Eesti Panga otsusest EVEA Panga pankrotimenetluse kohta

Eesti Panga Nõukogu otsustas eilsel istungil alustada pankrotimenetlust EVEA Panga suhtes.

Otsus pankroti algatamise kohta tulenes järgmistest asjaoludest. AS EVEA Pank ei olnud võimeline rahuldama kliendi õigustatud nõuet. Eesti Panga poolt tehti kindlaks, et EVEA Panga usaldatavusnormatiivid ei vasta kehtestatud nõuetele. Kohustuslikule suurusele, mis on kehtestatud Krediidiasutuste seaduse paragrahv 37 lg. 4 (5 miljonit eküüd), ei vastanud EVEA Panga omakapital. Samuti ei vastanud nõuetele EVEA Panga kapitali adekvaatsuse määr ning ei täidetud Eesti Panga kehtestatud kohustusliku reservi nõuet.

Kokkuvõtlikult ilmnes, et panga varaline seisund ei võimalda kõigi võlausaldajate nõuete täielikku rahuldamist. EVEA Panga majandusseisu käsitlevatest andmetest järeldus, et EVEA Pangal on tekkinud püsivad raskused oma kohustuste täitmisel võlausaldajate ees ning pangal puuduvad nii vajalikud vahendid kui reservid kohustuste täitmiseks. Seega on pank püsivalt maksejõuetu.

EVEA Panga hoiustajatele laieneb täielikult Hoiuste Tagamise Fondi seaduses ettenähtud hoiuste tagatus. Fondi kaudu hüvitatakse kindlaksmääratud hoiustajate ringile, kuhu kuuluvad eraisikud ja väikesed ning keskmised ettevõtted kuni 20 tuhat krooni, ent mitte enam kui 90 protsenti hoiusest. Tagatud hoiuste väljamaksmist alustatakse hiljemalt 30 päeva möödudes teiste krediidiasutuste kaudu. Täpsest hoiuste hüvitamise protseduurist informeerib Hoiuste Tagamise Fond hoiustajaid täiendavalt.

Vastavalt krediidiasutuste seadusele tähendab pankrotimenetluse algatamine, et EVEA Panga tegevuslitsents on alates reedest, 2. oktoobrist 1998. aastal lõpetatud ja pank kuulub likvideerimisele läbi pankrotimenetluse.

Eesti Panga Nõukogu tegi otsuse Eesti Panga seaduse paragrahv 9 lg.3 ja Krediidiasutuste seaduse paragrahv 79, paragrahv 80 lg.1 p.3 ja paragrahv 81 lg.1. ja lg.2. alusel. Otsus pankrotimenetluse algatamise kohta koos vajalike andmete, dokumentide ja seletustega esitatakse Eesti Panga poolt Tallinna Linnakohtule.

Seoses tegevuslitsentsi lõppemise ning pankrotimenetluse algatamisega on alates tänasest keelatud EVEA Panga tegevus krediidiasutusena ja sellest tulenevalt kõikide Krediidiasutuste seaduse paragrahv 5 lubatud tehingute sooritamine. Pärast pankrotimenetluse teate avaldamist on isikutel, kelle käsutuses on EVEA Panga vara, keelatud kõik tehingud sellega.

Eesti Panga informatsiooniosakond