Eesti Pank on järgmiste makse- ja arveldussüsteemide järelevaataja:

  • suurmaksete süsteemi TARGET2 osasüsteem TARGET2-Eesti
  • Eesti Väärtpaberikeskuse (EVK) hallatav väärtpaberiarveldussüsteem
  • Nets Estonia ASi hallatav kaardimaksesüsteem

Lisaks annab Eesti Pank heakskiidu makseasutuste loodavate maksesüsteemide reeglitele ja põhimõtetele ning osaleb eurosüsteemiüleses järelevaatamises.

TARGET2-Eesti

TARGET2-Eesti on üleeuroopalise pankadevahelise süsteemi TARGET2 osasüsteem, mida haldab Eesti Pank. TARGET2 arveldab eurodes algatatud makseid reaalajas ja ühekaupa. Süsteem on mõeldud kiirmaksete arveldamiseks.

TARGET2 on oma finantsmõju ja teiste finantsturu taristutega seotuse tõttu süsteemselt oluline. TARGET2-le ja selle osasüsteemidele rakenduvad süsteemselt oluliste maksesüsteemidega samad järelevaatamise nõuded, kuid eurosüsteemi keskpankade hallatavatele süsteemidele tehtud eranditega.

TARGET2 järelevaataja on Euroopa Keskpank. Eurosüsteemi keskpangad võivad TARGET2 järelevaatamisse panustada vabatahtlikkuse alusel. Osasüsteemi TARGET2-Eesti järelevaatamise kohustus on Eesti Pangal. TARGET2-Eesti järelevaatamisel keskendub Eesti Pank seirele ja analüüsile. Osasüsteemi ei hinnata eraldiseisvalt ja selle kohta ei tehta eraldi soovitusi. Need tegevused on osa eurosüsteemiülesest järelevaatamisest ja Eesti Pank osaleb neis vastavalt eurosüsteemiüleses järelevaatamises osalemise põhimõtetele. 

Väärtpaberite arveldussüsteem

EVK hallatav väärtpaberiarveldussüsteem võimaldab täita isikute omavahelisi varalisi kohustusi, mis hõlmavad finantsinstrumente ehk väärtpabereid.

Väärtpaberiarveldussüsteem on süsteemselt oluline oma kriitilise rolli tõttu ning sellele rakenduvad väärtpaberite arveldussüsteemidele kehtestatud järelevaatamise nõuded.

Väärtpaberiarveldussüsteemi järelevaatamise vastutus on Eesti Pangal. Järelevaatamisel teeb Eesti Pank 2011. aastal sõlmitud koostöökokkuleppe alusel koostööd Finantsinspektsiooniga. EVK väärtpaberiarveldussüsteem kuulub Eesti Panga igapäevase järelevaatamise alla, hõlmas süsteemi seiret, analüüsi, hindamist ja soovituste tegemist.

Kaardimaksete süsteem

Nets Estonia ASi hallatav kaardimaksete süsteem töötleb kaardimakseid. Kaardimaksed arveldatakse ehk töötlemise tulemusena leitud pankadevahelised kohustused õiendatakse pankadevahelistes maksesüsteemides.

Kaardimaksete süsteem on oluline maksesüsteem, kuna kaarditehingute suure osatähtsuse tõttu mõjutab see raharingluse sujuvat toimimist. Kaardimaksete süsteemile rakenduvad silmapaistvalt olulisele maksesüsteemile kehtivad nõuded.

Nets Estonia ASi hallatav kaardimaksete süsteem kuulub Eesti Panga igapäevase järelevaatamise alla ning hõlmab süsteemi seiret, analüüsi, hindamist ja soovituste tegemist.

Osalemine eurosüsteemiüleses töös

Eurosüsteemis on järelevaadatavateks finantsturu taristuteks maksesüsteemid, väärtpaberite arveldussüsteemid, väärtpaberidepositooriumid, kesksed vastaspooled ja kauplemisteabehoidlad. Lisaks panustavad keskpangad ka oluliste makseviiside ja teenusepakkujate järelevaatamisse.

Eurosüsteemiülese järelevaatamise ulatuses olevatest finantsturu taristutest on Eesti turuosaliste omavaheliste rahaliste kohustuste täitmiseks oluline EBA Clearingu hallatav maksesüsteem STEP2. STEP2 on süsteemselt oluline maksesüsteem, millele rakenduvad süsteemsetele maksesüsteemidele kehtivad järelevaatamise nõuded. Süsteemi järelevaataja on Euroopa Keskpank. Eurosüsteemi keskpangad võivad STEP2 järelevaatamisse panustada vabatahtlikkuse alusel.

Eesti Pank osaleb eurosüsteemiüleses järelevaatamises kaudselt koostöörühmade kaudu, kuid STEP2 järelevaatamises osaleb Eesti Pank vajaduse ja võimaluse korral ka otseselt.

Järelevaatamise ulatus (skeem)