Euroopa Keskpanga presidendi avaldus

Postitatud:

07.08.2011

Mitteametlik tõlge

EKP PRESSITEADE 7. august 2011

Euroopa Keskpanga presidendi avaldus

1. Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu tervitab Itaalia ja Hispaania uusi eelarve- ja struktuuripoliitika meetmeid. Nõukogu peab uute meetmete võtmist hädavajalikuks, et säilitada Itaalia ja Hispaania majanduse konkurentsivõime ja paindlikkus ning kiiresti vähendada eelarvepuudujääki.

2. Nõukogu sõnul on äärmiselt tähtis, et valitsusjuhid ja riigipead peaksid kinni kohustusest rangelt järgida 21. juulil 2011 toimunud euroala kohtumisel kokku lepitud eelarve-eesmärke. Sealjuures tuleb silmas pidada ka majanduse kasvuvõimekuse suurendamist.

3. Samuti peab nõukogu oluliseks kõigi kohtumisel vastu võetud otsuste kiiret elluviimist. Sellega seoses tervitab nõukogu Saksamaa ja Prantsusmaa tänast ühist avaldust võetud kohustuste kohta.

4. Nõukogu peab väga oluliseks euroala riikide valitsusjuhtide ja riigipeade avaldust.

5. Sama tähtsaks peab ta seda, et valitsused oleksid vastavalt EKP analüüsile, mis arvestab erakorralist olukorda finantsturgudel ja finantsstabiilsust ohustavaid riske, valmis järelturul käivitama Euroopa finantsstabiilsuse tagamise vahendi, kui see toimima hakkab.

6. Loetletud hinnangute põhjal juurutab EKP aktiivselt oma väärtpaberituruprogrammi. See programm on töötatud välja selleks, et aidata kaasa meie rahapoliitiliste otsuste ülekandumisele - arvestades düsfunktsionaalseid turusegmente - ja seega tagada euroala hinnastabiilsus.***
Euroopa Keskpank
Avalike suhete direktoraat
Pressi- ja infoosakond
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Faks: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.europa.eu
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.