Olukorrast Eesti Forekspangas ja EVEA Pangas

Eesti Pank rakendas neljapäeval 1. oktoobril radikaalseid meetmeid tagamaks riigi pangandussüsteemi stabiilse ja tõrgeteta toimimine.

Arvestades oluliselt muutunud majanduskeskkonda, millele vaatamata on viimasel ajal oluliselt tugevnenud pangasüsteemi üldine kapitaliseeritus, suhtus Eesti Pank võimaliku ulatuslikuma kriisi vältimisse erilise hoolega. Keskpanga eesmärgiks on tagada kõikide krediidiasutuste hoiustajate huvide kaitse ja nii kohalik kui rahvusvaheline usaldus Eesti majandus- ja rahapoliitika suhtes. Eesti Pank konsulteeris lahenduste väljatöötamisel Vabariigi Valitsusega ja informeeris rahvusvahelisi finantsorganisatsioone.

Eesti Pank otsustas probleemide ennatamiseks lähiajal aktiivselt osaleda Eesti Forekspanga ja Eesti Investeerimispanga liitumisprotsessis, omandades ajutiselt enamusosaluse mõlemas pangas ja saavutada ühinenud panga kapitali adekvaatsuseks vähemalt 14 protsenti. Eesti Forekspank omab vaatamata ajutisele kapitalipuudusele, koos Eesti Investeerimispangaga nii märkimisväärest positiivset netoväärtust kui potentsiaalset tulevikuväärtust. Samuti on pangad võimelised oma tegevuse efektiivselt ümber korraldama ja jätkama tegevust ühtse krediidiasutusena.

Pankade edasisel tegevusel on Eesti Panga, kui suurima aktsionäri täielik rahaline ja moraalne toetus. Kogu edasine areng toimub riigi tähelepaneliku kontrolli all. Samas alustab Eesti Pank peatselt kõnelusi strateegilise välisinvestori kaasamiseks ühinevasse panka, kellele müüakse hiljemalt 1999. aasta lõpuks ka kogu Eesti Panga osalus ühendpangas.

Eesti Pank otsustas samal ajal alustada EVEA Panga pankrotimenetlust. Erinevalt eespool nimetatud pankadest näitas EVEA Panga tegevuse analüüs, et võimalik rekapitaliseerimine ei loo mingitki tagatist positiivse tulevikustsenaariumi rakendumiseks. EVEA Pank on tänaseks negatiivse netoväärtusega ja seega oluliselt alakapitaliseeritud. Lisaks näitab panga tulem pidevat halvenemistendentsi.

Sellises olukorras pidas Eesti Pank vajalikuks lõpetada EVEA Panga tegevus alates reedest, 2.oktoobrist. Panga hoiustajatele laieneb täielikult hoiuste tagatus, mis on määratletud Hoiuste Tagamise Fondi seadusega ja garanteerib hüvituse 20 tuhande krooni ulatuses.

Teatud probleemid Eesti Forekspangas ja EVEA Pangas tekkisid Eesti Panga hinnangul erinevate tegurite koosmõjul. Otsustavaks said eeskätt tugevnevas konkurentsis tehtud majanduslikud ja juhtimisalased väärotsused. Samuti ei saa alahinnata psühholoogilisi ja emotsionaalseid tegureid.

Varasemast tunduvalt erinev majanduskeskkond nii välismaal kui Eestis koos surutisega rahaturul ja klientide liikumisega suurematesse pankadesse, muutis nimetatud pankade olukorra üha keerukamaks. Seda võimendasid varasematel perioodidel liigsest optimismist tingitud juhtimisvead ning mõningane vene sündmuste kaja, mille mõju normaalsituatsioonis olnuks tagasihoidlik.

Üheks faktoriks muutus ka teatav usalduse vähenemine nimetatud pankade suhtes viimase kuu jooksul. Turul liikuvad ja sageli mittetõesed kuuldused võimendusid ning emotsioonid hakkasid väljuma kontrolli alt. Algas järjekindel raha väljavool.

Eelpool toodu viiski olukorra järsule halvenemisele kahes kommertspangas ja otsustava sekkumise vajalikkusele riiklikul tasandil. Eesti Pank on veendunud, et kõikide küsitavuste otsustav, läbipaistev ja ühiskonnale vähimat kulu toov lahendamine mõjub tugevdavalt raha ja pangandussüsteemile tervikuna ning laiemalt kogu Eesti majanduskeskkonnale.

Eesti Panga infoosakond