Oktoobris viivislaenude osakaal ei kasvanud

Jaak Tõrs, Eesti Panga finantsvahenduse osakonna juhataja

Eesti eraisikute ja ettevõtete hoiuste maht kahanes oktoobris 240 miljoni krooni ehk 0,2 protsendi võrra. Aastakasvutempo alanes 6,3 protsendini. Kuivõrd rahvusvahelise finantskriisi kulminatsioon septembri lõpus ja oktoobri alguses suurendas ka Eesti hoiustajate seas paari nädala jooksul mõningast ebakindlust, kaasasid pangad kodumaiste hoiuste ajutisel vähenemisel ressursse välismaistelt emapankadelt. Tähtajaliste hoiuste kasv on varasemate kuudega võrreldes veelgi hoogustunud. Eraisikute tähtajaliste hoiuste maht kasvas oktoobris 1,3 miljardi krooni võrra, viies tähtajaliste hoiuste osakaalu kõigist hoiustest 58 protsendini.

Eesti eraisikute ja ettevõtete laenude ja liisingu maht vähenes oktoobris 1,07 miljardi krooni ehk 0,4 protsendi võrra. Aastakasvutempo alanes 12 protsendini. Laenuportfelli statistilise vähenemise põhjustas üksikute suurte riigiettevõtete ümberklassifitseerimine valitsemissektori üksusteks. Selle tulemusena "kasvas" valitussektorile väljastatud laenude maht 1,4 miljardi krooni võrra. Statistika muudatust arvestamata kasvas ettevõtete laenuportfelli jääk oktoobris hinnanguliselt 760 mln krooni võrra. Eluasemelaenu- ja liisingu jääk suurenes oktoobris poole vähem kui eelnevatel kuudel, piirdudes 290 miljoni krooni suuruse kasvuga. Tagasihoidlikum laenunõudlus peegeldab majanduskeskkonna muutustest tingitud vähenenud investeerimishuvi ja ettevaatlikumate hoiakute kõrval ka pankade kehtestatud rangemaid tingimusi laenu andmisel.

Pankade laenukvaliteeti iseloomustav üle 60 päevase makseviivitusega laenude osakaal püsis oktoobris eelmise kuuga samal 2,2 protsendi tasemel. Alates septembrist on pankade viivislaenude kasvutempo pidurdunud, mida võib osaliselt selgitada ka pankade tõhusama tegevusega klientide makseraskuste ennetamisel. Laenude allahindlused kasvasid oktoobris 119 mln krooni võrra, allahindluste jääk moodustas 1 protsendi laenuportfellist. Nii viivislaenude kui ka allahindluste maht on kõrgeim kinnisvara- ja ehitussektoris ning eraisikute puhul tarbimislaenude segmendis.

Eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude keskmised intressimäärad tõusid oktoobris vastavalt 6,22 ning 6,99 protsendi tasemele. Kuigi Euribor hakkas oktoobri keskpaigast alates kiires tempos alanema, püsis pankade rahastamise hind endisel tasemel. See kajastus omakorda pankade poolt klientidelt nõutud kõrgemates intressimarginaalides.


Joonis 1. Eesti ettevõtete ja eraisikute laenu ja liisingu aastakasv (%)


Joonis 2. Eesti ettevõtete ja eraisikute hoiuste maht (mln krooni) ja hoiuste aastakasvutempo


Joonis 3. Kuu jooksul välja antud eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude kaalutud keskmine intressimäär ja 6 kuu EURIBOR

Finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender on kättesaadav Eesti Panga on kättesaadav Eesti Panga kodulehel: www.eestipank.info/pub/et/dokumendid/statistika/pangandusstatistika/tabelid/.

Lisateave:
Livia Kulm
Avalike suhete büroo
Tel: 6680 745, 5291 449
E-post:
livia.kulm [at] epbe.ee