ingliskeelne termin:

monetary policy

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2016

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Eurosüsteemi rahapoliitika eesmärk on säilitada euroalal hinnastabiilsus.

Sünonüümid:

monetaarpoliitika

rahapoliitika kvantitatiivne lõdvendamine

Keskpankade kasutatav rahapoliitiline vahend majanduse stimuleerimiseks juhul, kui klassikaline rahapoliitika on muutunud ebaefektiivseks. Keskpank loob uue raha, millega ostetakse pankadelt erinevaid väärtpabereid. Selle tulemusena suureneb pankadel vaba raha hulk, ning antud tegevusega soovitakse stimuleerida laenamist erasektorile

Ingliskeelne termin:

quantitative easing

Termini allikas:

EKP veebisait

Definitsiooni allikas:

LHV finantsportaal, http://lhv.delfi.ee/

Näitelause:

Sünonüümid:

kvantitatiivne leevendamine, rahatrükk (kõnek)

rahapoliitika ülekandekanal

Kanal, mille kaudu rahapoliitiliste otsuste mõju jõuab majandusse

Ingliskeelne termin:

monetary policy transmission channel

Näitelause:

rahapoliitika ülekandemehhanism

Mehhanism, mille kaudu rahapoliitilised otsused mõjutavad majandust; toimib mitme kanali kaudu, nt intressikanal, varade hinna kanal, laenukanal

Ingliskeelne termin:

monetary policy transmission mechanism

Termini allikas:

Eesti Panga Toimetised 7/2016

Definitsiooni allikas:

H. Ljadovi magistritöö "Eurosüsteemi erakorraliste rahapoliitika meetmete ja Euroopa Liidu kriisilahendusmeetmete mõju euroala riikide aktsiaindeksitele ja finantsinstrumentidele" järgi, Tartu 2013

Näitelause:

Peale stiliseeritud fakti tuvastamist näitab käesolev artikkel, et jäikade hindade mudel, millele on lisatud kulukanali finantspiirang, suudab imiteerida andmetest lähtuvat ettevõtete arvu dünaamikat ja illustreerida finantspiirangute tähtsust rahapoliitika ülekandemehhanismis.

rahapoliitiline kurss

Ingliskeelne termin:

monetary policy stance

Näitelause:

rahapoliitiline operatsioon

Eurosüsteemi rahapoliitilised operatsioonid hõlmavad järgmist: avaturuoperatsioonid, püsivõimalused, krediidiasutuste kohustusliku reservi nõue ja 2009. aastast alates ka varaostukavad

Ingliskeelne termin:

monetary policy operation

Näitelause:

rahapoliitiline otsus

Ingliskeelne termin:

monetary decision

Näitelause:

rahapoliitiliste otsetehingute programm

Ingliskeelne termin:

outright monetary transactions

Termini allikas:

OMT

Näitelause:

rahasiire

Makseteenus, mille käigus rahalised vahendid edastatakse maksjalt saajale või tema nimel tegutsevale makseteenuse pakkujale ilma raha maksja või saaja nimel maksekontot avamata

Ingliskeelne termin:

money remittance

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus

Näitelause:

Määrusega nr 924/2009 kaotatakse ära hinnavahe eurodes tehtavate välismakse ning sisemakse vahel...See puudutab kõiki elektrooniliselt töödeldavaid makseid: krediit- ning otsekorraldusi, sularaha väljavõtmist pangaautomaatidest, makseid panga- ja krediitkaardiga ning rahasiirdeid.

rahastamisrisk

Ingliskeelne termin:

funding risk

Näitelause:

vähendada ja vältida finantssüsteemi likviidsus- ja rahastamisriski...

rahastamistingimused

Ingliskeelne termin:

financing conditions

Näitelause:

Soodsad rahastamistingimused ja ettevõtete kasumlikkuse paranemine edendavad ka tulevikus investeeringute taastumist.

rahatarkus

Ingliskeelne termin:

financial literacy

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Eesti Panga muuseumis toimub rahatarkuse töötuba „Kuidas oma rahaga arukalt ümber käia?“

Sünonüümid:

finantskirjaoskus

rahatulu

Ingliskeelne termin:

monetary income

Näitelause:

rahaturg

Lühiajalise krediidi turg, laenuturg, kus sõlmitakse lepinguid laenude andmise ja võtmise kohta kuni üheaastase tähtajaga

Ingliskeelne termin:

money market

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/2016

Definitsiooni allikas:

Eesti Entsüklopeedia

Näitelause:

Lühiajalised rahaturu intressimäärad on euroala leebe rahapoliitika toel alanenud kõigi aegade madalaimale tasemele ja on negatiivsed.

rahaturufond

Investeerimisfond, mille emiteeritud osakud on likviidsuse mõttes alternatiiviks hoiustele ja mis investeerivad teiste rahaturufondide osakutesse ja/või muudesse võlainstrumentidesse, mille järelejäänud tähtaeg on kuni 1 aasta, ja/või hoiustesse, mille tulusus on lähedane rahaturuinstrumentide tulususele

Ingliskeelne termin:

money market fund

Termini allikas:

Eesti maksebilansi aastaraamat 2012

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 7/2014

Näitelause:

Omandiväärtpaberite nõuete kasvu põhjustasid peamiselt pensionifondide investeeringud investeerimis-ja rahaturufondide osakutesse.

rahaturuinstrument

Rahaturul kaubeldav kõrge likviidsuse ning madala intressi- ja krediidiriskiga, üldjuhul alla üheaastase lunastamistähtajaga lühiajaline võlakohustus

Ingliskeelne termin:

money market instrument

Termini allikas:

Eesti maksebilansi aastaraamat 2012

Definitsiooni allikas:

Eesti maksebilansi aastaraamat 2011

Näitelause:

Vaadeldaval perioodil suurenesid muude finantsvahendajate investeeringud välismaistesse rahaturuinstrumentidesse, sh pensionifondide investeeringud välismaistesse omandiväärtpaberitesse.

rahvamajanduse arvepidamine

Rahvusvaheliselt ühilduv arvepidamise raamistik, mille abil kirjeldatakse süstemaatiliselt ja detailselt kogumajanduse (regiooni, riiki või riikide rühma), selle komponente ja seoseid teiste kogumajandustega

Ingliskeelne termin:

national accounts

Definitsiooni allikas:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013

Näitelause:

Kvartaalne rahvamajanduse arvepidamine põhineb samadel põhimõtetel ja definitsioonidel ning samasugusel struktuuril nagu aastane rahvamajanduse arvepidamine.

rahvatulu

Rahvatulu on ühiskonna majandussubjektide (indiviidide, ettevõtete, valitsuse) toodetud kogutulu.

Ingliskeelne termin:

national income

Definitsiooni allikas:

Eesti Entsüklopeedia

Näitelause:

Komitee täpsustab, et rahvatulu arvutamist peavad täiendama need näitajad, mille abil püütakse pidada arvet majandussüsteemi toitvate energia- ja materjalivoogude üle ning mõõta majandustegevuse üldist ulatust.

rahvuslik külg

Ingliskeelne termin:

national side

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Euromündi rahvuslik külg näitab, mis riik on mündi käibele lasknud. Iga riik kujutab sellel oma rahvuslikku motiivi, mida ümbritsevad Euroopa Liidu 12 tähte.

rahvusvaheline finantsarhitektuur

Reformid ja meetmed rahvusvahelise finantskeskkonna tugevdamiseks ja kriiside ärahoidmiseks

Ingliskeelne termin:

international financial architecture

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

rahvusvaheline netoinvesteerimispositsioon

Rahvusvaheline netoinvesteerimispositsioon on riigi kõikide institutsiooniliste sektorite välisnõuete ja -kohustuste positsioonide vahe. Kui välisnõuded ületavad väliskohustusi, siis on riigi netoinvesteerimispositsioon positiivne. Kui väliskohustused ületavad -nõudeid, siis on netoinvesteerimispositsioon negatiivne.

Ingliskeelne termin:

net international investment position

Termini allikas:

Eesti Panga maksebilansi ja investeerimispositsiooni lühikommentaar

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Eesti majanduse netolaenuandja roll väljendus ka rahvusvahelise netoinvesteerimispositsiooni paranemises.

rahvusvaheline rahandus- ja finantskomitee

Ingliskeelne termin:

International Monetary and Financial Committee

Termini allikas:

IMFC Statement http://www.imf.org/external/spring/2016/imfc/statement/eng/nor.pdf

Näitelause:

Rahvusvaheline Valuutafond

Rahvusvaheline majanduspoliitilise koostöö organisatsioon, mille tegevuse põhieesmärk on tagada rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsus

Ingliskeelne termin:

International Monetary Fund

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber

Finantsturgudel emiteeritud väärtpaberitele määratud rahvusvaheline tunnuskood

Ingliskeelne termin:

International Securities Identification Number

Termini allikas:

EKP suunis EKP/2011/14

Definitsiooni allikas:

EKP suunis EKP/2011/14

Näitelause:

Rahvusvahelise Valuutafondi direktorite nõukogu

Ingliskeelne termin:

IMF Executive Board

Termini allikas:

IMFi veebileht

Näitelause:

Rahvusvahelise Valuutafondi eriarveldusühik

Rahvusvaheline kunstlik reservvaluuta, mida riigid saavad kasutada omavahelistes arveldustes. SDRi väärtuse aluseks on viiest põhivaluutast (USD, EUR, JPY, CNY ja GBP) koosnev korv.

