Ees seisvad väljakutsed on vähenev rahvastik ja tööjõu arendamine

 
Orsolya Soosaar, Natalja Viilmann
Eesti Panga ökonomistid

Eesti majanduskasv kiirenes 2012. aasta teises pooles tänu sisenõudlusele ja see peegeldus ka tööturul – teenindussektori osakaal hõives kasvas. Meie suuremate kaubanduspartnerite kindlustundeindikaatoreid vaadates võib öelda, et eksportiva sektori lähiaja väljavaated on muutunud viimastel kuudel positiivsemaks.

Tööpuuduse määr langes ka 2012. aasta teises pooles, sealjuures kahanes ka pikaajaliste töötute arv ja osakaal. Tööpuudus on struktuurse iseloomuga ja sellele viitab ka töötuse määra endiselt suur erinevus piirkondade ja haridustasemete lõikes. Loomuliku tööpuuduse kõrge määr pole paratamatus. On oluline, et riik kasutaks tõhusalt nii tööturu- kui ka sotsiaalpoliitika hoobasid, et vähendada töötute ja tööturult kõrvale jäänud inimeste takistusi töö leidmisel.

Majanduse pikemaajalist arengut silmas pidades on üha tähtsam piisava kvalifitseeritud tööjõuressursi olemasolu. 2012. aasta jooksul vähenes tööealine elanikkond esialgsete hinnangute kohaselt kokku ligikaudu ühe protsendi võrra. Pikemaajalisema rahvastikuprognoosi muudab varasemast pessimistlikumaks arvatust suurem noorte väljaränne viimase kümnendi jooksul. See tähendab, et isegi kui sündivuskordaja suureneb, on sündide arv väiksem ja tulevikus jõuab tööikka vähem noori.

Rahvastiku vananemine ja tööjõu hulga vähenemine on protsessid, mida ei saa kergesti tagasi pöörata. Seepärast tuleb senisest veelgi enam keskenduda kõrgemat lisandväärtust loovate töökohtade teket soosiva majanduskeskkonna arendamisele. See hõlmab nii elukestva õppe soodustamist, haridussüsteemi tõhusamat koostööd tööandjatega kui ka tööjõu mobiilsust soodustavaid poliitikameetmeid.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee