Eesti Pank ja Finantsinspektsioon soovitavad pankadel olla laenamisel konservatiivsed

Eesti Pank ja Finantsinspektsioon juhtisid täna, 18. detsembril Eesti kommertspankadesse jõudnud kirjas tähelepanu liiga kiire laenukasvuga kaasnevatele ohtudele ning vajadusele konservatiivsema laenupoliitika järele.

Pankadele saadetud kirjas märgivad Eesti Pank ja Finantsinspektsioon, et madalatest intressidest tingitud suure laenunõudluse ning samuti tihenenud pankadevahelise konkurentsi tõttu on laenude väljastamisel oht hinnata ebapiisavalt majanduskeskkonna võimalikest muutustest tingitud riske.

Institutsioonid märgivad, et nii uute laenude väljastamisel kui ka olemasolevate klientide teenindamisel on oluline hinnata intressitõusu mõju eraisikutest klientide tagasimaksevõimele.

Samuti toovad Eesti Pank ja Finantsinspektsioon oma kirjas välja vajaduse informeerida kliente laenamisel võimalikest riskidest ning juhtida kliendi tähelepanu võlakohustuste võimalikule suurenemisele tulevikus. Laenude väljastamise tingimuste osas on pankadel soovitav kriitiliselt üle vaadata nõuded leibkonna regulaarse netosissetuleku miinimumsuurusele ning sissetuleku minimaalsele osale, mis võib kuluda laenu põhiosa ja intresside regulaarseks tagasimaksmiseks.

Kinnisvaralaenude, sh eluasemelaenude väljastamisel on oluline põhjalikult hinnata laenu eesmärkide sihipärasust. Eesti Pank ja Finantsinspektsioon soovitavad pankadel vältida spekulatiivsetel eesmärkidel soetatava kinnisvara finantseerimist, sest selline tegevus aitab kaasa kinnisvarahindade põhjendamatule tõusule.

Pankadel soovitatakse jätkuvalt rakendada konservatiivseid laenude omafinantseerimise nõudeid. Liiga optimistlik laenude väljastamine ning klientide maksevõime ebapiisav hindamine võib laenukvaliteedi halvenedes viia laenutagatiste väärtuse languseni. Pankadel tuleb arvestada siinse turu väiksusega, kus suuremate või suuremal hulgal tagatiste realiseerimine võib avaldada mõju kogu turu hindadele.

Keskpanga ja Finantsinspektsiooni kiri on osa sammudest, mis on suunatud Eesti majanduse tasakaalustamise toetamisele. Eesti Pank otsustas eelmisel nädalal rakendada laenupakkumist piiravaid meetmeid pankade kohustuslike reservide raamistiku osas. Muuhulgas reservimäär, mis mitmetes Euroopa Liiduga ühinevates riikides on vahemikus 2-6 protsenti, jääb Eestis 13 protsendile. Lisaks esitati valitsusele ettepanekud võimalike majanduspoliitiliste meetmete osas.

Lisainfo:
Janno Toots
Eesti Panga avalike suhete nõunik
Tel: 6680 900, 6680 745
Email: janno.toots [at] epbe.ee
www.eestipank.info

Livia Kulm
Finantsinspektsiooni avalike suhete juht
Tel: 6680 546
Email:
livia.kulm [at] fi.ee
www.fi.ee