Rahvusvaheline Valuutafond avaldas Eesti kohta raporti

Rahvusvaheline Valuutafond (RVF) avaldas täna oma koduleheküljel iga-aastase põhjaliku raporti Eesti majandusolukorra ja -poliitika kohta, mis valmis valuutafondi missiooni poolt suvel Eestis peetud konsultatsioonide põhjal. RVF raporti lisas on põhjalikumalt analüüsinud Eesti tööturu ning jooksevkonto olukorda. RVF leiab, et Eesti majanduse areng on hoolimata välisnõudluse langusest olnud tugev. Käesoleva aasta majanduskasvuks oodatakse 4,5% ning järgmiseks aastaks 5,5%. Euroopa Liiduga liitumine on aluseks tugevale kindlustundele, mis läbi investeeringute ja tarbimisele on mootoriks majanduskasvule.

Valuutafond tunneb muret Eesti jooksevkonto puudujäägi pärast, mis nende prognoosi kohaselt võib käesoleval aastal ulatuda 12,8%ni SKP suhtes ja püsida kõrgel tasemel ka 2004. aastal. Sellist puudujääki ei peeta pikemas perspektiivis jätkusuutlikuks.

Jooksevkonto puudujäägi ohjeldamiseks soovitas RVF Eestile muuta eelarvepoliitikat rangemaks. Fondi hinnangul oleks soovitav eelarve ülejääk käesoleval aastal 2% ringis SKP-st. RVF leiab, et mõned majanduspoliitilised algatused võivad kergesti õõnestada valitsuse eesmärki eelarve järgnevatel aastatel tasakaalustada. Fond peab EL abirahade laekumise prognoosi 2004. aasta eelarves optimistlikuks. Samuti tuntakse muret, et plaanitud eelarvepoliitilised sammud vähendavad valitsuse manööverdamisruumi võimalike ebasoodsate majandusarengute korral.

Fondi hinnangul süvendab jooksevkonto defitsiiti ka välise laenuraha toel kõrgel püsiv laenukasv. Fond soovitab Eesti Pangal kohustuslike reservide raamistiku edasisel ühtlustamisel europiirkonnas kehtivaga arvestada ka makromajanduse kui terviku seisu. Samuti soovitab kiire laenukasvuga kaasnevate riskide vältimiseks pangandussektoris ühe võimalusena kaaluda usaldusnormatiivide valikulist tõstmist. Eelkõige näeb fond riske kinnisvaralaenude kiires kasvus.

Valuutafond toetab Eesti plaani säilitada valuutakomitee ka ühinemisel vahetuskursimehhanismiga ERM2. Kiiret liitumist eurotsooniga peavad toetama asjakohane fiskaal- ja struktuuripoliitika.

Raport toob Eesti probleemvaldkondadena välja tööturu, eriti Kirde-Eesti kõrge tööpuuduse. Samuti soovitati kiirendada kohalike omavalitsuste reformiprotsessi, kuna omavalitsuste liialt suur arv raiskab ressursse.

Fondi pressiteate inglisekeelse täisversiooni, konsultatsioonide raporti ning Eesti sõnavõtuga RVF direktorite nõukogu koosolekul saab tutvuda fondi koduleheküljel.

Teate koostas Rahvusvahelise Valuutafondi materjalide põhjal
Eesti Panga rahvusvaheliste ja avalike suhete osakond
Tel: 6680 900