Eesti Panga 1996. aasta aruanne

EESTI PANGA PRESIDENDI EESSÕNA. VIIS AASTAT STABIILSET KROONI

RAHVUSVAHELINE MAJANDUS- JA FINANTSKESKKOND

ARENENUD TÖÖSTUSRIIGID
USA
Jaapan
Euroopa riigid
Saksamaa
Rootsi
Soome
KESK- JA IDA-EUROOPA ÜLEMINEKUMAJANDUSEGA RIIGID
Poola, Slovakkia, Tšehhimaa ja Ungari
Läti ja Leedu
Venemaa

 

EESTI MAJANDUS

MAJANDUSKESKKOND
Reformid
REAALMAJANDUSE ARENG
Majanduskasv
Kodumaine nõudlus
Välismaine nõudlus: eksport
Kodumaine pakkumine
Välismaine pakkumine: import
Tarbijahindade muutumise peamised iseärasused 1996. aastal
Välisfinantseerimise roll
Otseinvesteeringud
Portfelliinvesteeringud
TÖÖTUS, TULUD JA TARBIMINE
Tööturg
Keskmine palk
Elanike tulud, tarbimine ja säästmine
AVALIK SEKTOR
Tulud
Kulud
Eelarve tasakaal
Puudujäägi rahastamine ja laenukoormus
RAHVUSVAHELINE INVESTEERIMISPOSITSIOON
RIP 31. detsembril 1996. aastal
Välisnõuded
Väliskohustused
Eesti residentide netovälisvõlg

 

FINANTSSEKTORI ARENG

PANGANDUSSÜSTEEM
Üldtendentsid
Pankade varad
Pankade võõrvahendid ning omakapital
Tulusus ja kasum
MUUD FINANTSVAHENDAJAD
Finantsvahendajate institutsionaalne areng
Kapitaliturg
Turu areng
Finantsvahenduse areng ja kapitaliturg

 

EESTI RAHAPOLIITIKA

RAHAPOLIITIKA KORRALDUS JA SENISED KOGEMUSED
Üldtendentsid
Rahasüsteemi ülesehitus
Valuutakomitee iseärasused
RAHAPOLIITILISED INDIKAATORID 1996. AASTAL
Intressitase
Raha- ja krediidiagregaadid
Vahetuskurss
EESTI PANGA TEGEVUS RAHAPOLIITIKA OPERATSIOONILISE RAAMISTIKU KUJUNDAMISEL

 

PANGAJÄRELEVALVE

JÄRELEVALVE ÜLDINE ARENG EESTIS
PANGANDUSE ARENG JA JÄRELEVALVETÖÖ PRIORITEEDID

Juhtimine ja sisekontroll
Infosüsteemide turvalisus ja töökindlus
Riskijuhtimissüsteemid
PANGANDUSALASE SEADUSANDLUSE KORRASTAMINE
Hoiuste tagamise seadus
Krediidiasutuste seaduse uus redaktsioon
Rahapesu
USALDATAVUSNORMATIIVID
PANKADE SANEERIMISPROTSESS
JÄRELEVALVEALANE RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

 

SULARAHA

Pangatähtede ja müntide käibelelaskmine ja nende struktuur
Sularaha liikumine
Kulunud pangatähtede hävitamine
Rahalaboratooriumi tegevus

 

EESTI MAKSE- JA ARVELDUSSÜSTEEM

Süsteemis 1996. aastal toimunud muutused
Mittesularahalised maksevahendid

 

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Rahvusvaheline Valuutafond
Muud rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liit
Koostöö teiste riikide keskpankadega

 

EESTI PANGA ORGANISATSIOONILINE STRUKTUUR (31. detsembril 1996. aastal)

 

EESTI PANGA ORGANISATSIOONI JA PERSONALI ARENDAMINE

Panga juhtorganid
Organisatsiooni arendamine
Personali arendamine

 

EESTI PANGA RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 31. detsembril 1996 lõppenud majandusaasta kohta

EESTI PANGA BILANSS 31. detsembril 1996. aastal
EESTI PANGA TULUDE JA KULUDE ARUANNE 31. detsembril 1996. aastal
Märkused ja selgitused Eesti Panga bilansi juurde
Märkused ja selgitused Eesti Panga tulude ja kulude aruande juurde
EESTI PANGA AUDIITORITE RAPORT RIIGIKOGULE JA EESTI PANGA JUHATUSELE

 

STATISTILISED LISAD