Eesti Panga 1994. aasta aruanne

EESTI PANGA NÕUKOGU

EESTI PANGA JUHATUS

FINANTSKOMITEE

JÄRELEVALVEKOMITEE

INFOTEHNOLOOGIA KOMITEE

EESTI PANGA ORGANISATSIOONILINE STRUKTUUR 31.12.1994. A.

EESTI PANK - 75

Eesti Panga tegevuse eesmärgid

EESTI MAJANDUS 1994. AASTAL

ÜLDISELOOMUSTUS
Majanduskeskkond ja majanduskasvu allikad
Majanduskasvu finantseerimine
Majanduskasv 1994. aastal
Majanduse struktuur ja tööhõive
Muutused tööhõives ja ametlikus töötuses 1993/1994
INFLATSIOON
Inflatsiooni põhjused siirdemajanduses
Inflatsiooni põhjustavad tegurid
Inflatsiooni komponendid
ELANIKKONNA TULUD JA TARBIMINE
Nominaal- ja reaaltulud
Palk tegevusalati
Reaalpalk ja selle dünaamika
Eratarbimine
VALITSUSSEKTOR
Eelarvesüsteemi areng
Eelarvesüsteemi tulud ja kulud
Uued tendentsid eelarvepoliitikas
Välislaenud
VÄLISKAUBANDUS
MUUD KAPITALIVOOD

RAHAPOLIITIKA ÜLEVAADE

1994. aasta rahapoliitikas
Rahasüsteemi toimimise tulemuslikkus

EESTI FINANTSTURG

Üleöölaenude turg 1994. aastal
Eesti Panga lühiajaliste laenusertifikaatide turu areng
Eesti Panga tähtaja- ja vahetustehingud
Kapitaliturg Eestis
Eesti Väärtpaberite Keskdepositoorium
Eesti ekspordi arengu institutsiooni loomine

EESTI PANGANDUS AASTAL 1994

Üldtendentsid pangandusturul
Edasi vaadates

PANGAJÄRELEVALVE

EESTI SOTSIAALPANGA JA EESTI TÖÖSTUSE ARENGU PANGA KRIIS
PANGAJÄRELEVALVE KORRALDUS
Uuendatud hindamisalused
Organisatsioonilised ümberkorraldused
SEADUSANDLUS JA NORMATIIVID
Krediidiasutuste seadus
Krediidiasutuste tegevust reguleeriva normatiivse raamistiku täiendamine
Pangajärelevalve institutsionaalsest alluvusest
RAHVUSVAHELINE PANGAJÄRELEVALVEALANE KOOSTÖÖ

SULARAHA

Sularaha käibelelaskmine ja selle struktuur 1994. aasta 30. detsembri seisuga
Sularaha liikumine
Rahalaboratooriumi tegevus 1994.aastal

ARVELDUSED

Eesti-sisesed arveldused
Rahvusvahelised arveldused

SUHTED RAHVUSVAHELISTE ORGANISATSIOONIDEGA 1994. AASTAL


EESTI PANGA RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 31. detsembril 1994 lõppenud majandusaasta kohta

EESTI PANGA BILANSS SEISUGA 31.DETSEMBER 1994.A.
EESTI PANGA TULUDE JA KULUDE ARUANNE
MÄRKUSED JA SELGITUSED EESTI PANGA BILANSI JUURDE

VALIK PANGANDUSSTATISTILISI NÄITAJAID