Eesti Panga 1999. aasta aruanne

EESTI PANGA PRESIDENDI EESSÕNA. SISUKORD

 

KESKPANGA ROLL ÜHISKONNAS

 

Mis on keskpanga sõltumatus ja milleks on see tarvilik?
Keskpanga sõltumatuse rahvusvahelised kogemused
Eesti Panga strateegiline arengukava

 

MAAILMA MAJANDUSE ARENGUTENDENTSID

 

Ameerika
Aasia
Euroopa Liit
Põhja-Euroopa
Kesk- ja Ida-Euroopa üleminekumajandused
Venemaa
Läti ja Leedu
Arenenud riikide finantsturud 1999. aastal
Maailma majanduse väljavaated paremad kui aasta tagasi

 

ÜLEVAADE EESTI MAJANDUSEST JA FINANTSVAHENDUSEST

 

REAALSEKTOR

Välis- ja monetaarkeskkonna mõju
Valitsussektor
Inflatsioon
FINANTSVAHENDUS
Krediidiasutused
Panganduse arengujooned 1999. aastal
Tegutsevad krediidiasutused ja nende omanikud
Koondbilanss ja usaldatavusnormatiivid
Suuremad muutused pangandusmaastikul
Muud finantsvahendajad
Väärtpaberiturg
Kindlustus
Liising
Investeerimisfondid

 

JÄRJEPIDEV RAHAPOLIITIKA

Eesti rahapoliitika korraldus
Olulisemad rahapoliitilised otsused 1999. aastal
Intresside maksmine kohustuslike reservide eest
Eesti Panga kasumijaotuse rahapoliitilised aspektid
Eurointegratsiooni rahapoliitilised aspektid
FINANTSKOMITEE

 

TEADUSTÖÖ OTSUSTE ALUSENA

Teadustöö eesmärk keskpangas
Majandusuuringute osakonna loomine
1999. aastal valminud uurimused

 

RAHVUSVAHELISEL AREENIL

Eesti Pank ja Euroopa Liit
Ühinemisläbirääkimised
Ühinemisprotsessi tööplaanid ja aruanded
Sidemed Euroopa Keskpangaga
Eesti ja Rahvusvahelise Valuutafondi majanduspoliitiline koostöö
Eesti osalemine IMFi uutes rahvusvahelistes initsiatiivides
Eesti Panga ja IMFi tehniline koostöö
Koostöö Põhja- ja Baltimaade valijaskonnas
Koostöö muude rahvusvaheliste organisatsioonidega
Koostöö teiste riikide keskpankadega
Eesti Pank ja riigireiting

 

AVATUSE JA LÄBIPAISTVUSE TEEL

Head tavad tagavad andmete võrreldavuse
Euroopaga kõrvutatav
Eesti Pank on oma otsustes maksimaalselt avatud
Kvalitatiivsed muutused panga trükistes
Kasutades tehnoloogia võimalusi

 

JÄRELEVALVEAASTA UUE SEADUSEGA
Uus krediidiasutuste seadus ja sellel põhinevad määrused
PANGAJÄRELEVALVE KOMITEE
Pangainspektsiooni ülesanded ning õigused uue seaduse alusel
Pangainspektsiooni struktuur
Konsolideeritud järelevalve
Koostöö muude järelevalveinstitutsioonidega
Ühtne finantsjärelevalve

 

MAKSE- JA ARVELDUSSÜSTEEMI TOIMIMINE

Süsteemi arendamine 1999. aastal
MAKSEKOMITEE
Maksete arveldamine läbi Eesti Panga
Maksevahendid
Sularahanõudlus
Ringlusse lastud pangatähed ja mündid ning nende struktuur
Sularaha liikumine
Uute rahatähtede kasutuselevõtt, sularaha ekspertiis
Meenemündid ja muud numismaatilis-bonistilised tooted

 

STATISTIKAALANE TEGEVUS

Pangasisene tegevus
Tihenev rahvusvaheline koostöö

 

VÄLISVALUUTARESERVI HALDAMINE

Välisvaluutareservi roll ja struktuur
Kuidas toimub investeerimine
Reservi haldamine 1999. aastal

 

SEADUSLOOMEALANE TEGEVUS

Töö Eesti Panga seaduse muutmiseks
Tegevus koostöö parandamiseks seaduste väljatöötamisel

 

PIDEVALT ARENEV ORGANISATSIOON

Panga juhtimine ja vastutusvaldkonnad
Organisatsiooni struktuuri ümberkorraldamine
Strateegiline plaanimine
ARENDUSKOMITEE
Panga töötajad
Personalipoliitika
Koolitus
Harrastused ja traditsioonid
Avatud ka lastele ja muudele huvilistele

EESTI PANGA NÕUKOGU

 

AASTA 2000 PROBLEEMI EDUKAS LAHENDAMINE

Aasta 2000 ettevalmistuste korraldus Eesti Pangas
Keskpanga tegevus pangasüsteemi turvalisuse tagamisel
Makse- ja arveldussüsteemi häireteta toimimise tagamine
Sularahanõudluse rahuldamine
Vahetult aastavahetusele eelnenud ja järgnenud periood
Kokkuvõtteks

 

EESTI PANGA RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 31. detsembril 1999 lõppenud majandusaasta kohta

 

Audiitori järeldusotsus

 

LISAD

1999. AASTA KROONIKA
EESTI PANGA STRATEEGILINE ARENGUKAVA
LÜHIÜLEVAADE 1999. AASTAL EESTI PANGAS VALMINUD UURIMUSTEST
STATISTIKA