Eesti kogumajandus oli 2009. aastal netolaenuandja

Eesti Panga kommentaar 2009. aasta finantskonto statistika kohta
Siret Vildo, Eesti Panga finantssektori poliitika allosakonna juhtivspetsialist

Eesti kogumajanduse finantsvarade ja -kohustuste maht vähenes 2009. aastal, sest majandusagendid olid tuleviku suhtes ettevaatlikud. Seejuures kahanesid kogumajanduse finantskohustused enam kui finantsvarad, vastavalt 3 ja 2 protsenti.

Eesti majanduse välistasakaalu ning valitsemissektori eelarvepositsiooni paranemisega kooskõlas tugevnes ka kogumajanduse finantspositsioon ning alates 2009. aasta II kvartalist on Eesti majandusagendid olnud netolaenuandjad. Valitsemissektori finantskäitumine muutus 2009. aasta teises pooles oluliselt tasakaalustatumaks. Kui esimesel poolaastal oli valitsemissektor netolaenuvõtja, siis aasta teises pooles oli olukord vastupidine.

Kodumajapidamised ja valitsemissektor olid ainsad sektorid, mille finantsvarad 2009. aastal suurenesid. Kodumajapidamiste finantsvarad kasvasid 2009. aastal 2 protsenti, mis tulenes eelkõige rahvusvaheliste finantsturgude olukorra paranemisest aktsiate ja kindlustustehniliste eraldiste väärtuse kasvu toel. Kodumajapidamiste finantskohustused vähenesid tagasihoidliku laenunõudluse ning varem võetud laenude tagasimaksete tõttu 4 protsenti.

Mittefinantsettevõtete võlakohustused, mis aastatel 2005-2008 märkimisväärselt kasvasid, hakkasid 2009. aastal vähenema. Ettevõtete võlakohustuste ja omakapitali suhtarv, mis 2008. aasta lõpus oli 65 protsenti, taandus 2009. aasta lõpuks 61 protsendini. Võlakohustuste ja omakapitali suhtarvu vähenemist mõjutas nii ettevõtete omakapitali suurenemine kui ka erinevate laenukohustuste vähenemine.


Joonis 1. Kogumajanduse netolaenuandmine (+) ja -võtmine (-) kvartali jooksul


Joonis 2. Ettevõtete võlakoormuse näitajad


Joonis 3. Kodumajapidamiste finantsvarade ja -kohustuste osatähtsus SKPs

Rahvamajanduse arvepidamise finantskontodel kajastatakse nii erinevate majandussektorite kui ka kogumajanduse finantsvarasid ja -kohustusi, finantsvarade ja -kohustustega tehtud tehinguid ning finantsvarade ja -kohustuste väärtuse mittetehingulisi muutusi. Tehingukonto tasakaalustavaks näitajaks on netolaenuandmine (+) / -võtmine (-), mis kujuneb vaadeldaval perioodil finantsvarade ja -kohustustega tehtud tehingute vahena. Majandussektor on netolaenuandja, kui soetatud finantsvarade maht ületab sama perioodi jooksul kaasatud kohustuste mahtu või kui vaadeldaval perioodil kohustuste mahu vähenemine ületab finantsvarade realiseerimise. Finantskonto statistika leiab Eesti Panga veebilehelt www.eestipank.info/pub/et/dokumendid/statistika/f_konto/.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete büroo
Tel: : 668 0965, 512 6843
E-post:
ingrid.mitt [at] eestipank.ee