Viimastest sündmustest Eesti panganduses

Eesti Pank on viimasel nädalal vastu võtnud rea radikaalseid otsuseid võimaliku ebastabiilsuse ennetamiseks Eesti panganduses. Nende otsuste langetamisel on keskpank lähtunud Eesti valitud raha-ja panganduspoliitilistes eesmärkidest ning seadustes ettenähtud võimalustest.

Keskpanga poolt rakendatavate meetmete erisus kommertspankade lõikes on tingitud nende selgelt erinevast finants-majanduslikust olukorrast ning probleemide põhjustajatest. Eesti Pank on oma tegevuses põhjalikult arvestanud nii kommertspankade olemasolevat netoväärtust, tulevast potentsiaalset turuväärtust kui pankade omanike ja juhtkondade nägemust oma panga tuleviku suhtes muutunud olukorras. Eesti Pank peab täielikult kinni talle seadustega ettenähtud õigustest ja kohustustest sekkumises kommertspankade tegevusse.

Viimasel ajal ilmnenud probleemid olid tingitud eeskätt tugevnevas konkurentsis tehtud majanduslikud ja juhtimisalased väärotsused. Olulist mõju avaldas ka muutunud väliskeskkond, sealhulgas väikepankade osas negatiivsed arengud Venemaal. Teisalt tugevdasid probleeme psühholoogilised ja emotsionaalsed tegurid, mis olid viimastel päevadel eriti nähtavad ERA Panga puhul.

Eesti Pank on kindlal seisukohal, et Eesti pangandusmaastikul on ruumi erinevas suuruses ja erineva tegevusprofiiliga kommertspankadele. Keskpank toetab seetõttu jätkuvalt ja ühemõtteliselt Eesti Investeerimispanga ja Eesti Forekspanga ühinemisprotsessi.

Keskpank on veendunud, et kõik Eestis tegutsevad kommertspangad ja massiteabevahendid mõistavad kujunenud olukorda ja reageerivad toimuvale adekvaatselt. Tagamaks heade pangandustavade järgimist turuosaliste poolt reageerib keskpank vajadusel senisest oluliselt jõulisemalt alusetute spekulatsioonide ja kuulduste levitamisele teiste turuosaliste suhtes, omades selleks seadustega ettenähtud ulatuslikke administratiivseid võimalusi.

Eesti Pank on otsuste langetamise eel konsulteerinud ja informeerinud Vabariigi Valitsust kavandatavatest sammudest. Oleme kindlad, et ainult ühtselt tegutsedes on võimalik säilitada nii kodumaine kui rahvusvaheline usaldus Eesti majanduskeskkonna vastu tervikuna. Lisaks raha- ja panganduspoliitikale peab see hõlmama ka riigi jätkuvalt konservatiivset eelarvepoliitikat ja struktuursete reformide teostamist majandussüsteemis.

Keskpank kinnitab veel kord Eesti ja rahvusvahelisele avalikkusele, et oleme ka edaspidi valmis otsusekindlaks reageerimiseks muutuvas keskkonnas. Keskpank jätkab järjepidevalt talle seadusega asetatud kohustuste täielikku täitmist ning on veendunud oma sammude õigsuses.

Eesti Panga infoosakond