Eesti Panga avaldus

Eesti majanduse käesolev olukord annab selget tunnistust majanduse põhialuste tugevusest. Sellele viitab kiire majanduskasv, suurenevad ekspordimahud, stabiliseeruv hinnatase ning valitsuse tugev eelarvepositsioon. Seega ei kujuta maksebilansi jooksevkonto suhteliselt suur defitsiit otsest ohtu Eesti majandusele.

Eesti Panga senine poliitika on pannud tugeva aluse usaldusväärse ning hästi kapitaliseeritud pangasüsteemi kujunemisele, mis on peamiseks eelduseks finantssektori võimele vastu seista turu ebastabiilsustele.

Viimastel nädalatel valitsenud pinged rahaturul on oma iseloomult ajutised ning tulenesid eelkõige suuremate pankade teatud möödalaskmistest likviidsuse planeerimisel. Eesti rahasüsteemi ülesehitusest tulenevalt väljenduvad sellised valearvestused automaatselt rahaturu intresside tõusus. Samas on pankade niisugust käitumist tinginud ka tugev konkurents pangandusturul. Kaudselt on siinseid arenguid mõjutanud viimaste aegade rahutused rahvusvahelistel finantsturgudel.

Eelnevaga on seotud ka pangaaktsiate hinnalangus, mis algas septembri lõpul ning mis eeldatavasti lõpetab senise ülehinnatuse perioodi aktsiaturul oluliselt mõjutamata pikaajaliste investorite positsioone. Jätkuvalt tugevate majandusnäitajate taustal jääb väärtpaberiturg endiselt oluliseks säästude vahendamise kanaliks.

Pidades silmas viimasel ajal aktiviseerunud spekulatiivset huvi Eesti krooni vastu, peame vajalikuks veelkord rõhutada, et Eesti rahasüsteemi aluseks olev valuutakomitee pakub piisavat kaitset krooni usaldusväärsusele. Eesti krooni täielik tagatus välisvaluuta reservidega on parim garantii krooni fikseeritud kursi püsimisele. Rahvusvaheliselt kinnitab seda nii Argentiina kriisi ületamise kiirus 1995.aastal kui ka Hong Kongi kogemus viimastel aegadel Kagu-Aasiat tabanud teiste valuutakriiside taustal.

Jätkates viimastel kuudel elluviidud poliitikat, võtab Eesti Pank lähematel päevadel kasutusele täiendavad abinõud pankade kroonilikviidsuse tagamiseks Eesti rahaturul ning riskide edasiseks vähendamiseks. Eelmainitud meetmed aitavad muuhulgas vältida viimati rahaturul asetleidnud probleemide kordumist ning nende kahjulikku mõju Eesti krooni ja kohaliku finantssüsteemi usaldusväärsusele.

Lisaks Eesti Panga poolt rakendatavatele abinõudele, tuleb rõhutada pankade enesekontrolli olulisust. See leidis toetust ka meie tänasel kohtumisel kommertspankade esindajatega. Muuhulgas rõhutasid mõlemad pooled konservatiivsete pangandustavade vajalikkust edaspidises tegevuses.