Augustis vedasid laenukasvu tööstussektor ja eraisikud

Siret Vildo, Eesti Panga finantssektori poliitika spetsialist

Eesti ettevõtete ja eraisikute laenu- ja liisingumaht suurenes augustis 2,1 miljardi krooni ehk 0,8 protsendi võrra. Kuine portfelli suurenemine on viimased kolm kuud püsinud ühtlasel tasemel. Laenu- ja liisingportfelli aastakasv on alanenud kõikides sektorites, keskmisest kiirem laenukasv on püsinud eraisikutele väljastatud laenude ning tööstussektorile väljastatud laenude puhul. Viimase aasta jooksul on kõige kiirem laenukasvu vähenemine toimunud eraisikute tarbimislaenude puhul, mille aastakasv vähenes aastataguselt 53 protsendilt 21 protsendini käesoleva aasta augustis. Kogu laenu- ja liisingportfelli aastakasv alanes eelmise kuu 17 protsendilt 16 protsendini augustis.

Majanduse viimaste arengusuundumuste valguses on ettearvatult jätkunud ka viivises olevate laenude mahu suurenemine. Üle 60 päevase makseviivitusega laenude osakaal laenuportfellis kasvas juuli 1,8 protsendilt 2,2 protsendini augustis. Sarnaselt varasemate kuudega veavad viivislaenude mahu kasvu eelkõige kinnisvara- ning ehitussektor.

Viivises olevate laenude osakaalu suurenemist on oodata ka järgnevatel kuudel. Eesti pangandussektor on piisavalt hästi kapitaliseeritud, et eelseisva pingelisema majandusolukorraga toime tulla. Pankade kapitali adekvaatsuse koondnäitaja, mis kirjeldab pankade puhvreid võimalike probleemidega toimetulemiseks, on püsinud kõrgel, 18 protsendi tasemel (regulatiivne minimaalne adekvaatsuse nõue on Eestis 10 protsenti ja Euroopas 8 protsenti).

Eraisikute ning ettevõtete hoiused suurenesid augustis 645 miljoni krooni ehk 0,6 protsendi võrra. Hoiuste aastakasv alanes juuli 7 protsendilt 6 protsendini augustis. Tänu käesoleval aastal toimunud intressitõusule on tähtajaliste hoiuste kasv olnud tugevam ning tähtajaliste hoiuste osakaal kogu hoiuste mahust suurenenud.

Eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude keskmised intressimäärad on järginud EURIBORi arengut ning tõusnud vastavalt 6,1 ning 6,5 protsendi tasemele. Baasintressile lisatava intressimarginaali keskmine tase augustis oluliselt ei muutunud, kuid oodata on marginaalide rolli suurenemist uute laenude intressimäärades.


Joonis 1. Eesti ettevõtete ja eraisikute laenu ja liisingu aastakasv (%)


Joonis 2. Eesti ettevõtete ja eraisikute hoiuste maht (mln krooni) ja hoiuste aastakasvutempo


Joonis 3. Kuu jooksul välja antud eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude kaalutud keskmine intressimäär ja 6 kuu EURIBOR

Eesti Pank avaldab alates 2008. aasta jaanuarist kord kuus kommentaari finantssektori olulisemate näitajate kohta. Vastav statistika ja selle avaldamiskalender on kättesaadav Eesti Panga kodulehel: www.eestipank.info/pub/et/dokumendid/statistika/pangandusstatistika/tabelid/.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete büroo
Tel: 6680 965, 5126 843
E-post:
ingrid.mitt [at] epbe.ee