Ingliskeelne termin:

Special Drawing Rights

Termini allikas:

IMF.org

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2017

Näitelause:

Eesti kvoot on 93,9 miljonit SDRi ehk ligikaudu 111,2 miljonit eurot.

reaalaegne brutoarveldussüsteem

Arveldussüsteem, kus makseid arveldatakse päeva jooksul ükshaaval ja pidevalt

Ingliskeelne termin:

real-time gross settlement system

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

TARGET2 on üleeuroopaline reaalaegne brutoarveldussüsteem, mille omanik ja haldur on eurosüsteem.

reaalintressimäär

Intressimäär, mida rahalise väärtuse asemel mõõdetakse n-ö kaupades. Reaalintressi leidmiseks lahutatakse nominaalsest intressimäärast inflatsioon.

Ingliskeelne termin:

real interest rate

Näitelause:

Pankades hoiustamine on reaalintressimäära arvestades praegu kasulikum, kui oli buumi ajal.

reaalmajandus

Rahvamajanduse mudeli osa, mis ei hõlma finantsmajandust

Ingliskeelne termin:

real economy

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2015

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Lisapuhvri nõuded kehtestatakse süsteemselt oluliste pankade suhtes, mille tõrgeteta toimimine on kogu finantssüsteemi ja reaalmajanduse jaoks tähtis.

Sünonüümid:

reaalsektor

reaalne efektiivne vahetuskurss

Riigi valuuta kaalutud keskmine vahetuskurss kaubanduspartnerite valuutade suhtes, mille arvutamisel võetakse arvesse suhtelise hinnataseme muutust; näitab riigi hinnapõhist konkurentsivõimet

Ingliskeelne termin:

real effective exchange rate

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 3/2017

Definitsiooni allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 3/2017

Näitelause:

Tööjõu ühikukulude abil arvutatud reaalne efektiivne vahetuskurss kallines teises kvartalis aasta varasemaga võrreldes 6,2% (enim euroala riikide seas).

Sünonüümid:

realne tegelik vahetuskurss

reaalne kasutatav tulu

Ingliskeelne termin:

real disposable income

Termini allikas:

EKP majandusülevaade 4/2016

Näitelause:

Eeldatakse aktiivsuse mõõdukat elavnemist eelkõige tänu tarbimisele, sest madalad energiahinnad suurendavad endiselt reaalset kasutatavat tulu.

reaalne SKP

SKP püsivhindades; SKP aheldatud väärtus: võrdlusperioodi keskmistes hindades arvestatud SKP

Ingliskeelne termin:

real GDP

Definitsiooni allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 3/2017

Näitelause:

Reaalne SKP kasvas 2017. aastal 4,9%, mis ületab potentsiaalset kasvu.

reaalpalk

Hüviste või teenuste hulk, mida saab osta rahapalga eest; selle arvutamisel korrutatakse nominaalpalk raha ostujõu indeksiga

Ingliskeelne termin:

real wages

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2016

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Hoolimata suurest tööpuudusest ja aeglasest reaalpalga tõusust suurenes kodumajapidamiste tarbimine 2015. aasta teisel poolel.

reaalvara

Vara, mis esineb tegelike esemete, mitte raha või väärtpaberite kujul

Ingliskeelne termin:

real assets

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Sünonüümid:

mittefinantsvara

reaalväärtus

Inflatsiooniga korrigeeritud väärtus

Ingliskeelne termin:

real value

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/2018

Näitelause:

reeksport

Välismaiste kaupade (teistes riikides toodetud ja eelnevalt imporditud) eksport, neid oluliselt töötlemata

Ingliskeelne termin:

re-export

Termini allikas:

Eesti Konkurentsivõime Ülevaade 2014

Näitelause:

Teine osa ekspordist – välismaalt sissetoodud kaupade taasväljavedu ehk reeksport – iseloomustab rohkem piirkonna üldisi kaubavooge ning selle käekäik on oluline pigem veoteenuste sektori jaoks, kuid ei kirjelda majanduse üldist ekspordivõimet.

Sünonüümid:

taasväljavedu

reguleerimata turg

Turg, kus väärtpaberitega kaubeldakse otse (st mitte börsi vahendusel) ja kus kauplemine ei ole nii rangelt reguleeritud kui börsil

Ingliskeelne termin:

over-the-counter market

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Väärtpaberitehinguid saab kokku leppida nii reguleeritud turul ehk börsil kui ka reguleerimata ehk börsivälisel turul.

Sünonüümid:

börsiväline turg

reguleeritud hind

Kauba või teenuse hind, mille on määranud või mida mõjutanud või kooskõlastanud valitsus (keskvalitsus, kohalik omavalitsus, hinnaregulaator)

Ingliskeelne termin:

administered price

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 3/2017

Näitelause:

Inflatsiooni kiirendavad lähiaastatel ka maksutõusud ja reguleeritud hindade kasv.

reguleeritud turg

Organisatsiooniliste, õiguslike ja tehniliste lahenduste süsteem, mis võimaldab kaubelda väärtpaberitega ning kus eri isikud teevad üksteisele samal või erineval ajal ettepanekuid väärtpaberitega tehingute tegemiseks, samuti tehakse väärtpaberitega tehinguid ise

Ingliskeelne termin:

stock market

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Väärtpaberitehinguid saab kokku leppida nii reguleeritud turul ehk börsil kui ka reguleerimata ehk börsivälisel turul.

Sünonüümid:

börs

reinvesteerima

Taasinvesteerima, investeeringult saadud kasumit samasse ettevõttesse v samas riigis ettevõtlusse paigutama

Ingliskeelne termin:

reinvest

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Võõrsõnade leksikon

Näitelause:

Investeeringute tegemisel eelistatakse teenitud tulu reinvesteerimist uue raha kaasamisele.

Sünonüümid:

taasinvesteerima

reljeeftrükk

Pangatähe turvaelement: sügavtrükk, mida on võimalik katsudes tunda

Ingliskeelne termin:

raised print

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Uuel rahatähel on tõhustatud turvaelemendid…: portreehologramm, portreevesimärk, reljeeftrükk ja smaragdroheline number.

repotehing

Tagasiostuleping, kus tagatisvara omandiõigus läheb üle laenuandjale ning tehingupartnerid lepivad kokku vastupidises tehingus, mille puhul vara läheb tulevikus võlakohustuse täitmisel uuesti üle laenusaajale

Ingliskeelne termin:

repurchase agreement

Termini allikas:

EKP kuubülletään 9/2014

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

M3 hoiused koosnevad kõigist lühiajalistest hoiustest ja repotehingutest.

Sünonüümid:

tagasiostuleping, repo

reservide haldamine

Ingliskeelne termin:

reserve management

Näitelause:

Eesti Pank haldab enda finantsvarasid ning osaleb aktiivselt ka Euroopa Keskpanga reservide haldamises.

reservide hoidmisperiood

Periood, mille alusel arvutatakse, kas reservinõuded on täidetud. EKP avaldab iga aasta kohta kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovitusliku ajakava.

Ingliskeelne termin:

reserve maintenance period

Termini allikas:

EKP kuubülletän 2/2017

Näitelause:

...reservide hoidmisperiood algab põhilise refinantseerimisoperatsiooni arvelduspäeval pärast nõukogu istungit, kus toimub rahapoliitilise seisukoha igakuine hindamine.

Sünonüümid:

reservide arvestusperiood

resident

Füüsiline isik on resident, kui tema elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Juriidiline isik (v.a usaldusfond) on resident, kui ta on asutatud Eesti seaduse alusel.

Ingliskeelne termin:

resident

Definitsiooni allikas:

Tulumaksuseadus

Näitelause:

Alates 2009. aastast on Eesti residendid paigutanud välismaale rohkem finantsvarasid, kui sealt kaasanud.

riigi võlakiri

Riigi poolt emiteeritud võlakiri

Ingliskeelne termin:

sovereign bond

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Üldjuhul ostavad keskpangad oma riigi võlakirju. Samas on teada, et mitme väiksema riigi võlakirjaemissiooni mahud ning turul pakutavate võlakirjade kogused on piiratud. Eesti valitsus ei ole võlakirja emiteerinud.

Sünonüümid:

riigivõlakiri

riigirahandus

Ingliskeelne termin:

public finances

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2016

Näitelause:

Ettevõtlussõbralik keskkond, suured riiklikud investeeringud, stabiilsusele suunatud poliitika ja hästi korras riigirahandus on kõik väga atraktiivsed omadused.

