Eesti Panga 1995. aasta aruanne

EESTI PANK

Panga tegevuse eesmärgid ja põhialused
Lühiülevaade ajaloost
Eesti Panga organisatsiooniline struktuur 31. detsembril 1995. aastal
Nõukogu
Juhatus
Finantskomitee
Järelevalvekomitee
Infotehnoloogia komitee

 

RAHVUSVAHELINE MAJANDUS- JA FINANTSKESKKOND

Arenenud tööstusriigid
Kesk- ja Ida-Euroopa üleminekumajandused

EESTI MAJANDUS

Majanduskasv
Tööhõive
Inflatsioon
Tarbijahind
Elanike tulud ja tarbimine
Nominaal- ja reaaltulu
Nominaal- ja reaalpalk
Eratarbimine
Valitsussektor
Eelarvepoliitika
Eelarve struktuur
Maksusüsteemi muutuste mõju tuludele
Kulude struktuur
Riiklikud välislaenud

 

MAKSEBILANSS

Jooksevkonto
Väliskaubandus
Teenused
Tulud
Ülekanded
Kapitali- ja finantskonto
Otseinvesteeringud
Portfelliinvesteeringud
Muud investeeringud

 

RAHAPOLIITIKA

Rahasüsteem
Intressitase
Likviidsus
Rahapoliitika tulemuslikkus ja perspektiivid

 

FINANTSVAHENDAJAD

Pangandussüsteemi areng
Üldtendentsid
Koondbilansi struktuur
Bilansivälised kohustused
Kasum
Usaldatavusnormatiivid
Klientide hoiused ja laenud
Intressid
Muud finantsvahendajad

PANGAJÄRELEVALVE

Üldjärelevalve
Vaatlev järelevalve
Kohapealne järelevalve

 

SULARAHA

Pangatähtede ja müntide käibelelaskmine ning nende struktuur
Sularaha liikumine
Kulunud pangatähtede kõrvaldamine ringlusest
Rahalaboratooriumi tegevus

 

MAKSESÜSTEEM

Arveldused Eesti Panga vahendusel
Maksevahendite areng

 

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Rahvusvaheline Valuutafond
Rahvusvaheline Arvelduspank
Euroopa Liit
Muude riikide keskpangad
Koolitusabi

 

EESTI PANGA RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 31. detsembril 1995 lõppenud majandusaasta kohta

Eesti Panga bilanss 31. detsembril 1995
Eesti Panga tulude kulude aruanne 31. detsembril 1995. aastal
Märkused ja selgitused Eesti Panga bilansi juurde
Märkused ja selgitused Eesti Panga tulude ja kulude aruande juurde

 

STATISTILISED LISAD