Euro suhtes kehtivad keskkursid ja kohustusliku interventsiooni määrad vahetuskursimehhanismis ERM2

Kooskõlas 2005. aasta 25. novembri otsusega (vt samal päeval vastu võetud Euroopa Liidu kommünikeed) Slovakkia krooni keskkursi kohta euro suhtes vahetuskursimehhanismis ERM2, on alates 28. novembrist 2005 kindlaks määratud selle vääringu kohustusliku interventsiooni määrad, mis esitatakse järgnevas tabelis.

Vääringute kohustusliku interventsiooni määrad on ühiselt kokku leppinud Euroopa Keskpank ja Národná banka Slovenska vastavalt artiklile 1.2 Euroopa Keskpanga ja euroalast väljaspool asuvate liikmesriikide keskpankade 1. septembri 1998. aasta kokkuleppes, millega sätestatakse vahetuskursimehhanismi toimimise kord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis (EÜT C 345, 13.11.1998, lk 6), viimati muudetud 16. septembri 2004. aasta kokkuleppega (EÜT C 281, 18.11.2004, lk 3).

Taani krooni, Eesti krooni, Küprose naela, Läti lati, Leedu liti, Malta liiri ja Sloveenia tolari keskkursse euro suhtes ja kohustusliku interventsiooni määrasid ei muudeta.

Vahetuskursimehhanismis ERM2 osalevate liikmesriikide vääringute keskkursid euro suhtes ja kohustusliku interventsiooni määrad, mis kehtivad alates 28. novembrist 2005
Riik ja vääring   EUR 1 =
Taani
Taani kroon (DKK)
Kursi ülemmäär
Keskkurss
Kursi alammäär
7,62824
7,46038
7,29252
Eesti
Eesti kroon (EEK)
Kursi ülemmäär
Keskkurss
Kursi alammäär
17,9936
15,6466
13,2996
Küpros
Küprose nael (CYP)
Kursi ülemmäär
Keskkurss
Kursi alammäär
0,673065
0,585274
0,497483
Läti
Läti latt (LVL)
Kursi ülemmäär
Keskkurss
Kursi alammäär
0,808225
0,702804
0,597383
Leedu
Leedu litt (LTL)
Kursi ülemmäär
Keskkurss
Kursi alammäär
3,97072
3,45280
2,93488
Malta
Malta liir (MTL)
Kursi ülemmäär
Keskkurss
Kursi alammäär
0,493695
0,429300
0,364905
Sloveenia
Sloveenia tolar (SIT)
Kursi ülemmäär
Keskkurss
Kursi alammäär
275,586
239,640
203,694
Slovakkia
Slovakkia kroon (SKK)
Kursi ülemmäär
Keskkurss
Kursi alammäär
44,2233
38,4550
32,6868

Ingliskeelset teavet ERM2-ga seotud tavade ja menetluste kohta saab EKP kodulehelt: http://www.ecb.int/press/pr/date/2004/html/pr040628_1.en.html.***
Euroopa Keskpank
Pressi- ja infoosakond
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Faks: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.int
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.