Sünonüümid:

riigi rahandus

riigisisene arveldus

Ingliskeelne termin:

domestic settlement

Näitelause:

Alates 2014. aasta veebruarist soovisid pangad viia ka riigisisesed arveldused üleeuroopalisse kliiringkotta STEP2, mille kaudu arveldati juba piiriüleseid euromakseid.

riigisisene makse

Makse, mille tegemisel osalevad ainult ühes riigis asuvad krediidiasutused

Ingliskeelne termin:

domestic payment

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

riigivõlakirja tulusus

Ingliskeelne termin:

sovereign bond yield

Näitelause:

riigivõlg

Riigi keskvalitsuse võlg

Ingliskeelne termin:

public debt

Termini allikas:

Finantssektori Struktuuri Ülevaade 2017

Näitelause:

Euroala keskmisega võrreldes on valitsemissektorile väljastatud laenude osatähtsus tunduvalt väiksem, sest Eesti riigivõlg on väike.

riiklik statistika

Kvantitatiivne, kvalitatiivne, kokkuvõtlik ja üldistav teave, mis iseloomustab massnähtust vaatlusaluses kogumis ja mis saadakse riikliku statistika programmi raames andmete statistilise töötlemise tulemusena

Ingliskeelne termin:

official statistics

Termini allikas:

Riikliku statistika seadus

Definitsiooni allikas:

Riikliku statistika seadus

Näitelause:

Keskpanga eesmärk riikliku statistika tegijana on pakkuda kvaliteetset, usaldusväärset, ajakohast ja erapooletut informatsiooni, mida kasutatakse analüüsimisel, prognoosimisel ja poliitika kujundamisel, aga ka avalikkuse teavitamisel.

ringlemata münt

Ingliskeelne termin:

uncirculated coin

Näitelause:

Ringlemata uusi münte saab soetada ka Eesti Panga muuseumipoest ja e-poest.

ringluskõlblik pangatäht

Ingliskeelne termin:

fit banknote

Näitelause:

Sünonüümid:

käibekõlblik pangatäht

ringluskõlblikkus

Ingliskeelne termin:

fitness for circulation

Termini allikas:

Karistusseadustik

Näitelause:

Europangatähtede ja euromüntide ehtsuse ning ringluskõlblikkuse kontrollimata jätmine

Sünonüümid:

käibekõlblikkus

ringluskõlbmatu pangatäht

Rikutud või kulunud pangatäht, mis tuleb sularaharinglusest eemaldada ja hävitada

Ingliskeelne termin:

unfit banknote

Termini allikas:

EKP veebileht

Näitelause:

Ringluskõlblikkuse kontrolli käigus tunnistatakse ringluskõlbmatuks kõik europangatähed, mis ei vasta mõnele allpool esitatud kohustuslikule nõudele

Sünonüümid:

käibekõlbmatu pangatäht

riskifond

Piiratud investorite ringile avatud investeerimisfond, mis kasutab finantsvõimendust ja teisi riski ja tulusust suurendavaid võtteid

Ingliskeelne termin:

hedge fund

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2015

Definitsiooni allikas:

Ametniku soovitussõnastik

Näitelause:

Kinnisvara- ja riskifondide osatähtsus on viimastel aastatel kasvanud.

riskiga kaalutud varad

Varad, mis pank on investeerinud või välja laenanud ning mille suhtes arvestanud kahjumi saamise riskiga

Ingliskeelne termin:

risk weighted assets

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2017

Definitsiooni allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2017

Näitelause:

Kui lisada Euroopa Liidus kehtivatele kapitali miinimumnõuetele Eestis kehtestatud puhvrinõuded, tuleb siinsetel pankadel hoida vastavate riskiga kaalutud varade suhtes vähemalt 11,5% omavahendeid.

riskijuhtimine

Kooskõlastatud tegevused organisatsiooni suunamiseks ja juhtimiseks riski suhtes

Ingliskeelne termin:

risk management

Definitsiooni allikas:

Standard EVS-EN ISO 22301:2014

Näitelause:

riskikaalu alampiir

Ingliskeelne termin:

risk weight floor

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2019

Näitelause:

riskikapital

Kapital, mis investeeritakse märkimisväärset riski sisaldavatesse tehingutesse, alustavasse või varases arengujärgus olevasse ettevõttesse, mille edukuse võimalused on ebakindlad

Ingliskeelne termin:

venture capital

Termini allikas:

Finantssektori Struktuuri Ülevaade 2017

Definitsiooni allikas:

EAS

Näitelause:

Eesti era- ja riskikapitali turg on veel suhteliselt noor ja väike.

riskikartlikkus

Ingliskeelne termin:

risk aversion

Termini allikas:

Vastutsüklilise kapitalipuhvri hinnang, okt 2015

Näitelause:

Uute eluasemelaenude keskmine intressimarginaal on Eestis hästi kajastanud pankade ülemäärast riskivõtmist kiire laenukasvu perioodil ning riskikartlikkuse suurenemist, kui väliskeskkonna tingimused on järsult halvenenud.

riskimarginaal

See osa intressimäärast, mis lisandub baasintressimäärale ning sõltub laenuprojekti ja kliendi finantseerimisega kaasneva riski suurusest

Ingliskeelne termin:

risk margin

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 7/2014

Definitsiooni allikas:

Finantsinspektsiooni tarbijaveeb minuraha.ee

Näitelause:

riskipositsioon

Krediidiasutuse nõuete, tuletisinstrumentide, bilansiväliste kohustuste ja teiste äriühingute aktsia- või osakapitalis omandatud osaluste summa

Ingliskeelne termin:

(risk) exposure

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Krediidiasutuste seadus

Näitelause:

Alates 1. augustist 2016 kehtib kõikidele Eestis tegevusloa alusel tegutsevatele pankadele ja pangagruppidele 1% süsteemse riski puhvri nõue. Süsteemse riski puhvri nõuet kohaldatakse ainult Eestis asuvatele riskipositsioonidele ning see  nõue tuleb krediidiasutusel täita esimese taseme põhiomavahenditega.

riskipositsiooni klassi identifikaator

Riskipositsiooni klass vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013

Ingliskeelne termin:

exposure class

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 7/2017

Definitsiooni allikas:

EKP suunis 2016/1386

Näitelause:

riskipositsioonide väärtus

Ingliskeelne termin:

exposure value

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 7/2017

Näitelause:

riskitaluvus

Ingliskeelne termin:

risk tolerance

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2015

Näitelause:

Riikide makrofinantsjärelevalve asutused võtsid lisameetmeid riskide kuhjumise vähendamiseks ja pankade riskitaluvuse suurendamiseks.

riskivaba intressimäär

Intressimäär, mida saadakse investeeringutelt väärtpaberitesse, mida peetakse riskivabaks (nt mõningad riigivõlakirjad)

Ingliskeelne termin:

risk-free interest rate

Näitelause:

[Laenu hind kujuneb] majanduses kehtiva üldise riskivaba intressimäära ja laenuvõtjast oleneva riskipreemia põhjal. Riskivaba intressimäära maksavad raha laenates kõik – see ei sõltu laenuvõtjast ja on kõigi jaoks ühesugune. Riskivaba määrana käsitletakse enamasti intressimäära, millega saavad riigid raha laenuks.

riskivaba vara

Ingliskeelne termin:

risk-free asset

Näitelause:

riskivara

Ingliskeelne termin:

risky asset

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2019

Näitelause:

Üleilmsed aktsiaindeksid langesid ning investorid hakkasid müüma riskivarasid.

roheline investeerimispank

Avaliku sektori poolt kapitaliseeritud asutustega, mille eesmärgiks on riigisisese madala süsinikuheitega taristu kaasrahastamine. Seega kasutatakse avaliku sektori kapitali piiratud ulatuses ja kaasatakse täiendavalt erakapitali, sh institutsionaalsetelt investoritelt

Ingliskeelne termin:

green investment bank

Termini allikas:

Majanduse Rahastamise Ülevaade 2017

Definitsiooni allikas:

Majanduse Rahastamise Ülevaade 2017

Näitelause:

roheline võlakiri

Võlakiri, mille emiteerimisega saadud vahendeid kasutatakse keskkonnaprojektide rahastamiseks

Ingliskeelne termin:

green bond

Termini allikas:

Majanduse Rahastamise Ülevaade 2017

Näitelause:

Viimastel aastatel on roheliste võlakirjade populaarsus hüppeliselt kasvanud.

rändesaldo

Aasta jooksul sisse- ja väljarännanute arvu vahe. Positiivne rändesaldo näitab sisserände, negatiivne väljarände ülekaalu.

Ingliskeelne termin:

net migration

Termini allikas:

Eesti Panga pressiteade, 08.04.15

Definitsiooni allikas:

Statistikaameti sõnastik, vaadatud 22.10.2018

Näitelause:

Kuigi rändesaldo paranes teist aastat järjest, tuleb Eesti tööandjatel võistelda tööturul jätkuvalt välismaiste tööandjatega.

ränne

Elukoha muutus üle asustusüksuse piiri

Ingliskeelne termin:

migration

Termini allikas:

Tööturu Ülevaade 2/2016

Definitsiooni allikas:

Statistikaameti sõnastik, vaadatud 22.10.2018

Näitelause:

Statistikaamet muutis sel aastal välisrände hindamise metoodikat: lisaks registreeritud rändele arvestatakse nüüd ka registreerimata rännet.

S

saastekvoot

Kindlaksmääratud aja jooksul atmisfääri ühe tonni süsinikdioksiidi ekvivalentkoguste paiskamise kvoot

Ingliskeelne termin:

emission allowance

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2013

Definitsiooni allikas:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/87/EÜ

Näitelause:

Sellest ligi kolmveerandi moodustas ehitustegevus, mida rahastati nii saastekvootide müügitulust kui ka Euroopa Liidu tõukefondidest pärit rahast.

seaduslik maksevahend

Raha, mida seaduse alusel peab aktsepteerima võlgade tasumisel. Enamasti käsitletakse seadusliku maksevahendina sularaha ja mitte näiteks pangahoiuseid.

