Eesti Panga Nõukogu tegi korralduse kanda Maapanga hoiuste kompenseerimiseks riigieelarvesse ühekordne eraldis

1. juulil 1998 toimus Eesti Panga Nõukogu istung. Eesti Panga Nõukogu kuulas ära ülevaate Maapanga probleemide lahendamiseks võetud meetmetest ning Valitsuse plaanidest rakendada Hoiuste Tagamise Fondi seaduse põhimõtteid järgiv hoiuste kompenseerimisskeem. Eesti Panga Nõukogu pidas otstarbekaks toetada AS Eesti Maapangas olevate hoiuste sellist hüvitamist ja suunata täiendavalt ühekordse eraldisena 60 miljonit krooni Eesti Panga 1997. aasta kasumi arvelt riigieelarvesse.

Eesti Panga Nõukogu võttis oma otsuse tegemisel arvesse asjaolu, et hoiustajate kindlustamiseks ning finantssüsteemi stabiilsuse tagamiseks mõeldud Hoiuste Tagamise Fondi seadust pole AS Eesti Maapanga pankroti käigus võimalik veel rakendada. Küll aga peab Eesti Panga Nõukogu õigeks lähtuda juba vastu võetud Hoiuste Tagamise Fondi seaduse põhimõtetest AS Eesti Maapanga hoiustajate deposiitide kompenseerimisel.

Eesti Panga Nõukogu lähtus oma otsuse tegemisel seisukohtadest, mida Valitsuse esindajad on väljendanud konsultatsioonidel Eesti Pangaga ning mis kajastuvad ka Valitsuse 1. juuli 1998 pressiteates - rõhutatakse vajadust jääda AS Eesti Maapanga hoiuste kompenseerimisel Hoiuste Tagamise Fondi seaduse põhimõtete juurde, tagades sellega konservatiivse eelarvepoliitika jätkumise ning majanduse stabiliseerimisreservi minimaalse kasutamise. Eesti Panga Nõukogu peab oluliseks et kõik osapooled, sealhulgas panga endine ja praegune juhtkond ning omanikud kannaksid täit vastutust AS Eesti Maapanga maksevõimetuse eest. Lisaks toob Hoiuste Tagamise Fondi seaduse põhimõtete kasutamine kaasa era- ning avaliku sektori omavastutuse printsiibi rakendumise.

Eesti Panga Nõukogu peab oluliseks rõhutada, et Eesti Panga kasumieraldise suunamist hoiuste kompenseerimise tagamiseks Hoiuste Tagamise Fondi seaduse põhimõtete järgi tuleb lugeda ühekordseks aktiks. Rahasüsteemi stabiilsuse huvisid silmas pidades peab Nõukogu vajalikuks Eesti Panga reservide suurendamise jätkamist järgnevatel aastatel.

Informatsiooniosakond