Eesti Pank kuulutas ERA Pangale moratooriumi

Eesti Pank kuulutas alates tänasest, 7. oktoobrist 1998. aastal välja moratooriumi ERA Panga suhtes. Moratooriumi otseseks põhjuseks olid ERA Panga kiri Eesti Pangale, milles teatati võimalikest ajutistest makseraskustest lähiajal ja sellega seonduvalt võimetusest rahuldada kõikide klientide nõudeid ning paluti tegevuslitsentsi ajutist peatamist.

Moratoorium, mille eesmärgiks on ERA Panga makseraskuste põhjuste ja iseloomu väljaselgitamine, kuulutati keskpanga poolt välja vastavalt Krediidiasutuste seaduse paragrahv 65 ja 66 ning Eesti Panga seaduse paragrahv 24 lg.1 alusel. Eesti Panga määrusele moratooriumi kohta kirjutas alla asepresident presidendi ülesannetes Helo Meigas.

ERA Panga moratooriumihalduriks määrati Veli Kraav. Moratooriumihalduri ülesandeks on selgitada välja AS ERA Pank varaline seisund, makseraskuste põhjused ja iseloom ning esitada ettekanne Eesti Pangale ERA Panga edasiste tegevusvõimaluste kohta hiljemalt 15. oktoobriks 1998. aastal.

ERA Pangal on ilma moratooriumihalduri eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud igasuguste krediitide andmine ja/või väljamaksmine; igasuguste varaliste kohustuste võtmine ja/või täitmine mistahes vormis kas otseselt või kaudselt; kõik väljamaksed, sealhulgas aktsionäridele, panga juhtidele, töötajatele või mistahes isikutele ning kõik krediidiasutuste seaduse paragrahv 5 nimetatud tehingud ja/või nende täitmine.

Moratooriumi ajal on moratooriumihalduril õigus kontrollida ERA Panka ning keelata selle juhatusel või nõukogul otsuste täitmist.

Vastavalt vajadusele laieneb ERA Panga hoiustajatele täielikult Hoiuste Tagamise Fondi seaduses ettenähtud hoiuste tagatus. Fondi kaudu hüvitatakse kindlaksmääratud hoiustajate ringile, kuhu kuuluvad eraisikud ja väikesed ning keskmised ettevõtted kuni 20 tuhat krooni, ent mitte enam kui 90 protsenti hoiusest.

Teisipäeva, 6. oktoobri õhtul algas aktiivne raha väljavool ERA Pangast ning krediidiasutuse likviidsusnäitajad viitasid olukorra kiirele halvenemisele. Tagamaks kõikide kreeditoride võrdset kohtlemist ja klientide huvide maksimaalset kaitset otsustas Eesti Pank toimuvale reageerida otsustavalt ja viivitamatult.

Eesti Panga infoosakond