Ingliskeelne termin:

legal tender

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Eestis on euro ainsa seadusliku maksevahendina kasutusel 1. jaanuarist 2011.

seeria (pangatähel)

Teatava ajavahemiku jooksul emiteeritavad, ühtse kujunduse ja turvaelementidega pangatähtede sari. Europangatähti on seni ringlusse lastud kaks seeriat.

Ingliskeelne termin:

series

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga ja EKP veebilehe põhjal

Näitelause:

Europangatähtede seerias on seitse nimiväärtust: 5, 10, 20, 50, 100, 200 ja 500 eurot. Esimese seeria pangatähed asendatakse järk-järgult teise seeria europangatähtedega.

seerianumber (pangatähel)

Ingliskeelne termin:

serial number (on a banknote)

Näitelause:

Seerianumber on [teise seeria] europangatähtede tagaküljel kahes kohas: musta värviga trükitud horisontaalne number ja teise värvitooniga trükitud vertikaalne number.

segafinantsvaldusettevõtja

Emaettevõtja, kes ei ole kindlustusandja, krediidiasutus ega investeerimisühing, kuid kelle tütarettevõtjatest vähemalt üks on Eesti või lepinguriigi kindlustusandja, krediidiasutus või investeerimisühing, ning kes moodustab koos oma tütarettevõtjate ja teiste ettevõtjatega finantskonglomeraadi

Ingliskeelne termin:

mixed financial holding company

Termini allikas:

Krediidiasutuste seadus

Definitsiooni allikas:

Kindlustustegevuse seadus

Näitelause:

Konsolideerimisgrupi solventsuse arvutamise eest vastutav osalust omav kindlustusandja või edasikindlustusandja või kindlustusvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja peaks tagama, et ta võtab arvesse kõiki konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjatega seotud riske, v.a juhul, kui selle kohta on tehtud erand Solventsus II direktiivi artikli 214 lõikes 2.

sekundaarsektor

Mäetööstus, töötlev tööstus, elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus ning ehitus

Ingliskeelne termin:

secondary sector

Termini allikas:

Tööturu Ülevaade 2/2016

Definitsiooni allikas:

Statistikaameti sõnastik, vaadatud 22.10.2018

Näitelause:

Sekundaarsektoris, millest suure osa moodustab töötlev tööstus, hõivatute arv 2016. aasta esimesel
poolel veidi vähenes.

Sünonüümid:

tööstussektor (IATE)

seletuskiri (õigusaktil)

Ingliskeelne termin:

explanatory memorandum

Näitelause:

Eesti Panga presidendi määrus, selle seletuskiri ning soovituslik juhend asuvad Eesti Panga kodulehel.

sesoonne komponent

Aegrea kõikumised, mida on võimalik jälgida aasta jooksul (kuude või kvartalite kaupa) ja mis korduvad aastast aastasse. Sesoonsust võivad põhjustada looduslikud faktorid, haldustingimused, sotsiaalsed ja kultuuritraditsioonid.

Ingliskeelne termin:

seasonal component

Definitsiooni allikas:

M. Täht. Sesoonselt korrigeeritud aegridade kvaliteet. Eesti Statistika Kvartalikiri, 1/11

Näitelause:

Võttes kokku eelpool kirjutatu ja seda täiendades, võib öelda, et sesoonne korrigeerimine on sesoonse komponendi kindlakstegemise ja elimineerimise protsess.

sesoonne korrigeerimine

Aegreast sesoonse komponendi (regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite) mõju elimineerimine

Ingliskeelne termin:

seasonal adjustment

Näitelause:

Kvartali arvestuses kasvas SKP sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritult 1,8%.

Sünonüümid:

sesoonne tasandamine, hooajalisuse tasandamine; hooajalisuse silumine

sesoonselt korrigeeritud

Andmed, millest on elimineeritud sesoonse komponendi (regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite) mõju

Ingliskeelne termin:

seasonally adjusted

Näitelause:

Sünonüümid:

hooajalisuse mõjuta

sidusettevõtja

Ettevõtja, millele emaettevõtjal on oluline mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Olulise mõju olemasolu eeldatakse juhul, kui ühe investorettevõtja omandis on otse või tütarettevõtjate kaudu rohkem kui 20% sidusettevõtja hääleõigusest, välja arvatud erandjuhud.

Ingliskeelne termin:

associated undertaking

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 7/2014

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 7/2014

Näitelause:

sihtotstarbeline pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon

Eurosüsteemi pikaajaline väga soodsate tingimustega laen euroala krediidiasutustele eesmärgiga elavdada laenuandmist euroala ettevõtetele ja majapidamistele

Ingliskeelne termin:

targeted long-term refinancing operation

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/16

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2017

Näitelause:

Sünonüümid:

suunatud pikaajaline laen, suunatud pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon

siirdetööpuudus

Tööpuudus, mis tuleneb asjaolust, et majanduse struktuuri muutudes liiguvad töötajad ühelt töökohalt teisele ja on vahepeal mõnda aega tööta

Ingliskeelne termin:

frictional unemployment

Näitelause:

Sünonüümid:

hõõrdetööpuudus

sildasutus

Aktsiaselts, mille eesmärgiks on üle võtta kriisilahendusmenetluses oleva krediidiasutuse aktsiad või kogu vara või osa nendest

Ingliskeelne termin:

bridge institution

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2014

Definitsiooni allikas:

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse alusel

Näitelause:

Sildasutus on krediidiasutus või investeerimisühing ja sellele kohaldatakse krediidiasutuste seaduses või väärtpaberituru seaduses sätestatut, sealhulgas tegevusloa taotlemise kohta sätestatut.

Sünonüümid:

sildpank

sisemajanduse koguprodukt

Riigi elanike, ettevõtete ja asutuste poolt loodud majanduslik väärtus

Ingliskeelne termin:

gross domestic product

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2016

Näitelause:

Kapitalivõtme arvestamisel võetakse võrdses osas arvesse liikmesriikide osa ELi elanikkonnas ja sisemajanduse koguproduktis.

sisemine devalvatsioon

Tööjõukulude (palkade ja tööandja kaudsete kulude) vähendamine rahvusvahelise konkurentsivõime taastamise eesmärgil

Ingliskeelne termin:

internal devaluation

Termini allikas:

Eesti Konkurentsivõime Ülevaade 2017

Näitelause:

Selles mõttes tähendas 2009. aasta sisemine devalvatsioon vaid hinnakonkurentsivõime taastamist lühikeses perspektiivis ning sel ei saanudki olla pikaajalisi tagajärgi.

sisenõudlus

Sisemajanduse nõudlus, mis hõlmab kodumajapidamiste, valitsemissektori ja kodumajapidamisi teenindavate kasumitaotluseta organisatsioonide lõpptarbimist, (kõigi sektorite) kapitali kogumahutust põhivarasse, varude muutust ja väärisesemete soetamist

Ingliskeelne termin:

domestic demand

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/2016

Definitsiooni allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 3/2017

Näitelause:

Reaalsektori paranenud finantsolukord, mis on saavutatud tänu finantsvõimenduse vähendamisele, toetab ettevaates samuti sisenõudlust.

sisereitingute meetod

Ingliskeelne termin:

internal ratings based approach

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2019

Näitelause:

sissenõude pööramise õigus

Ingliskeelne termin:

recourse

Termini allikas:

EKP määrus 2016/867 (AnaCredit)

Näitelause:

Sissenõude pööramise õiguse identifikaatorid.

SKP deflaator

SKP hinnaindeks; kodumaal toodetud lõpptarbekaupade ja teenuste hinnaindeks, mis arvutatakse nominaalse (jooksevhindades) SKP ja reaalse (püsivhindades) SKP suhtena ja mis kajastab SKP hindade muutust

Ingliskeelne termin:

GDP deflator

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 3/2017

Näitelause:

SKP deflaatoril põhinevate näitajate võrreldavust mõjutavad ka riikide erinevad maksusüsteemid ja subsiidiumid.

SKP lõhe

Erinevus tegeliku ja potentsiaalse SKP vahel

Ingliskeelne termin:

output gap

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2014

Definitsiooni allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/2016

Näitelause:

Inflatsioon on vaoshoitud peamiselt toorme hindade languse ja euroala majanduse suure negatiivse SKP lõhe tõttu.

smaragdroheline number

Pangatähe turvaelement

Ingliskeelne termin:

emerald number

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

Uuel võltsimiskindlamal pangatähel on Europe portree ja smaragdroheline number.

solidaarvastutus

Kaaslaenajate ühisvastutus

Ingliskeelne termin:

joint liability

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 6/2017

Definitsiooni allikas:

Finantsinspektsiooni tarbijaveeb www.minuraha.ee

Näitelause:

Aruandes kajastatakse instrumendi iga kaaslaenaja solidaarvastutuse lepinguline jääk, juhul kui laenuvõtjaid on kaks või enam.

