Eesti Panga 1997. aasta aruanne

MAAILMA MAJANDUS JA FINANTSTURUD 1997. AASTAL

 

Arenenud tööstusriigid
Ameerika Ühendriigid
Jaapan
Euroopa Liidu riigid
Saksamaa
Suurbritannia
Rootsi
Soome
Kesk- ja Ida-Euroopa üleminekumajandusega riigid
Üldine olukord arenevatel turgudel
Tšehhimaa
Poola
Ungari
Sloveenia
Leedu
Läti
Venemaa

 

EESTI MAJANDUS

 

Lühiülevaade
Nõudlus
Kodumaine nõudlus
Välismaine nõudlus: kaupade ja teenuste eksport
Kodumaine pakkumine
Välismaine pakkumine: kaupade ja teenuste import
Investeeringud
Säästmine
Välisfinantseerimine
Valitsussektor
Eelarvepoliitika
Tulud
Kulud
Eelarve tasakaal
Inflatsioon
Tööturg, tulud ja tarbimine
Tööturg
Keskmine palk
Elanike tulud ja tarbimine
1997. aasta maksebilanss
Rahvusvaheline investeerimispositsioon ja netovälisvõlg

 

FINANTSSEKTOR

Pangandussüsteem
Krediidiasutuste varad
Krediidiasutuste võõrvahendid ja omakapital
Residentsed võõrvahendid
Mitteresidentsed võõrvahendid
Krediidiasutuste tulukus ja kasum
Mittepanganduslik finantsvahendus
Võlakirjaturg
Aktsiaturg
Investeerimisfondid
Liisingühingud
Kindlustus

 

RAHAPOLIITIKA

Eesti rahapoliitika korraldus ja senised kogemused
Rahapoliitika operatsiooniline raamistik
Keskpanga rahapoliitilise raamistiku struktuur
Eesti Panga meetmed likviidsussüsteemi tugevdamiseks
Rahapoliitika operatsioonilise raamistiku täiustamise edasised suunad
Rahapoliitilised indikaatorid
Rahaagregaadid
Laenud
Raha- ja valuutaturg
Intressid

 

PANGAJÄRELEVALVE

Järelevalve üldine areng
Panganduse areng ja järelevalvetöö prioriteedid
Pangandusalase seadusandluse korrastamine
Riskijuhtimissüsteemid
Usaldatavusnormatiivid
Juhtimine ja sisekontroll
Infosüsteemide järelevalve
Pangasüsteemi korrastamine
Järelevalvealane rahvusvaheline koostöö

 

SULARAHA EMISSIOON

Ringlusse lastud pangatähed ja mündid ning nende struktuur
Sularaha liikumine
Kulunud pangatähtede kõrvaldamine ringlusest
Rahalaboratooriumi tegevus

 

MAKSE- JA ARVELDUSSÜSTEEM

Maksete arveldamine
Maksevahendid
Sularaha
Sularahata maksevahendid

 

EESTI PANGA STATISTIKAALANE TEGEVUS

Maksebilanss
Muudatused maksebilansi statistikas
Pangandusstatistika
Pangandusstatistika areng 1997. aastal
Rahvusvahelised nõuded
Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)
Andmeleviku eristandard
Euroopa Liidu institutsioonid

 

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Euroopa Liit
Euroopa Liidu otsused ja Agenda 2000
Liitumiseelne strateegia ja ettevalmistused ühinemisläbirääkimisteks
Eesti ja Euroopa Liidu majanduspoliitiline koostöö
Rahvusvaheline Valuutafond
Muud rahvusvahelised finantsorganisatsioonid
Koostöö teiste riikide keskpankadega
Tehnilise abi alane koostöö
Rahvusvaheline Valuutafond
Euroopa Liit
Kahepoolsed otsekontaktid keskpankadega

 

EESTI PANGA ORGANISATSIOONI JA PERSONALI ARENDAMINE

Panga juhtorganid
Komiteed
Struktuuriüksused
Personal
Plaanimis- ja arendustegevus

 

EESTI PANGA RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 31. detsembril 1997 lõppenud majandusaasta kohta

 

EESTI PANGA BILANSS 31. detsembril 1997
EESTI PANGA TULUDE JA KULUDE ARUANNE 31. detsembril 1997
Muudatused kapitalis ja reservides 1996. ja 1997. aastal
Märkused ja selgitused Eesti Panga finantsaruande juurde
Eesti Panga audiitori järeldusotsus Riigikogule ja Eesti Panga nõukogule

 

STATISTILISED LISAD