TARGET2-Eesti

TARGET2 on üleeuroopaline automatiseeritud reaalaegne kiirmaksete arveldussüsteem. TARGET2 süsteemi omanik ja haldur on eurosüsteem. Juriidiliselt koosneb TARGET2 osasüsteemidest, mida haldavad riikide keskpangad. Eesti Pank haldab TARGET2 osasüsteemi TARGET2-Eesti.

TARGET2-le edastatud maksed arveldatakse kohe süsteemi saabudes ühekaupa keskpangarahas ehk keskpangas avatud kontodel. TARGET2 toimib ühtsel tehnilisel platvormil ja pakub teenuseid kõikidele osalejatele samadel tingimustel. TARGET2 otseosalejateks on üldjuhul pangad. TARGET2 pakub ka kaudse osalemise võimalust otseosalejate kaudu.

TARGET2 eesmärgid

 • Toetada euroala keskpankade rahapoliitikat ja rahaturgu. TARGET2s arveldatakse kõik euroala keskpankade avaturuoperatsioonide ja hoiustamise-laenamise püsivõimaluse kasutamise tehingud ning pankadevahelised rahaturutehingud. TARGET2s hallatakse ka pankade kohustuslikke reserve, mida nad peavad hoidma keskpangas.
 • Vähendada makseturu riske. TARGET2s arveldatakse pankade omavahelised nõuded ja kohustused, mis on tekkinud teistes arveldussüsteemides.
 • Suurendada piiriüleste euromaksete efektiivsust. TARGET2s töödeldakse riigisiseseid ja piiriüleseid makseid sama kiiresti. TARGET2s arveldatakse kliendimakseid arvelduspäevadel kell 8–18 ja pankadevahelisi makseid kell 8–19.

TARGET2s arveldatakse iga päev ligikaudu 350 000 makset koguväärtusega kaks triljonit eurot.

TARGET2 eelised osalejate jaoks:

 • kiir- ja suurmaksete, riigisiseste ja piiriüleste maksete arveldamine samadel tingimustel keskpangarahas ehk keskpangas avatud kontodel kohese lõplikkusega
 • mitmekesised osalemise võimalused (otse, kaudselt, adresseeritavana, ühise juurdepääsuga)
 • süsteemi kaudu on kättesaadavad ligikaudu 55 000 panka üle maailma
 • avatud igal arvelduspäeval kell 8–19, v.a nädalavahetused ja TARGET2 pühad
 • likviidsuse kättesaadavus (päevasisene laenamine, üleöölaen)
 • keskne likviidsuse juhtimine ühte pangagruppi kuuluvatele osalejatele
 • standardhinnakiri kõikidele liikmetele
 • sama hind riigisisesele ja piiriülesele maksele
 • maksejuhiseid saab süsteemi saata viis tööpäeva ette
 • maksete töötlemiseks kulub kuni viis minutit

Loe TARGET2 kohta lähemalt Euroopa Keskpanga kodulehelt (inglise keeles)

TARGET2-Eesti alustas tööd 19. mail 2008.

TARGET2-Eesti osalusviisid:

Otseosalemine – TARGET2-Eestit saavad kasutada pangad, mis on asutatud Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) piirkonnas, ja pankade filiaalid, mis tegutsevad EMÜ piirkonnas. TARGET2-Eesti kasutamiseks peab pangal olema Eesti Pangas avatud TARGET2 konto (Taotlus konto avamiseks Eesti Pangas), mis annab võimaluse teha tehinguid, jälgida  tehinguid ja teha päringuid reaalajas..

Otseosalejad võivad määrata adresseeritavad BIC omanikud  - võimaldab üksusel, kellel on küll BIC (Bank Identification Code), kuid keda ei tunnustata kaudse osalejana, edastada maksejuhiseid ja saada makseid TARGET2 otseosaleja kaudu, kui on vastava lepingu otseosalejaga sõlminud. Võib olla panga korrespondent, otseosaleja või kaudse osaleja filiaal, panga klient.

Otseosalejad võivad anda otsejuurdepääsu oma TARGET2 kontole osaleja EMÜs asuvatele filiaalidele või emaettevõtjale ja/või teistele sama juriidilise isiku filiaalidele.

Kaudne osalemine – TARGET2ga liitunud pank (otseosaleja) saab omakorda pakkuda TARGET2 kasutamise võimalust (kaudset liikmelisust) EMÜ piirkonnas asutatud krediidiasutustele. Kõik kaudse liikme tehingud toimuvad otseosaleja TARGET2 konto kaudu. TARGET2-Eestil ei ole ühtegi kaudset osalejat.

TARGET2-Eesti osalejad

TARGET2-Eesti osalejad seisuga 09.04.2020 on 11 Eestis tegutsevat panka:

 • AS Citadele Banka Eesti filiaal
 • Coop Pank AS
 • AS LHV Pank
 • AS SEB Pank
 • BIGBANK AS
 • Luminor Bank AS
 • Eesti Pank
 • OP Corporate Bank plc Eesti filiaal
 • Swedbank AS
 • AS TBB pank
 • Inbank AS

TARGET2-Eesti osalejad saavad kasutada järgmiseid TARGET2 teenuseid:

 • Eurosüsteemi rahapoliitiliste operatsioonide tehingute arveldamine;
 • Eurosüsteemi hoiustamise ja laenamise püsivõimaluste kasutamise tehingute arveldamine;
 • Mitmesugused likviidsuse juhtimise võimalused (tehingute prioriseerimine, limiitide seadmine vastaspoolele, tehingute ajastamine, grupisisene konsolideeritud likviidsuse jälgimine);
 • Arveldused netoarveldussüsteemidega;
 • Pankadevaheliste tehingute arveldamine;
 • Kliendimaksete arveldamine. TARGET2 teenus võimaldab TARGET2-Eesti osalejatel pakkuda klientidele euro kiirmakseteenust. Kliendimaksed jõuavad maksjalt saajani 15 minuti jooksul.

Ühendus TARGET2-Eestiga

TARGET2-Eesti otseosalejad pääsevad TARGET2 platvormile ligi kahel viisil:

 • SWIFTi (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommuniaction) ühenduse kaudu. SWIFTi ühenduse puhul tuleb taotleda SWIFTi kodulehel ligipääs TARGET2 teenustele ja eeltäita kindlaid tehnilisi tingimusi;
 • Eurosüsteemi pakutava turvalise internetiühenduse kaudu.