Solow jääkliige

Ingliskeelne termin:

Solow residual

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2012

Näitelause:

Majanduse tehnoloogia taseme oleme leidnud Solow jääkliikmena ning seejärel silunud HP-filtriga.

sooline palgalõhe

Meeste ja naiste palgaerinevus

Ingliskeelne termin:

gender pay gap

Termini allikas:

Tööturu Ülevaade 2/2016

Näitelause:

Sellistes ettevõtetes ja asutustes (v.a primaarsektor), kus on 10 või rohkem töötajat, oli sooline palgalõhe Eestis 26,4%. Võrdluseks: naaberriigis Soomes oli see 18,2%, Lätis 15,9% ja Leedus 12,9%.

standardhälve

Ingliskeelne termin:

standard deviation

Termini allikas:

Eesti Panga Toimetised 3/2016

Näitelause:

Toodangu volatiilsust mõõdetakse ettevõtte tasandil arvutatud müügi reaalkasvu standardhälbena nelja aasta jooksul.

standardmeetod (riskivara arvestamisel)

Ingliskeelne termin:

standardised approach

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2019

Näitelause:

statistikateade

Koos Eesti Panga statistikaandmetega avaldatav teade, mis on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse neist eraldi

Ingliskeelne termin:

statistical release

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

stiliseeritud fakt

Ingliskeelne termin:

stylised fact

Näitelause:

struktuurioperatsioon

Avaturuoperatsioon, mida eurosüsteem teeb peamiselt selleks, et kohandada finantssektori struktuurset likviidsuspositsiooni eurosüsteemiga. Selleks võib eurosüsteem emiteerida EKP võlasertifikaate ning kasutada pöörd- ja otsetehinguid.

Ingliskeelne termin:

structural operations

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2016

Definitsiooni allikas:

EKP suunis EKP/2011/14

Näitelause:

Pöördtehingutena ja võlainstrumentide emissiooniga tehtavaid struktuurioperatsioone viivad RKPd ellu tavapakkumismenetluste vormis.

struktuurireformid

Ingliskeelne termin:

structural reforms

Termini allikas:

EKP majandusülevaade 7/2016

Näitelause:

Siiski eeldatakse, et euroala majanduse elavnemist pärsivad ikka veel kesine välisnõudlus, bilansside kohandamise vajadus mitmes sektoris ja struktuurireformide loid rakendamine.

struktuurne eelarvepositsioon

Tsükliliselt korrigeeritud valitsussektori eelarvepositsioon, mis ei arvesta ühekordseid ega ajutisi tehinguid

Ingliskeelne termin:

structural budget position

Termini allikas:

Riigieelarve seadus

Definitsiooni allikas:

Riigieelarve seadus

Näitelause:

Riigieelarve seaduse järgi peab eelarvenõukogu pärast riigi majandusaasta koondaruande valmimist avaldama oma arvamuse valitsussektori struktuurse eelarvepositsiooni eesmärgi saavutamise kohta.

struktuurne likviidsuspositsioon

Pangandussüsteemi likviidsete vahendite hulk võrreldes nende likviidsusvajadustega. Keskpanga bilansipoliitikast sõltuvalt võib olla nii puudujäägis kui ka ülejäägis.

Ingliskeelne termin:

structural liquidity position

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2017

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2017

Näitelause:

struktuurne tööpuudus

Tööpuudus, mis tuleneb asjaolust, et tööotsijate oskused või geograafiline paiknemine ei vasta vabade töökohtade vajadustele

Ingliskeelne termin:

structural unemployment

Termini allikas:

Eesti Panga majanduspoliitiline kommentaar dets 2012

Näitelause:

Suur struktuurne tööpuudus ja puudus tööjõust võivad põhjustada palgatõususurvet ja kergitada inflatsiooni.

suhteline tootlikkus

SKP töötaja kohta ostujõupariteedi hindades võrdlusena mõne muu riigi või riikide rühmaga

Ingliskeelne termin:

relative productivity

Termini allikas:

Eesti konkurentsivõime ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Eesti konkurentsivõime ülevaate 2018 järgi

Näitelause:

Konkurentsivõime näitajate hulka on lisatud suhteline tootlikkus, kuna tootlikkus on üks konkurentsivõime põhitegureid.

sularaha

Pangatähed ja mündid

Ingliskeelne termin:

cash

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Kokkuvõttes on hea, kui taskus on nii pangakaart kui ka pisut sularaha, et olukorrast või tujust olenevalt saaks valida ühe või teise.

sularaha haldamise inflastruktuur

Ingliskeelne termin:

cash infrastructure

Termini allikas:

Euroopa Keskpanga suunis EKP/2017/7

Näitelause:

RKPd esitavad EKP-le kaks korda aastas III lisas määratud andmed sularaha haldamise infrastruktuuri ja tegevuse kohta.

sularaha poekassast

Süsteem, kus ostu eest kaardimaksega tasuvale kliendile pakutakse võimalust ka sularaha välja võtta

Ingliskeelne termin:

cashback

Näitelause:

sularaha väljastamise punkt

Koht, kus pakutakse sularaha väljastamise teenust, nt pangaautomaat, pangakontor, pangabuss vms

Ingliskeelne termin:

cash distribution point

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 7/2018

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga presidendi määruse 7/2018 seletuskiri

Näitelause:

Teenuseosutaja peab hädaolukorras tagama, et töötab vähemalt 10% sularaha väljastamise punktidest.

sularahakäitleja

Kommertspangad ja muud asutused, kes tegelevad sularaha sorteerimise ja selle väljastamisega

Ingliskeelne termin:

cash handler

Termini allikas:

EKP veebileht

Definitsiooni allikas:

EKP veebileht

Näitelause:

Olemas on ülevaatlik infovoldik igaühele ja põhjalike selgitustega trükis sularahakäitlejatele.

sularaharinglus

Sularaha liikumine keskpangast pankadesse, sealt edasi inimeste ja ettevõtete kätte ning nendelt sama ringi pidi tagasi keskpanka

Ingliskeelne termin:

cash circulation

Termini allikas:

Eesti Panga Presidendi määrus 7/2018

Näitelause:

Eesti Pank nimetab elutähtsate teenuste osutajad, kes peavad tagama makseteenuste ja sularaharingluse toimepidevuse.

Sünonüümid:

raharinglus

sularahavedaja

Ingliskeelne termin:

cash-in-transit company

Termini allikas:

EKP otsus ECB/2012/19

Näitelause:

Koostöös kommertspankade ja sularahavedaja(te)ga on kokku lepitud ning läbi proovitud protseduurid ja varulahendused, mille abil korraldada sularahateenuse osutamist kriisiolukordades.

sularahavedu

Ingliskeelne termin:

cash in transit

Näitelause:

Kõik sularahakäitlejad, sh pangad, sularahaveoga tegelevad ettevõtted ja valuutavahetusasutused on kohustatud ringlusest kõrvaldama kõik nende valduses olevad europangatähed ja -mündid, mille kohta nad teavad või mille kohta neil on piisavalt põhjust uskuda, et need on võltsitud.

suletud sektor

Majandussektor, mis ei ole väliskonkurentsist otseselt mõjutatud ja kus suur osa hindadest on reguleeritud

Ingliskeelne termin:

closed sector

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2004

Näitelause:

Suletud sektori investeeringute kiirem kasv varjutas eksporttoodangu valmistamisega otsesemalt seotud harude investeeringute vähenemise.

sundkulutused

Vältimatud kulutused toidule ja eluasemele

Ingliskeelne termin:

non-discretionary spending

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2017

Näitelause:

Sundkulutused ehk kulutused toidule ja eluasemele kasvasid aga nii neljandas kvartalis kui ka aasta kokkuvõttes eratarbimise kogukasvust aeglasemalt.

suunatud emissioon

Mitteavalik aktsiaemissioon, kus aktsiaid pakutakse valitud investoritele

Ingliskeelne termin:

private placement

Termini allikas:

Finantssektori Struktuuri Ülevaade 2017

Näitelause:

Võlakirjade esmasturul on Eestis valdavalt suunatud emissioonid, mistõttu ei ole laiemal avalikkusel võimalust kohalikesse võlakirjadesse investeerida.

suunatud kaalutlusõigus

Ingliskeelne termin:

guided discretion

Näitelause:

suur majandussurutis

Järsk ja üleüldine langus maailma majanduses 2000. aastate lõpus ja 2010. aastate alguses

Ingliskeelne termin:

Great Recession

Termini allikas:

Eesti Panga Toimetised

Näitelause:

Sünonüümid:

suur majanduslangus; (kõnek) masu

suure mõõdukuse periood

Periood, mis kestis 1980. aastate keskpaigast kuni 2007. aastani ja mida iseloomustasid mõõdukas inflatsioon ja makromajanduse stabiilsus

Ingliskeelne termin:

Great Moderation

Termini allikas:

Eesti Panga Toimetised

Näitelause:

Hiljutine finantskriis tekkis ju nn suure mõõdukuse perioodil.

suurmakse

Ajakriitiline ja üldjuhul suure väärtusega makse, mille maksjaks ja saajaks on krediidiasutused või muud finantsturul osalejad

Ingliskeelne termin:

large-value payment

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2015

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Suurmaksete arveldussüsteemi TARGET2-Eesti vahendusel tehti 2014. aasta teisel poolel päevas keskmiselt 759 makset.

säästmiskalduvus

Kalduvus osa sissetulekust kaupade või teenuste tarbimise asemel säästa; säästmiskalduvust mõõdab säästmismäär ehk tarbimiskulutustest üle jääva tulu suhe kasutatavasse tulusse

