Esimeses kvartalis suurendas ettevõtete võla mahtu peamiselt välislaenamine

Jana Kask
Eesti Panga finantssektori poliitika allosakonna juhataja

Ettevõtete laenukohustuste maht oli esimese kvartali lõpus ligi 1% suurem kui aasta eest. Ettevõtete kodu- ja välismaalt võetud laenude ja emiteeritud võlakirjade kogumaht suurenes esimeses kvartalis rohkem kui 100 miljoni euro võrra, ulatudes 15,4 miljardi euroni. Peamise osa kasvust andis välismaalt kaasatud võlavahendite suurenemine. Võlakohustuste struktuur kokkuvõttes oluliselt ei muutunud – välismaalt võetud laenud moodustasid ettevõtete laenukohustustest endiselt kolmandiku. SKP suhtes jäi ettevõtete võlakoormus eelmise aasta lõpu 95 protsendi tasemele. Ettevõtete finantsvarade ligi 5 protsendini ulatunud aastakasvu panustas esimeses kvartalis enim aktsiainvesteeringute väärtuse kasv, mis peegeldas Eesti ettevõtete suhteliselt head kasumlikkust.

Majapidamiste finantsseis paranes tänu säästude kasvule ja võlakoormuse vähenemisele. Majapidamiste säästude (s.t hoiuste ja majapidamiste käes oleva sularaha) aastakasv ulatus esimese kvartali lõpus 15 protsendini. Koos laenukohustuste vähenemisega on see toonud kaasa majapidamiste tasakaalustatuma finantsseisu, mis vähendab nende haavatavust võimalike väliskeskkonna riskide suhtes. Majapidamiste võlakoormus ehk võla maht suhtena SKPsse alanes esimese kvartali lõpuks 46 protsendini. 

Eesti majandus tervikuna on kolm viimast aastat olnud välismaailma suhtes netolaenuandja. 2012. aasta esimeses kvartalis ulatus Eesti kogumajanduse netolaenuandmine 72 miljoni euroni, moodustades 2 protsenti SKPst. Positiivne saldo tulenes eelkõige majapidamiste ettevaatlikust finantskäitumisest. Valitsemissektor oli esimeses kvartalis tänu Euroopa Liidu struktuurifondide vahendite laekumisele netolaenuvõtja. 


Joonis 1. Ettevõtete välislaenamine ja selle osakaal ettevõtete võlakohustustes

Joonis 2. Kogumajanduse netolaenuandmine (+) ja -võtmine (-) kvartali jooksul ning sektorite panus netolaenamisse
Joonis 2. Kogumajanduse netolaenuandmine (+) ja -võtmine (-) kvartali jooksul ning sektorite panus netolaenamisse

Netolaenuandmine (+) / -võtmine (-) on perioodi jooksul finantsvarade ja -kohustustega sooritatud tehingute vahe. Kogumajanduse netolaenuandmine (+) / -võtmine (-) näitab, kas riik tervikuna on välismaalt vahendeid kaasanud või neid sinna paigutanud.

KTKId - kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid

Finantskonto statistika leiab Eesti Panga veebilehelt.

Lisateave:
Hanna Vaga
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 6 680 959, 5 097 285
E-post: hanna.vaga [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee