Eesti Pank algatas pankrotimenetlus AS-i ERA Pank suhtes ja tühistas panga krediidiasutuse tegevuslitsentsi

Eesti Panga Nõukogu otsustas täna, 6. aprillil lõpetada AS ERA Pank moratooriumi ning alustada AS ERA Pank suhtes pankrotimenetlust. Nõukogu teise otsusega tühistati AS ERA Pangale välja antud krediidiasutuse tegevuslitsents alates 7. aprillist 1999. aastal.

Eesti Panga Nõukogu tõdes pankrotimenetluse algatamist käsitlevas otsuses, et AS ERA Pank on püsivalt maksejõuetu, kuna ta ei suuda rahuldada võlausaldajate nõudeid, ning majanduslikust olukorrast tulenevalt pole see seisund ajutine. "AS ERA Pank ei suuda oma tegevust jätkata ning tema tegevus tuleb lõpetada," öeldakse otsuses.

Otsuses märgitakse, et AS ERA Pank kohustused ületavad varasid enam kui 40 miljoni krooni võrra. Moratooriumihalduri hinnangul on AS ERA Pank ka 5. aprilli 1999. aasta seisuga püsivalt maksejõuetu ja ei suuda rahuldada võlausaldajate nõudeid. Seega ei võimalda panga varaline seisund rahuldada võlausaldajate nõudeid täies ulatuses, mis on kohustuslik panga vabatahtliku likvideerimise korral.

Nõukogu tõdes, et ERA Pank ei ole kinni pidanud enda poolt koostatud panga tervendamise ja finantsmajandusliku seisu parandamise kavadest. Viimaste kohaselt oli ette nähtud panga rekapitaliseerimiseks vajalike tehingute sooritamine ja raha laekumine hiljemalt 26. märtsiks. Tänaseni pole AS ERA Pank esitanud Eesti Pangale kirjalikke kinnitusi nimetatud kavade realiseerimise kohta ega muid tõendeid, et panga maksevõime on taastatud.

Pärast moratooriumi väljakuulutamist selgus, et AS ERA Pank jättis ajavahemikul 02.10.98-06.10.98 täitmata hulgaliselt klientide poolt esitatud maksejuhiseid, kokku summas üle 44 miljoni krooni. Ehk AS ERA Pank ei suutnud sel perioodil rahuldada oma võlausaldajate õigustatud nõudeid.

Pankrotimenetluse algatamise otsuses tõdetakse, et AS ERA Pank maksejõuetuse üheks põhjuseks võivad olla juhtimisvead pangas. Panga juhtkond ja temaga seotud äriühingud on saanud laene intressiga, mis on madalam kui panga poolt võetud laenude ja kaasatud hoiuste intressimäär. Sellega on teadlikult kahjustatud panga hoiustajate huve ning rikutud krediidiasutuste seaduse nõudeid. Samuti on olnud juhtumeid, kus panga juhtidele ning seotud ettevõtetele on antud laene, mis on tagamata või ebapiisavalt tagatud.

Eesti Panga Nõukogu taotleb oma otsuses Tartu Linnakohtult hagi tagamise abinõudena AS-ile ERA Pank kuuluva kinnis- ja muu vara võõrandamist ja koormamist keelavate märgete tegemist kinnistusraamatusse ja teistesse vararegistritesse ajutise pankrotihalduri äranägemisel ning keelata pangal kõik tehingud oma varaga ilma ajutise pankrotihalduri loata.

AS ERA Pank tegevuslitsentsi tühistamise otsus tulenes faktist, et pank on oluliselt rikkunud krediidiasutustele kehtestatud usaldatavusnormatiive. Nii ei suutnud AS ERA Pank täita krediidiasutuse omavahendite miinimumsuuruse nõuet (78,2 miljonit krooni), kapitali adekvaatsuse nõuet, rikkus kohustuslike reservide nõuet. Samuti ei vastanud headele raamatupidamistavadele esitatud aruandlus. Olulisi rikkumisi tuvastati ka panga laenupraktikas ning pank jättis täitmata Eesti Panga poolsed kohustuslikud ettekirjutused.

Pankrotimenetluse algatamisel ja tegevuslitsentsi tühistamisel tugines Eesti Pank moratooriumihaldur hr. Veli Kraavi ettekannetele ERA Panga varalise seisundi kohta, Pangainspektsiooni kohapealse inspekteerimise tulemusel valminud inspekteerimisaktile ning audiitorbüroo KPMG Estonia vahekokkuvõttele AS ERA Pank majandusliku olukorra kohta.

Eesti Panga Nõukogu otsus pankrotimenetluse algatamise kohta avaldatakse homses, 7.aprilli "Eesti Päevalehes" ja "Postimehes".

Eesti Pank kuulutas AS ERA Pangale moratooriumi alates 7. oktoobrist 1998. aastal. Moratooriumi eesmärgiks oli ERA Panga makseraskuste põhjuste ja iseloomu väljaselgitamine.

Eesti Panga infoosakond