Ettevõtete välismaalt laenamise osakaal kasvas esimeses kvartalis

Jana Kask, Eesti Panga finantssektori poliitika allosakonna juhataja

Käesoleva aasta esimeses kvartalis kasvas ettevõtete võlakohustuste jääk eelmise aasta lõpuga võrreldes 0,3 protsendi võrra 17 miljardi euroni. Kodumaise finantssektori poolt mittefinantsettevõtetele vahendatud laenuraha maht vähenes aastatagusega võrreldes 11 protsenti. Välismaalt kaasatud laenude maht suurenes samas ligi 20 protsenti, mille tulemusena kasvas välislaenude osakaal ettevõtete võlakohustustes 27 protsendini. Majanduse kiire kasvu taustal jätkas ettevõtete võlakoormus vähenemist, moodustades kvartali lõpus 116 protsenti SKPst (ettevõtete omavahelist kodumaist võlga arvestamata 84 protsenti). Ettevõtete finantsvarad suurenesid I kvartalis ühe protsendi võrra. Seda toetas aktsiaturgude tootluse ja kasumlikkuse kasv, mis aitas kompenseerida hoiuste kahanemist.

Nagu eelmistes kvartaliteski mõjutas kodumajapidamiste finantsseisu hoiuste kasv ning laenukohustuste vähenemine. Finantsvarade kvartalikasvu tempo kiirenes 3 protsendini, samas kui finantskohustused kahanesid 1 protsendi võrra. Kvartali lõpuks alanes kodumajapidamiste võlakoormus 52 protsendini SKPst.

Muutused finantssektoris olid eeskätt seotud krediidiasutuste kohustusliku reservi nõude vähenemisega pärast euro kasutuselevõttu. Lisaks vähendas bilansimahtu ka laenuportfelli kahanemine. Nende tegurite mõjul kahanes finantsinstitutsioonide varade ja kohustuste maht I kvartalis vastavalt kuus ja viis protsenti.

Eesti majandus tervikuna oli 2011. aasta I kvartalis pärast kaht aastat taas välismaailma suhtes netolaenuvõtja. Kogumajanduse netolaenuvõtmine ulatus I kvartalis ligi 100 miljoni euroni. Selle põhjuseks oli peamiselt mittefinantsettevõtete kohustuste, eelkõige omakapitali suurenemine.


Joonis 1. Kogumajanduse netolaenuandmine (+) ja -võtmine (-) kvartali jooksul ning sektorite panus netolaenamisse

Netolaenuandmine (+) / -võtmine (-) on tehingukonto tasakaalustav näitaja, mis on vaadeldava perioodi jooksul finantsvarade ja -kohustustega sooritatud tehingute vahe. Kui see näitaja on mistahes sektori puhul positiivne, siis on see sektor vaadeldaval perioodil teiste sektorite tegevust finantseerinud, kui aga negatiivne, siis teistelt sektoritelt vahendeid kaasanud. Kogumajanduse netolaenuandmine (+) /- võtmine (-) näitab, kas riik tervikuna on välismaalt vahendeid kaasanud või neid sinna paigutanud.

Lisateave:
Hanna Vaga
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0959
E-post:
hanna.vaga [at] eestipank.ee