Süsteemselt olulise krediidiasutuse puhvri eesmärk on suurendada süsteemselt oluliste turuosaliste toimekindlust. Süsteemselt oluliste krediidiasutuste olulisus võib tuleneda nii nende suurusest, keerukusest kui ka tugevast seotusest finantssüsteemi teiste osalistega.

Eesti Pank määras 2018. aastal Eesti finantssüsteemi suhtes olulisteks krediidiasutusteks neli panka: Swedbank AS, AS SEB Pank, Luminor Bank AS ja AS LHV Pank. Swedbank ASile, ASile SEB Pank ja Luminor Bank ASile kehtib 2% ning ASile LHV Pank 1% lisapuhvri nõue. Puhvrinõuet kohaldatakse süsteemselt oluliste krediidiasutuste koguriskipositsioonile ja krediidiasutusel tuleb seda täita esimese taseme põhiomavahenditega.

Puhvri nõue

Swedbank AS: 2% (alates 1. august 2016)
AS SEB Pank: 2% (alates 1. august 2016)
Luminor Bank AS: 2% (alates 1. juuli 2018)
AS LHV Pank: 1% (alates 1. jaanuar 2019)

Riskipositsioon

Koguriskipositsioon vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikele 3

Õigusakt

Eesti Panga presidendi 30. mai 2016 määrus nr 7 "Muude süsteemselt oluliste krediidiasutuste loetelu kinnitamine ja muu süsteemselt olulise krediidiasutuse puhvri nõude kehtestamine

Süsteemselt olulise krediidiasutuse puhvri kehtestamise põhjus tuleneb Eesti pangandussektori suurest kontsentratsioonist. Nelja süsteemselt olulise panga varad moodustavad ligikaudu 85% pangandussektori koguvaradest ja üle 90% Eesti SKPst. Peale selle on suuremad pangad oma varade ja kohustuste struktuuri sarnasuse tõttu haavatavad samasugustele riskidele. Täiendav kapitalipuhver aitab vähendada negatiivset mõju, mida ühe süsteemselt olulise panga võimalikud finantsprobleemid võivad avaldada finantssüsteemi toimimisele ja reaalmajandusele.

Eesti Pank hindab krediidiasutuste süsteemset olulisust ning ajakohastab kodumaise finantssüsteemi suhtes oluliste krediidiasutuste loetelu igal aastal. Hindamisel lähtub Eesti Pank Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suunistest ja võtab arvesse Eesti finantssüsteemi eripära.

Vaata täpsemalt: Eesti süsteemselt oluliste krediidiasutuste kindlaksmääramise ja puhvrimäärade kalibreerimise põhimõtted