Majanduskasvu kiirhinnang (I kvartal 2001)

Eesti majanduskasvu aeglustumine peegeldab maailmamajanduse ebakindlust.

Vaatamata väliskeskkonna ebakindlusele püsis nõudlus Eesti kaupade järele I kvartalis veel soodsana. Kaubaekspordi kasvutempo oli 30% piirimail.

Impordinõudluse püsimine koos kaubabilansi puudujäägi kasvuga annab alust arvata, et sarnaselt 2000. aastale jäi käesoleva aasta I kvartalis jätkuvalt tugevaks ka sisenõudlus. Kuigi eratarbimise kasv on tõenäoliselt pidurdumas, kompenseerib seda aktiviseeruv investeerimistegevus ja (vähemal määral) ka valitsuse tarbimiskulutuste suurenemine.

Kui lugeda Eesti jaoks "normaalseks" 2-3 protsendipunkti võrra Euroopa Liidust kiiremat majanduskasvu, siis I kvartali majanduskasv (kiirhinnangul 5,1%) paistab näitavat, et selline kasvutempovahe säilib.