Rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch tõstis Eesti riigireitingut - Eesti Panga kommentaarid

Rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch teatas neljapäeval 28.septembril Eesti riigireitingu tõstmisest: Eesti pikaajaliste välisvaluutakohustuste reiting tõusis tasemele BBB+ (varem BBB) ja lühajaliste väliskohustuste reiting tasemele F2 (varem F3). Eesti krooni pikaajaline reiting on endiselt A. Kõiki Eesti reitinguid loetakse nüüd "stabiilseks". Fitchi pressiteate täisteksti võib leida agentuuri kodulehel.

BBB+ on Fitchi investeerimisjärgu reitingute BBB-kategooria (good credit quality) kõrgeim aste, millele järgnevad juba A-kategooria (high credit quality) reitingud. Eestiga võrreldavasse majanduspiirkonda kuuluvatest riikidest on Fitch BBB+ reitingu andnud Poolale, Tšehhi Vabariigile ja Ungarile. Sloveeniale on Fitch omistanud reitingu A, Kreekale A-, Lätile BBB ning Slovakkiale ja Leedule BB+. Fitchi reitingumetoodika kirjeldus ja riigireitingute täielik nimekiri on toodud agentuuri kodulehel.

Erinevused Fitchi hinnangutes Eesti majandusele ja Eesti Panga seisukohtades ei ole kuigi olulised. Keskpangal on hea meel tõdeda, et sõltumatu reitinguagentuuri üldhinnang Eesti majandusele on soodne. Kuid liigseks enesega rahuloluks pole põhjust.

Eesti Panga arvates on majanduskasvu jätkumiseks ja kiirenemiseks vajalik:

 • Saavutada lähimate eelolevate aastate keskmisena riigi tulude ja kulude tasakaal - see tähendab, et majanduskasvu kiirenedes tuleb arvestada eelarve ülejäägiga.
 • Vältida jooksevkonto defitsiidi olulist kasvu ja tagada selle puudujäägi finantseerimine eelkõige otseinvesteeringute jm. pikaajaliste, stabiilsete rahavoogudega; toetada senisest suuremat sisemaist säästmist.
 • Viia lõpule nii üleriigiliste kui kohalike infrastruktuuriettevõtete ümberstruktureerimine ja erastamine. Jätkata struktuurseid reforme nende kõige laiemas tähenduses: eesmärk on tagada võimalikult soodsamat investeerimiskliimat. Ainult sel moel võidakse Eestisse investeerida tehnoloogiliselt arenenud tootmise rajamiseks. (Fitchi positiivne suhtumine majanduse struktuuris toimunud muutustesse viitab siiski vaid selle protsessi võimalikkusele, algusele.)

Oma pressiteates tõstab reitinguagentuur Eesti majanduse peamiste tendentsidena esile järgmist:

 • Eesti majanduskasvu väljavaated on head, Aasia ja Vene kriiside tagajärjed on ületatud, majanduse struktuurimuutused on olnud soodsad: rasketööstuse osakaal on vähenenud ja tugenvenud on need majandussektorid, kus Eestil on konkurentsieeliseid. Lisaks on kiiresti arenenud uued kõrgtehnoloogial põhinevad sektorid. Väliskaubandus on Euroliidule ümber orienteerunud.
 • Vaatamata 1999. aasta 4,6% suurusele eelarvedefitsiidile on majanduspoliitika üldine suund arengule soodne ja struktuurireformide alal on märgata edasiminekut.
 • Pangandussektoriga ja välistasakaaluga (jooksevkonto defitsiidiga) seotud probleemid, millega arvestati 1997.aastal esimese reitingu omistamisel, on praeguseks kõrvaldatud. Jooksevkonto defitsiit on vähenenud rohkem kui poole võrra (1997.aastal 12,2% SKPst, 1999.aastal 5,7%).
 • Pärast Optiva müüki kuulub 98% pangandussektorist välisomanikele. See koos pangandusregulatsiooni täiustamisega on tõstnud juhtimise kvaliteeti panganduses. Pangajärelevalve Baseli põhiprintsiipide järgimine on heal tasemel ja riskitase on oluliselt madalam kui varem.

Vaatamata saavutatud edule püsivad reitinguagentuuri hinnangul Eesti majanduses mitmed probleemid:

 •  jooksevkonto tasakaalu säilitamise seisukohast on väga oluline, et laenukasv ei väljuks kontrolli alt;
 •  pikemas perspektiivis tuleb tõsiselt tegelda põlevkivitööstuse põhjustatud ulatuslike keskkonnakahjustustega;
 •  vähendada kõrget tööpuudust;
 •  ühtlustada eri regioonide arengutase;
 •  lõpetada Euroliitumise seisukohast hädavajalikud reformid;
 •  arvestades transiitkaubanduse olulist kohta Eesti majanduses tekitavad pettumust jätkuvad raskused Eesti-Vene suhete normaliseerimisel.

Eesti riigireitingu muutus mõjutab ka Eesti Ühispangale Fitchi poolt antud reitinguid, mis tõsteti samuti tasemele BBB+ ja F2.

Avalike suhete osakond