Eesti Panga 1993. aasta aruanne

EESTI PANGA NÕUKOGU

EESTI PANGA ORGANISATSIOONILINE STRUKTUUR

EESTI PANK (AJALUGU JA ÜLESANDED)

EESTI MAJANDUS 1993. AASTAL

Majanduslik kasv
Inflatsioon
Eelarvesüsteem
Investeeringud
Välislaenud
Sotsiaalsfäär ja elatustase
Eratarbimine
Tulude jaotus

VÄLISVALUUTAREGULATSIOON

Välisvaluutaregulatsiooni normdokumentatsiooni väljatöötamine ja muutmine 1993.aastal
Välisvaluutakontode avamine
Panga iseseisvate välisvaluutatehingute litsents
Välissularaha sisse- ja väljavedu
Tehingud mittekonverteeritava välissularahaga
Välisvaluutaregulatsiooni praktiline korraldamine

EESTI RAHAPOLIITIKA 1993. AASTAL

Jätkatud on 1992. aasta teed
Eesti rahasüsteemi alused
Rahasüsteemi toimimise tulemuslikkus

PANGASÜSTEEMI ARENG 1993. AASTAL

1992.a. pangakriisi järelmõjud
Eesti Hoiupanga arengukava
Pangalitsentside uuendamine ja stabiliseerimisperioodi väljakuulutamine
Tugevnev konkurents ja uued pangateenused
Lühiajalise rahaturu projekt
Eesti Panga lühiajalised laenusertifikaadid
Pankadevaheline üleöölaenuturg
Muudatused pankadevahelistes valuutatehingutes

PANGAJÄRELEVALVE

Uus aruandluskord
Usaldatavusnormatiivid

SULARAHA
 

ARVELDUSED


SUHTED RAHVUSVAHELISTE ORGANISATSIOONIDEGA


EESTI PANGA RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 31. detsembril 1993 lõppenud majandusaasta kohta

EESTI PANGA AUDIITORITE RAPORT RIIGIKOGULE JA EESTI PANGA NÕUKOGULE
EESTI 1993. AASTA MAKSEBILANSS
Jooksev konto
Kapitali konto
Reservid

STATISTILISED LISAD