Eesti Pank, Finantsinspektsioon ja Rahandusministeerium sõlmisid koostöökokkuleppe finantskriiside haldamiseks

Täna, 5. detsembril kirjutasid Eesti Panga president Andres Lipstok, finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein ja rahandusminister Aivar Sõerd alla finantskriiside haldamise koostöökokkuleppele.

Sõlmitud koostöökokkuleppe eesmärgiks on tõsta Eesti finantsstabiilsuse eest vastutavate institutsioonide - Eesti Pank, Finantsinspektsioon ja Rahandusministeerium - valmisolekut finantssüsteemi ohustava kriisi olukorras tegutsemiseks. Kuigi kogu finantssüsteemi ohustav kriis on harvaesinev sündmus, on igasuguse kriisi lahendamisel väga oluline, et on paigas eelnevalt kokku lepitud tegevusraamistik, mille alusel kriisi lahendavad institutsioonid tegutsevad. Koordineeritud tegutsemine aitab operatiivselt kriisiolukordi lahendada ja vähendada võimalikust kriisist tulenevaid kahjusid.

Sõlmitud koostöökokkulepe määratleb poolte ülesanded ja ühise tegutsemise alused kogu finantssüsteemi ohustavate kriiside korral. Koostöökokkulepe rõhutab panga omanike ja juhtkonna esmast vastutust panga finantstugevuse kindlustamisel ning kriisist tekkinud kahjude kandmisel. Riigipoolset likviidsus- või kapitalituge pakutakse kogu finantssüsteemi ohustava kriisi lahendamisel ainult sellisel juhul, kui erasektori lahendused ei toimi või osutuvad ebapiisavaks. " Esmane vastutus kriisi kahjude kandmisel on ikkagi finantsraskustes oleva krediidiasutuse omanikel ja juhtorganitel, " toonitas rahandusminister Aivar Sõerd.

Kuna Eestis tegutsevad pangad on tugevalt integreeritud Euroopa Liidu teiste riikide pangandusega, siis on oluline tähtsus ka ladusalt toimival piiriülesel kriisiennetusel ning kriiside lahendamise raamistikul. 1. juulil 2005 jõustus Euroopa Liidu keskpankade, järelevalveasutuste ja rahandusministeeriumide vaheline finantskriiside lahendamise koostöökokkulepe, millega määratletakse põhimõtted käitumiseks piiriüleste finantskriiside korral. Selle kokkuleppega on liitunud ka Eesti Pank, Finantsinspektsioon ja Rahandusministeerium. Vastsõlmitud Eesti siseriiklik koostöökokkulepe sätestab ka põhimõtted piiriülese kriisilahenduse koordineerimiseks siseriiklikul tasandil.

"Peale siseriikliku koostöövõrgustiku on oluline ka piiriülene koostöö. Tänasele koostööleppele lisaks allkirjastavad Rootsi, Eesti, Läti ja Leedu keskpankade presidendid 18. detsembril 2006 Stockholmis finantskriiside haldamise koostöökokkuleppe, " märkis Eesti Panga president Andres Lipstok.

"Ka Finantsinspektsiooni äsja kinnitatud uue strateegia peaeesmärgiks on koostöö tihendamine teiste riikide järelevalvetega, kuna enamik olulisemaid Eesti finantssektori arengut puudutavaid otsuseid tehakse väljaspool Eestit," kommenteeris Raul Malmstein.

Asjakohase kriisilahenduse raamistiku kujundamist toetab regulaarne kriisiõppuste korraldamine. Eesti Pank, Finantsinspektsioon ja Rahandusministeerium on korraldanud nii siseriikliku kriisiharjutuse kui ka osalenud Euroopa Liidu piiriülese finantskriisi harjutusel. Saadud väärtuslik kogemus on avardanud institutsioonide arusaamu hästitoimiva kriisikoordineerimise vajadusest ja võimalustest.

Koostööleppe teksti leiab Eesti Panga, Finantsinspektsiooni ja Rahandusministeeriumi kodulehtedelt.