Rahapoliitiliste otsetehingute tehnilised üksikasjad

Vastavalt 2. augustil 2012 väljakuulutatule võttis EKP nõukogu täna vastu otsused eurosüsteemi poolt riigivõlakirjade järelturul teostatavate rahapoliitiliste otsetehingute tehniliste üksikasjade kohta. Otsetehingute eesmärk on kindlustada rahapoliitika ülekandemehhanismi ja ühtsust. Järelturul tehtavaid otsetehinguid nimetatakse rahapoliitilisteks otsetehinguteks (Outright Monetary Transactions, OMT) ja neid viiakse läbi järgnevalt kirjeldatud raamistiku kohaselt.

Tingimuslikkus

Rahapoliitiliste otsetehingute läbiviimise üks vajalik tingimus on range ja tõhus tingimuslikkus, mis on seotud asjakohase Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi / Euroopa stabiilsusmehhanismi (EFSFi / ESMi) programmiga. Sellised programmid võivad olla kas EFSFi / ESMi täielikud makromajanduslikud kohandamisprogrammid või ennetavad programmid (täiendavate tingimustega seotud krediidiliin), tingimusel, et need sisaldavad EFSFi / ESMi õigust teha oste esmasturul. Riigispetsiifilise tingimuslikkuse kindlaksmääramisse ja programmi täitmise seiresse soovitakse kaasata ka IMFi.

Nõukogu kaalub rahapoliitiliste otsetehingute teostamist, kui need on rahapoliitika seisukohast õigustatud ja programmi tingimuslikkust täielikult täidetakse ning lõpetab otsetehingud siis, kui need on täitnud oma eesmärgi või kui makromajanduslikku kohandamisprogrammi või ennetavat programmi ei järgita.

Pärast põhjalikku hindamist on nõukogul rahapoliitiliste otsetehingute alustamise, jätkamise ja peatamise üle otsustamisel täielik vabadus ja ta käitub vastavalt oma rahapoliitika teostamise volitustele.

Ulatus

Rahapoliitiliste otsetehingute teostamist kaalutakse EFSFi / ESMI makromajanduslike kohandamisprogrammide või ennetusprogrammide puhul tulevikus. Lisaks võidakse nende läbiviimist kaaluda makromajanduslikku kohandamisprogrammi hetkel rakendavate liikmesriikide puhul, kui nad on taastamas pääsu väärtpaberiturule.

Otsetehingud keskenduvad tulukõvera lühemale osale, eeskätt ühe- kuni kolmeaastase tähtajaga riigivõlakirjadele.

Rahapoliitilistele otsetehingutele ei kehtestata eelnevaid mahulisi piiranguid.

Võlausaldajate kohtlemine

Eurosüsteem kavatseb rahapoliitilisi otsetehinguid käsitlevas õigusaktis selgeks teha, et ta aktsepteerib euroala riikide väljastatud ja eurosüsteemi poolt rahapoliitiliste otsetehingutega ostetud võlakirjade puhul vastavalt nende tingimustele samasugust (pari passu) kohtlemist nagu eravõlausaldajate või teiste võlausaldajate puhul.

Sterilisatsioon

Rahapoliitiliste otsetehingute kaudu tekkiv likviidsus steriliseeritakse täielikult.

Läbipaistvus

Rahapoliitiliste otsetehingute kogumaht ja turuväärtus avaldatakse kord nädalas. Rahapoliitiliste otsetehingute keskmine kestus ja jaotus riigiti avaldatakse kord kuus.

Väärtpaberituruprogramm

Pärast tänast otsust rahapoliitiliste otsetehingute kohta on väärtpaberituruprogramm käesolevaga lõpetatud. Väärtpaberituruprogrammi kaudu tekkinud likviidsust vähendatakse ka edaspidi ja programmi portfellis sisalduvaid väärtpabereid hoitakse tähtaja saabumiseni.

***
Euroopa Keskpank
Avalike suhete direktoraat
Pressi- ja infoosakond
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Faks: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.europa.eu 
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.