Eesti Panga Nõukogu kiitis heaks Krediidiasutuste seaduse eelnõu

Eesti Panga Nõukugu kiitis eilsel istungil heaks Eesti Panga poolt ettevalmistatud Krediidiasutuste seaduse ja Hoiu-laenuühistute seaduse eelnõud ja otsustas need lähiajal esitada Riigikogule.

"Krediidiasutuste seaduse uue redaktsiooni valmimine on keskse ja põhimõttelise tähtsusega samm finatsturgude ja -vahendajate tegevust reguleerivate õigusaktide reformimisel. Reformi eesmärgiks on tagada finantsvahenduse edasine tasakaalustatud areng Eestis", ütles Eesti Panga infoosakonna juhataja Andrus Kuusmann.

Lähtuvalt Eesti Vabariigi avaldusest astuda Euroopa Liitu ja assotsiatsioonileppest EL-iga, on seaduseelnõude koostamisel järgitud Eesti poolt võetud kohustusi. Krediidiasutuste seaduse eelnõu on üles ehitatud lähtuvalt Euroopa Liidu Teises pangandusdirektiivis fikseeritud kolmest pangateenuste ühtse siseturu loomise põhimõttest.

Võrreldes hetkel kehtiva Krediidiasutuste seadusega on olulisi muudatusi tehtud kõikides seaduse peatükkides, mistõttu eelnõu otsustati esitada seaduse uue redaktsiooni, mitte aga kehtiva seaduse parandusettepanekutena. Lisatud on ka uued peatükid ühistupanganduse ja krediidiasutuste juhtimise kohta.

Hoiu-laenuühistu seaduses määratakse kindlaks hoiu-laenuühistu õiguslik seisund, tegevuse alused ning asutamise ja lõpetamise kord.

Seaduseelnõude ettevalmistarnisel on Eesti Pank pidanud konsultatsioone ja arvestanud valitsusasutuste, Eesti Pangaliidu, Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Valuutatondi ekspertide nõuannete ja ettepanekutega.

"Loodame. et mõlemad seaduseelnõud saavad Riigikogu heakskiidu veel käesoleval aastal ning uus Krediidiasutuste seadus ja Hoiu-laenuühistu seadus jõustuvad 1999. aasta alguses", lisas Kuusmann.

Eesti Panga Nõukogu kiitis heaks Eesti Panga strateegilise arengukava. Strateegilises arengukavas on määratletud Eesti Panga missioon, keskpanga tegevuse peaeesmärgid ning Eesti Panga tegevuse põhisuunad aastateks 1998-2000.

"Eesti Pank on keskpangana määratud kindlustama nii siseriiklikku kui rahvusvahelist usaldust Eesti raha ja rahasüsteemi stabiilsuse ning terviklikkuse vastu", sätestab strateegiline arengukava Eesti Panga missiooni.

Lähiaegadel tutvustatakse Eesti Panga strateegilist arengukava täies mahus avalikkusele.

Nõukogu kuulas ära ka tavapärase informatsiooni olukorrast eesti panganduses ning tõdes, et arutelud pankade võimalike liitumiste kohta saavad nõukogus toimuda alles siis, kui keskpangale on esitatud vastavad ametlikud taotlused.

Nõukogu istungit juhatas nõukogu liige Ilmar Pärtelpoeg. Järgmine Eesti Panga Nõukogu istung toimub teisipäeval, 10. märtsil 1998. aastal.

Eesti Panga infoosakond