Ettevõtete palga- ja hinnakujunduse uuring viiakse läbi Eesti Panga ja TNS Emori koostöös. Uuringu eesmärk on koguda andmeid selle kohta, kuidas siin­sed ette­võtted majandustingimuste muu­tu­stele reageerivad ning võrrelda küsitluse teel kogutud andmeid teiste riikide ja varasemate perioodide andmetega. Uuring annab Ees­ti ma­jan­duse arenguväljavaadete hindamise seisukohast olulist infot sel­le kohta, kuidas meie ma­jandus teiste riikidega võrreldes muutuvate oludega kohaneb, kui paindlik on palgakorraldus Eestis ja milline oli majanduskriisi ajal tehtud tööturureformide majanduslik mõju.

Varasemad samal teemal tehtud uuringud

Eesti Pank on ettevõtete palga- ja hinnakujunduse uuringuid varem läbi viinud kolmel korral aastatel 2005, 2007 ja 2009. Teine ja kolmas küsitlusvoor viidi läbi Euroopa Keskpanga ja Euroopa rahvuslike keskpankade vahelise uurimisvõrgustiku Wage Dynamics Network raames ning sarnaseid küsitlusi korraldati samaaegselt paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides. Aastatel 2007-2008 läbi viidud uuringu eesmärk oli koguda andmeid ettevõtete hinna- ja palgakujunduse ning hindade ja palkade omavaheliste seoste kohta ning see hõlmas 16 Euroopa Liidu liikmesriiki. Järgmine küsitlus (Eestis järjekorras kolmas ning teistes EL-i liikmesriikides teine) viidi läbi 2009. aasta suvel 11 liikmesriigis ning selle eesmärk oli saada ülevaade ettevõtete reageerimisest majanduskriisile. Aastatel 2007-2008 läbi viidud küsitluses osales erinevatest EL-i riikidest kokku ligi 15 600 ettevõtet ning 2009. aasta küsitluses 5 700 ettevõtet eri sektoritest (töötlev tööstus, ehitus, kaubandus, teenindus, finantsvahendus, jt).

Uuringu läbiviimine Eestis 2014. aastal

2014. aasta küsitlus on jätk varasematele samateemalistele küsitlustele, seekorda aga osaleb rohkem riike kui eelnevates küsitluslainetes. Eesti ja rahvusvaheliste andmete võrdlust silmas pidades on meie jaoks oluline, et uuringust võtab osa varasemast tunduvalt rohkem Kesk- ja Ida-Euroopa riike. Lisaks osalevad seekordses uuringus Läti ja Soome, kes on eelnevatest küsitluslainetest kõrvale jäänud.

Eestis viiakse ettevõtete palga- ja hinnakujunduse uuring läbi 1.-30. aprillil 2014.

Küsimustiku abil ettevõtte tasandil kogutud teavet töödeldakse turvaliselt ja konfidentsiaalselt. Seda kasutatakse üksnes üldistatult ja anonüümselt ning rangelt ainult uurimiseesmärgil. Uuringu põhjal valminud analüüsid avaldatakse Eesti Panga kodulehel.

Küsitlusele vastamine on vabatahtlik. Hindame Teie koostööd väga ja iga ettevõtte vastused on meie jaoks väärtuslikud, sest need on üks osa Eesti ettevõtluse tervikpildist. Küsitluses osa­ledes toetate Eesti jaoks tähtsate tee­ma­de selgemat lahtimõtestamist ja ana­lüü­simist. Et iga ettevõte on ainulaadne, pole võimalik küsitletavaid ettevõtteid ühegi teisega asendada.

Lisainformatsioon ettevõtete palga- ja hinnakujunduse uuringu kohta

Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni kaaskiri ettevõtete palga- ja hinnakujunduse uuringule 2014. aastal

Ettevõtete palga- ja hinnakujunduse uuringute ülevaated

Kolmanda laine uuringu tulemused

Teise laine uuringu tulemused (inglise keeles)

Esimese laine uuringu tulemused

Uuringu koduleht Euroopa Keskpangas (inglise keeles)

Uuringud