Eesti Panga Nõukogu peatas osaliselt Eesti Maapanga tegevuslitsentsi

Eesti Panga Nõukogu peatas tänasel istungil osaliselt Eesti Maapangale väljastatud tegevuslitsentsi, et tagada panga kreeditoride ja hoiustajate huvide võrdne kaitstus. Alates esmaspäevast, 8. juunist on Eesti Maapangal lubatud teostada ainult Krediidiasutuste seaduse paragrahv 5 1.lõike punktis 9 ja 11 nimetatud tehinguid ja toiminguid: Eesti Maapangal on alates tänasest lubatud ainult klientide nõustamine ja hoidla- ehk depootehingute sooritamine. Eesti Panga Nõukogu lähtus vajadusest vältida võimalikke huvide konflikte ning mõne kreeditori, hoiustaja, aktsionäri, panga töötajate või juhtide huvide eelistamist kuni Eesti Maapanga aktsionäride üldkoosoleku otsuste jõustumiseni. Aktsionäride üldkoosolek, mis toimub 18. juunil 1998. aastal, on kokku kutsutud Eesti Maapanga tegevuse lõpetamise otsustamiseks. Koosoleku otsuse peab kinnitama Eesti Pank tingimusel, et panga varad on piisavad kõigi võlausaldajate õigustatud nõudmiste rahuldamiseks

Eesti Panga Nõukogu arvestas otsuse tegemisel Eesti Maapanga Nõukogu poolt esitatud taotlust tegevuslitsentsi piiramise kohta. Samuti asjaolu, et Eesti Maapanga finants-majanduslik seisund ei ole toestatud omavahendite ja vajalike reservidega.

Vastavalt Eesti Panga Nõukogu otsusele peatatakse Eesti Panga käskkirjaga kuni AS Eesti Maapanga likvideerimisotsuse jõustumiseni kõik Eesti Maapanga järgnevad tehingud ja toimingud:

  • igasugune krediitide andmine ja/või väljamaksmine;
  • välisarveldused;
  • igasuguste varaliste kohustuste võtmine ja/või täitmine mistahes vormis kas otseselt või kaudselt;
  • kõik väljamaksed, sealhulgas aktsionäridele, panga juhtidele, töötajatele või mistahes isikutele;
  • kõik Krediidiasutuse seaduse paragrahv 5 nimetatud tehingud ja/või nende täitmine välja arvatud 1 lõike punktid 9 ja 11.

Alates esmaspäevast korraldatakse Eesti Panga poolt Krediidiasutuse seaduse paragrahv 60 alusel Eesti Maapanga kohapealne järelevalve, et tagada Eesti Panga Nõukogu otsuse ja piirangute kõrvalekaldumatu täitmine.

Eesti Panga käskkiri on Eesti Maapangale edastatud ja võetud täitmiseks.

Samaaegselt jätkab Eesti Pank koos Vabariigi Valitsusega aktiivselt võimalike lahendusvariantide kaalumist Eesti Maapangaga seotud probleemide lahendamiseks hoiustajatele ja kreeditoridele parimal võimalikul viisil.

Eesti Panga informatsiooniosakond