Ingliskeelne termin:

propensity to save

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/2016

Definitsiooni allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2018

Näitelause:

Kodumajapidamiste säästmiskalduvuse muutust ajas kirjeldab säästu ja kasutatava tulu suhe ehk säästumäär.

säästmismäär

Tarbimiskulutustest üle jääva tulu suhe kasutatavasse tulusse

Ingliskeelne termin:

savings ratio

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2018

Definitsiooni allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2018

Näitelause:

Viimastel aastatel on eestlased säästnud varasemast suurema osa oma tuludest ja majapidamiste säästmismäär ehk tarbimiskulutustest üle jääva tulu suhe kasutatavasse tulusse on jõudnud järele Euroopa Liidu riikide keskmisele näitajale.

säästuhoius

Hoius, mille puhul on täidetud järgmised tingimused: hoius on ette nähtud raha kogumiseks ja hoiustamiseks; hoius ei ole ette nähtud arveldusteks kolmandate isikutega; hoiustamise tähtaeg võib olla seotud mingi eritingimusega (nt pulmapäev, teatud rahasumma kogumine); hoiustatud summat võib suurendada; lepingutingimuste rikkumisega kaasnevad trahvisanktsioonid; hoiuse väljavõtmisel võib olla etteteatamise nõue

Ingliskeelne termin:

savings deposit

Termini allikas:

EKP kuubülletään, juuli 2011

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 7/2014

Näitelause:

Need muutused kajastavad osaliselt lühiajaliste ja säästuhoiuste intressimäärade järkjärgulist tõusu viimastel kuudel.

sündikaatlaen

Mitme laenuandja ühise laenulepinguga ühele kliendile antud laen

Ingliskeelne termin:

syndicated loan

Termini allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 7/2014

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga presidendi määrus 7/2014

Näitelause:

Võlgnikeks olevate SPVdega seotud sündikaatlaenudest tulenevad laenunõuded on eurosüsteemi laenutehingute jaoks kõlblik tagatis ainult juhul, kui SPV ja garant on asutatud euroalal.

süsteemirisk

Makse- ja arveldussüsteemides esinev risk, et ühe süsteemi liikme ajutised või püsivad likviidsusprobleemid võivad esile kutsuda samasugused probleemid mõnel teisel süsteemi liikmel (doominoefekt)

Ingliskeelne termin:

systemic risk

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Hoolimata sellest, et süsteemiriski esinemise tõenäosus on väike, võib selle teke põhjustada suure finantskriisi.

süsteemne kriis

Finantssüsteemi häire, millel võivad olla rasked negatiivsed tagajärjed siseturule ja reaalmajandusele ning millesse võivad olla haaratud kõik finantsvahendajate, -turgude ja -infrastruktuuri liigid

Ingliskeelne termin:

systemic crisis

Termini allikas:

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus

Definitsiooni allikas:

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus

Näitelause:

süsteemne risk

Risk, et finantssüsteemis võib tekkida häire, millel võivad olla tõsised tagajärjed finantssüsteemi toimimisele ja reaalmajandusele

Ingliskeelne termin:

systemic risk

Termini allikas:

EKP määrus EKP/2014/28

Definitsiooni allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2017

Näitelause:

CPSS-IOSCO põhimõtete kohaselt peavad süsteemselt olulised maksesüsteemid alluma tõhusale järelevaatamisele vastavalt selgelt määratletud ja avaldatud kriteeriumidele, kuna nad võivad põhjustada süsteemse riski, kui nad ei ole piisavalt kaitstud selle riski vastu.

süsteemse riski puhver

Kapitalipuhvri nõue, mida liikmesriigid võivad rakendada, et suurendada krediidiasutuste vastupanuvõimet pikaajaliste süsteemsete riskide suhtes, mis ei sõltu otseselt krediiditsüklist. Süsteemse riski puhvri nõue aitab kindlustada kapitalivaru, et pank suudaks majandust või finantssüsteemi ootamatult tabavate negatiivsete sündmuste tõttu tekkivate finantsraskustega paremini toime tulla.

Ingliskeelne termin:

systemic risk buffer

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2017

Definitsiooni allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 1/2018

Näitelause:

Alates 1. augustist 2016 kehtib kõikidele Eestis tegevusloa alusel tegutsevatele pankadele ja pangagruppidele 1% süsteemse riski puhvri nõue.

süsteemselt oluline krediidiasutus

Krediidiasutus, kelle finantsseisundi halvenemine võib ohtu seada kogu finantssüsteemi stabiilsuse. Mõju ulatuse järgi jagunevad süsteemselt olulised krediidiasutused globaalseteks süsteemselt olulisteks krediidiasutusteks (lüh G-SII) ja muudeks (s.o kodumaise finantssüsteemi suhtes) süsteemselt olulisteks krediidiasutusteks (lüh O-SII)

Ingliskeelne termin:

systemically important financial institution

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2017

Definitsiooni allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2017

Näitelause:

süsteemselt oluline süsteem

Süsteem, mis riskide maandamata jätmisel võib tekitada süsteemiriski

Ingliskeelne termin:

systemically important system

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

süsteemselt olulise krediidiasutuse puhver

Süsteemselt olulise krediidiasutuse puhvri eesmärk on suurendada süsteemselt oluliste turuosaliste toimekindlust

Ingliskeelne termin:

Systemically important institution buffer

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Eesti Panga veebileht

Näitelause:

ž

žetoon

Tõend, mis väljendab plokiahela süsteemis mis tahes vääringut või õigust.

Ingliskeelne termin:

token

Definitsiooni allikas:

Finantsinspektsiooni veebileht, https://www.fi.ee/et/finantsinspektsioon/finantsinnovatsioon/virtuaalraha-ico (4.11.2019)

Näitelause:

T

tagasiostuhind

Hind, millega ostja on tagasiostulepingul põhineva tehingu puhul kohustatud müüma vara tagasi müüjale. Tagasiostuhind võrdub ostuhinnaga, millele on lisatud hinnavahe, mis vastab operatsiooni tähtaja jooksul arvestatud intressile pakutud likviidsuselt.

Ingliskeelne termin:

repurchase price

Termini allikas:

EKP suunis EKP/2011/14

Definitsiooni allikas:

EKP suunis EKP/2011/14

Näitelause:

Tagasiostulepingu puhul vastab ostuhinna ja tagasiostuhinna vahe operatsiooni tähtajaks laenatud rahasummalt makstavale intressile, st tagasiostuhind sisaldab vastavat maksmisele kuuluvat intressi.

tagatis

Vara või kolmanda osapoole kohustus, millega tagatise andja tagab oma kohustuse tagatise võtja ees

Ingliskeelne termin:

collateral

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Kui aruandereal kajastatud laenu tagatiseks on seatud rohkem kui üks kinnisasi…

tagatud krüptovara

Ingliskeelne termin:

stablecoin

Näitelause:

tajutav inflatsioon

Tarbija hinnang viimase 12 kuu hinnatõusule

Ingliskeelne termin:

perceived inflation

Termini allikas:

Eesti Panga Toimetised 6/2014

Näitelause:

Erinevus tegeliku ja tajutava inflatsiooni vahel tekkis pärast eurole üleminekut ka Eestis, kus sarnaselt varem euro kasutusele võtnud riikidele ületas tajutav inflatsioon tuntavalt tegelikku hinnatõusu.

talitluspidevus

Organisatsiooni võimekus jätkata pärast olulist töökatkestust toodete või teenuste tarnimist vastuvõetaval ettemääratud tasemel

Ingliskeelne termin:

business continuity

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Standard EVS-EN ISO 22301:2014

Näitelause:

Arveldussüsteemide talitluspidevuse juhtimise eesmärk on tagada kriitilise tähtsusega arveldussüsteemide katkematu toimimine selliselt, et hädaolukorra mõju finantssüsteemile on minimaalne.

talitluspidevuse test

Test, millega kontrollitakse organisatsiooni süsteemide talitluspidevust, s.o võimet ka hädaolukorras katkematult toimida

Ingliskeelne termin:

business continuity test

Näitelause:

Süsteemi haldurina tegi Eesti Pank kaks talitluspidevuse testi, et tagada võimaliku sidekatkestuse ja TARGET2 maksemooduli tõrke korral valmisolek kriitiliste maksete arveldamiseks.

tarbijahind

Hind, millega tarbija ostab kaupu või teenuseid

Ingliskeelne termin:

consumer price

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2016

Definitsiooni allikas:

ÕS 2013

Näitelause:

Madalate toormehindade tõttu muutusid tarbijahinnad Soomes eelmisel aastal odavamaks ja tarbijakorv ei ole ka sel aastal kallinenud.

tarbijahinnaindeks

Hinnaindeks, mis mõõdab kindlaksmääratud kaupade hulga ehk tarbijakorvi maksumust. Tarbijakorvi koosseis ja struktuur on koostatud eraisikute mõne varasema perioodi tegeliku tarbimise alusel.

