Käivitus uus pankadevaheline arveldussüsteem TARGET2-Eesti

Täna, 19. mail alustas tööd uus ülepiiriline arveldussüsteem TARGET2-Eesti, mis võimaldab süsteemiga liitunud pankade klientidel teha kiireid ja turvalisi euromakseid Euroopa Liidus. TARGET2, mille osa on TARGET2-Eesti, on üleeuroopalise euroala reaalajalise arveldussüsteemi TARGET1 edasiarendus.

Uue arveldussüsteemi on tänasest lisaks Eesti Pangale kasutusele võtnud Hansapank, SEB Pank, Sampo Pank, Nordea Pank, Eesti Krediidipank, SBM Pank ja Tallinna Äripank.

Eesti Panga arvelduste osakonna juhataja Mihkel Nõmmela sõnul on Euroopa Keskpankade Süsteem, sh Eesti Pank TARGET2 käivitamisega astunud suure sammu integreeritud ja ühtse Euroopa finantsinfrastruktuuri suunas. "Kui TARGET1 koosnes eurosüsteemi keskpankade RTGS (reaalajaline brutoarveldussüsteem) süsteemidest ning neid siduvast võrgustikust, siis TARGET2 on ühisplatvormil töötav arveldussüsteem, mis pakub harmoniseeritud teenust läbi keskse IT platvormi. Juriidiliselt ja operatsiooniliselt on säilitatud süsteemi detsentraliseeritus. TARGET2-Eesti pakub oma klientidele, krediidiasutustele, efektiivset, kiiret ja turvalist infrastruktuuri euromaksete ülepiiriliseks arveldamiseks," rääkis Nõmmela.

"TARGET1 vahetumisel TARGET2 vastu on oluline uuendus süsteemis osalevate pankade jaoks kaasaegsed likviidsuse juhtimise võimalused, sh grupipõhine likviidsuse juhtimine, maksete järjekordade juhtimine ning likviidsuse reserveerimise võimalus," lisas Nõmmela.

Kuna uue arveldussüsteemiga liitus enamus Eesti panku, on paljudele siinsetele pangaklientidele TARGET2 näol euros algatatud kiirmakse alternatiivne võimalus avatud. "TARGET2 vahendusel arveldatud makse on kiire ja turvaline, arveldus toimub keskpanga rahas. Lisaks annab TARGET2 kommertspankadele võimaluse alandada ülepiirilise eurokiirmakse hindasid," tõi Nõmmela välja uue arveldussüsteemi eeliseid pangaklientide jaoks.


2008. aastal on olulisi arenguid toimunud ka ülepiiriliste jaemaksete turul. Euroopa Maksenõukogu (EPC) eestvedamisel on Eesti pangad teinud ettevalmistusi liikumaks SEPA, Euroopa Liidu ühtse euromaksete piirkonna, suunas. SEPA tulevikueesmärk on ühtlustada ja tagada nii siseriiklike kui ka üle Euroopa teostatavate euromaksete lihtsus. See muudab rahaasjade ajamise mugavamaks, tugevdab Euroopa siseturgu ja tõhustab konkurentsi ning efektiivsust. Alates 28. jaanuarist 2008 pakuvad ka mitmed Eesti kommertspangad SEPA standartidele vastavat üleeuroopalist jaemakseteenust.

Eesti siseriiklikke jaemaksete arendusena pakuvad enamik Eesti turul tegutsevatest pankadest üha enam pankadevahelist otsekorraldusteenust, mis võimaldab kliendil teha siseriiklikke otsekorraldusi ka juhul, kui maksja ja saaja arvelduskontod ei asu samas pangas. Tänaseks on pankadevaheliste otsekorralduste arv ületanud 12 000 künnise ühe kuu jooksul.

Eesti Pank haldab kolme pankadevahelist arveldussüsteemi - siseriiklike maksete arveldamiseks tavamaksete arveldussüsteemi ESTA ja kiirmaksete arveldussüsteemi EP RTGS ning ülepiiriliste euromaksete arveldussüsteemi TARGET2-Eesti.