EKP väljendab heameelt Euroopa Parlamendi otsuse üle luua ühtne järelevalvemehhanism

Euroopa Keskpank väljendab heameelt Euroopa Parlamendi tänase otsuse üle õigusakti kohta, mis sillutab teed pangandusliidu loomisele. ELi Nõukogu määrusega, millega Euroopa Keskpangale antakse eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, luuakse uus ühtne järelevalvemehhanism euroala (ja teiste osaleda soovivate ELi liikmesriikide) pankadele. See on suur samm usalduse taastamisel Euroopa pangandussüsteemi vastu.

Määrus jõustub, kui ELi Nõukogu on selle heaks kiitnud ning see on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. Määruse jõustumine võimaldab EKP-l teha kõik ametlikud ettevalmistused, et ta oleks suuteline täitma järelevalveülesandeid täies ulatuses hiljemalt 12 kuu möödudes.

EKP presidendi Mario Draghi sõnul on tänane otsus käegakatsutavaks sammuks pangandusliidu loomise poole, mis on tõelise majandus- ja rahaliidu oluline element. EKP teeb kõik vajalikud ettevalmistused organisatsiooni asutamiseks, et võtta järelevalveülesanded täielikult enda kanda ühe aasta jooksul pärast määruse jõustumist ning aidata koostöös riikide järelevalveasutustega kaasa pangandussektori usaldusväärsuse taastamisele.

Samal ajal määruse vastuvõtmisega allkirjastasid EKP president Mario Draghi ja Euroopa Parlamendi president Martin Schulz deklaratsiooni institutsioonidevahelise ametliku kokkuleppe sõlmimise kohta. Kokkuleppes käsitletakse ühtse järelevalvemehhanismi valdkonnas tehtava koostöö praktilisi üksikasju.

Euroopa Keskpank
Avalike suhete ja keeleteenuste peadirektoraat, pressi- ja infoosakond
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, faks: +49 69 1344 7404
http://www.ecb.europa.eu
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.