Ingliskeelne termin:

consumer price index

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/2016

Näitelause:

Tarbijahinnaindeksi inflatsiooni väljavaadetes on erinevused suuremad: prognoosid järgmiseks aastaks jäävad 2,1% ja 2,8% vahele.

tarbijakorv

Keskmise tarbija ostukorv; valik hüviseid (kaupu ja teenuseid), mille hinnamuutusi (elukalliduse tõusu või langust) mõõdab tarbijahinnaindeks

Ingliskeelne termin:

consumer basket

Näitelause:

Tarbijakorvi kallinemist on viimastel kuudel tagasi hoidunud toiduainete madalam hind maailmaturul, mistõttu on toiduainete aastane hinnakasv ka Eestis aeglustunud 1,8%ni.

Sünonüümid:

ostukorv

tarbijakrediidileping

Krediidileping, millega oma majandus- või kutsetegevuses tegutsev krediidiandja annab või kohustub andma tarbijale krediiti või laenu

Ingliskeelne termin:

consumer credit agreement

Termini allikas:

Krediidiandjate ja -vahendajate seadus

Definitsiooni allikas:

Võlaõigusseadus, § 402

Näitelause:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/48/EÜ, 23. aprill 2008 , mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ

tarbijate kindlustunne

Ingliskeelne termin:

consumer confidence

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/16

Näitelause:

Kuigi tarbijate kindlustunne esimese kvartali lõpu poole veidi nõrgenes, on eratarbimine viimastel kuudel siiski mõõdukalt kasvanud, mida toetab USA tööturu endiselt tugev olukord.

tarbimise piirkalduvus

Tarbimise piirkalduvus iseloomustab seda, kui suur osa lisandunud sissetulekust suunatakse tarbimisse (ülejäänud osa säästetakse)

Ingliskeelne termin:

marginal propensity to consume

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2017

Definitsiooni allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2017

Näitelause:

Eesti leibkondade eelarve andmetest selgub, et madalama sissetuleku juures, mida tulumaksuseaduse muudatus suurendab rohkem, on majapidamiste tarbimise piirkalduvus kõrgem ja valdav osa lisandunud sissetulekust suunatakse tarbimisse.

tarbimiskalduvus

Tarbimiskulutuste osakaal sissetulekus

Ingliskeelne termin:

propensity to consume

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2012

Definitsiooni allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2018

Näitelause:

Lisaks ei soosi tarbimiskalduvuse suurenemist vähenev kindlustunne.

TARGET2

Üleeuroopaline reaalaegne brutoarveldussüsteem, mis arveldab maksed kohe süsteemi saabudes ühekaupa keskpangarahas ehk keskpangas avatud kontodel.

Ingliskeelne termin:

TARGET2

Termini allikas:

Eesti Panga veebileht

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

TARGET2 on maksesüsteem, mis võimaldab raha ülekandmist reaalajas ELi pankade vahel.

TARGET2-Eesti

TARGET2 osasüsteem, mida haldab Eesti Pank

Definitsiooni allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2017

Näitelause:

TARGET2-Securities

Eurosüsteemi väärtpaberiarvelduste ühisplatvorm makse vastu väärtpaberiülekannete tegemiseks keskpangarahas ehk keskpangas avatud kontodel

Ingliskeelne termin:

TARGET2-Securities

Termini allikas:

Eesti Panga aastaaruanne 2016

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

2015. aastal käivitus üleeuroopaline väärtpaberiarveldusplatvorm TARGET2-Securities (T2S), mis ühtlustab väärtpaberitega kauplemise võimalusi Euroopas.

taristusektor

Sektor, mis hõlmab elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise, veevarustuse, kanalisatsiooni ning jäätme- ja saastekäitluse, info ja side, hariduse ning tervishoiu ja sotsiaalhoolekande ettevõtteid

Ingliskeelne termin:

infrastructure sector

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2016

Definitsiooni allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2016

Näitelause:

Taristusektorile väljastatud laenude maht on kahanenud.

tarnija

Ettevõte v. isik, kes tarnib mõnele teisele ettevõttele vajalikke ressursse

Ingliskeelne termin:

supplier

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/16

Definitsiooni allikas:

Eesti keele seletav sõnaraamat

Näitelause:

Maksehäiretega (maksetähtaega ületavad võlgnevused tarnijatele) ja maksuvõlgadega ettevõtete osakaal ning viivislaenude maht on endiselt väike.

tasaarveldus

Arveldussüsteemis osaleja nõuete ja kohustuste summeerimine üheks positsiooniks (nõue või kohustus) teiste osapoolte või süsteemi suhtes

Ingliskeelne termin:

netting

Termini allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Definitsiooni allikas:

Maksekeskkonna Ülevaade 2018

Näitelause:

Tasaarveldamine vähendab pankade likviidsusvajadust.

tasaarvestus

Netoarvestus; tulude ja kulude selline arvestamine, mille puhul suuremast summast lahutatakse väiksem ja lõpptulemusena fikseeritakse ainult vahe

Ingliskeelne termin:

set-off

Termini allikas:

EKP otsus EKP/2008/15

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Sündikaatlaenud on eurosüsteemi laenutehingutes kõlblikuks tagatiseks ainult siis, kui sündikaatlaenu lepingus on säte, mille kohaselt ei kohaldata võlgniku poolt tehtavate maksete suhtes mis tahes mahaarvamisi seoses tasaarvestuse või vastunõudega.

tasakaaluline inflatsioonimäär

Majanduse loomulik hinnamuutus ilma äritsükli lühiajaliste survete ja keskpanga rahapoliitilise sekkumise mõjuta.

Ingliskeelne termin:

natural rate of inflation

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2019

Definitsiooni allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2019

Näitelause:

Praegused rahvastikuprognoosid koos kõrge sissetulekutaseme ning hinnakonvergentsi puudumisega euroala suhtes lubavad eeldada, et Eesti pikaajaline tasakaaluline inflatsioonimäär aastas jääb pigem 2,0% lähedusse, mis on ka eurosüsteemi rahapoliitika eesmärk.

tasakaaluline tööpuuduse määr

Töötuse normaalmäär, mis kujuneb majanduses automaatselt ja millest väiksemaks on seda mis tahes poliitikaga peaaegu võimatu muuta

Ingliskeelne termin:

natural rate of unemployment

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"järgi

Näitelause:

Sünonüümid:

loomulik tööpuuduse määr

tasakaalustamatus

Olukord, kus pakkumine ei võrdu nõudlusega; suboptimaalne ressursijaotus, mis võib kõige tõenäolisemalt leida aset kapitali- ja tööjõuturgudel

Ingliskeelne termin:

imbalance

Termini allikas:

Finantsstabiilsuse Ülevaade 2/2016

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Kapitalipuhver peab seega olema seda suurem, mida ulatuslikumalt on süsteemne risk laenuturul kuhjunud ja mida suuremat tasakaalustamatust see tekitab.

Sünonüümid:

tasakaalutus

tasemenihe

Erind, mille korral on aegrea (reeglina trendi) komponentide väärtused teatud ajast alates võrreldes eelmiste perioodidega kas üles- või allapoole “nihutatud“. Põhjuseks võib olla kontseptsioonide või mõistete muutus andmete kogumisel ja klassifitseerimisel, majanduse arengus jne.

Ingliskeelne termin:

level shift

Definitsiooni allikas:

M. Täht. Sesoonselt korrigeeritud aegridade kvaliteet. Eesti Statistika Kvartalikiri, 1/11

Näitelause:

Lõppstaadiumis leitakse lõplikud komponendid: esialgsele trendile lisatakse tasemenihe, esialgsele sesoonsele komponendile lisatakse kalendaarne komponent ja esialgsele irregulaarsele – aditiivne erind ning ajutine muutus.

tasumisele kuuluv võlg

Võlasumma, mille maksetähtaeg on saabunud

Ingliskeelne termin:

debt due

Näitelause:

tavapakkumismenetlus

Pakkumismenetlus, mida eurosüsteem kasutab korrapäraste avaturuoperatsioonide tegemiseks. Tavapakkumismenetlused tehakse 24 tunni jooksul.

Ingliskeelne termin:

standard tender

Definitsiooni allikas:

EKP suunis EKP/2011/114

Näitelause:

Tegemisviisiks võib valida tavapakkumismenetlused, kiirpakkumismenetlused või kahepoolsed menetlused.

tegelik päevade arv / 360

Intressiarvestusmeetod, mida kasutatakse laenuintressi arvutamiseks; see tähendab, et intress arvutatakse tegelike kalendripäevade põhjal, mida laen hõlmab ning aluseks võetakse 360 päeva pikkune aasta. Sellist intressiarvestusmeetodit rakendatakse eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide suhtes.

Ingliskeelne termin:

actual/360

Definitsiooni allikas:

EKP suunis EKP/2011/14

Näitelause:

Intressimäära teatab eurosüsteem ette ja see arvutatakse kui lihtintressimäär, mis põhineb intressiarvestusmeetodil „tegelik päevade arv / 360”.

tegeliku töötasu hälve

Tegeliku töötasu dünaamika erinevus kollektiivlepingutega määratud töötasust

Ingliskeelne termin:

wage drift

Termini allikas:

EKP majandusülevaade 8/2018

Näitelause:

Tegelike palkade ja kollektiivlepinguga määratud palkade muutuste nihet mõõdetakse tegeliku töötasu hälbega.

tegevusaruanne

EKP iga-aastase finantsaruande lahutamatu osa. See sisaldab taustteavet, mis võimaldab lugejatel paremini mõista EKP tegevusraamistikku ja erinevate operatsioonide mõju EKP finantsaruandele.

