Eesti esindajad suunduvad IMFi rahvusvahelise rahapoliitika- ja finantskomitee istungile Washingtonis - arutelu teemad olulised

16. aprillil toimuval IMFi rahvusvahelise rahapoliitika- ja finantskomitee istungil on arutusel IMFi roll kaasaegse majanduspoliitilise keskkonna kujundajana - allpool kokkuvõte Eesti esindajate seisukohtadest.

Komiteetöö kõrval on Eesti esindajate seekordse Washingtoni-visiidi kavas rida olulisi töökohtumisi. Muu hulgas arutatakse IMFi ja Maailmapanga koostööna valmivat põhjalikku analüüsi Eesti erinevate finantsjärelevalveasutuste töö efektiivsuse ja rahvusvahelistele nõuetele vastavuse kohta

****

Eesti Panga asepresident Peter Lõhmus ja rahvusvahelise osakonna juhataja Tanel Ross osalevad 16.aprillil Washingtonis toimuval IMFi Rahvusvahelise Rahapoliitika- ja Finantskomitee korralisel koosolekul koosolekul.

Seekordse koosoleku põhiküsimused on maailmamajanduse väljavaated ja IMFi reformimine. Põhja- ja Baltimaade valijaskonda, kuhu kuulub ka Eesti, esindab komitees Soome rahandusminister Sauli Niinistö. Valijaskonna ühisseisukohtade viimane kooskõlastamine toimub juba Washingtonis, vahetult enne komitee istungi algust.

16. aprillil algaval komitee istungil tõusetub ühe keskse teemana ilmselt küsimus suhtumisest IMFi rolli rahvusvahelise majanduspoliitilise keskkonna mõjutajana. Eesti jaoks on seetõttu oluline vastata küsimusele, kuidas hinnata IMFi rolli Eesti viimaste aastate majanduspoliitikas ning IMFi suunas viimasel ajal esitatud kriitikasse.

Päris kindlasti on IMFiga tehtav majanduspoliitiline koostöö ning Eesti majanduspoliitika memorandumid määrava tähtsusega Eesti majanduse arengus. IMFi toetus ja praktilised nõuanded olid otsustava tähtsusega 1992.a. rahareformi ja sellel järgnenud majandusreformide õnnestumiseks. Samuti oli IMFi toetus Eesti raha- ja majanduspoliitikale väga oluline 1997.a ja 1998.a.

IMFile on aeg-ajalt ette heidetud majanduspoliitiliste nõuannete kõikuvat kvaliteeti. Seejuures kiputakse unustama, et majanduspoliitika ebaõnnestumise ja kriiside eest vastutab ikkagi iga riik ise. IMFi poole pöördutakse sageli siis, kui majanduspoliitikas valitseb juba lootusetu segadus. Tuleb rõhutada, et IMFi ja Eesti vahelisi suhteid iseloomustab väljend ‘poliitiline dialoog’, kus ühistele seisukohtadele jõutakse läbirääkimiste, mitte ühe poole diktaadi tulemusena. Nii oli see viimase majanduspoliitika memorandumi koostamisel ja nii on see ka edaspidi.

Eesti Pank toetab igal juhul IMFi senisest tugevamat ja fokuseeritumat rolli rahvusvaheliste finantskriiside ennetamisel ja ärahoidmisel. Selleks peab maailma riikide üldise majandusolukorra analüüs muutuma veelgi täpsemaks ja selle tulemused läbipaistvamaks, samuti tuleb IMFil koostöös Maailmapanga jt. organisatsioonidega pöörata tõsist tähelepanu finantssektori stabiilsusele.

****

Komiteetöö kõrvalt on Eesti esindajate seekordse Washintoni-visiidi kavas rida olulisi töökohtumisi, muu hulgas IMFi Euroopa II osakonna juhataja John Odling-Smee, IMFi Eesti missiooni juhi Peter Kelleri ja mitmete muude. IMFi juhtivate spetsialistidega. Oluliseks küsimuseks on aprilli lõpus Eestisse saabuva IMFi missiooni ettevalmistamine. IMF ja Maailmapank on lõpetamas ka põhjalikku analüüsi Eesti finantssektori olukorrast (nn. Financial Sector Assessment Program). Praeguseks praktiliselt valminud lõpparuanne sisaldab muu hulgas Eesti finantsjärelevalveasutuste (Pangainspektsioon, Kindlustusinspektsioon, Väärtpaberiinspektsioon) senise tegevuse ja hetkeolukorra üksikasjaliku analüüsi. Hinnatud on ka Eesti erinevate finantsjärelevalveinstitutsioonide tegevuse vastavust rahvusvahelistele standarditele, samuti Eesti finantssüsteemi tugevaid ja nõrku külgi. FSAP lõpparuandest kujuneb ilmselt peamine alusdokument uue ühendatud finantsjärelevalve loomise ettevalmistamisel Eestis.

****

Lisaks on Eesti delegatsioonil kavas kohtumised Euroopa Keskpanga asepresidendi T.Padoa-Schioppa ja Saksamaa Liidupanga asepresidendi Jürgen Starkiga. Siin on kõne all Euroopa Liidu laienemisega seotud majandus- ja rahapoliitilised küsimused ning keskpankade roll selles protsessis. Visiidi käigus kohtutakse ka juhtivate reitinguagentuuride analüütikutega.

Avalike suhete osakond