Eesti majanduslugu tutvustavatele projektidele rahaliste toetuste andmise kord

I Eesmärk

Eesti Pank (edaspidi pank) annab rahalist toetust (edaspidi toetus) panka ja Eesti rahandust, pangandust ja majandust ning nendega seotud isikuid käsitlevate projektide elluviimiseks. Toetuse eesmärk on ergutada ettevõtmisi, mis aitavad paremini mõista keskpanga tegevust ja selle ajalugu, samuti majanduse ja rahanduse toimimist laiemalt.

II Toetuskõlblikud projektid

Toetust saab taotleda projektidele, mis aitavad tutvustada ja väärtustada Eesti keskpanka, majandust ja rahandust ning nendega seotud isikute tööd. Sellisteks projektideks võivad olla ajaloolised uurimused, monograafiad, tele- ja raadiosaated, dokumentaalfilmid, näitused, üritused jne. Eelistatud on projektid, millel on ajalooline ja/või teaduslik väärtus ning mille vastu on avalik huvi.

III Tingimused toetuse saajale

Toetust võivad saada nii füüsilised kui ka juriidilised isikud, kellel on soovitavalt samalaadsete projektide teostamise kogemus.

IV Toetuse suurus

Igal aastal eraldab pank toetuseks maksimaalselt 15 000 eurot. Pank ei ole kohustatud maksma toetust välja kogu summa ulatuses. Üldjuhul toetatakse kalendriaastas ühte projekti. Juhul kui ükski projekt ei vasta panga hinnangul korras sätestatud eesmärgile, jäetakse toetus välja andmata.

V Taotluse esitamise kord

Toetuse saamiseks tuleb pangale esitada taotlus, mis koosneb järgnevatest dokumentidest:

 1. avaldus toetuse saamiseks;
 2. projekti teostatava(te) isiku(te) elulookirjeldus koos isiku- ja kontaktandmetega;
 3. seni tehtud samalaadsete tööde nimekiri;
 4. toetuse taotlemise põhjendus koos ideekavandiga;
 5. projekti maksumus (võimaluse korral eraldi tööde/teenuste/etappide kaupa);
 6. taotletav summa; 
 7. projekti teostamise ajakava.

Taotluse toetuse saamiseks saab esitada e-posti aadressile [email protected] või kirja teel aadressile administratiivosakond, Eesti Pank, Estonia pst 13, 15095 Tallinn. Taotluse esitamiseks ei korraldata taotlusvoore. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt igal aastal. 31. augustiks laekunud taotlused vaadatakse läbi samal kalendriaastal, hilisemad lükkuvad järgmisesse aastasse.

VI Taotluse läbivaatamine

Taotlused vaatab läbi panga juhatuse otsusega moodustatud ekspertide kogu. Ekspertide kogu hindab projektide vastavust toetuse andmise eesmärkidele ja tingimustele ning valib nende hulgast parima, misjärel  teeb panga juhatusele ettepaneku sellele toetuse andmiseks. Lõpliku otsuse langetab panga juhatus. Otsusest antakse teada taotlejale nii otse kui ka panga kodulehel.

VII  Toetuse kasutamine

Toetuse väljamaksmise eeldus on leping panga ja toetuse saaja vahel. Leping sõlmitakse pärast seda, kui otsus toetuse andmise kohta on teatavaks tehtud. Lepingus sätestatakse toetuse suurus, väljamaksmise tähtajad, projekti teostamise ajakava ja muud tingimused, mis mõjutavad lepingu täitmist. Projekt peab olema teostatud kolme aasta jooksul.

VIII Eesti Panga isikuandmete töötlemise põhimõtted projektile toetuse esitanud taotleja isikuandmete kogumisel

Eesti Pank töötleb isikuandmeid, mida taotleja on taotlemisel enda kohta avaldanud. Töötlemise eesmärk on hinnata, kas taotleja on toetuse saamiseks esitanud kõik vajalikud andmed. Selleks töötleb Eesti Pank järgnevaid isikuandmeid: põhiandmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg), kontaktandmed (nt telefoninumber, e-posti aadress, elukoha aadress), andmed töökoha ja ameti kohta ning andmed muu asjakohase info kohta, mida kandidaat on taotluse esitamisel pidanud oluliseks esitada.

Taotleja andmete töötlemisel lähtub Eesti Pank kandidaadi enda avaldatud ja esitatud teabest.

Taotleja esitatud dokumentidega saavad tutvuda ainult Eesti Panga ekspertide kogu ja juhatuse liikmed. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Taotleja andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millega kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad tutvuda ainult seaduses sätestatud juhtudel. Kõikide taotlejate andmeid säilitatakse Eesti Pangas ühe aasta jooksul alates projekti valmimisest.

Toetust saanud projektid
 • 2017: SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital – Otto Strandmann „Raha rusikas“, kirjastus Ilmamaa
 • 2017: SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital – Ragnar Nurkse „Meie mees Rahvasteliidus“, kirjastus Ilmamaa
 • 2018: Villu Zirnask – „Eesti Panga lugu“, Eesti Pank
 • 2021: SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital – Rudolf Jalakas „Töö, turg ja tulu. Majandusvaatlusi“, kirjastus Ilmamaa
 • 2022: Paavo Kangur – „Eesti majanduse eepiline teekond“, kirjastus Inglisilla Produktsioon
 • 2023: Peeter Raidla – „Eesti kadunud pangad“ (tööpealkiri)