Ingliskeelne termin:

management report

Termini allikas:

EKP aastaaruanne 2015

Definitsiooni allikas:

EKP aastaaruanne 2015

Näitelause:

Finantsaruanne avaldatakse koos tegevusaruandega ning eurosüsteemi konsolideeritud bilansiga.

tegevuse koguülejääk

Eri tegevusalade või institutsionaalsete sektorite tegevuse koguülejääkide summa

Ingliskeelne termin:

gross operating surplus

Termini allikas:

Eurostat

Näitelause:

Erilist tähelepanu pööratakse järgmistele asjaoludele: omavahendid, käibekapital, tegevuse koguülejääk, likviidsuskoefitsient ja võla osatähtsus.

tegevuse ülejääk

Lisandväärtus miinus töötajate palk miinus sotsiaalmaks miinus muud (kaudsed tootmismaksud miinus põhivara kulum

Ingliskeelne termin:

operating surplus

Definitsiooni allikas:

Statistikaamet, andmebaasi "Sisemajanduse koguprodukt ja kogurahvatulu (ESA 2010)" mõisted

Näitelause:

tegevusluba

Ametiasutuse poolt mis tahes vormis välja antud juriidiline dokument, millega antakse luba tegutsemiseks

Ingliskeelne termin:

authorisation

Definitsiooni allikas:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013

Näitelause:

Eestis asutatud äriühingutest tohivad avalikkuselt hoiuseid kaasata ainult need, kes on saanud Finantsinspektsioonilt krediidiasutuse tegevusloa.

tehinguosa

Komplekstehingu üks osa

Ingliskeelne termin:

leg

Näitelause:

teise taseme omavahendid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 63 sätestatud tingimustele vastavad kapitaliinstrumendid või allutatud laenud

Ingliskeelne termin:

Tier 2 capital

Termini allikas:

Krediidiasutuste seadus

Näitelause:

teisene tulu

Hõlmab valitsemissektori jooksevülekandeid, näiteks jooksvaid tulumakse ja omandimakse, sotsiaalmakseid ja -toetusi, rahvusvahelise koostööga seotud ülekandeid ning jooksevülekandeid, mis on seotud finantsinstitutsioonide, mittefinantsettevõtete, leibkondade või kasumitaotluseta organisatsioonidega

Ingliskeelne termin:

secondary income

Termini allikas:

Maksebilansi ja investeerimispositsiooni kommnetaar, juuni 2014

Definitsiooni allikas:

Eurostat, Statistics Explained

Näitelause:

Ka teisese tulu puhul oli tegemist netoväljavooluga 50 mln euro ulatuses, mille põhjuseks olid aasta alguses rahvusvahelistele organisatsioonidele tehtud osamaksed.

tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

EMTAKi tegevusala (jagu Q), mille alla liigitatakse tervishoiu ja sotsiaaltööga seotud tegevused: haiglaravi ja muud tervishoiuteenused, mida osutavad eriharidusega tervishoiutöötajad ning hooldekodude tegevus, mis sisaldab tervishoiu- ja sotsiaalhoole-kandealaseid tegevusi ilma tervishoiutöötajate osavõtuta.

Ingliskeelne termin:

human health and social work activities

Termini allikas:

EMTAK 2008

Definitsiooni allikas:

EMTAK 2008 selgitavad märkused

Näitelause:

tiraaž (mündi)

Ingliskeelne termin:

issuing volume

Näitelause:

Mälestusmünt on mõeldud sümboolselt kõigi Eesti elanike jaoks ja seetõttu on müntide tiraaž seekord sama suur, nagu oli Eesti rahvaarv 2017. aasta alguses: 1 317 800.

toimepidevus

Teenuse osutaja järjepideva toimimise suutlikkus ja järjepideva toimimise taastamise võime pärast teenuse katkestust. Terminit kasutatakse elutähtsate teenuste kontekstis.

Ingliskeelne termin:

continuity

Definitsiooni allikas:

Hädaolukorra seadus, § 2(5)

Näitelause:

toimetulekuperiood

[Stressistsenaariumi puhul] ajavahemik, mille kestel krediidiasutus suudab jätkata tavapärast tegevust ja täita oma kohustusi ilma täiendavaid ressursse kaasamata

Ingliskeelne termin:

survival period

Definitsiooni allikas:

Finantsinspektsiooni soovituslik juhend "Nõuded likviidsusriski juhtimisele"

Näitelause:

toodang

Valmistatud tooted, s.o toodetud kaubad ja osutatud teenused; toodetu väärtus rahas

Ingliskeelne termin:

output

Näitelause:

toore

Primaarse sektori toodang, mida kasutatakse sekundaarse sektori sisendina (st töötlemiseks). Põhilised toormeliigid on tööstustoormed, toidutoormed ja energiatoormed.

Ingliskeelne termin:

commodity

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 4/2016

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Prognoosihorisondi teisel poolel aeglustub inflatsioon järk-järgult ja ulatub 2019. aastal 2%ni, sest toormete kallinemise mõju leeveneb.

Sünonüümid:

tooraine

tootjahind

Hind, mida toodetud kauba v. osutatud teenuse eest makstakse tootjale v. teenuse osutajale

Ingliskeelne termin:

producer price

Termini allikas:

Eesti Panga inflatsioonikommentaar 07.06.2010

Näitelause:

Sealjuures ei ole toiduainete ja jookide tootjahind alates eelmise aasta suvest kuigivõrd muutunud.

tootjahinnaindeks

Tootjahindade muutumist arvuliselt näitav indeks

Ingliskeelne termin:

producer price index

Termini allikas:

Eesti Statistika Kuukiri 4/12

Definitsiooni allikas:

Eesti keele seletav sõnaraamat

Näitelause:

Tööstustoodangu tootjahinnaindeksi muutus oli 2016. aasta detsembris võrreldes novembriga 0,0% ja võrreldes eelmise aasta detsembriga 2,5%, teatab Statistikaamet.

tootlikkus

Töötaja või töövahendi omadus, võime ja suutlikkus anda ajaühikus teatav hulk toodangut

Ingliskeelne termin:

productivity

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Euroopas on töötlev tööstus üldiselt suurema tootlikkusega kui teised harud.

tootmisfunktsioon

Tootmise sisendite ja väljundite vahelise seose mudel

Ingliskeelne termin:

production function

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 1/2012

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Sagedasti leitakse SKP lõhe tootmisfunktsioonil põhineva potentsiaalse SKP-hinnangu abil. Seda meetodit kasutavad näiteks Euroopa Komisjon ja rahandusministeerium.

tootmistegur

Tegurid, mida on vaja kaupade ja teenuste tootmiseks (tööjõud, maa, kapital)

Ingliskeelne termin:

factor of production

Näitelause:

Tootlikkuse kasv taastus palgakasvust kiiremini ning ressursid ja tootmistegurid nihkusid rohkem ekspordile orienteeritud sektorite suunas.

Sünonüümid:

tootmissisend

tootmisvõimsus

1. Toodang, mida ettevõte suudab anda, kui ta kasutab täielikult ära kõik võimalikud tootmistegurid; 2. tootmisettevõtte maksimaalselt võimalik toodangu aastane väljalase

Ingliskeelne termin:

capacity

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2016

Definitsiooni allikas:

U. Mereste "Majandusleksikon"

Näitelause:

Tootmisvõimsuse ebaefektiivsem rakendamine võib olla ka üks põhjus, miks Eestis on investeeringute osakaal SKPs suurem kui teistes sarnase majanduskasvuga riikides.

tootmisvõimsuse piirangud

Ingliskeelne termin:

capacity constraints

Termini allikas:

EKP majandusülevaade 8/2018

Näitelause:

tootmisvõimsuse rakendatus

Tootmisvõimsuse kasutamise protsent, mis näitab tootmise efektiivsust

Ingliskeelne termin:

capacity utilisation

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/16

Näitelause:

Paranevad kasvuväljavaated, soodsad laenutingimused ning tootmisvõimsuse rakendatuse kõrge tase toetavad investeeringute kasvu.

Sünonüümid:

tootmisvõimsuse rakendamine

transiidilaadsed kaubad

Mitteresidentide poolt ELi liikmesriiki imporditud kaubad, mis seejärel veetakse edasi mõnda teise liikmesriiki ja millel sisseveo liikmesriigis puudub residendist omanik

Ingliskeelne termin:

quasi-transit

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/2018

Näitelause:

Eesti kaubaekspordis on läbi aastate mänginud suurt rolli allhanked ja nn transiidilaadsed kaubad (kaubad, mis ületavad küll Eesti piiri, kuid millel puudub kohapeal Eesti residendist omanik ja/või mille kodumaine lisandväärtus on väga väike).

trend

Sesoonsusest ja juhuslikest mõjudest puhastatud aegrida, mis näitab keskmist või pikaajalist arengusuunda

Ingliskeelne termin:

trend

Termini allikas:

Rahapoliitika ja Majandus 2/16

Definitsiooni allikas:

Eesti Statistika Kuukiri 5/07

Näitelause:

Sama trendi jätkumine annaks positiivse tõuke Eesti väljaveole ka prognoosiperioodil.

Sünonüümid:

arengusuund, põhisuund

tsükliline risk

Ingliskeelne termin:

cyclical risk
<