Eesti Panga strateegia 2022–2026

Eesti Panga strateegia aastateks 2022–2026 on koostatud 2021. aasta suvel. Strateegia ajakohasust ja ülevaatamise vajadust hinnatakse igal aastal uuesti. Strateegia annab esmalt ülevaate Eesti Panga tähtsamatest tegevusvaldkondadest ja ülesannetest, keskendudes seejärel neljale arendusülesandele.

Eesti Panga missioon

Eesti Vabariigi keskpangana ja eurosüsteemi liikmena anname oma panuse Eesti majanduse kestlikku arengusse ja jõukuse kasvu. Hoiame hinnakasvu mõõdukana, kujundades koos teiste euroala keskpankadega ühist rahapoliitikat ja viies seda Eestis ellu. Hoiame Eesti finantssüsteemi stabiilsena, aidates kujundada finantssektori poliitikat. Tagame kvaliteetse sularaha ning edendame turvalist ja hästi toimivat maksekeskkonda. Anname sõltumatu hinnangu majanduse olukorrale ja väljavaatele, nõustame valitsust olulistes majanduspoliitilistes küsimustes ja teeme kvaliteetset statistikat.

Eesti Panga visioon

Eesti Panga seisukohtadel ja tegevusel on kaalu nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Eesti Pank on tõhus ja uuendusmeelne organisatsioon ning Eesti tugevaim kompetentsikeskus makrotasandi majandus- ja finantsküsimustes.

Eesti Panga peamised ülesanded

Eesti Pank on Eesti Vabariigi keskpank ja põhiseaduslik institutsioon, mis tegutseb muudest riigiasutustest sõltumatult. Keskpanga esmane eesmärk on hindade stabiilsuse säilitamine. Eesti Panga peamised ülesanded on sätestatud Eesti Panga seaduses ning järgnevas osas on neid kirjeldatud koos ettevaatega teemadele, mis on nendes valdkondades keskpanga tähelepanu keskmes.


Eesti Panga tähtsamad arendusülesanded aastatel 2022–2026

1. ARENDUSÜLESANNE

Eesti Pank keskendub valitsuse ja avalikkuse nõustamisel ning makrofinantsjärelevalve teostamisel järgmistel aastatel eeskätt majanduse ja finantssektori stabiilse ja kestliku arengu toetamisele.

 

2. ARENDUSÜLESANNE

Eesti Pank on valmis täitma oma ülesandeid erinevates kriisiolukordades, andma vajadusel pankadele erakorralist likviidsusabi ning tagama maksete ja sularaharingluse toimimise hädaolukorras. Eesti Pank on piisavalt kapitaliseeritud, et tagada küllaldased puhvrid ka ebasoodsate arengusuundumuste korral.

 

3. ARENDUSÜLESANNE

Eesti Pank tagab infosüsteemi turvalisuse, talitluspidevuse ja küberkerksuse ka väljaspool panga hooneid töötades. Infosüsteemi arendustööd toetavad Eesti Panga ülesannete täitmist ja tõhusamat töökorraldust.

 

4. ARENDUSÜLESANNE

Eesti Pank on kestliku arengu põhimõtteid väärtustav ja vastutustundlik organisatsioon.