Eesti Panga 1998. aasta aruanne

MAAILMA MAJANDUS JA FINANTSTURUD 1998. AASTAL

 

Arenenud tööstusriigid
Ameerika Ühendriigid
Jaapan
Euroopa Liit
Saksamaa
Rootsi
Soome
Kesk- ja Ida-Euroopa üleminekumajandusega riigid
Üldine olukord
Poola
Tšehhimaa
Ungari
Sloveenia
Läti
Leedu
Venemaa

 

EESTI MAJANDUSE ARENG 1998. AASTAL

Lühiülevaade
Sisemaine nõudlus
Eratarbimine
Investeeringud
Avalik sektor
Kodumaine pakkumine
Majanduskasv
Tööturg
Välissektor
Eksport
Import
Jooksevkonto
Välisfinantseerimine
Inflatsioon

 

FINANTSSEKTOR

Pangandus
Pankade varad ja nende kvaliteet
Võõrvahendid ja omakapital
Omakapitali tulukus
Institutsionaalne areng
Väärtpaberiturg
Võlakirjaturg
Aktsiaturg
Muud finantsvahendajad
Kindlustus
Liising
Investeerimisfondid

 

RAHAPOLIITIKA

Eesti rahapoliitika korraldus ja senised kogemused
Euroopa ühisraha ja Eesti rahasüsteem
Rahapoliitika operatsiooniline raamistik
Rahapoliitilised indikaatorid
Väliskapitalivood
Rahaagregaadid
Likviidsus ja rahaturg
Likviidsus
Rahaturg
Tulevikutehingute turg
Laenud
Intressid
Rahaturuintressid
Pikemaajalised intressid

 

PANGAJÄRELEVALVE

Järelevalve üldine areng
Pangandusalase seadusandluse areng
Tähtsamad sündmused pangandussüsteemis
Usaldatavusnormatiivid
Krediidiasutuse sisekontrollisüsteem ja üldjuhtimine
Infosüsteemide järelevalve
Rahvusvaheline koostöö

 

MAKSE- JA ARVELDUSSÜSTEEM

Maksete arveldamine
Maksevahendid
Sularaha
Sularahata maksevahendid

 

SULARAHA

Ringlusse lastud pangatähed ja mündid ning nende struktuur
Sularaha liikumine
Pangatähtede ja müntide kõrvaldamine ringlusest
Meenemündid
Rahalaboratooriumi tegevus

 

EESTI PANGA STATISTIKAALANE TEGEVUS

Muudatused aruandluses ja hõlmatuses
Statistika rahvusvahelisel tasandil

 

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Euroopa Liit
Liitumisläbirääkimised Euroopa Liiduga
Progressiraport
Eesti-sisene eurointegratsiooni-alane koostöö
Euroopa Lepingu jõustumine
Koostöö ja sidemed Euroopa Liidu institutsioonidega
Rahvusvaheline Valuutafond
Muud rahvusvahelised organisatsioonid
Koostöö teiste riikide keskpankadega
Tehnilise abi alane koostöö
Rahvusvaheline Valuutafond
Kahepoolsed otsesidemed teiste riikide keskpankadega

 

PLAANIMINE JA ORGANISATSIOONI ARENDUSTEGEVUS

Riskide juhtimine
Infoturve
Suhtlus avalikkusega
Töötajaskond
Koolitus
Edumeelne pensionisüsteem
Vaba aeg ja traditsioonid

 

EESTI PANGA JUHTORGANID JA ORGANISATSIOON

 

EESTI PANGA RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 31. detsembril 1998 lõppenud majandusaasta kohta

Bilanss 31. detsembril 1998. aastal
1998. aasta kasumiaruanne
Omakapitali muutuste aruanne
Märkused ja selgitused Eesti Panga finantsaruande juurde
Audiitori järeldusotsus Riigikogule ja Eesti Panga nõukogule

 

LISAD

EESTI PANGA STRATEEGILINE ARENGUKAVA
STATISTIKA